DİNİ SUALLER VE CEVAPLAR-2
31. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?

23 sene peygamberlik yaptı.32. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?

63 yaşında sona erdi.33. Peygamberimizin kaç kızı vardı?

Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)'dir.34. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?

Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.35. Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısınız?

Sayalım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.36. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?

Peygamberimiz kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlarvasıtasıyla yaymak bazılarını sefaletten kurtarmak bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.37. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?

Hz. Aişe (r.a)'dır.38. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?

Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.39. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?

İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.40. Bunlar kimin çocuklarıdır?

Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.41. Peygamber kime denir?

Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah'ın vazifelendirdiği zata denir.42. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin bir rivayete göre iki yüz yirmi dört bin.43. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Yirmisekiz.44. İsimlerini sayarmısınız?

Adem İdris Nuh Hud Salih İbrahim Lut İsmail İshak Yakup Yusuf Eyyup Şuayp Musa Harun Davud Süleyman Yunus İlyas Elyesa Zülkifl Zekerriyya Yahya İsa Üzeyr Lokman Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir demişlerdir.45. Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?

20 Nisan 571 tarihine rastlayan Rebiu'l-evvel ayının 12 nci Pazartesi gecesi Peygamberimiz Efendimiz dünyayı şereflendirmişlerdir. Rasülullah (Selamun Aleyküm) 13 Rebiülevvel h. 11 (8 Haziran 632) pazartesi günü ruhunu teslim etti. Risaleti tebliği etmiş kendisine verilen emaneti en mükemmel bir şekilde yerine getirmiş olarak ömrünün 63'ünde Rabbimizin rahmetine kavuştu.46. Melek nedir?

Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen daima ibadet eden günahsız varlıklardır.47. Dört büyük melek hangileridir?

Cebrail Mikail İsrafil ve Azrail (A.S.)48. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?

Tevrat Musa (A.S.) Zebur Davud (A.S.) İncil İsa (A.S.) Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.49. Suhuf ne demektir kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?

Cenab-ı Hakk'ın dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10 Şit (A.S.) 50 İdris (A.S.) 30 İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.50. Mezhep kaçtır?

İkidir.51. Nelerdir?

İtikatta mezhep amelde mezhep.52. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?

İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.53. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?

Dörttür. Hanefi Şafii Maliki Hanbeli mezhepleridir.54. İtikatta mezhebin nedir?

Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.55. Amelde mezhebin nedir?

Hanefi mezhebidir.56. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?

Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.57. Şafii Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?

Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.58. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir ne zaman vefat etmiştir?

Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.59. İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleri nerelidir?

Ne zaman vefat etmiştir? Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.60. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır sayarmısınız?

Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.61. Kaç tane kandil vardır nelerdir?

Beş tane kandil vardır.

Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.

Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.

Mirac Kandili : Peygamberimizin ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.

Berat Kandili : Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.

Kadir Gecesi : Kur'an-ı Kerim'in dünya semasındanPeygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.