SORULARLA İSLAM TARİHİ-2Soru 51: Osmanlıda yeniçeri ocağında görevli olan devlet askerleri kimdir?

Cevap : KapıkuluSoru 52: Osmanlı zamanında ilk defa Rumeli yakasına kim zamanında geçildi ve kendi adına ilk defa para bastıran padişah kimdir?

Cevap : Orhan GaziSoru 53: Hadimül Haremeyn (iki haremin hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?

Cevap : Yavuz Sultan Selim HanSoru 54: Hadimül Müslimin (müslümanların hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?

Cevap : Sultan Abdülhamit HanSoru 55: Kendi kurduğu medreseden bir oda alabilmek için imtihana tabi tutulan Osmanlı sultanı kimdir?

Cevap : Fatih Sultan MehmetSoru 56: İslam’ı Hindistan’ın içlerine kadar yayan aralarında Biruni ve Firdevsi’nin de bulunduğu bir çok bilim ve sanat adamını koruyuculuğu altına alarak Gazne’yi Orta Asya’nın en parlak kültür merkezi haline getiren İslam dininin ateşli savunucusu Türk hükümdarı kimdir?

Cevap : Gazneli MahmutSoru 57: Malazgirt meydan muharebesinin kahramanıdır. Çağrı Beyin oğludur. Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin ölümü ile hükümdar olmuştur. 1064 de Bizans topraklarına girmiş ve fethetmiştir. Azarbeycan Urfa Malazgirt’i fethetmiş Hıristiyan ordusuyla baş etmiş Romen Diyojeni esir etmiş ve Anadolu’yu müslümanların yurdu haline getirmiştir. Yerine oğlu Melihşah’ı yetiştirmiş ve Malazgirt zaferinden bir yıl sonra düşman komutanı tarafından hançerlenerek öldürülmüştür. Malazgirt savaşında secdeye kapanıp: “Niyetim halistir Allah’ım yardım et sözlerimde yalan varsa kahret” demiş ve askerlerine dönerek “Burada Allah (c.c.)’dan başka Sultan yoktur. Benimle birlikte savaşmak yada savaşmamakta serbestsiniz” diyerek kefenini giyip Malazgirt’e yürüyen kahraman kimdir?

Cevap : AlparslanSoru 58: Selçuklu vezirlerinin ünvanı veya Selçuklu hükümdarı oğullarına harp ve siyaseti öğretmek için tayin ettikleri ümeradan olan şahsa ne denir?

Cevap : AtabeySoru 59: Türklerin ilk sultanı Süleyman Şahın oğludur. Çaka Beyin kızı ile evlendi. İznik’e yerleşip sultan oldu. Bizanslılar Türkleri yok etmek katı ile Çaka Bey ile arasını açınca öldürmek zorunda kaldı. Haçlı saldırıları karşısında Anadolu içerlerine çekilip zaman aralıklı saldırılarla önce Amasya sonra Ereğli civarında 300000 kişilik ayrı ayrı olmak üzere haçlıları perişan etti. Haçlıların Kudüs hayalini boşa çıkardı. Selçuklular bu sultan sayesinde eski güçlerine sahip oldular. 1107 yılında savaş esnasında Habur ırmağına atıyla birlikte düşüp şehit olan bu ünlü Selçuklu sultanı kimdir?

Cevap : I. KılıçarslanSoru 60: Selçukluların adil sultanıdır. Alparslan’ın oğludur. Karahanlılar’ın elindeki topraklarını geri aldı. Abbasi Halifesi ile akrabalık kurarak Selçuklu İmparatorluğunu İslam ülkelerinin koruyucusu yaptı. Değerli Veziri Nizamül Mülk sayesinde adaleti gerçekleştirdi ve lakabına “El Sultanül Adil” adalet sahibi sultan denildi. Zamanında Ömer Hayyam Kaşgarlı Mahmut İmamı Kuşeyri ve İmamı Gazali gibi alimler onun yardımını gördü. Saray işlerine kadın sokmak gibi bir hata sebebi ile bir takım fitneler onun ve vezirinin başını yemiştir. Selçukluların altın döneminin bu sultanı kimdir?

Cevap : Melik ŞahSoru 61: Selçuklu İmparatorluğunda isminden söz ettiren en büyük devlet adamıdır. Sultan Alparslan’ın veziri oldu ve 29 yıl bu görevde kaldı. Kendi adıyla anılan meşhur Nizamiye Medresesini kurdu. Melik Şahın da vezirliğini yapan ve batıl mezhep mensupları tarafından şehit edilen bu ünlü Selçuklu veziri kimdir?

Cevap : Nizamül MülkSoru 62: Tarihte ilk müslüman Türk devleti hangisidir ve nerede ne zamandır?

Cevap : Karahanlılar devleti Miladi 840 yılında Türkistan’daSoru 63: Abbasi Halifelerinin en kudretlisi ve büyüklerinden 23 yıllık halifelik dönemi Abbasilerin en parlak dönemi olmuştur. Babası 3.Abbasi halifesi Mehdi Bin Ebu Cafer Mansur’dur. Kadısı İmamı Azam Hazretlerinin talebesi İmamı Yusuf idi. Bizans’a karşı devamlı zaferler elde etti. Zamanında Avrupa cehalet içinde yüzerken onun Frenk İmparatorluğuna gönderdiği çalar saat hayretler verdi. Onun devri Abbasilerin toprak bakımından en geniş oldukları devir oldu. Yerine oğlu Emin Bin Abbas halife oldu. Abbasiler denince ilk akla gelen bu halifenin adı nedir?

Cevap : Harun ReşitSoru 64: Abbasi devletini kim yıktı?

Cevap : MoğollarSoru 65: Emevi halifelerinin en büyüklerindendir. Adaleti ve dindarlığı kendisine ikinci Ömer dedirtmiştir. Zaten annesi Hz. Ömer’in torunudur. Emevilerin 8. Halifesi olup geçmiş tüm Emevi hatalarını devlet adına tekrarlanmamasına çalıştı. Babasının varlığı sebebi ile çok zengin olan hanımına “Ey Fatıma! İnsanların başında bulunduğum için açlıktan ölenleri umutsuz hastaları zulüm görenleri saygıya layık ihtiyarları düşünüyorum da kıyamette benden hesap isteneceğinden korkuyorum. Sana soyundan ve kardeşlerinden kalmış olan mücevherlerin hepsini devlet hazinesine vermeni rica etsem kabul edermisin” diyerek tüm mal varlığını hazineye aktardı. Ama yine de ölümünden sonra nankör insanlar onun devamlı özel odacığında hazineden bir şeylerin aktarıldığının dedikodusunu yaptılar. Bunlara dayanamayan hanımı odasını insanlara açınca odacıkta bir leğen bir ibrik bir tespih bir seccade (post) ve tabanı çakıl dolu bir manzara ile karşılaştılar. İlk dört halife yanında ismi zikredilen (Raşit halifelerden) Emevilerin en üstün halifesi kimdir?

Cevap : Ömer Bin AbdülazizSoru 66: Eyyubi Devletinin kurucusudur. Yaptığı savaşlarda Mısır Filistin Suriye Hicaz ve Yemen’in tek hakimi oldu. Ölümü hiçe sayan bir komutan ve onunla birlikte canlarını fedaya hazır askerleri ile birlikte başında İngiliz komutan Richart’ın bulunduğu haçlı ordusunu dize getirdi. Kudüs’ü kimselere vermedi. Ömrü boyunca “Ben Allah yolunun hizmetçisiyim” derdi. Haçlıların Kudüs hayalini kırması üzerine izin alarak ziyaret etmek zorunda kaldılar. Eyyubi devletinin kurucusu bu insan kimdir?

Cevap : Selahaddin EyyubiSoru 67: İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük komutanlar arasındadır. Allah (c.c.)’ın adını denizlerin ötesine yaymak hevesi ona İspanya’nın fethini nasip etmiştir. Emevi halifesi Abdülmelik ve I. Velit zamanında yaşadı. 7000 kişilik bir kuvvetle İspanya’nın fethine gönderildiğinde 711 yılında bu onun adı verilen boğazı karşıya geçtiğinde askerlerin hedefi daima ileri olsun diye geriye dönüş akıllarından çıkması için gemileri yaktırdı. İşte bu inançla Endülüs Emevi devletinin temelleri atıldı. İspanya’yı fethinde gemileri yakarak tanınan bu komutan kimdir?

Cevap : Tarık Bin ZiyadSoru 68: Emevi devleti ne zaman kuruldu ve ne zaman yıkıldı?

Cevap : Hicri 41 yılında kuruldu. Ve 132 yılında yıkıldı.Soru 69: 1995 yılı Ağustos ayında İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale Boğazını geçebilmek için karadan ve denizden şiddetli bir saldırı başlattılar. Boğazın savunma komutanı bir Alman generaldir ve hazırlamış olduğu savunma planı “bu bir savunma değil intihardır” diyen Osmanlı komutanı tarafından reddedilir. Bunun üzerine bu planı uygulamayı kabul eden M. Kemal hareket komutanlığına getirilir ve “size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diyerek yaklaşık 250000 şehit ve 400000 gaziye mal olan Çanakkale savaşını yönetir ve bu başarısından dolayı Alman Demir Haç ödülü ile ödüllendirilir. Boğazın genel savunma komutanı olan Alman general ve onun hazırladığı savunma planını reddeden Osmanlı paşası kimdir?

Cevap : Liman Von Sanders - Fevzi ÇakmakSoru 70: I. Dünya savaşı Almanya’nın dolayısıyla Osmanlı’nın da yenilmesiyle sonuçlanınca Osmanlı İmparatorluğu; a-Boğazların denetiminin düşman devletlere devredilmesi b-Ordunun dağıtılması c-Ulaştırma ve haberleşmenin galip devletlere bırakılması ve Anadolu’nun işgaline zemin hazırlayan bir anlaşmayı kabul etmek zorunda bırakılır. Bu anlaşmanın tarihi ve adını söyleyiniz?

Cevap : 30 Ekim 1918 Mondros MütarekesiSoru 71: Mondros mütarekesinin akabinde başlayan işgal hareketlerine karşı halkın kendi toprağını savunmak ve zilletten kurtulmak maksadıyla tesis ettiği kurumlar nelerdir?

Cevap : Müdefa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuvayı MilliyeSoru 72: İstanbul ve Anadolu işgal altında iken Osmanlıların genç subayları çeşitli vesilelerle İstanbul’da bir araya gelerek yurdun kurtarılması hususunda görüştüler. Kurtuluşun İstanbul’dan başlayacak bir hareketle mümkün olacağı görüşünde olan M. Kemal Kazım Kara Bekir tarafından Anadolu’ya geçmesinin gerekliliği hususunda ikna edilir. Ancak Anadolu’ya geçişinin belli bir yetki ve görevle olmasını ister. Bu arada 15 Mayıs 1918 de İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilir. Durumun vahameti üzerine padişah Vahdettin M. Kemal’i 9. Ordu müfettişi olarak atar ve çok geniş bir bölgeyi denetleme buradaki vali ve komutanlara emir verme yetkisi verir. 16 Mayıs 1918 tarihinde Bandırma vapuru ile İngiliz gemilerinin denetiminde İstanbul’dan Samsun’a hareket eder. Anadolu’da büyün hazırlıkları tamamlanmış olan ilk büyük kongreye delegelerin büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen Kazım Kara Bekir’in büyük gayretleriyle kabul edilir ve yurdun kurtuluşu konusunda çok önemli kararların alındığı bu kongreye başkan seçilir. Bu kongre hangi kongredir ve hangi tarihler arasında yapılmıştır.

Cevap : Erzurum kongresi 23 Temmuz-7 Ağustos 1918Soru 73: Erzurum kongresi kurtuluş hareketinin başlangıcı sayılabilecek bir organizedir. Bu kongrede alınan çok önemli kararlar nelerdir?

Cevap : a-Ulusal sınırlarımız içindeki yurt topraklarımızın bir bütün olduğu b-Yurdun yabancı işgalcilere karşı savunulacağı c-İstanbul hükümetinin yetersizliği ve yeni bir hükümetin kurulması.Soru 74: 11 Eylül 1920 - 01 Ağustos 1922 tarihleri arasında görev yapan I. İstiklal mahkemeleri kuruluş gayesinin dışında o dönemde ülkenin çeşitli yerlerinde oluşturan Hilafet orduları ile mücadele eder ve binlerce müslümanın katli ile sonuçlanan idam kararları verir. Bu mahkemelerin asıl kuruluş gayeleri nelerdir?

Cevap : Vatana ihanet asker kaçakları ve buna benzer vakıalara bakmaktır. 1919 ile 1920 yılları arasında Anadolu’nun çeşitli yörelerinde halkın Hilafete ve Şeriata bağlılığını temsil eden ve çok kanlı bir şekilde bastırılan ayaklanmalar vuku bulur. Toplu intihar hariç katledilen insan sayısı 10000 kişi civarındadır.