SORULARLA İTİKAT-2Soru 51: Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?

Cevap : Ümmet.

Soru 52: Hasenat ne demektir?

Cevap : İyi amellere yapılan iyiliklere denir.

Soru 53: Cennetteki en büyük nimet nedir?

Cevap : Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ın cemalini görmektir.

Soru 54: İslam dininde olmadığı halde sonradan insanların dindenmiş gibi hayatlarına geçirdikleri yanlış adetlere ne denir?

Cevap : Bidat.

Soru 55: Yapılan her şeyin sırf Allah (c.c.)’ın rızası için yapmaya gösterişten uzak amele ne denir?

Cevap : İhlas denir.

Soru 56: Seyyiat ne demektir?

Cevap : Kötülükler günahlar ve suçlardır.

Soru 57: Münafığın alametleri nelerdir?

Cevap : Konuştuğunda yalan söyler söz verir sözünde durmaz emanete hıyanet eder.

Soru 58: En güçlü insan kimdir?

Cevap : Öfkesini yenen insandır.

Soru 59: Hacerul Esvet nedir nerededir ve nereden gelmiştir?

Cevap : Kabe’nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmiştir.

Soru 60: Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?

Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife Ebu Mansur Maturidi İmamı Eşari.

Soru 61: Davetçinin vasıfları nelerdir bir kaç tanesini sayınız

Cevap : a- Çalışmalarının karşılığını Allah (c.c.)’dan beklemelidir. b- Yardımın yalnız Allah (c.c.)’dan olduğunu unutmamalı c- Vazifesini yapar ama neticeyi Allah (c.c.)’a bırakır d- Yumuşak huylu seven sevdirensevindiren mütevazi olmalıdır e- Korkutucu değil müjdeleyici olmalıdır f- Hareketlerini ve duyu organlarını Kur’an’a göre ayarlamalı ve onunla terbiye etmelidir.

Soru 62: İslam devletinde müslümanlar gibi mal can din namus ve nesil güvenlikleri devlet teminatı altında olan fakat askerlik yapmayan bunun karşılığında cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir?

Cevap : Zımmi.

Soru 63: Ateşten yaratılan maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen insanlar gibi iyileride kötüleride olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine bizler gibi “Allah (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratılmış” olan mahlukların ismi nedir?

Cevap : Cinler.

Soru 64: Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre kıyamet günü Allah (c.c.)’ın gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir?

Cevap : a- Adil yöneticiler. b- Allah (c.c.)’a ibadet yolunda yetişen gençler. c- Camilere kalpten bağlı kimseler. d- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler. e- Makam sahibi bir kadın harama davet ettiğinde “Ben Allah’tan korkarım” diyerek reddedenler. f- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler. g- Yalnızken Allah (c.c.)’ı anıp gözyaşı dökenler.

Soru 65: Kıyamet gününde en son dirilip hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?

Cevap : Ümmeti Muhammed

Soru 66: İyiliğe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratıktır. Ateşten yaratılan daima kötülük düşünen insanları yoldan saptırmaya çalışan bir adı da iblis olan bu yaratığı tanıdınız mı?

Cevap : Şeytan.

Soru 67: Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir?

Cevap : a- İlim; Allah (c.c.)’ı Peygamber (s.a.v.)’i ve İslam dinini delilleri ile bilmek b- Amel; Bildiği ilim ile amel etmek c- Davet; Tebliğ görevini yerine getirmek. d- Sabır; Eziyet ve zulümlere sabretmek yılmamak

Soru 68: Allah (c.c.)’ın katından yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir?

Cevap : Rasül

Soru 69: Yeryüzünde bütün varlıklar kime hizmet için yaratıldı?

Cevap : İnsanlar için.

Soru 70: İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?

Cevap : Yeryüzünde Allah (c.c.)’ın halifesidir.

Soru 71: Kıyamet hangi gün kopacaktır?

Cevap : Cuma günü.

Soru 72: Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi alemdir. Kıyamet koptuktan sonra bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur. Bu yere inanmayan insan müslüman olamaz. Bu alemi bildiniz mi?

Cevap : Ahiret

Soru 73: Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?

Cevap : a- Akıl b- Kalp

Soru 74: Hakkı batıl batılı hak yapmaya çalışan nedir?

Cevap : Tağut

Soru 75: “Rab” kelimesinin manası nedir?

Cevap : Terbiye eden yöneten mülkün sahibi koruyan.

Soru 76: “İlah” kelimesinin manası nedir?

Cevap : Kendisine sığınılan güvenilen sevilen tapılan.

Soru 77: Gizli şirke iki örnek veriniz.

Cevap : a- Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak b- Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak c- Nam ve şöhret için cihat d- Mevki ve makam için ilim.

Soru 78: Ehli sünnet itikadının mezhep alimlerinin adlarını yazınız.

Cevap : a- Maturidi b- Eşari

Soru 79: İslam’ın özelliklerinden olan irade neyi ayırt etmeye yarar?

Cevap : Fayda ve zararı ayırt etmeye yarar.

Soru 80: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir?

Cevap : İcma denir.

Soru 81: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan alimlerin farklı görüş bildirmelerine ne denir?

Cevap : İçtihat

Soru 82: Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor?

Cevap : Kemal sıfatı gereği.

Soru 83: İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir?

Cevap : Takva.

Soru 84: Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam’ı istismar ederek ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir?

Cevap : Belam denir.

Soru 85: Küfrün çeşitleri nelerdir?

Cevap : a- Cehli küfür b- İnadi küfür c- Hükmi küfür

Soru 86: İnsanı küfre götüren haller nelerdir?

Cevap : a- Kur’an’ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek b- Kur’an’ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak c- Din ile alay etmek d- Allah’tan ümidi kesmek e- Allah’ın azabını emin olmak (Allah bana azap etmez demek) f- Gaibden haber verdiğini söyleyen kahinlere inanmak.

Soru 87: Cennetin Kur’an’ı Kerim’de geçen isimleri nelerdir?

Cevap : a- Adn b-Meva cenneti c- Firdevs cenneti d- Mukame cenneti e- Naim cenneti f- Darul Huld g- Darus-Selam i- Makamul Emin

Soru 88: Elfaz-ı Küfür ne demektir?

Cevap : İnsanı küfre götüren sözler demektir.

Soru 89: İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup hesap günü için toplanmasına ne ad verilir?

Cevap : Mahşer.

Soru 90: İnsanların ölümden sonra mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne ad verilir?

Cevap : Berzah alemi.

Soru 91: Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah’a iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?

Cevap : Galü Bela

Soru 92: Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?

Cevap : Haiye Münafıklar girecek.

Soru 93: Allah’ın fiili sıfatları nelerdir?

Cevap : a- Rızk verme b- İhsan etme c- İkramda bulunma d- Rıza gösterme e- Muhabbet besleme f- Gazap etme g- Öldürme h- Diriltme.

Soru 94: Tevhidin kısımları nelerdir?

Cevap : a- Rububiyet tevhidi b- Uluhiyet tevhidi c- İsimlerde ve sıfatlarda tevhit.

Soru 95: Allah’tan başka yaratıcı rızk vericiRab terbiye edici ve kainatın işini düzene koyan başka ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir?

Cevap : Rububiyet tevhidi

Soru 96 : Allah (c.c.)’ı Allah ve Rasülü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde Allah (c.c.)’ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı gereğidir?

Cevap : İsimlerde ve sıfatlarda tevhit

Soru 97 : “Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.” Bu tanım Allah (c.c.)’ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır?

Cevap : Zati sıfatlarından Kıdem sıfatının.

Soru 98: İbadet ederken sadece Allah’ü Teala’ya ihlasla ve O’ndan başka ilah olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir?

Cevap : Uluhiyet tevhidi

Soru 99: Peygamberlerde peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazı harikuladelikler görülür. Mesela: Hz. İsa (a.s.)’ın daha beşikte iken konuşması. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha çocukluğunda bir bulutun takip etmesi. Putların yüzüstü yıkılması gibi. Bu gibi harikalara İslami ıstılahta ne ad verilir?

Cevap : İrhasat

Soru 100: Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdarı o Allah (c.c.)’dır. Her iki cihandaki eşyanın tasarrufu Allah (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun dilediği olur dilemediği olmaz. Onun hükümdarlığı dünyadaki hükümdarlıklara benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardımcıya bir vezire ihtiyacı yoktur. Bütün mükevvenatın mevcut olan her şeyin sahibi ve mutlak hükümdarı manasına gelen Esmaul Hüsna’da yer alan Allah (c.c.)’ın isimlerinden olan bu ismi nedir?

Cevap : El-Melik

Soru 101: İçenin niyetine göre şifa olan Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in susuz kaldıklarında ortaya çıkan hacıların geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna Allah (c.c.)’ın Hz. İsmail’i suya kandırması nedeni ile “Sakıyullahı İsmail” inananlara fayda verdiği için “Saibe” sıhhat ve berekete sebep olduğu için “Meymune” yemeğin yerini tuttuğu için “Kafiye” içenler rahatlık ve afiyet bulduğu için “Afiye” denilmiştir. Doya doya içenlerin cehennem azabından kurtulacakları müjdesinden dolayı verilen isim nedir?

Cevap : Büşra

Soru 102: Akait ile ilgili meşhur eserler arasında İmamı Azamın meşhur kitabının adı nedir?

Cevap : Fıkhi Ekber.

Soru 103: Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır. Bunlar: a- Nefsi Emmare b- Nefsi Levvame c- Nefsi Mutmainne d- Nefsi Safiyye (Kamile) e- Nefsi Merdiyye’dir. Bizim saymadığımız diğer ikisini de siz söyleyiniz?

Cevap : Nefsi Mülhime ve nefsi Raziye

Soru 104: Tasavvufi Ahlakta bir müslümanın kat etmesi gereken kaç merhale vardır?

Cevap : 4 merhale vardır: a- Şeriat b- Tarikat c- Marifet d- Hakikat