Resûlullah (s.a.v) ile Ebû Bekr (r.a) Mekke-i mükerremeden hicret ederken bir mağarada üç gün üç gece kaldılar. Ebû Bekr (r.a) o mağaranın tavanında bir kuş gördü ki yerinden hareket etmeyip birşey yimez ve su içmez.

Ebû Bekr (r.a) dedi ki

- Yâ Resûlallah! Bu kuşa ben hayrânım. Zîrâ biz bu mağaraya geleliden beri bu kuş yerinden hareket etmedi. Bir nesne yimedi. Allahü teâlâ kelâm-ı kadîminde

(Allahü teâlânın rızk vermediği yeryüzünde bir mahlûk yokdur.) buyurmuşdur.

Ebû Bekr-i Sıddîk böyle düşünürken o hâlde hazret-i Cebrâîl (a.s) nâzil olup havâda muallak durup dedi ki

- Yâ Muhammed! Hak sübhânehü ve teâlâ sana selâm eder. Ve buyurur ki "Ebû Bekrin hâtırına geleni bilirim. O kuşa emr eyledim ki Ebû Bekr ile konuşsun. Ebû Bekre söyle ki o kuş ile söyleşsin"; dedi.

Resûl-i ekrem hazretleri Ebû Bekre hazret-i Cebrâîlin sözünü açıkladıkda Ebû Bekr (r.a) sevinip ileri vardı. Dedi ki

- Ey mubârek kuş! Allahü teâlâ hazretlerinin izni şerîfiyle bana söyle ki yiyeceğin ve içeceğin nedir.

O kuş ağlayıp bir zemân kendinden geçip yere düşdü. Sonra ayılıp kalkdı. Tebessüm ederek dedi ki

- Yâ Ebâ Bekr! Bana bundan süâl etme! Bu bir sırdır. Hak sübhânehü ve teâlâ ile benim aramda olan sırrımı kimsenin bilmesini istemem.

Ebû Bekr (r.a) dedi:

- Ey mubârek kuş! Eğer bana söylemeğe me'mûr oldun ise söyle.

Kuş dedi.

- Ma'lûmun olsun ki hazret-i Âdem (a.s) yaratılmazdan iki bin yıl evvel Hak sübhânehü ve teâlâ beni yaratdı. Yiyeceğimi ve içeceğimi iki kelime eyledi. Aç olduğum zemân birisini söylerim; tok olurum. Susuz olduğum zemân birini söylerim; kanarım.

Ebû Bekr (r.a) dedi ki:
- O kelime nedir. Kuş dedi o kelimenin biri budur ki aç olduğum zemân sana buğz edene la'net ederim; tok olurum. Susuz olduğum zemân sana muhabbet edene istigfâr ederim kanarım.

Hazret-i Resûl-i ekrem (s.a.v) bunu işitip ağladı. Ümmetinden ba'zıları şakâvet edip hazret-i Ebû Bekre buğz edeceklerine mahzûn oldu.