Hazret-i Ömer (r.a) hilâfeti zemânında rûm pâdişâhına adam gönderip dîne da'vet eyledi. Rûm pâdişâhı da kıymetli hediyyeler ile elçi gönderdi. Elçi Medîne-i münevvereye geldi. Hediyyesini alıp hazret-i Ömer (r.a) ile buluşulduğu mahalde hazret-i Ömer bir kadıncağızın dıvârını yapıyor idi. O hâlde iken haber verdiler ki

-Rûm pâdişâhının elçisi geldi. Emriniz nedir.

Buyurdular ki

-Ssöyleyin gelsin. Ellerinizi yıkayıp bir yerde otursanız olmaz mı dediler. Râzı olmadı. Ne yapsınlar. Elçiyi çağırıp hazret-i Ömer ile buluşdurdular.

Elçi hazret-i Ömeri bu hâlde görüp dedi ki

-Arab pâdişâhı bu mudur. Eğer böyle olduğunu bilseydim gelmezdim. Rûm pâdişâhı da beni buraya göndermezdi.

Hazret-i Ömer iki mubârek parmaklarıyla işâret edip buyurdular ki

-Eğer göndermeseydi onun iki gözünü çıkarırdım.

Târîh yazdılar ki meğer hazret-i Ömer böyle işâret etdiği gibi rûm pâdişâhı oturduğu yerde iki balçıklı parmak gelip iki gözünü çıkardı. Hattâ parmaklarının balçığı iki gözünün üzerinde yapışıp kaldı. Her ne kadar uğraşdılar ise de gidermek mümkin olmadı. Bir zemândan sonra elçi izin alıp rûm pâdişâhına geldiğinde gördü ki iki gözü de amâ olmuş. Sebebini süâl eyledi. Ahvâli anlatdılar. Ta'accüb edip o da hazret-i Ömer ile geçen ahvâli bunlara bildirdi.

Ba'zı rivâyetlerde rûm pâdişâhının elçisi geldiği vakt Eshâb-ı güzîn hazret-i Ömerin (ra) yanında otururlar idi. Hazret-i Ömer hurma lifinden bir gömlek giymiş dokuz yerinden yamanmış idi. Acabâ sultânım mubârek arkanıza bir kaftan alsanız câiz olmaz mı dediklerinde hemen hazret-i Ömer (ra) gadaba gelip dedi ki:

-Dahâ bu iitibâr görmek arzûsundan kurtulmadınız mı. Dîn-i islâmda kudreti böyle mi fehm etdiniz. Bize dîn-i islâmın şerefi yetmez mi. Dîn-i islâmdan efdal ve eşref bir nesne varmıdır ki ona i'tibâr edersiniz. Bu se'âdet ve bu devlet ki Hak sübhânehü ve teâlâ hazretleri bize ihsân eylemişdir. Kime müyesser olmuşdur ki dîn-i islâm tâcını başımıza koydu. Şer'ı şerîfi Muhammedî elbisesini arkamıza giydirdi. Kalbimizi kelime-i şehâdet ile münevver eyledi. Allah Allah! Dîn-i islâm kadrini bilmemişsiniz. Ancak kendinizi halka libâs ile mi göstermek istersiniz.

O şeklde gadaba geldi ki belki kimse öyle gadaba gelmemişdir. Söyliyenler pişmân olup artık cevâba kâdir olmayıp başlarını aşağıya eğip sükût eylediler. Şimdi bizim sultânlarımız bu hâl ile dünyâda geçinip asla i'tibâr etmeyince bize de lâyık olan budur ki onların yolunu gözetip kıyâmet gününde Allahü teâlânın huzûruna ve Habîbullahın (sav) huzûruna vardıkda mahcûb olmayalım.