Seyfeddîn-i Fârûkî hazretleri Mektûbât'ında yer alan ve zamânın sultânına yazdığı mektupta şöyle buyurdu:

"Sûre-i Hacc'ın 40. âyet-i kerîmesinde meâlen; "Allahü teâlânın dînine kim yardım ederse Allahü teâlâ da o kimseye yardım eder." buyrulmaktadır. Peygamber efendimiz buyurdular ki: "İstihâre yapan ümidsizliğe düşmez. İstişâre eden de pişmân olmaz."Mektûbunuzda yazmış olduğunuz yukarıdaki âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf tarafımızdan okunarak anlaşıldı. Bu fakîr duâların kabûl olduğu ve fakîrlerin sohbet ettiği zamanlarda âfâkî ve enfûsî (içteki ve dıştaki) bütün düşmanlarınıza gâlib gelmeniz ve büyük zaferlere kavuşmanız için Allahü teâlâya yalvarıyor ve O'ndan yardım diliyorum. Çünkü Hind yarımadasında ve Asya kıtasında İslâmın kuvvetlenmesi ve yayılması duâ ordusunun yardımıyla kazanacağınız kesin zaferlere ve netîcede devletinizin güçlenmesine bağlıdır.

Yardım iki kısımdır: Birinci kısmı görünen sebeplere bağlı kılmışlardır. Bu ise yardımın sûreti zâhiri ve bedeni gibidir. Zaferin maddî sebebini ve zâhirini teşkil eden sebep muhârebe meydanlarında harb eden gazâ ordularıdır. İkinci kısım ise yardımın mânevî kısmını ve rûhunu teşkil eden gözle görülmeyen duâ ordularıdır. Mânevî ordular maddî ordulardan daha kıymetlidir ve yardımın özü ve rûhudur. Yardımları sebepleri fethi ve zaferi isteyip yaratan Allahü teâlâdır. Enfâl sûresi 10. âyet-i kerîmesinde meâlen; "Yardım yalnız Allahü teâlâdan gelmektedir." buyrulmaktadır."

Duâ ordusu hakîkî yardımı gönderenAllahü teâlâ ile yine O'nun yarattığı zâhirî sebep olan gazâ ordusu arasında vâsıta ve delîldir. Ayrıca duâlar kazâyı ve belâyı def eder. Hep doğru söyleyici Peygamber efendimiz buyurdular ki: "Kazâyı hiç bir şey geri çeviremez. Yalnız duâ geri çevirebilir." Duâdaki bu tesir bu kudret silâhlarda aslâ yoktur. Duâ ordusu görünüşte zayıf âciz olsa da gazâ ordusundan daha kuvvetlidir. Aynı şekilde duâ ordusu rûh gibidir gazâ ordusu da maddî beden gibidir. Gazâ ordusunun duâ ordusuna sığınmasından başka çaresi yoktur. Çünkü rûhsuz beden kuvvet alamaz zaferler elde edemez. Nitekim sevgiliPeygamberimiz Muhâcirînin fakirlerini vesîle ederek Allahü teâlâya duâ ederlerdi. Her ne kadar bu fakîr duâ ordusundan sayılmaya lâyık değilsem de yalnız ismim fakîr olduğu için duâlarımın kabûl olma ihtimâlini düşünerek dâimâ ümidliyim ve devamlı sizin zaferiniz için duâ ediyorum. Hazırlandığınız Dekken seferinde Allahü teâlâ sizlere gâlibiyet ve zaferler nasîb eylesin. Bekara sûresi 127. ayet-i kerîmesinde meâlen; "Yâ Rabbî! Sen duâlarımızı işitirsin arzularımızı bilirsin duâlarımızı kabûl eyle." buyrulmaktadır. Vesselâm."

ALINTIDIR.