Senâullah-i Sebnehlî hazretleri zâhirî ve bâtınî ilimlerdeki tahsîlini tamamlayıp icâzet ve hilâfet aldıktan sonra talebe yetiştirmek üzere memleketi olan Sebnehl'e gitti. Vazifeye başladığı sırada hocası Mazhar-ıCân-ı Cânân ona bir mektup yazarak buyurdu ki: "Her nerede bulunursanız bulununuz Allahü teâlâ sizinle berâberdir. Oraya gittiniz. Mübârek olsun! Bu fakîre olan bağlılığınızın harâreti eksilmesin; yâni her hâlinizle bizi temsil edin ki bu yolun kıymeti oralarda da anlaşılsın. Dervişlik demek sâdece birine bağlanmak demek değildir. Dervişlik gönlünü toparlayıp kul olduğunu düşünmek ve kulluğu ile meşgûl olmak kalbe dağınıklık getirmemek vakitlerini hep hâlis niyet ile Allahü teâlânın dînine hizmetle geçirmektir. Allahü teâlâ size büyük bir saâdet vermiştir. Bunun şükrünü yapmak ancak şöyle olabilir ki Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri; "Şükür Allahü teâlânın verdiği nîmetleri O'nun râzı olduğu şeye sarfetmektir" buyurmuştur.

İstenmediği hâlde Allahü teâlâ tarafından maddî bir nîmet gelirse bunu kabûl etmeli sıkılmamalıdır. Çünkü istenmeden gelen şeyler tevekkülü bozmaz. Hele bu zamanda gönül dağınıklığını giderir. Fakat maddî şeylere gönül vermemenin elbette mühim şart olduğu unutulmamalıdır. Tevekkül gönül huzûrunu temin eder. Tasavvuf ehlinin sermâyesi de işte bu gönül huzûrudur. Allahü teâlâ Resûlullah'ın sünnet-i seniyyesine bağlı olanları ve Müceddidiyye yolunun bağlılarını zâyi etmez.

Bu mübârek yolu öğretmekle bu hususta talebelere ders vermekle meşgûl olunuz. Vakitlerinizi bunlara sarfetmenin size dünyâ ve âhiret saâdetlerini temin edeceğini iyi biliniz. Her sabah büyük âlimlerin isimlerini söyleyiniz etrâfınızda bulunanlara da böyle yapmalarını duâ ederken onların isimlerini araya koyup onları vesîle ederek duâ etmelerini söyleyiniz.

Cenâb-ı Hakk'ın rahmetinden ümidli olunuz ve O'ndan gayrısından bir şey beklemeyiniz.Çevrenizde dinsizlerin çıkardıkları fitnelerden endişe etmeyiniz. Öyle ümîd ediyorum ki Allahü teâlâ benim dostlarımı zarara uğratmaz. Bizi yanınızda biliniz. Vesselâm."

ALINTIDIR.