Sâminî hazretlerinin Hâfız Osman Bedreddîn hazretlerine nasîhatlerinden bâzıları:

"Hâfız! Bir çocuk tahsîl çağına geldiği zaman okuyup yazmaya nasıl harfleri öğrenmekle başlarsa Hakk'a ermek de tavsiye edeceğim şu hususlara uymakla gerçekleşir:

1) Allahü teâlâyı tanımak 2) Muhabbetullah (Allahü teâlâya muhabbet) 3) Gönlü toplamak 4) Teslîmiyet 5) Nefsin arzularına uymamak 6) Bu yolda gayret göstermek 7) Kesrette vahdet. Halk içinde Hak ile olmak 8) Çok salevât okumak 9) Kelime-i tevhîdi çok söylemek 10) Az yemek 11) Temiz giyinmek 12) Halka faydalı olmak 13) Mütehallik güzel ahlâk sâhibi olmak 14) Mürşide yol göstericiye hocaya itâat 15) Arkadaşlarına şefkat sevgi 16) Âleme ibret nazarı ile bakmak 17) Vaktin kıymetini bilmek 18) Hükûmete itâat 19) Hasedden ârî uzak olmak 20) Kimseye buğz ve düşmanlık etmemek 21) Komşu hakkını ileri tutmak 22) Sözünün eri olmak 23) Kendini tanımak 24) Dünyâdan lüzumlu kadar nasîb almak 25) Âhireti unutmamak 26) Doğruluktan ayrılmamak 27) Haddi aşmamak 28) Huzûrla sükûn bulmak. Tasavvufun elifbâsı bunlardır. İnsanlar arasında aşk ateşiyle dolaş fenalıkları yak iyilikleri besle. İnsanı insana yaklaştır Hakk'a ulaştır. Aslâ ilmine güvenme fadlına kanma. Dünyâya aldanma nefsine uyma şeytanı at. Aşk ile yan şevk ile kalk. Peşinden gelenleri ne olursa olsun iyi gözet sapıkları düzelt. Huzûra dikkat her sözün hakîkat görüşlerin mârifet olsun.

Hâfız! Makâm-ı irşâd yâni insanları yetiştirme makamı bir şimşektir. Çaktığı vakit etrâfını aydınlatır ve düştüğü yeri de yakar. Mârifet; o aydınlığı insanların kararan kalbine nüfûz ettirmek (sokmak) ve kalbleri aydınlatmaktır.

ALINTIDIR.