Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin seksen yedi mektubu ve melfûzâtı Kelimât-ı Tayyibât denilen kitapta vardır. Mektuplarından biri:

"Kardeşim zamânımız talebesinin zaîfliğinden evliyâdan keşf ve kerâmet istediklerinden ve birinci asrı göz önünde tutmadıklarından bahseden mektubunuz geldi. Biliniz ki başka şeyhlere meyli olan sefihleri akılsız kimseleri talebe edinmeye lüzum yoktur. Akıllı ve muhlis kimselerden bu işe tâlib olanları kabul etmelidir. Üzülmeyiniz. Allahü teâlâ hakîkî hakîmdir. Âl-i İmrân sûresi 31. âyetinde meâlen; "Ey Habîbim! Onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olunuz. Allah da sizi sever." buyrulması bütün yollardaki sâliklerin talebelerin maksadı olan Allahü teâlânın sevgisini ve rızâsını kazanmağı Peygamber efendimize tâbi olmaya bağlı kıldı. O mütehassıs doktor kulları gaflet ve günâh hastalıklarından kurtarmak için ilâç ve perhiz yerinde olan emir ve yasakları gönderdi. Bu reçeteyi tatbik edip uygun ilâçları alan perhize riâyet eden sıhhat ve şifâ bulur. Kaçınan kendini ziyân ve telef etmiş olur.

Bu reçetenin bir sûreti bir de hakîkati vardır. Sûreti ile avâm müslümanları hareket eder. Bu da îtikâdını düzelttikten sonra kitab ve sünnete uygun olarak amel edip emir ve yasaklara uymakla olur. Karşılığı da Cennet'in nîmetleri ve Cehennem'den kurtulmaktır. Hakîkati ise havassa seçkinlere mahsûs olup kalblerin nûrlanması parlaması ve nefslerin tezkiyesi temizlenmesidir. Bunda bildirilmiş olan sûret bulunmakla berâber riyâzet ve mücâhedelerde de vardır. Burada ele geçen tecellî ve keşflerdir. Sûrete îmân ve İslâm hakîkate ise ihsân denir. Nitekim Hadîs-i şerîfde; "İhsân; Rabbine onu görür gibi ibâdet etmendir." buyruldu. Hakîkatsız sûret derideki hastalıklara çâre bulmada çıban ve yaralar üzerine konulan merhem ve ilâçlar gibidir. Yarayı iyileştirir çıbanı geçirir. Elbette faydasız değildir. Hakîkatın ise sûretsiz hiç faydası yoktur. Belki o hakîkat değil mekr-i ilâhîdir. Bundan Allahü teâlâya sığınırız.

Hakîkat temizlemek yâni hastalıklı mikroplu bozuk maddeleri çıkarıp atmak gibidir. Çünkü yerinde kalırlarsa yine hasta edebilirler. Tam sıhhate kavuşmak büsbütün şifâ bulmak bu iki tedâvinin birlikte yapılmasıyla olur. Bu açıklamadan Peygamber efendimizin tedavisinin Eshâb-ı kirâmın tabiatlarında nasıl sıhhat ve şifâ tesirleri yaptığı kolaylıkla anlaşılabilir. Muhakkak ki o tedâvî ve ilâç Allahü teâlâyı çok sevmek bütün gayretiyle Resûlullah'a tâbi olmak tâat ve ibâdetlerden lezzet duymak ve günahları çirkin görüp nefret etmekten başkası değildi. Bu da onlarda kalblerin huzûru ve nefslerin temizlenmesi tesirini yapıyordu. Resûl-i ekremin bereketli sohbeti ve İslâmiyet reçetesinin tatbîki ile bu mertebelere pek kısa zamanda belki bir anda kavuşuyorlardı. Onlar daha sonraki asırlarda söylenen zevk ve mevâcidlerden ziyâde sûret ve hakîkate son derece riâyet ve ihtimâm gösterip hakîkati koruyan sûreti muhâfaza edip keşf ve kerâmete îtinâ göstermediler. Bunları kemâlin olgunluğun îcâb ve şartlarından saymadılar.

O hâlde tam sıhhate kavuşmak yâni Muhammedî nisbet isteyen bir tâlib Resûlullah'ın sünnetine uymayı bütün riyâzet ve mücâhedelerden üstün ve buna âid olan nûr ve bereketleri bütün feyzlerden efdal bilmelidir. Bütün zevk ve mevâcidlere bâtın cemiyyeti ve devamlı huzur yanında değer vermemeli ve bu öz ve hakîkatlerin elde edilmesine sebeb olan büyüğü Resûlullah efendimizin vekîli bilmeli ona canla başla hizmet edip bu yolda çocuklar gibi ele geçen ceviz-meviz gibi şeylerle tatlı olsa da yetinmemelidir.

Hadîs-i şerîfi ve fıkıh bilgilerini öğreniniz. Âlimlerin sohbetine devâm ediniz. Amellerinizi Allahü teâlânın habîbi olan Peygamber efendimize ittibâ uymak niyetiyle yapınız." (21'inci mektup)

ALINTIDIR.