Kader kaza ve cüz-i irade Nedir?
Kader: “Cenab-ı Hakk’ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyi bütün vasıflarıyla bütün halleriyle ezelde bilmesi ve daha onu yaratmadan önce her şeyiyle levh-i mahfuz denilen kader levhasında yazmış olmasıdır.”

Kaza: “Allah’ın bu ezeli yazıyı ve takdiri zamanı ve şartları uygun olduğunda icad etmesi ve yaratmasıdır.”

Demek ki kader; Allah’ın ilminin bir neticesi kaza ise; Allah’ın kudretinin bir tecellisidir. Yani Allah ilmiyle yazmış kudretiyle de yaratmıştır. Yazı kaderdir; yaratmak kazadır.

Mesela; bir insanın ne zaman doğacağı ve ne zaman öleceği önceden takdir edilmiştir. İşte bu takdir; kaderdir. O insanın vakti geldiğinde doğması ve vakti geldiğinde ölmesi yani doğum ve ölüm hadiselerinin yaratılması ise kazadır.

Cüz’i İrade: “Allah tarafından insana verilen dilediği gibi hareket edebilme yeteneği ve seçme serbestliğidir.”

Biraz daha bu kavramı açarsak; Allah insana okuma yazma koşma yemek yeme içme oturma gibi birçok kabiliyetler vermiştir. Bu kabiliyetlerin her birine “külli irade” denilir. Burada geçen “külli irade” tabirini Allah’ın “külli irade”siyle karıştırmamak gerekir.

Allah’ın “külli iradesi”: “Allah’ın dilediği her şeyi yapabilmesi ve emrinin önüne hiçbir şeyin geçememesidir.”

İnsanın “külli iradesi”: Kendisine verilen yeteneklerdir. İşte insan o yeteneklerden bir tanesi ile bir işe yöneldiğinde o “külli irade” artık cüz’ileşmiş olur. Buradaki “cüz’i” ifadesi “ufaklık” manasında olmayıp “belirlilik” manasındadır. Yani yapabileceğimiz yüzlerce alternatiften bir anda sadece bir şeyi seçebilmemizdir.

Mesela insanda yemek yeme kabiliyeti vardır. Bu “külli iradedir.” İnsan bu kabiliyeti ile simit yemeğe başladığında artık bu kabiliyeti cüz’ileşmiş olur.

Artık insan kendindeki külli iradeyi belli bir yönde kullanmış ve simit yemeğe başlamıştır. İşte buna “cüz’i irade” denilir. İnsan burada serbesttir. Simit yiyebileceği gibi bir haramı yemeyi de tercih edebilir. Zaten onu mesul eden ona bu tercih yetkisinin verilmesidir.