Cebrail Aleyhisselâm şu an ne yapıyor?

Aziz Badıllı: “Cebrail (as) vahiy meleğidir. Son peygamber de geldiğine göre Cebrail’in vazifesi bitmiş midir? Cebrail (as) şu an mevcut mudur? Mevcutsa ne yapıyor? Başka vazifeleri var mıdır?”


Süleyman KÖSMENE

Cebrail Aleyhisselâm büyük meleklerdendir ve vahiy meleğidir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Cibril1 Rûhulkudüs2 Rûhulemîn3 Rûh4 Resul5 zîkuvve6 ve Şedidü’l-Kuva7 şeklinde muhtelif isimlerle kendisinden bahsedilir.

Hazret-i Cebrail (as) bütün peygamberlere vahiy getirmiştir. En son Peygamber Efendimiz’e de (asm) vahiy getirmiş ve peygamberlik zincirinin kapanması dolayısıyla Hazret-i Cebrail’in (as) ‘peygambere vahiy getirme’ görevi sona ermiştir.

Fakat Cebrail’in (as) tek görevi peygambere vahiy getirmek değildir. Kâinat çapında başka vazifeleri de vardır ve şu an mevcut diğer vazifelerini yapmaktadır.

Kur’ân “Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.” 8 âyetiyle Cebrail’in her Kadir Gecesinde diğer meleklerle birlikte yeryüzüne indiğini haber veriyor. Bir sonraki âyetten de meleklerin ve Cebrail’in o gece tan yeri ağarıncaya kadar yeryüzünün esenliğine ve yeryüzüne yayılan rahmete şahitlik ettiğini anlıyoruz. Böylece Cebrail’in (as) bir vazifesinin yeryüzüne rahmet sekinet huzur ve esenlik indirmek olduğunu anlıyoruz.

Cebrail’in (as) aslî görevi Allah’ın mahlûkatını temâşâ ile Allah’ın azametini ve kudretini mahlûkat üzerinde mütalâa etmek Allah’ı doğrudan zikretmek ve bütün haşmetiyle Allah’a secde etmektir.9 Bu görevi eksiksiz devam etmektedir.

Cebrail (as) mukarrebûn meleklerdendir; Mikail ve Azrail (as) gibi nazır-ı umumî hükmündedir. Emrinde kendi nevinden ve kendisine benzer daha küçük tarzda sayısız melek vardır.10 Mahlûkat cinslerine göre ayrı ayrı bulunan bu meleklere İlâhî emirleri Cebrail tebliğ eder.

Söz konusu melekler kendilerine Cebrail (as) tarafından tebliğ edilen bu emirlerde ne emredilmişse hiç geciktirmeden hiç değiştirmeden hiç ihmal etmeden harfiyen yerine getirirler. Cebrail’in bu görevi devam etmektedir ve yaratılış var oldukça da devam edecektir.

Cebrail (as) bütün varlıklara ilham vermekle görevli meleklerin başıdır. Ve bu görevi sürmektedir. Binlerce yıldızda görevli meleklere ilham ulaştırdığı aynı anda Arş’ta bulunur yeni emirleri tebliğ alır; aynı anda huzur-u İlâhî’de secdededir.11

Bediüzzaman Cebrail’in (as) bu baş döndürücü görevini ve görev yoğunluğunu şöyle ifade ediyor: “Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Dıhye sûretinde huzur-u Nebevî’de bulunduğu bir anda huzur-u İlâhîde haşmetli kanatlarıyla Arş-ı Azam’ın önünde secdeye gider. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur evâmir-i İlâhiyeyi tebliğ ederdi.” 12

Keza Bediüzzaman diyor ki: “Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm bir vakitte Dıhye suretinde Sahabeler içinde göründüğü dakikada binler yerde başka suretlerde ve Arş-ı Âzam önünde şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanatlarıyla secde ediyordu.” 13

Mikail’in (as) müşahit ve nazır bulunduğu ve uyguladığı tekvinî emirleri kendisine getiren Cebrail’dir. (as)

Yeri gelmişken lâtif bir nükteye yer verelim:
Büyük melek Mikail (as) kâinat üzerinde nazır; Cehennemi Cenneti gören yeryüzü tabiatının işleyişini temaşa eden ve İlâhî emirleri uygulamaya koyan faal bir melektir. Elbette rahmet tecellileriyle birlikte kahır tecellilerine de şahitlik ediyor cemâl cilveleriyle birlikte celâl cilvelerine de nazır bulunuyor cennetle birlikte cehennemi de temâşâ ediyor.

Peygamber Efendimiz (asm) Mikail’i (as) hiç gülerken görmediğini bir gün Cebrail’e ifade buyurdu ve şöyle sordu:

“Ey Cibril! Mikâil’i (as) hiçbir zaman gülerken görmüyorum? Bunun hikmeti nedir?”

Cebrail (as) dedi ki:
“Cehennem yaratıldığı günden beri Mikail hiç gülmedi.”

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi: 97 98 2- Bakara Sûresi: 87 253 3- Şuara Sûresi: 193 4- Kadir Sûresi: 4 5- Tekvir Sûresi: 19 6- Tekvir Sûresi: 20 7- Necm Sûresi: 5 8- Kadir Sûresi: 4 9- Nahl Sûresi: 49 10- Mektubat s. 336 11- Sözler s. 462 12- Hac Sûresi: 75; Sözler s. 178 13- Mektubat s. 336.