Bugün günlük hayatımızda himmet deyince akla yardım ve destek geliyor. ‘Falanın himmetiyle müşkilim çözüldü’ derken bana sağladığı destekle sıkıntıdan kurtuldum demeyi kastediyoruz. Böyle bir himmeti inkar eden yok. Çünkü bütün insanlık birbirine muhtaç bir halde yaratılmıştır. Zayıflar güçlülere fakirler zenginlere hastalar doktorlara cahiller alimlere muhtaç edilmiş; kendisine maddi-manevi imkan ve nimet verilenler de onu muhtaçlara ulaştırmakla görevlendirilmiştir.

Çokça tartışılan velilerin ve kâmil mürşidlerin himmeti meselesine gelince; buna mürşidin teveccühü manevi tasarrufu nazarı feyzi ve duası da denir.

Velilerin uzaktaki kimselere himmet etmesine ve tasarrufta bulunmasına bazıları itiraz ediyor. Mesele ruhani alemde ruh vasıtası ile cereyan ettiği için maddi şartlara mahkum olmuş akıl onu anlamakta zorlanıyor. Çünkü bu himmet ve yardım farklı boyutlarda bilinen zaman ve mesafe ölçüleri dışında tezahür ediyor. Bu nedenle onu bizzat tecrübe etmeyenler olduğuna inanmak ve olayı anlamak için delil ve izah istemekteler. Bunda haklılar. Biz de meseleyi işin ehline ve onu tecrübe edenlere soracağız. Bu konudaki delilleri ortaya koyacağız. Yanlış anlama ve uygulamaları tesbit edeceğiz.

Tasavvuf erbabına göre himmet; kulun kendisini veya başkasını bir hayra ulaştırmak bir şerden korumak veya bir kemâli ele geçirmek için bütün ruhanî gücünü kullanarak kalbiyle Cenab-ı Hakk’a yönelmesidir. (Cürcani)

Himmet ilahi nurla temizlenmiş ve takva ile yücelmiş ruhların Allah’ın izniyle muhtaç kullara yardım etmesidir. Bu âli ruhlar zamana bağlı değildir mekan ile sınırlanmazlar. Maddi şartlar engel olmaz onlara. Himmet kâmil velilere emanet edilmiş ilahi bir nurdur. O nur ile yol alır hak yolcularını terbiye ve takviye ederler.

Himmet Allah’ın bir rahmetidir. Himmet ehli bir rahmeti yerine ulaştırmakla görevli Allah’ın dostudur. Kur’an ifadesiyle onlara “cündullah (Allah’ın askerleri)” denir. Sayılarını yerlerini ve görevlerini ancak Allah bilir. (Müddessir/31) Onlar meleklerden ve kâmil müminlerden oluşur. Cenab-ı Hak onlar vasıtasıyla dilediklerine yardım edip müşküllerini çözer. Aslında kuluna destek veren ve müşkülünü çözen Allah’tır. Peygamber olsun veli olsun diğer varlıklar vasıtadan başka bir şey değildir. Bu hakikati Rasulullah (A.S.) Efendimiz şöyle ifade buyuruyor: “Asıl veren Allah’tır ben ise verileni taksim edip yerine ulaştırmakla görevliyim.” (Buhari Müslim)

Himmet Nefse Değil Hikmete Uygun Olur
Arifler Allahu Tealâ’nın hikmetine aşıktır. İşlerin görünen tarafına değil sonucuna bakarlar. Onlar kendileri ve talebeleri için hep Allah’a yaklaştıracak sebepleri ararlar. Kulun Allahu Tealâ’ya yaklaşması nefsinin terbiyesine bağlıdır. Bu terbiye bazen sıhhat ile bazen de hastalık ile gerçekleşir. Bazı kalb hastalıklarının tedavisi fakirlik yalnızlık ve çaresizlik ile olur. Kalp katılığı ve gafletin giderilmesi için bazen acı tecrübeler gerekir. Mürid bunları bilmez ve bir sıkıntıya düşünce kurtulmak için mürşidinden himmet ve dua ister. Mürşid feraset nuru ve ilahi bir ilimle o sıkıntının müridin derdine ilaç olduğunu görür ve onu Allah’a yaklaştırdığını bilir; kısaca “dua ederiz” der. Mürid de o derdin hemen biteceğini düşünür. Halbuki mürşid-i kâmil Allahu Tealâ’dan o sıkıntının devamını istemektedir. Çünkü müritteki gafletin ilacı o sıkıntının içindedir. Hastaya ilacını içirmemek dostluk değil ihanet olur.

Önce Hizmet Sonra Himmet
Mürid: “himmet efendim!” dedikçe mürşid: “önce hizmet evladım!” der. Arifler demişlerdir ki: Mürşidin himmeti müridin gayretine göre olur. Tarlasında güzel ekin isteyen bir kimseye düşen ilk iş tarlayı temizlemek ve uygun tohumu oraya güzelce ekmek peşinden de gerekli sulamayı yapmaktır. Bundan sonrası elini açıp hayırlısını istemek zamanıdır. Bunları yapmayan bir kimse dünyadaki bütün velileri dolaşsa ve iyi mahsul için dua talep etse tarlasında ekin değil ancak diken biter.
Doc.Dr. Dilaver Selvi