Çok uzun zamandır tanıdığım Ortadoğu Gazetesi yazarı sayın Muharrem Günay Sıddıkoğlu ağabeyin “Allah ve Tanrı” üzerine yazdığı bu yazıyı hem güçlü kaynaklara dayandırılarak çok güzel bir şekilde anlatılmış olması hemde bizzat kendisinin din görevlisi olması münasebetiyle yayınlayarak müslüman geçinen ve her fırsatta Türklük düşmanı yapan dinci yobazlara karşı en iyi cevabı vereceğimiz kanısındayız

Seyyid Muhammed Hakkı Hazretleri Sırlar Hazinesi adlı eserinde şöyle diyor:
“Bil ki Allahü Teâlâ’nın üç bin ismi vardır. Bin ismini sadece meleklere öğretmiştir başkasına değil. Bin ismini de yalnız peygamberlere öğretmiştir. Üç yüz ismi Tevrat’ta üç yüz ismi İncil’de üç yüz ismi Zebur’da doksan dokuz ismi de Kur’an-ı Kerim’de mevcuttur. Bir ismini de Cenâb-ı Hak kendine seçip ayırmıştır. Bahsedilen üç bin ismin mânası şu üç isimde toplanmıştır:

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM (Allah - Rahman - Rahim) kim bunu öğrenir ve söylerse Allah’ın bütün isimlerini anmış gibi olur.” (Sırlar Hazinesi s.318 Celal Yıldırım tercümesi İstanbul 1977) ( Ruh”ul-Beyan Tefsiri – cilt: 1 sayfa: 8 )
Gerek özel ismi gerek şahıs ismi olan “Allah” yüce ismi ile Allah’tan başka hiçbir ilâh anılmamıştır. ”… Hiç sen Allah’ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?” (Meryem suresi/65) âyetinde de görüldüğü gibi onun adaşı yoktur.

Bundan dolayı Allah isminin ikili ve çoğulu da yoktur. O halde ancak isimlerinin birden çok olması caizdir. Hatta özel ismi bile birden çok olabilir ve değişik dillerde yüce Allah’ın ayrı ayrı özel isminin bulunması mümkündür. Ve İslam’a göre caizdir. . Büyük âlimlerden İmam Şarani bu konu da “Tabakatü’l Kübra” isimili eserinin 3. cild 1053’ncü sayfasında şöyle buyurlaktadır: “İsm-i zât birdir iki olmaz… Ama her dildeki tabiri başkadır” Elbette “ Esmaül Hüsna “ Allah (CC)’ın en güzel isimleridir. Ama Kur’an’da “ Güzel isimlerin hepsi Allah’ındır …” ( A’raf suresi 180 ) diyen ve bütün isim ve dilleri yaratan bizzat Allah değil midir? Rum suresi 22. ayete göre insanların dillerinin ayrı ayrı olması Allah’ın varlığını gücünü gösteren ayetleridir-delilleridir. Hangi dil ile olursa olsun Allah’ın yaratmış olduğu çeşitli dillere ait değişik sözcüklerle Allah’a hitap etmekte bir sakınca yoktur. Bununla beraber Allah sözcüğü yaratıcımızın en güzel ismi ve özel adıdır; en yaygın dillerde bile Allah ismine eşanlamlı bir isim bilmiyoruz.

Bu konuda Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Fatiha suresinin tefsirinde aşağıdaki bilgilere yer verir:

“Gerek özel ismi gerek şahıs ismi olan “Allah” yüce ismi ile Allah’tan başka hiçbir ilâh anılmamıştır. “Sen O’nun bir adaşı olduğunu biliyor musun?” (Meryem 19/65) âyetinde de görüldüğü gibi onun adaşı yoktur. Bundan dolayı Allah isminin ikili ve çoğulu da yoktur. O halde ancak isimlerinin birden çok olması caizdir. Hatta özel ismi bile birden çok olabilir ve değişik dillerde yüce Allah’ın ayrı ayrı özel isminin bulunması mümkündür. Ve İslam’a göre caizdir. Bununla beraber meşhur dillerde buna eşanlamlı bir isim bilmiyoruz. Mesela Tanrı Hudâ (Farsça) isimleri “Allah” gibi birer özel isim değildir. İlâh Rab Mabud gibi genel anlam ifade eden isimlerdir. Hudâ Rab demek olmayıp da “Hud’ay” kelimesinin kısaltılmışı ve “vâcibu’l-vücûd = mutlak var olan” demek olsa yine özel isim değildir. Arapça’da “ilâh”ın çoğulunda (âlihe); “rabb”in çoğulunda (erbâb) denildiği gibi Farsça’da “hudâ”nın çoğulunda “hudâyân” ve dilimizdetanrılar ma’bûdlar ilâhlar rablar denilir. Çünkü bunlar hem gerçek hem de gerçek olmayan ilâhlar için kullanılır. Halbuki “Allahlar” denilmemiştir ve denemez.

Böyle bir kelime işitirsek söyleyenin cahil olduğuna veya gafil olduğuna yorarız.” (E.M.Hamdi Yazır)

ALLAH kendisine ibadet edilen yüce varlığın özel ismidir. Özel isimler diğer dillere tercüme edilemezler. Hatta Arapça olan bir başka kelimenin onun yerini tutması da mümkün değildir. Bu sebeple bilginler ister Arapça olsun ister diğer herhangi bir dilden olsun başka bir kelimenin “Allah” isminin yerini tutamayacağı konusunda fikir birliği içindedirler. Ancak Kur’an’da Allah kelimesinin işaret ettiği zât için ilâh mevlâ rab gibi isimler de kullanılmıştır. Bu sebeple Farsça’daki Hüda ve Yezdân Türkçe’deki Tanrı ve Çalab… gibi isimler her ne kadar Allah özel isminin yerine geçmezse de ilâh mevlâ rab gibi âyet ve hadislerde geçen Allah’ın diğer isimlerinin yerine kullanılabilir.

Eski Türkçe’mizde yeri göğü her şeyi yoktan var eden Allah’ın adı yerine kullanılan “Gök Tanrı” sözcüğü de Türkçe’de özel isim olarak kullanılmıştır. “Gök” sözcüğü eski Türkçede ulu yüce büyük anlamlarına gelirdi. Türklerdeki mevcut inanç tek Tanrı inancıydı. Gerek Gök Türk kitabelerinde gerekse eski metinlerimizde “tanrılar” diye bir çoğul sözcüğün kullanıldığı hiç görülmemiştir.

Nahiv âlimi tefsirci Endülüslü Ebu Hayyan diyor ki: Bilginlerin çoğuna göre; “yüce ismi hemen söylenmiş bir sözdür ve türememiştir. Yani ilk kullanıldığında yüce Allah’ın özel ismidir . İmam Fahreddin Râzî de “Bizim seçtiğimiz görüş şudur: Allah kelimesi yüce Allah’ın özel ismidir ve aslında başka bir kelimeden türememiştir. İmam Halil b. Ahmed ve Sibeveyh usul alimleri ve İslam hukukçularının hepsi bu görüştedirler.” diyor.

Özetle “ALLAH”ismi türemiş veya başka bir dilden Arapça’ya nakledilmiş değildir. Başlangıçtan itibaren özel bir isim olarak kullanılmıştır. Ve yüce Allah’ın zatı bütün isimler ve vasıflardan önce bulunduğu gibi “ALLAH” ismi de öyledir. Allah ismi ulûhiyyet (ilâhlık) vasfından değil ilâhlık ve mabudiyet (tapılmaya layık olma) vasfı ondan alınmıştır. Allah ibadet edilen zat olduğu için Allah değil Allah olduğu için kendisine ibadet edilir. Onun “Allah”lığı tapılmaya ve kulluk edilmeye layık olması kendiliğindendir. İnsan puta tapar ateşe tapar güneşe tapar kahramanlara zorbalara veya bazı sevdiği şeylere tapar taptığı zaman onlar ilâh mabud (kendisine tapılan) olurlar daha sonra bunlardan cayar tanımaz olur o zaman onlar da iğreti alınmış mabudiyet ve tanrılık özelliklerini kaybederler. Halbuki insanlar ister Allah’ı mabud tanısın ister mabud tanımasınlar O bizzat mabuddur. O’na herşey ibadet ve kulluk borçludur. Hatta O’nu inkar edenler bile bilmeyerek olsa dahi ona kulluk etmek zorundadırlar.

TANRI SÖZCÜĞÜNÜ KULLANMAK SAKINCALI MI?

İlk müslüman Türkler’in 14. yüzyıla kadar yazdıkları birçok eserde “Tanrı Mevla Hûdâ İlah Çalap Allah Rab” gibi Yaratıcı adları kullanılmaktadır. Bu adlardan “Mevla ve Hûdâ” Farsça kökenli “İlah Allah ve Rab” Arapça kökenli “Tanrı ve Çalap” ise Türkçe kökenlidir. Bu adların hepsi Yaratıcı’yı karşıladıkları için Osmanlı‘nın kuruluş döneminde bile bu adların tümünün kullanılmasında sakınca görülmemiştir.

Yunus Emre “Suyun akar yalap yalap / Böyle emreylemiş çalap.” sözlerini 1300′lü yıllarda söylemiştir. Başta Yunus Emre olmak üzere Mevlâna hazretleri Süleyman Çelebi gibi nica İslam alimleri ve evliyaları Tanrı Teâla- tanrı sözcüklerini eserlerinde deyişlerinde kullanmışlardır. Kim İslam’ı bunlardan daha iyi yaşadığını ve anladığını söyleyebilir? O hâlde by yüce şahsiyetlerin bile sakınca görmediği “Çalap” “Tanrı” sözcüğünü kullanmanın günah olduğunu düşünmek akla sığar mı? Dahası Türkiye Türkleri gibi Müslüman olan Azerbaycan Türkleri bugün Allah sözcüğü yerine “Tanrı” adını kullanmaktadırlar. Bu insanlara kafir mi diyeceğiz..

Tanrı adının kullanılmasının “günah” olduğunu söyleyen bazı cahil insanlar “Allah’ın 99 adında Tanrı yoktur. Bunun için onu kullanmak günahtır.” diyorlar. Kargaların bile güleceği bu savunmayı çürütmek çok kolaydır. Nitekim “mevla ve hûdâ” sözcükleri de Allah’ın 99 adında bulunmadığı hâlde bunların kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir.

Allah’ın 99 adından olmayan Farsça kökenli “hûda“ “mevlâ” ve “yezdan” sözcükleri Farslar’ın (İranlıların) binlerce yıl önceki “zerdüştlük” (ateşperestlik) inancına ait sözcükler olduğu hâlde Türk düşmanları bu sözcükleri kullanmakta hiçbir sakınca görmüyorken Türkçe kökenli “Tanrı” ve “Çalap” sözcüklerine asla tahammül edemiyorlarsa bunun adı düpedüz TÜRK düşmanlığıdır!

Ortadoğu Gazetesi - Muharrem Günay Sıddıkoğlu