Kaide [kural]: Âdet zamanı belli olan mesela 5 gün olan kadın bir kere başka sayıda mesela 7 gün sahih kan görünce âdeti 7 gün olarak değişmiş olur.

Bu değişmeler en fazla on güne kadar olur. 11 veya daha fazla kan devam ederse önceki âdetten fazlası özür olur. Temizlik sayısı da bir kere başka sayıda mesela 20 gün iken 25 güne çıkar veya en az 15 güne inerse temizlik günü değişmiş olur. On günlük hayz süresi içinde kan görülen günler arasında bulunan temizlik günleri fâsid temizlik olduğu için hayz kabul edilir on günden sonraki kanlı günler ise fâsid olduğu için temiz kabul edilir.

Kaide: Yeni hayzdaki kan süresi 10 günü geçerse ve bunun 3 veya daha fazla günü önceki âdet zamanı günlerine rastlamazsa âdet zamanı değişir; fakat gün sayısı değişmez.

Âdet zamanına rastlarsa rastladığı gün sayısı hayz kalanı istihaza olur. 3 günden [72 saatten] 5 dakika bile az süren kan hayz olmaz. Yeni başlayan için 10 günden çok sürse 10 günü hayz fazlası istihaza olur. Yeni olmayanlarda âdetten çok olup 10 günü de aşınca âdetten sonraki günlerde gelmiş olan kan hayz olmaz istihaza olur. Kan âdet zamanını aşıp 10 günden önce kesilince sahih temizlik görse yani kan kesildikten sonra 15 gün içinde hiç gelmezse kan geldiği günler hayzdır âdet günü değişmiş olur. 15 gün içinde bir kere kan gelirse âdetini aşmış olanlar hayz olmaz istihaza olur.

Kaide: Fâsid kan ve fâsid temizlik âdeti değiştirmez.
Mesela: Âdeti 5 gün olan kadın 10 günden fazla mesela 13 gün kan görse âdeti olan 5 günden fazla olan 8 günü istihaza yani özür olur âdeti değişmez yine 5 gündür. Sahih temizliği 20 gün olan bu kadın 13 gün kan görünce sahih temizliğinin içine 8 gün fâsid kan karışmıştır. 20 günlük sahih temizlik fâsid temizlik haline dönmüştür âdeti yine 5 gün temizliği de 20 gündür.

Bir kadın genel olarak 10 günü geçmemek ve 3 günden az olmamak şartı ile bir önceki âdetinin sayısına uygun kan görmezse âdeti değişir. Mesela âdeti 6 iken 7’ye 8’e 9’a veya 10’a çıkarsa yahut 5’e 4’e veya 3’e inerse âdet sayısı değişir.

Âdeti 10 günden az olanlar:
Kaide: Âdeti 5 gün iken sahih temizlikten sonra 6 veya 7 veya 8 veya 9 veya 10 gün kan gelse sonra tekrar sahih temizlik görse kan gördüğü günler yeni hayz olur. Yani önceki âdeti 5 gün iken yeni âdeti kan gördüğü gün kadar olur.

Misaller:
1) 5 kan ve 25 temiz iken âdet zamanında 3 gün kan gelse âdet sayısı 5 iken 3 olur.

2) 5 kan ve 25 temiz iken 26 temiz 4 kan görse âdeti değişerek 4 gün olur.

3) 5 kan ve 25 temiz iken 6 kan olursa 6 günden sonra 15 gün temizlik olursa âdeti 6 güne 7 kan olursa âdeti 7 güne 8 kan olursa âdeti 8 güne 9 kan olursa âdeti 9 güne 10 kan olursa âdeti 10 güne çıkar. Yani on güne kadar kaç kan görülürse âdeti o kadar gün olur. Temizlik süresi de 25 ten 15’e düşer.

4) 5 kan ve 55 temiz iken 5 kan 64 temiz 7 kan görse 7’si hayzdır.

5) 6 kan 24 temiz iken 27 temiz 9 kan görse ve 15 gün temiz olsa 9 günün hepsi hayzdır.

Âdeti 10 günden fazla sürenler:
Kaide : Âdeti 10 günden fazla süren kadın istihazalı yani özürlü demektir. Çünkü âdetin en fazla süresi 10 gündür. Hayzının kaç gün olduğunu tespit etmek için bir önceki aydaki temizlik süresi ve âdet sayısını bilmek şarttır.

Misaller:
Âdeti 24 gün temiz 6 gün kan iken
1) 29 temiz 12 kan görse âdeti yine 6 gündür son 6’sı istihazadır. Temizlik süresi 29 olur.

2) 30 temiz 11 kan görse âdeti yine 6 gündür son 5’i istihazadır. Temizlik süresi 30 olur.

3) 21 temiz 13 kan görse âdeti yine 6 gündür baştan 3 sondan 4 kanlı gün istihazadır.

4) 28 temiz 12 kan görse bunun 2 günü önceki âdet zamanına rastlar. 3’ten az olduğu için ilk 6 günü hayz geri kalan 6 günü istihaza olur. Temizlik süresi 28’e çıkar.

5) 29 temiz 11 kan görse âdeti değişmez yine âdeti 6 gün olur. son 5 günü de istihazadır

6) 30 temiz 13 kan görse âdeti yine 6 gündür son 7 günü de istihazadır.

7) 31 temiz 2 kan 3 gün temiz 7 kan görse önceki âdeti 6 gün olduğu için 2 kanlı 3 temiz ve kanlı olan 7 günün 1. günü olmak üzere âdeti yine 6 gündür. 7 kanlı günün son 6’sı istihazadır. Yani toplam 12 günün ilk 6’sı hayz son 6 günü ise istihazadır.

8) 33 temiz 6 kan 2 temiz 3 kan görse âdeti yine 6 gün olur. 3 kanlı gün istihazadır.

9) 34 temiz 7 kan 1 temiz 4 kan görse âdeti yine 6 gündür sonraki kanlar istihazadır.

10) 35 temiz 2 kan 3 temiz 7 kan görse 2 kanlı 3 temiz ve kanlı olan 7 günün 1. günü olmak üzere âdeti yine 6 gündür. Sondan 6 kanlı gün istihazadır.

11) 36 temiz 7 kan 2 temiz 3 kan görse âdeti yine 6 gün olur sonraki kanlar istihazadır.

12) 37 temiz 8 kan 2 temiz 4 kan görse âdeti yine 6 gün olur sonraki kanlar istihazadır.

10 günü aşanlarla ilgili farklı misaller:
5 gün kan 25 gün temiz iken
1) Yine 5 kan 25 temiz iken önceki âdet gününden başlayarak kan akıp 10 günü aşıp devam etse önceki âdeti kadar 5 gün hayz diğerleri istihaza olur. Çünkü kan önceki âdet günlerine rastlamıştır. Kan hep akarsa bu kanlı günlerin 25’i temiz 5 günü hayz kabul edilir.

2) 26. gün kan görse 27. gün temiz sonra kan akıp 10 günü aşarak devam etse önceki âdeti kadar 5 gün hayz diğerleri istihaza olur. Çünkü önceki âdetinin ilk ve son günleri kanlıdır. Kan akmaya devam ederse bu kanlı günlerin 25’i temiz 5 günü hayz kabul edilir.

3-) 26 27 28. günleri kan görse 29 ve 30. günü temiz olsa sonra akıp 10 günü aşarak devam etse önceki âdetinin ilk 3’ü hayzdır. Çünkü kanlı gün hayzının üç gününe rastlamıştır. Sonra kan akmaya devam etse kesilene kadar kanlı günlerin 25’i temiz 3’ü hayz kabul edilir.

4) 26. gün kan 27 ve 28. günler temiz 29 ve 30. günleri kan görse 31 ve 32. gün temiz olsa sonra hep aksa hayzı yine 5 gün olur. Çünkü hayzın ilk ve son günleri [26 ve 30] kanlıdır. Kan böyle akmaya devam ederse kanlı günlerin 25’i temiz 5 hayz kabul edilir.

5) 26 ve27. günleri kan 28 ve 29. günleri temiz sonra 1 kan 5 gün temiz sonra kan akmaya devam etse âdeti değişmez yine 5 gündür. Çünkü hayzın ilk ve son günleri kanlıdır.

6) 26 ve 27. günleri temiz 28 29 ve 30. günleri kan görse 5 temizlikten sonra hep akmaya devam etse âdeti 3 gün olur. Hep böyle devam ederse 27 günü temiz 3 günü hayz kabul edilir.

7) 26. gün kan 27. gün temiz 28. gün kan 29. gün temiz ve 30. günden sonra akmaya devam etse âdeti değişmez ilk 5 günü hayz ondan sonraki günler istihaza olur.

Âdeti 5 kan ve 55 gün temiz iken
1) 5 kan 15 temiz ve 11 kan görse önceki âdeti içine kan rastlamaz. Âdetin sayısı değişmez. 11 günün ilk 5’i hayz geri kalan 6 gün istihazadır. Temizlik de 15 güne iner.

2) 46 temiz 11 kan görse 11 günün son ikisi önceki âdet zamanı içinde ise de 3’ten az olduğundan sadece âdet zamanı değişir. İlk 5 günü hayz geri kalan 6’sı istihazadır.

3) 47 temiz 12 kan görse bu 12 kanın 8’i önceki temizlik ve 4’ü âdet günleri içindedir âdeti 4 gün olur. Geri kalan 8 gün istihazadır.

4) 48 temiz 12 kan görse 12 günün 7’si temizlik ve 5’i önceki âdet içindedir âdeti yine 5 gündür. İlk 7 günü görülen kan istihazadır.

5) 49 temiz 11 kan görse 11 günün 6’sı temizlik ve 5’i önceki âdet içindedir âdeti yine 5 gündür. Kan görülen ilk 6 gün istihazadır.

6) 50 temiz 11 kan görse 51-55. gün arasındaki 5 gün ile son 1 gün yani 61. gün istihaza önceki âdet zamanına rastlayan 56 dan 60. güne kadar olan [60. gün de dahil olmak üzere] 5 gün hayzdır.

7) 51 temiz 12 kan görse 12’nin 4’ü baştan 3’ü sondan olmak üzere 7’si önceki temizlik zamanı ve 5’i de önceki âdet zamanı içindedir âdeti yine 5 gündür.

8) 52 temiz 11 kan görse 11’ in 3’ü baştan 3’ü sondan olmak üzere 6’sı önceki temizlik zamanı ve 5’i de önceki âdet zamanı içindedir âdeti yine 5 gündür.

9) 53 temiz 12 kan görse 12’nin 2’si baştan 5’i sondan olmak üzere 7’si önceki temizlik zamanı ve 5’i de önceki âdet zamanı içindedir âdeti yine 5 gündür.

10) 57 temiz 3 kan 14 temiz 1 kan görse 3 kanlı gün önceki âdet zamanına rastladığı için âdeti 3 gün olur. Bundan sonraki 14 gün kan sayılıp kanlı ve istihazalı günler 10 günü aştığı için son 15 gün istihaza olur. Âdetin zamanı ve sayısı değişir.

11) 55 temiz 11 kan görse ilk 5’i hayzdır çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 6’sı istihazadır. Âdetin yalnız zamanı değişir sayısı değişmez. Temizlik yine 55 gün olur.

13) 54 temiz 12 kan görse yine hayz günü eski âdetine uygun olarak 55 günden sonra başlar 5 gün hayz olur. Baştan 1 s2ndan 6 gün istihaza olur. Temizlik yine 55 gün olur

13) 56 temiz 11 kan görse görülen kanın 4 günü önceki âdet zamanına rastladığı için ilk 4 gün yeni âdeti olur. Sondan 7 günü de istihazadır.

14) 48 temiz 11 kan görse 4 günü önceki hayzının içinde olduğu için yeni âdeti 4 gün olur. Baştan 7 gün istihazadır.

15) 59 temiz 11 kan görse ilk 5’i hayzdır çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 6’sı istihazadır.

16) 65 temiz 13 kan görse ilk 5’i hayzdır çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 8’i istihazadır.

17) 62 temiz 12 kan görse ilk 5’i hayzdır çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 7’si istihazadır.

18) 63 temiz 14 kan görse ilk 5’i hayzdır çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 9’u istihazadır.

19) 20 temiz 13 kan görse ilk 5’i hayzdır çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 8’i istihazadır. Temizlik de 20 güne iner. Âdetin yalnız zamanı değişir sayısı değişmez. Temizlik de değişir.

20) 64 temiz 11 kan görse ilk 5’i hayzdır çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 6’sı istihazadır. Âdetin yalnız zamanı değişir. Sayısı değişmez. Temizliği de 55 iken 64 gün olur.

Yeni âdeti önceki âdetine rastlayanlar:

Kaide: On günden fazla kan görüp 3 veya daha fazla kan günleri önceki âdet günleri içinde bulunursa yalnız bu günleri hayz olup kalanı istihaza olur.
Mesela: 25 temiz 5 kan iken 26 temiz 11 kan görse ilk 4 günü hayz son 7 günü de istihaza olur.

Kaide: Yeni hayzı 10 günü aşarak istihaza olursa ve bunun 3 veya daha çok günü önceki âdeti olan günlerine rastlar ve önceki âdetinin kalan son kısmı yeni sahih temizliğe rastlarsa âdeti olan günlere rastlayan günler yeni âdeti olur.

Misaller:
1) 5 kan 25 temiz iken 18 temiz 11 kan görse bunun 3 günden fazlası yani 4 günü önceki âdetine rastladığı için âdeti 4 gün olur. Baştan ilk 7 günü istihazadır.

2) 6 kan 24 temiz iken 18 temiz 11 kan görse 5 kan 6 günlük önceki âdet zamanı içine rastladığı için yeni âdeti son 5 gün olur ilk 6 günü istihazadır. Eğer 11 yerine 12 kan görse yeni âdeti âdet zamanına rastlayan son 6 gündür. Kan süresi 10 günü geçtiği için ilk 6 kan istihazadır.

3) 5 kan 25 temiz iken 27 temiz 12 kan görse kanlı günlerden 3’ü âdetinin içine rastladığı için âdeti 3 güne iner. Sonraki 9 kanlı gün istihaza olur.

4) 6 kan 25 temiz iken 27 temiz 12 kan görse kanlı günlerden 4’ü önceki âdetinin içinde olduğu için yeni âdeti 4 güne iner. Sonraki 8 kanlı gün istihaza olur.

Önceki âdet zamanına rastlamayanlar:

Kaide: Önceki sayısından farklı olan sonraki kan günleri 10 günden fazla olur ve bunun 3 veya daha fazla günü önceki âdet günleri içinde bulunmazsa; âdetin zamanı değişir sayısı değişmez ilk görüldüğü günden başlar.

Misaller:
1) 24 temiz 5 kan iken 27 temiz 11 kan görse önceki âdetine 2 gün rastladığı için âdeti yine 5 gündür temizlik süresi de 27’ye çıkar. 11 kanın ilk 5’i âdet 6’sı istihazadır.

2) 5 kan 20 temiz iken 23 temiz 12 kan görse bunun 2’si önceki âdet zamanına rastlar. Bu da 3’ten az olduğu için ilk 5’i hayz 7’si istihaza olur. Temizlik de 23’e çıkar.

3) Âdeti 25 temiz 5 hayız olan bir kadın 28 temiz 12 kan görse yani âdet zamanının baştan 3 gününde görmeyip sonra 12 gün görse; ilk görülen günden başlayarak hayzı yine 5 gün olup temizlik süresi değişmiş olur.

4) 35 temiz 5 kan iken 38 temiz 12 kan görse âdeti yine 5 gündür. Temizlik 38’e çıkar.

5) 25 temiz 5 kan iken 20 gün temiz ve 5 kan görse 5 gün temiz ve 3 kan görse kanlı olan 5 ve 3 gün istihazadır. Kansız olan 5 gün âdettir.

Kızlarda Hayzın Başlaması
1) Bir kız 3 kan 15 temiz 1 kan 1 temiz 3 kan görse kan görülen ilk 3 gün ile son 3 kanlı gün 2 ayrı hayz olur. Çünkü âdeti 3 gün olacağından ikinci hayz aradaki 1 kandan başlamaz. Bu 1 gün istihaza olur.

2) Bir kız 3 kan 1 temiz 1 kan 2 temiz 1 kan 1 temiz 1 kan görse bu 10 günün hepsi hayz olur. Eğer onuncu günden sonra mesela 12. gün kan görse bu kızın hayzı ilk gördüğü 3 gün olur diğer günler istihaza olur. Eğer ilk gördüğü kan 5 olsaydı âdeti 5 gün olurdu.

3) Bir kız ilk defa 1 kan 8 temiz ve 1 kan görse 10 günün hepsi hayz olur. Fakat 1 kan 9 temiz ve 1 kan görse hiçbiri hayz olmaz. Kan görülen iki gün istihaza olur. Çünkü onuncu günden sonra görülen kandan önceki temizlik günleri hayz sayılmaz.

İstimrarlı Haller

Kızda istimrar 4 türlü olur:

1) Kaide: İlk görülen kan akmaya devam ederse yani hiç kesilmeden günde bir damla olsun akarsa ilk 10 gün hayz sonra 20 gün temiz kabul edilir.

2) Kaide: Kız sahih kan ve sahih temizlikten sonra herhangi bir zaman kan kesilmeden akarsa bu kız âdeti belli olan kadın olur.
Misaller:
a) Bir kızın âdeti 5 kan 40 temiz iken kan kesilmeden aksa 5 günü hayz 40 günü istihaza kabul edilir. Kan kesilene kadar böyle devam eder yani kanlı günlerin 5’i hayz 40’ı istihaza olur.

b) Bir kızın âdeti 7 kan 20 temiz iken yine 7 kan ve 20 temiz olsa sonra kan akmaya devam etse bu kanlı günlerin 20’si istihaza 7’si hayz kabul edilir.

c) Bir kızın âdeti 3 kan 27 temiz iken tekrar âdeti görmeye başlayınca kan kesilmeden hep aksa kan 11 gün akınca hemen gusledip namaz kılar. Kan kesilene kadar kanlı günlerin 3’ü hayz 27’si istihaza olur.

3) Kaide: Fâsid kan ve fâsid temizlik görse ikisi de âdet kabul edilmez. Bu da iki türlü olur:
a) Temizlik 15 günden az olduğu için fâsid ise:
İlk görülen kan hep akmış gibi kabul edilir. Mesela 11 kan ve 14 gün temiz olsa sonra kesilmeden aksa birinci kan 10 günü aştığı için fâsiddir. 11. ve istimrarın ilk 5 kan günleri temizlik günleri olup bu 5. günden sonra kanlı günlerin 10 günü hayz 20 günü temiz kabul edilerek devam eder. Açıklama: Bir ay genel olarak 30 gün kabul edilir. 30 günün 10 günü hayz olunca 20 günü de temiz yani istihazadır. Kan kesilinceye kadar böyle devam eder.

b) Temizlik tam olup kanlı gün karıştığı için fâsid ise:
Böyle Fâsid temizlik ile kan günleri toplamı 30’u geçmezse yine ilk kan akmaya başlamış gibi kabul edilir. 11 kan ve 15 gün temizlikten sonra kesilmeden kan akarsa 16 günün ilk günü kanlı olduğu için 15 temiz gün ve 1 kanlı gün fâsid temizlik kabul edilir. Kan akmaya devam ederse 10 günü hayz 20 günü istihaza kabul edilir. Kanlı günlerle temiz olan günlerin toplamı 30’u aşar ise ilk 10 gün hayz olup sonra istimrara kadar olan günlerin hepsi temiz kabul edilip istimrardan sonra 10 gün hayz 20 gün temiz olarak devam eder. Mesela: 12 kan sonra 20 gün temizlik sonra kan akmaya devam ederse bu kanlı günlerin 10 günü hayz 20 günü istihaza kabul edilir.

4) Kaide: Sahih kan ve fâsid temizlik görse sahih kan günleri âdet olur. Sonra 30 güne kadar temizlik kabul edilir.
Mesela: 5 kan ve 14 gün temizlikten sonra akmaya devam ederse ilk 5 kan ve bundan sonra 25 gün temiz olur. Bu 25 günü tamamlamak için istimrarın ilk 11 günü temiz kabul edilir. Bundan sonra 5 günü hayz 25 günü temiz olarak devam eder