Medine’ye girerken ihrama girilmez. Mekke’de ihramlı iken olan yasaklar Medine’de yasak değildir. Medine şehri uzaktan görülünce salât ve selam getirilir. Sonra (Allahümme hâzâ haremü Nebiyyike ve mehbitü vahyike femnin aleyye biddühuli fihi vec’alhü vikâyeten li minennâr ve emânen minel azâb vec’alni minelfâizine bi şefaatil Mustafâ yevmelmeâb) denir.

Hacdan sonra Medine’ye gidip Resulullah efendimizin mübarek kabrini ziyaret etmek lazımdır. Medine’ye girince yalnız kabr-i Nebiyi ziyareti niyet etmeli. Mescid-i Nebide bir namaz başka yerlerdeki bin namazdan daha üstündür. Oruç sadaka zikir ve Kur’an-ı kerim okumak gibi ibadetler de böyledir.

Şehre veya Mescide girmeden önce gusül abdesti alınır. Güzel koku sürünülür. Yeni temiz elbise giyinilir. Şehre yürüyerek girmek iyi olur.

[Selef-i salihin Medine-i münevvereye yaklaşınca inip yaya yürürlerdi. Böyle yapmak edep gereğidir. Allame Ebu Abdullah b. Reşid anlatır:
(Hicri 684'de Medine'ye geldim. Vezir Ebu Abdullah bin Ebil-Kasım benimle idi. Gözleri ağrıyordu. Medine'ye yaklaşınca bineklerimizden inip yaya yürümeye başladık. Vezir de Kabr-i şerifin şevkiyle yaya yürüdü. Hemen o saat gözlerine şifa ihsan edildi. Kendi hâlini anlatan çok güzel bir kaside yazdı.)]

Eşyalarını bir yere yerleştirdikten sonra o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek boynu bükük kalbi kırık olarak; (Bismillah ve alâ Milleti Resulillah) der ve hicret gecesi gelmiş olan (İsrâ) suresinin sekseninci âyetini ve namazda okunan salevat-ı şerifleri okuyarak ve (Vağfir li-zunubi veftah li ebvâbe rahmetike ve fadlike) diyerek mescide gelir.

Bab-ı selamdan veya bab-ı Cibril’den mescide girip minber yanında iki rekat Tahıyyetül mescid namazı kılar. Minberin direği sağ omuzu hizasına gelmelidir. İki rekat da şükür namazı kılar.

[Eshab-ı kiramdan Hazret-i Cabir diyor ki:
(Seferden gelmiştim. Hemen geldiğim gibi gidip Resulullaha selam verdim. O da mescidin önlerinde duruyordu. (Mescidde namaz kıldın mı?) buyurdu. Ben de hayır dedim. (Hemen git mescide gir namaz kıl. Ondan sonra gel bana selam ver) buyurdu. (İbni Hubeyb)]

Duadan sonra edeple kalkıp Hücre-i Saadete gelir. Muvâcehe-i Saadet duvarına karşı arkasını kıbleye dönerek Resulullah efendimizin mübarek yüzüne karşı iki metre uzakta edeple durur. Resulullah efendimizin kabr-i şerifinde diri olduğunu kendisini gördüğünü selamını dualarını işittiğini ve cevap verdiğini âmin dediğini düşünür. (Esselamu aleyke yâ seyyidi ya Resulallah ...) diye başlayan duayı okur. Emanet olan selamları söyler.

[Ziyaretçi huşû ve hudû ile selam vermelidir! Sesini ne çok yüksek ne de fısıltı derecesinde alçak etmeli orta derecede çıkarmalı ki edebe uygun olsun. Hazret-i Ömer Resulullah efendimizin mescidinde yüksek sesle konuşan Taifli iki kişiye; “Eğer bu şehir halkından olsaydınız Resulullahın mescidinde böyle yüksek sesle konuştuğunuz için sizi döverdim” dedi. (Buhari)

Fahr-i kâinat efendimizi ziyaret ederken mübarek yüzüne karşı durup arkasını kıbleye vermelidir! Halife Mansur (Ziyarette kabr-i şerife mi kıbleye mi döneyim?) diye sorunca imam-ı Malik hazretleri (Fahr-i kâinat sana ve baban Hazret-i Âdem'e kıyamette şefaatçidir. Ona arka dönülmez) buyurdu.
Şerefli kabre çok yakına varmamalı sağlığında şerefli huzurunda nasıl durulursa öyle edepli durmalı önüne bakmalı etrafa bakmaktan sakınmalıdır!]

Sonra yarım metre sağa gelip (Esselamu aleyke yâ halifeti Resulillah ...) diye başlayan uzun duayı okuyarak Hz. Ebu Bekir’e selam verir. Sonra yarım metre sağa gidip Hz. Ömer’e selam verir. Sonra kendine ve ana babasına ve bütün müslümanlara dua eder. Sonra yine Resulullah efendimizin mübarek yüzünün karşısına gelir dilediği duaları yapar.

Sonra Ebu Lübabe hazretlerinin kendini bağlayarak tevbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada ve Ravda-i mutahharada nafile kaza kılar. Tevbe ve dua eder. Dilediği zamanlarda Mescid-i Kubâ ve Mescid-i Kıbleteyn Uhud şehidleri ve Baki’deki mezarları ve birçok meşhur mübarek yerleri de ziyaret etmelidir. Mescidde iki rekat namaz kıldıktan sonra Hücre-i saadete gelip mübarek yüzüne karşı dönmeli. Diri iken olduğu gibi huzurunda edep ile durup salât ve selam vermelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bana selam verene ben de selam veririm.) [Beyheki E.Davud]

Hacca giden fakir Mekke’ye gidinceye kadar nafile ibadet yapmakta nafile sevap almaktadır. Mekke şehrine girince hac etmesi farz olur. Zengin ise memleketinden hac için çıktığı anda farz sevabı kazanmaktadır. Farzın sevabı nafilenin sevabından daha çoktur. Fakir memleketinde ihrama girerek yola çıkarsa yolda da farz sevabı kazanarak zenginin sevabına kavuşur. Ana babası kendine muhtaç olmayan bir kimse onlardan izinsiz farz olan hacca gidebilir fakat nafile olan hacca gidemez.


Sual:
Mekke’den sonra Medine’ye gitmek zorunlu mu?
CEVAP
Zorunlu değilse de gitmeye çalışmalı! Peygamber efendimizin mübarek kabr-i şerifini ziyaret ederek büyük nimetlere kavuşmaya çalışmalı!
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu.) [Beyheki Dare Kutni Taberani]
(Kabrimi ziyaret edene şefaatim helal oldu.) [Bezzar]

(Sadece beni ziyaret için gelen kıyamette şefaatimi hak etmiş olur.)
[Müslim]
(Medine’ye gelip kabrimi ziyaret eden Kıyamette komşum olur ona şefaat ederim.) [Şir’a]

(Hac edip kabrimi ziyaret eden beni diri iken ziyaret etmiş gibi olur.)
[Taberani Dare Kutni İbni Cevzi]

(Hac edip de beni ziyaret etmeyen beni incitmiş olur.)
[Dare Kutni İ.Malik]
(İmkan bulup da mazeretsiz beni ziyaret etmeyen bana cefa etmiş olur.) [İbni Neccar]
(Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda ziyaret etmiş gibidir.) [Beyheki]

(Kabrimin yanında benim için okunan salevatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir.)
[İbni Ebi Şeybe]

[Bu müjdelere kavuşabilmek için elbette Ehl-i sünnet itikadında olmak şarttır. Bid’at ehlinin veya gayri müslimlerin yaptığı hiçbir ibadet kabul olmaz.]

İmam-ı Kastalani hazretleri (Mevahib-i ledünniyye) kitabında buyuruyor ki:
Resulullah efendimizin kabr-i şerifini ziyaret etmek taatlerin en büyüklerinden ve ibadetlerin en şereflilerindendir. Bunun aksini iddia eden Allahü teâlâya Resulüne ve müslümanlara muhalefet etmiş İslam ipini koparmıştır.

Peygamber mi diri şehid mi?
Hacca gidip gelen herkes bilir ki Vehhabiler Resulullah efendimizin kabri şerifini ziyaret edip "Şefaat ya Resulallah" diyenlere (Ya hacı şirk şirk...) diyerek Müslümanlara müşrik diyorlar. Resulullahın ümmetinden olan şehidlere diri dedikleri halde Resulullah efendimize ölü demeleri âyetlere de hadis-i şeriflere de aykırıdır.

Tibyan’da bildiriliyor ki:
Bedir’de falanca filanca öldü gitti denildiği zaman Allahü teâlâ şehidler için ölü denmesini yasaklayıp buyurdu ki:
(Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridir ama siz bunun şuurunda değilsiniz.) [Bekara 154]

Hadis-i şerifte de buyuruluyor ki:
(Uhud’da şehid olan kardeşlerinizin ruhları yeşil kuşlarla Cennete gitmiştir. Onlar Cennetin ırmaklarından su içer meyvelerinden yiyip Arş’ın gölgesinde asılı altın kandillerle giderler istirahat ederler. Yiyecek içeceklerin lezzetini ve orada yaşanan hayatın güzelliklerini tattıkları zaman “Allahü teâlânın bize neler verdiğini kardeşlerimiz bilselerdi de cihattan çekinmeselerdi” dediler. Allahü teâlâ da ben onlara sizin durumunuzu bildiririm buyurdu.) [Müslim Tirmizi İbni Mace]

Bu konu ile ilgili âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın onlar Rableri indinde diridir ve Allah’ın bol nimetinden sevinç içinde rızıklanırlar arkalarından kendilerine ulaşamayan [henüz şehid olmamış] kimselere kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.) [Al-i İmran 169]

Birinci âyette Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin onlar diridir diye ikaz ediliyor. İkinci âyette de Allah yolunda öldürülmüş olanların diri olduğu ve yiyip içtikleri bildiriliyor.

Şimdi vehhabilere soruyoruz:
Şehid mi üstün yoksa Peygamber mi?
Şehid sıradan bir Müslümandır. Savaşta ölenin imanı varsa şehid olur. Attan düşüp ölen bile şehiddir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Suda boğulan yangında ölen enkaz altında kalarak ölen şehiddir.) [İbni Asakir]
(Abdestli yatıp da ölen şehiddir.) [Deylemi]

(Mütteki müezzin şehid gibidir. Ölürse kabrinde kurtlanmaz.)
[Taberani]
(Allahü teâlâdan sıdk ile ihlas ile şehidlik isteyen yatağında ölse bile şehid olur.) [Müslim]

Allah yolunda ölen şehide ölü demek caiz değil iken bütün ömrünü Allah’ın emrine uyarak Allah yolunda geçiren Peygamber efendimize ölü demek nasıl caiz olur?
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Her Peygamber kabrinde diri olup namaz kılar.) [Beyheki Ebu Ya’la]
(Peygamberlerin vücudunu toprak çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca bir melek bana haber verir "Falan oğlu filan sana selam söyledi" der.) [İbni Mace Ebu Davud]

İki âyet-i kerime meali şöyledir:
(Peygamber müminlere kendi canlarından üstündür.)
[Ahzab 6]
(Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen Odur.) [Fetih 28]

Bu iki âyetten anlaşıldığı gibi Peygamberimizin dini diğer dinlerden üstün olduğu gibi kendi de herkesten üstündür. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ben bütün insanların efendisiyim.) [Buhari]

Şehidlerin ruhu yaşıyor da âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulullahın ruhu yaşamıyor mu? Ruh ölmez kâfirlerin ruhu bile ölmez. Peygamberin Allah yanında bir şehid kadar da kıymeti yok mu?

Şehid diri oluyor da Peygamber niye diri olmasın? Şehid cennette rızıklandırılıyor da Peygamber niye rızıklandırılmasın? Peygamber hâşâ Allah yolunda olmazsa şehid Allah yolunda nasıl olur?

Peygamber diri olmazsa şehid nasıl diri olur? Peygamber işitmezse şehid nasıl işitir? Halbuki şehidin Müslümanlığı da şehidliği de bu Peygambere iman etmeye bağlıdır.