Amel Nedir?


İş vazife hareket idare daire işlemek yapmak davranış etki ibadet hayırlı iş. Daha ziyade canlıların bir maksatla yaptıkları işe amel denir. Yapılan işte bir gaye ve maksat yoksa buna fiil denir amel denmez (Râgıb el-Isfahânî Müfredât 348). Çoğulu "a'mâl" gelir. Gramerde amel âmilliği yani bir kelimenin diğer bir kelime üzerindeki tesirini ifade eder.


Amel iyi (sâlih) ve kötü (seyyi') amel olmak üzere ikiye ayrılır. insan yeryüzüne nasıl davranışlar göstereceği iyi ve kötü amellerden neler yapacağı belli olsun diye çıkarılmıştır. Ayetlerde; "Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur" (el-Mülk 67/2) "şüphesiz ki sizi biraz korku açlık mal can ve ürün eksikliğiyle imtihan edeceğiz. (Ey Muhammed) sabredenleri müjdele" (el-Bakara 2/155) "Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için hayır ve serle imtihan ederiz. Siz ancak bize döndürüleceksiniz. " (el-Enbiya 21/35) buyurulur.

İslâm'da bir iyiliğin ve sâlih amelin dünya ve ahirette ecir ve sevap kaynağı olması için bu ameli işleyen kimsenin imanlı olması şarttır. Bu konuda iman ön şarttır. İman da; Allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe kadere hayır ve şerrin Allâh'tan olduğuna inanmayı kapsamına alır.

Ayetlerde şöyle buyurulur: "Asra yemin olsun ki insan şüphesiz maddî manevi büyük kayıp içindedir. Ancak iman edenler sâlih amel işleyenler birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır" (el-Asr 103/1-3) "İnkâr edip imansız olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzünü dolduracak kadar altını feda (tasadduk) etseler bile kabul olunmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onların bir yardımcıları da yoktur" (Âli İmrân 3/91).

Sâlih (iyi) amelin özü Allah'u Tealâ'nın emirlerini üstün tanımak Allah'ın hükümlerini yeryüzünde uygulamak onun din ve şeriatını korumak yarattıklarına şefkat beslemek ve yardım etmektir. Salih ameller ikiye ayrılır. Birincisi; bedenî ibadetler gibi yükümlünün önce ve bizzat kendisine yarar sağlayan ve kendisinin iyileşmesine yarayan amellerdir. Namaz cihat küfürle mücadele Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için gayret sarfetmek ve bunun gerçekleşmesi için Allah'a dua istiğfarda bulunmak oruç tutmak bunlar arasında sayılabilir. ikincisi; zekât ve sadaka gibi başkalarına yararı olan amellerdir. (M. H. Yazır Hak Dini Kur'an Dili VIII 6079 6080).

Allah'ın yasakladığı işler de kötü amel sayılır. Allâh'u Teâlâ insana irade-i cüz'iyye vererek iyi ile kötü hayır ile şer arasında ona belli ölçüde serbestlik tanımıştır. insan kendi isteği ile tercihini yapar. Bu yüzden de yaptığı işlerden sorumlu olur. Dünyadaki amellerinin sonucuna göre de ahirette karşılık görür.

Kur'an-ı Kerîm'de iyi ve kötü amellerden ve bunların sevindirici veya üzücü sonuçlarından söz eden pek çok ayetler vardır:
"Onlar Allah'ın yanında bir başkasını ilâh edinip ona kulluk etmezler. Ölümü hak edenler dışında Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa işlediği günahın cezasını görür kıyamet günü azâbı kat kat olur. O korkunç azâbın içinde hor ve hakir bir halde ebediyen kalır. Ancak tevbe eden imanında samimi kalıp salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah gafûrdur rahimdir. (Çok affeden ve çok merhamet edendir)" (el-Furkan 25/68-70). "Kim tevbe edip salih amel işlerse şüphesiz o Allah'a hakkiyle yönelmiş olur" (el-Furkan 25/71).

Yukarıdaki ayetlerde zikredilen adam öldürme ve zina gibi en ağır kötü amellerden sonra tövbe edenlerin azaptan istisna edilmesi katilin ve zaninin de tövbesinin geçerli olduğunu gösterir .

"Kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası; içinde devamlı kalmak üzere Cehennem'dir" (en-Nisa 4/93). Bu ayet katilin affedilmeyeceği anlamında değildir. Ayet Medine'de nazil olmuş olsa bile mutlak*tır. Manası katilin tövbe etmeden önce vefat etmesine hamledilmiştir.

Hz. Peygamber'e hangi amelin daha faziletli olduğu sorulunca şu cevabı vermiştir: "Kişinin elinin emeği ve hayırlı olan (mebrûr) alış-veriştir" (Ahmed b. Hanbel III 466 IV 141; el-Heysemî Mecmau'z-Zevâid Beyrut 1967 III 60 61).

Amellerin değeri imandan sonra niyete*de bağlıdır. Yüce duygu ve amaçlar taşımayan veya kötü amaçlar için yapılan bazı âmeller kişiye fayda sağlamaz. Meselâ ashâb-ı kirâm Medine'ye hicret ederken Mekke müşriklerinin kötülük ve baskılarından kurtulmak Medine'de daha güzel ibadet taat ve amellerde bulunmak İslam'ı oradan cihana yaymak gibi düşüncelerle dolu idiler. İçlerinden birisi ise nişanlı olduğu kadın hicret ettiği için sadece onunla evlenmek niyet ve düşüncesiyle Medine'ye gelmişti. işte Hz. Peygamber diğer muhacirlerin büyük ecir ve mükafatlara nail olduklarını bildirirken onun da istediği kadına kavuşmakla niyetine ulaştığını ancak hicret sevabından mahrum kaldığını haber verdi. Bunun üzerine "Ameller ancak niyetlere göredir" (Buhârî Bedü'l- Vahy 1; Müslim İmâre 155) buyurdu.

"Biriniz müslümanlığı iyi yaşadığı zaman kendisine işlediği her iyi amel on katından yediyüz kata kadar katlanmış olarak yazılır. Yaptığı her kötülük de misliyle (ceza) olmak üzere yazılır" (Buhârî İman 31; Müslim İman 205.)

"Birr (iyilik sıla) ahlâk güzelliğidir. İsm (günah ve günaha sebep olan şeyler) ise kalbini gıcıklayan ve insanların bilmesini hoş görmediğin şeylerdir" (Müslim Birr ve Sıla 14; Tirmizî Zühd 52; Dârimî Rikâk 23).

"Gerçek müslüman elinden ve dilinden diğer müslümanların selâmette kaldığı kimsedir" (Buhârî İman 4-5; Müslim İman 64).
"Nerede ve hangi hâlde olursan ol Allah'tan kork. Kötülük işlemişsen hemen bir iyilik yap ki o iyilik kötülüğün günahını silsin. insanlara güzel muamelede bulun" (Tirmizî Birr ve Sıla 55; Ahmed b. Hanbel Müsned III 5; Dârimî Rikâk 47).

Başkalarını iyi ve güzel ameller işlemeye davet etmek Allah ve Resulünün övdüğü bir davranıştır.

Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Hayrın işlenmesine vesile olan kimseye o hayrı işleyenin ecri kadar ecir vardır" (Müslim İmâret 133; Ebû Dâvud Edeb 115; Tirmizî İlim 14).
"Doğru bir yola çağıran kimse ona tabi olanların ecirleri kadar kendisi de ecir alır. Bu tabi olanların ecrinden bir şey eksiltmez. Kötü bir yola davet eden kimse de ona tabi olanların günahlarından hiç bir şey eksiltmez" (Müslim İlim 16 Zikir 1; Ebû Dâvud Sünnet 6; Tirmizî ilim 15).

"İslâm'da güzel bir çığır açan kimse hem o çığırın hem de o çığırla amel edenlerin ecrini kazanır." (Müslim Zekât 70; Ebû Dâvud Sünnet 6).

Sonuç olarak yukarıda verilen ayet ve hadislerden de anlaşıldığı gibi amel yalnız ibadetlerden ibaret olmayıp günlük hayatta bir müslümanın diğerine veya topluma karşı yaptığı güzel iş yardım ve muameleler de bu niteliktedir.