Ahde Vefâ Anlamı Nedir?


Sözünde durma sözünü yerine getirme.
Verdiği sözde durmayıp cayan gaddâr (zâlim) hâin kimse için kıyâmet günü bir sancak dikilir ve; "Dikkat olunsun bu sancak falan oğlu falanın ahde vefâsızlık alâmetidir" denilerek teşhîr edilir (gösterilir) . (Hadîs-i şerîf-Sahîh-i Buhârî Sahîh-i Müslim Sünen-i Ebû Dâvûd Sünen-i Tirmizî)

Ahde vefâsızlığın yaygın hâl aldığı bir millette cinâyet çok olur... (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ebû Ya'lâ Beyhekî El-Müstedrek)
ALINTIDIR.