Namazı Terketmenin hükmü
Namazı Terketmenin hükmü
Namazı Terketmenin Cezası Nedir
Özürsüz olrak namazı terketmenin cezası


Namaz kılmayanlarla ilgili Allah ve Allah Resûlü’nün (asm) telaffuz buyurduğu her hangi bir had cezâsı söz konusu değildir. Şüphesiz âyet ve hadislerde namaza çok büyük emir ve teşvik vardır. Dünya saadetinin de âhiret saadetinin de zembereğinin namaz olduğu söylenmiştir. Namaz kılmamanın sonucunun da tehlikeli olacağı konusunda ciddî uyarılar mevcuttur. Nitekim Büreyde’nin (ra) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte Allah Resûlü (asm) namaz kılmamakla ilgili şöyle buyurmuştur: “Kâfirlerle aramızı ayıran fark kılmayı taahhüt ettiğimiz namazdır. Kim namazı terk ederse kâfir olur.” Nesâî Salât 8;

Bu hadîs-i şerîfte yer alan “kâfir olur” hükmü ile; doğrudan namaz kılmayanın mı kast edildiği namazı önemsemeyenin mi kastedildiği namazı inkâr ederek terk edenin mi anlatılmak istendiği konusu âlimler arasında tartışılmıştır. Bazı alimler “Namazı önemsememek küfür sebebi olur” derken; Nihâye isimli kitapta namazı “inkâr” ederek terk edenin kâfir olacağı hükmü yer almıştır. Bu hadisin zâhirine bakan İmam Ahmed bin Hanbel namaz kılmayanın küfre girdiği görüşündedir. Mâlikîler Şâfiîler ve Hanefîler ise “inkâr” olmadıkça namaz kılmayanın küfrüne hükmetmemişler ancak namaz kılmayanın hemen tevbe etmesini teklif etmişlerdir. Tevbe etmediği takdirde her üç mezhepte de tevbe edene kadar ta’zir cezâsı gündeme getirilmiştir. Ta’zîr cezâsı ise yukarıda beyan ettiğimiz gibi hâkimin ve ulu’l-emrin takdirine göre verilebilen bir cezâ türüdür.

Diğer yandan İslâm Tarihi boyunca irfan ve irşad müesseselerinin beyaz sayfaları namaz konusunda teşviki kolaylaştırmayı ve sevdirmeyi birinci plâna alan sayısız irşâd örnekleriyle doludur.

Şu halde günümüzde de namaz hususunda gözüken tek çözüm yolu aydınlatmak irşad etmek bilgilendirmek kolaylaştırmak sevdirmek teşvik etmek ve müjdelemekten geçmektedir. Korkutmak kabir azabıyla veya Cehennem ateşiyle tehdit etmek zor kullanmak küfürle itham etmek kınamak küçümsemek dışlamak; Peygamber Efendimizin (asm) “Müjdeleyiniz; nefret ettirmeyiniz! Kolaylaştırınız; zorlaştırmayınız!” (R. Sâlihîn 635) emrine aykırı fiiller olur. Ki gâyet nâzik ve nezih bir ibâdet olan namaz için aslâ tasvip edilmez! Bilhassa namazın kul ile Rabb’i arasındaki en sıcak ve tam huzuru içeren bir iletişim bağı olduğu düşünülürse; çok ehemmiyetli olan bu ibâdetin insanlara her halükarda sevdirilmesi gerektiği daha iyi anlaşılmış olur. Namaz hususunda vahye dayanmayan bir takdîrî cezâyı telaffuz etmenin bile bilhassa günümüzde büyük sancıları ve sakıncaları berâberinde getireceği açıktır. İnsanları namazdan daha da tehlikelisi dinden soğutmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

“Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor!” diyen bir adama Üstad Bedîüzzaman Saîd Nursî nefsi susturan kalbi tatmin eden rûha ümit vaad eden akla yol gösteren evhamları yok eden gafleti dağıtan ve günlük hayatımıza çeki düzen getiren beş îkazla cevap vererek kolaylaştırmak müjdelemek ve sevdirmek yolunu seçmiş; diğer yolun yani zor kullanma ve cezâ verme yolunun kapalı olduğunu bilfiil göstermiştir. ( Sözler s. 243.)

Namazını unutarak uyanamayarak veya tembellik yüzünden zamanında kılamayan bunu kaza eder. Hadis-i şerifte; Kim uyuyarak veya unutmak suretiyle namazını kılmamış olursa hatırladığında hemen kılsın " (Ebû Davûd Salât11; Ibn Mâce Salât10; Nesaî Mevakît 53) buyurulur. Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre; uyumak veya unutmak gibi bir özür sebebiyle namazını vaktinde kılamayanın kaza etmesi gerekince özürsüz olarak tembellik yüzünden kılmayana öncelikle kaza gerekir. Namazı vaktinde kılamadığından dolayı da Allah`a ayrıca tevbe ve istiğfar etmesi gereklidir. Cenab-ı Hak kendisine ortak koşmanın dışında kalan günahları affedebilir. Namazı da içine alabilen bu affın kapsamıyla ilgili çeşitli nasslar vardır.

Kur`an-ı Kerim`de şöyle buyurulur:

"Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışında dilediği kimseyi affeder" (en-Nisâ 4/48).

Ubâde b. es-Sâmit`in naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur: Kullarına farz kıldığı beş vakit namazı küçümsemeden hakkını vererek eksiksiz olarak kılan kimseyi Allah Teâlâ cennetine sokmaya söz vermiştir. Fakat bu namazları yerine getirmeyenler için böyle bir sözü yoktur. Dilerse azap eder dilerse bağışlar" (Ebû Dâvûd Vitr 2; Nesâî Salât 6; Dârimî Salât 208; Mâlik Muvatta` Salâtül-Leyl 14). Ebû Hureyre (r.a)`ın naklettiği bir hadiste de şöyle buyurulur: "Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır. Eğer bu namazı tam olarak yerine getirmişse ne güzel. Aksi halde şöyle denilir: Bakın bakalım bunun nafile namazı var mıdır?" Eğer nafile namazları varsa farzların eksiği bu nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer farzlar için de aynı şeyler yapılır" (Tirmizî Salât 188; Ebû Dâvûd Salât 145; Nesaî Salât 9 Tahrîm 2; Ibn Mâce Ikame 202).

Bu duruma göre farz namazların eksisini sünnet ve diğer nafile namazlar tamamlamaktadır. Farz vacib veya sünnet ayırımı yapılmaksızın ibadetlerin yerine getirilmesi müminin gayesi olmalıdır. Çünkü bu dünyevî huzur ve mânevî mutluluk kaynağı olması yanında ahiret için de en büyük hazırlıktır.
ALINTIDIR.