Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question İncil Ne Zaman Kitap Haline Getirildi. Kur'an-ı Kerim'de İncil'den Nasıl Bahseder?
  İncil Ne Zaman Kitap Haline Getirildi?


  Geçmiş peygamberlerde olduğu gibi Hz. İsa'nın (a.s.) sağlığında da İncil yazılı kitap hâline getirilmemiştir. Çünkü İsa (a.s)'ın tebliğ süresinin kısa oluşu ve yaşadığı devrin şartları buna elvermiyordu. En erken yazıları İncil İsa'dan sonra yetmişli yıllarda kaleme Hayaalınmıştır. Dolayısıyla Hz. İsa'nın tebliğ ettiği hakikatler anında kaydedilememiş sonradan yazılan İncillere insan sözü karışmış ve böylece kitabın aslı tahrife uğramıştır.

  Bugün kilisece kabul edilmiş dört resmi İncil vardır: Matta Markos Luka ve Yuhanna İncilleri. Bunların Havarilerden geldiği ve sahih olduğu kabul edilir. Bunlardan ilk üçü -birtakım ayrılıklara rağmen- ana mesele ve bölümlerinde birbirlerine yakındırlar. Bunlara "aynı bakış açısıyla yazılmış anlamında Sinoptik" İnciller adı verilir. Bu üç İncil zaman bakımından dördüncü incilden öncedirler. (1)

  Bu dört İncil'den Markos'un İncilinin en eskisi olduğu Matta ve Luka İncillerinin hem bunun eski şeklinden hem de kaybolan ve "O" denilen bir kaynaktan metinlerini aldıkları söylenmektedir. Bu İncillerin dördüncüsü olan Yuhanna İncili ise oldukça geç yazılmış mistik yönü ağır basan bir İncildir. (2)

  Dört İncil ve yazarları şunlardır:

  Matta İncili: Yirmi sekiz babtır. Matta Havarilerden biri olup M. 70 yılında Hristiyanlığı yaymak için yerleşmiş olduğu Habeşistan'da ölmüştür. İncilde Hz. İsa (as)'ın Mesihliği üzerinde durur.

  Markos İncili: Markos Havarilerin reisi olan Petrus'un talebesidir. Hristiyanlığı yaymak için yerleşmiş olduğu Mısır'da M. 62 yılında ölmüştür. İncili on altı bab olup Hz. İsa (as)'ın hayatından bahsetmektedir.

  Luka İncili: Doktor veya ressam olduğu söylenen Luka Pavlos'un talebesidir Havari değildir. İncili M. 60 yıllarında yazmıştır. Yirmi dört babtır. İsa'nın hayatı ve tebliğ ettiği şeylerden bahsetmektedir.

  Yuhanna İncili: Yirmi dört bab olan bu İncil'i yazanın Yuhanna'nın talebesi olduğu sanılmaktadır. Bu İncil'de Hz. İsa (as)'ın Allah'ın oğlu olduğu tezi üzerinde ısrarla durulmaktadır. Aslında bugün elimizde bulunan İncil'de bu dört İncilin dışında yirmi üç İncil daha olup toplam yirmi yedi incilden meydana gelmiştir. Halbuki Allah'ın Hz. İsa (as)'a indirmiş olduğu İncil birdir. (Ahmet Kahraman Dinler tarihi İst. 1968 s. 189).

  Bir ilim adamının tespitlerine göre bugünkü İncillerin gayesi; Hz. İsa'nın sözlerini ve işlerini aktarmakla onun yeryüzündeki risaletinin tamamlandığı sırada insanlara bırakmak istediği talimatları onlara tanıtmak olmuştur. Talihsizlik İncil yazarlarının bildirdikleri olayların görgü tanığı olmamalarından ileri gelir. Onlar Hz. İsa'nın hayatı hakkında muhtelif Yahudi-Hristiyan cemaatlerinin bugün kaybolmuş bulunan ve sözlü rivayetle nihai metinler arasında vasıta rolü oynamış olan sözlü veya yazılı durumda korunan bilgilerin o toplulukların sözcüleri tarafından anlatılmalarından başka bir şey değildir. (Maurıce Bucaılle a.g.e. s. 369).


  Dört İncil’de bulunan bazı tahrif belirtileri ve çelişkileri şöyle sıralayabiliriz:

  1. Matta Markos ve Luka İncillerine göre Hz. İsa(as)’ın risaleti bir yıl Yuhanna’ya göre ise iki yıldan fazla sürmüştür.

  2. Hz. Davud’dan (a.s.) Hz. İsa (as)’a kadar geçen kuşakların sayısı Matta’ya göre yirmi altı iken Lukaya göre kırk'tır.

  3. İncillerin bazı yerlerinde Hz. İsa (as)’a uluhiyet isnad edilirken bazı yerlerde de ona insanoğlu denmektedir. Bu ikisi arasında gözden kaçmayacak açık bir çelişki görülmektedir.

  4. Hristiyanlığa göre Hz. İsa (as) çarmıha gerileceği sırada “Allah’ım! Allah’ım! Beni neden terk ettin!” diye Allah’a yalvarmıştır. Bu söz Tanrı İsa’nın ise onun Tanrı olduğu halde kendini koruyamadığı anlaşılıyor. Peygamber İsa’nın sözü ise onun Tanrı’yı hakkıyla tanımadığı anlaşılıyor. Çünkü bir peygamber “Allah’ım! Beni neden terk ettin?” demez. Bizim inancımıza göre ne Hz. İsa çarmıha gerilmiş ne de böyle bir yakarışta bulunmuştur.

  5. Matta Hz. İsa (as)’ın soy kütüğünü Hz. İbrahim (as)’e kadar kırk kişi olarak verirken Luka bunun elli beş olduğunu söyler.

  6. İncillerde Hz. İsa için sık sık “Allah’ın oğlu” “Yusuf’un oğlu” “Davudoğlu” "Ademoğlu” gibi ifadeler kullanılır. Bunların arasında açık bir çelişki vardır.

  7. Markos İncil'inde İncil Allah’a Romalılara Mektub kitabında ise Hz. İsa (as)’a nispet edilir.

  8. Luka İncilinde bir yerde kurtarıcı Hz. Allah diğer bir yerde de Hz. İsa (as) olarak verilmektedir.

  9. İncillerde Tanrı'nın görülüp görülemeyeceği hususunda çelişkili bilgiler bulunmaktadır.

  10. Bu İnciller Allah Teala’ya nispet edilemeyeceği gibi Hz. İsa (as)’a da nispet edilemez. Allah’a nispet edilemeyeceğini aslının korunamadığından yazıya geçirilemediğinden ortada üzerinde ittifak edilen ortak bir metin olmadığından vb. durumlardan anlamaktayız. Hz. İsa (as)’a nispet edilemeyişini ise bu İncilleri onun yazdırmayışından onu dinleyen ve dinleyenleri dinleyenlerin yazdıkları İnciller içinde bulunan tutarsızlık yanlışlık ve çelişkilerden anlamaktayız. Bu İncillerin Hz. İsa (as)’a ait olmayışının diğer bir sebebi de çarmıh olayının İncil metinlerinde geçmesidir. Çarmıhın İncillerde zikredilişi bu İncillerin sonrakiler tarafından kaleme alındığını gösterir.

  Bu gibi çelişki ve tutarsızlıkların Allah’a nispet edilen bir kitapta bulunamayacağına diğer taraftan bir peygamberin kendini tanrılaştırıp tanrıyı da insanlaştıramayacağına göre Hristiyan kutsal kitabının sonradan insan eliyle yazıldığı ve tahrif edildiği ortaya çıkmaktadır.

  Netice olarak;

  Bugün Hristiyanların elinde bulunan farklı İncil metinleri yüce Allah tarafından gönderilen asıl vahiy ürünleri değildir. Çünkü Hz. İsa (as) peygamberliği döneminde ne yazmış ne de yazdırmıştır. O semaya yükseltildikten sonra bazı öğrencileri Hz. İsa (as)’dan dinlediklerini Hz. İsa’nın öğrencilerinin öğrencileri ise hocalarından duyduklarını kendi metotlarına göre yazmaya başladılar. Böylece mübalağa etmeden söyleyecek olursak yüzlerce İncil metni ortaya çıktı. İşin içinden çıkmak maksadıyla oluşturulan komisyondan -İznik Konsili de- üç yüz yirmi beş İncil incelendi ve bu İncillerden dört tanesi sahih diğerleri sahte sayıldı. Ancak tartışmalar bununla bitmedi. Örneğin Barnaba ve Ebionitler İncili sahte sayılan İnciller arasına dahil edildi. Halbuki bu İncillerde Hz. İsa (as)’ın tanrı olmadığı çarmıha gerilenin de o olmadığı onun ancak Allah’ın kulu ve resûlü olduğu ondan sonra bir peygamber geleceği ve Allah’ın bir olduğu bildirilmektedir.

  Bugün elde bulunan İnciller Hristiyan müntesiplerine yol göstermekten uzak bulunuyor. Geçmişte ve günümüzde en çok Müslüman olanların Hristiyanlardan olması dikkat çeken bir husustur. Hristiyanlar özellikle teslis akidesini -Tanrı'nın Baba Oğul ve Kutsal Ruh’tan meydana geldiğini- kabul etmekte zorlanıyorlar. Bunu akıllarıyla izah edemiyorlar. Çünkü Allah’ın birliği akidesi Hz. Adem (as)’dan beri tüm peygamberlerde tartışma konusu bile yapılmamışken Hristiyanlıkta korkunç bir sapmayla üçlü tanrı anlayışının ortaya çıkması insanları ikna edememektedir.

  Bugün dünya gündeminde insanlığın tüm dinî akidevî ihtiyaçlarının yanında dünyevî uhrevî ve ruhî gereksinimlerini tatmin edecek yegane kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Çünkü Yüce Allah İslam dinini tüm dinlere üstün kılmak ve nurunu cihana yaymak için göndermiştir. Bu dinin yeni tabirle yol haritasını Kur’an-ı Kerim belirlemektedir.

  Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici aydınlatıcı" olan (el-Maide 5/46-48) dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber müjde demektir. Esas itibariyle Hz. İsa'nın hayatını mucize ve faaliyetlerini söylediği hikmetli sözleri tebliğ etmiş olduğu şeriat hakkındaki peygamberane hakikatları anlatmak için kullanılmıştır. Bu kelime ile ilk hristiyanlar; İsa'nın insanlara bildirisini onları kötülük ve günahtan kurtarmağa ve selamete götürmeğe geldiğine dair vaadini anlatmış ve adlandırmışlardı. Hz. İsa da onu; "Tanrı'nın Krallığı'nın müjdesini (iyi haberini) duyurma" olarak tanımlar (Kitâb-ı Mukaddes Matta I 1 14; S.C.F.Brandon A Dictionary of Comparative Religion London 1970 s. 310; Anne Merie Sechimmel Dinler Tarihine Giriş Ankara 1955 s. 210).

  Her ne kadar Kur'an-ı Kerîm Hz. İsa'ya gönderilen İncil'i tasdik ederse de bugünkü İncillerin Hz. İsa'ya gönderilen İncil'in tahrif edilmiş şekilleri olduğuna ayetlerde şöyle işaret edilir:

  "İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler işte onlar fasık olanlardır" (el-Mâide 5/47).

  "Ey Kitab ehli! Tevrat'ı İncil'i ve Rabb'inizden size indirileni gereği gibi uygulamadıkça bir temeliniz olmaz" de (El-Mâide 5/68).

  "Onların izleri üzerinden peygamberlerimizi ardarda gönderdik; Meryem oğlu İsa'yı da ardlarından gönderdik ve ona İncil'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet duyguları koyduk; üzerlerine bizim gerekli kılmadığımız fakat kendilerinin güya Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya attıkları ruhbaniyete bile gereği gibi riayet etmediler; içlerinde inanmış olan kimselere ecirlerini verdik; ama çoğu yoldan çıkmışlardır" (el-Hadid 57/27).

  Geçmiş peygamberlerde olduğu gibi Hz. İsa'nın sağlığında da İncil yazılı kitap hâline getirilmemiştir. Çünkü İsa (a.s)'ın tebliğ süresinin kısa oluşu ve yaşadığı devrin şartları buna elvermiyordu. En erken yazıları İncil İsa'dan sonra 70'li yıllarda kaleme alınmıştır. Dolayısıyla Hz. İsa'nın tebliğ ettiği hakikatler anında kaydedilememiş sonradan yazıları İncillere insan sözü karışmış ve böylece kitabın aslı tahrife uğramıştır.

  Bugün kilisece kabul edilmiş dört resmi İncil vardır: Matta Markos Luka ve Yuhanna İncilleri. Bunların Havarilerden geldiği ve sahih olduğu kabul edilir. Bunlardan ilk üçü -birtakım ayrılıklara rağmen- ana mesele ve bölümlerinde birbirlerine yakındırlar. bunlar "aynı bakış açısıyla yazılmış anlamında" "Sinoptik" İnciller adı verilir. Bu üç İncil zaman bakımından dördüncü incilden öncedirler (Maurice Bucaıller Kitâb-ı Mukaddes Kur'an ve Bilim (trc. Suat Yıldırım) İzmir 1981 s. 90 vd.; Ekrem Sarıkçıoğlu Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi İstanbul 1983 s. 206 207).

  Bu dört incilden Markos'un incilinin en eskileri olduğu Matta ve Luka incillerinin hem bunun eski şeklinden hem de kaybolan ve "o" denilen bir kaynaktan metinlerini aldıkları söylenmektedir. Bu incillerin dördüncüsü olan yuhanna incili ise oldukça geç yazılmış mistik yönü ağır basan bir incildir (Schimmel a.g.e. s. 118; Bucaıller a.g.e. s. 96).

  Dört incil ve yazarları şunlardır:

  Matta İncili; 28 babtır. Matta Havarilerden biri olup M. 70 yılında hristiyanlığı yaymak için yerleşmiş olduğu Habeşistan'da ölmüştür. İncilde Hz. İsa'nın Mesihliği üzerinde durur.

  Markos İncili: Markos Havarilerin reisi olan Petrus'un talebesidir. Hristiyanlığı yaymak için yerleşmiş olduğu Mısırda M. 62 yılında ölmüştür. İncili 16 bab olup Hz. İsa'nın hayatından bahsetmektedir.

  Luka İncili: Doktor veya ressam olduğu söylenen Luka Pavlos'un talebesidir Havari değildir. İncili M. 60 yıllarında yazmıştır. 24 babtır. İsa'nın hayatı ve tebliğ ettiği şeylerden bahsetmektedir.

  Yuhanna İncili: 24 bab olan bu incili yazanın Yuhanna'nın talebesi olduğu sanılmaktadır. Bu İncil'de İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu tezi üzerinde ısrarla durulmaktadır. Aslında bugün elimizde bulunan İncil'de bu dört incilin dışında 23 incil daha olup toplam 27 incilden meydana gelmiştir. Halbuki Allah'ın Hz. İsa'ya indirmiş olduğu İncil birdir (Ahmet Kahraman Dinler tarihi İst. 1968 s. 189).

  Bir ilim adamının tespitlerine göre bugünkü incillerin gayesi; Hz. İsa'nın sözlerini ve işlerini aktarmakla onun yeryüzündeki risaletinin tamamlandığı sırada insanlara bırakmak istediği talimatları onlara tanıtmak olmuştur. Talihsizlik İncil yazarlarının bildirdikleri olayların görgü tanığı olmamalarından ileri gelir. Onlar Hz. İsa'nın hayatı hakkında muhtelif Yahudi-Hristiyan cemaatlerinin bugün kaybolmuş bulunan ve sözlü rivayetle nihai metinler arasında vasıta rolü oynamış olan sözlü veya yazılı durumda korunan bilgilerin o toplulukların sözcüleri tarafından anlatılmalarından başka bir şey değildir (Maurıce Bucaılle a.g.e. s. 369).

  Kur'an-ı Kerim'de semavi kitaplardan ve İncil'den şöyle bahsedilmektedir:

  "Sana kitabı hak ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti. (Doğruyu ve eğriyi birbirinden) ayırdeden (kitaplar)ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için mutlaka çetin bir azap vardır. Allah daima üstündür ve öc alandır" (Âlu İmran 3/34).

  "Allah demiştir ki: Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani seni Ruhu'l- Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun; sana kitab'ı hikmet'i Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratıyor içine üflüyordun benim iznimle kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacayı benim iznimle iyileştiriyordun; benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun ve İsrailoğullarını senden savmıştım; hani sen onlara açık deliller getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler; bu açık bir büyüden başka bir şey değil demişti (el-Mâide 5/110).

  Ahmet GÜÇ

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim'i okusalar eminim ki yanlış yolda olduklarını görecekler.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş