Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz Mardin “Kızıltepe-Bozhöyük” Yöresinde Beden İşaretleri
  Mardin “Kızıltepe-Bozhöyük” Yöresinde Beden İşaretleri


  Hep doğu daki insanların çenelerindeki yüzlerindeki dövmeleri çok merak etmişimdir . Özellikle kadınların yüzlerindekileri .Niçin yapıyorlardı bir çok tanıdıktan da aldığım bilgiye göre güzel görünmek için yapıyorlarmış Kendi çapımda biraraştırma yaptımaslında öyle olmadığını anladım ;binlerce yıllık bir gelenek olduğunu öğrendim . Ulaştığım sonuçları sizeaktarmak istiyorum

  Birisinin araştırmasını paylaşacağım ilk öncelikle . "Bedenlere eski çizgilerle yeni anlamlar yükleyen dövme kökeni tarihin derinliklerindesaklı inanca dayanan bir sanat formudur. Bir başka deyişle yazısı kutsal kitap gibi vücuttaolan sözsüziletişim tekniğidir. Dövme bedene uyumlu bir boya maddesinin ömür boyuçıkmayacak biçimde derinin alt yüzeyine desenler halinde nakşediliş sanatıdır. Bu yüzdendövmeye beden işaretleri diyorum. İşaret harften daha eskidir. Onun bu arkaikliğinde birgizem yatmaktadır. Hatta dövme bir amblem ve kimliktir. Zaman zaman soyluluğunköleliğin askerliğin ergenliğin ahlaksızlığın erdemliliğin bir kabileye aidiyetin vekötülüklerden arınmanın ifadesi olmuştur. Artık dövme bölgesel motif inanç olmaktançıkmış; süs moda sanat haline gelmiştir. Şamanizm Paganizm Animizm Sabilik TaoizmBudizm Maniheizm ve Zerdüştlük gibi inanışların izlerini taşımaktadır.

  Pigdogramları (resim yazılarını) dövmede bulabiliriz. Dövme; Herodotus gezgin kaşifMarco Polo James Cook ve Profesör Kindler Spindler tarafından belgelenmiştir. Dövmeninilk izlerine Avusturya’da İtalya’da Yunanistan’da Anadolu’da Mısır’da Cezayir’deAfrika’da Okyanusya (Markiz Samoa) adalarında Yeni Zellanda’da Amerika’dakutuplarda ve Japonya’da rastlanmıştır. Kazak ve Kırgız Türklerinin kültürlerinde de oldukçaeski ve yerleşiktir. İskit kurgan buluntularında doğadaki mücadeleyi anlatan hayvan motiflerigörülmektedir. Türkiye’de ise değişik yörelerde daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde biryaşlı âdeti olarak devam ettirilmektedir. Şehirlerde ise gençler arasında bir moda olarakyaygınlaşmıştır. Günümüzde dövmecilik ressam ve hekimlerin kontrolünde yapılmasıgereken bir meslek haline gelmiştir.

  Bu çalışmada Bozhöyük’te tespit edilen dövmeler üzerinde duruldu. Resimleri çekilenkaynak kişilerin beden işaretleri ve düşünceleri irdelendi.1 Buradaki beden işaretleri ile runikişaretler arasındaki benzerliğe dikkat çekildi. Ayrıca dövmenintarihçesi yapıldığı yeryapılış şekli yapılış nedeni ve küçük bir sözlüğü verildi. Daha sonraki araştırmalar için isekaynaklar da eklendi.

  1. Dövmenin Tarihçesi:“Avusturya-İtalya sınırında bulunan buz adamın dövmeli olduğu Ekim 1991’de Prof.Dr. Kindler Spindler tarafından açıklandı. Japonya’daki balçıktan dövmeler M.Ö. 5000’liyıllara dayanıyor. Kamış ve yaprak boyalarıyla yapılmış Mısır mumyalarındaki dövmeler iseM.Ö. 2000’li yıllara aittir.

  Antik Trok kavmi dövmeyi asalet nişanesi sayarken; eski Yunanlılarca ahlaksılıksayılıyordu. Roma da suçlu ve köleleri tanımaya yarardı. Amerika ( Meksika güney ve kuzeyAmerika yerlileri Kızılderililer) kıtasında yerliler arasında dövme yaptırma işleminin çokyaygın olduğu 15.-19. yüzyıllar arasında oraya giden din adamlarıyla birçok tarihçininanılarından anlıyoruz.

  Kaynaklar ilk çağlarda kamış ve yaprak boyaları ile yapılan dövmelerden söz etmekteM.Ö. 2000’lerden kalma Mısır mumyalarında dövmelere rastlanıldığını belirtmektedir. Hunkurganlarında çıkan cesetlerde son derece kıvrak çizgilerle ve dekoratif bir anlayışla yapılmışdüşsel yaratıklar ve koç figürlerinden oluşan dövmeler görülmektedir. Dinsel-büyüselkaynaklı bu dövmelerin is olduğu ihtimali ve deriye şırınga edilmesi ile oluştuğudüşünülmektedir. Hunlara ait Pazırık kurganında bulunan bir başkana ait cesetten anlaşıldığıüzere Hunlarda asil ve kahraman kişilerin dövme yaptırabildiği daha sonraları Kazak veKırgızlarda da devam eden bu geleneğin yine kahramanlık niteliği taşıyan bireylereuygulandığı bilinmektedir. Taşdık ve Altın Yış mezarlarındaki cesetlerin bazı kısımlarındakidövmeler av sahnelerini tasvir eder. Antik Trak kavmi dövmeyi asalet nişanesi sayarken eskiYunanlılar için ahlaksızlık damgası gibiydi.” (Bulut 2002: 36-54).

  “Kendi uygarlıklarının henüz başlangıç aşamalarını yaşayan özgün topluluklardadövme yapma işlemi törensel bir nitelik taşır; dövmeyi yapan kişi bir takım dinsel ve zihinselkuralları yerine getirmek zorundadır. Güneş tanrısı Bal’ın isteği üzerine “ilahi ve gizemli birkudret edinme” aracı sayılır. M. W. Thomson’a göre Musa Peygamber elleri ve alınlarınımistik sembollerle süsleyen Araplardan dövme adetini ödünç alarak kendi amacı içinkullanmıştır. Katolik kilisesi M.S. 4. yüzyılda “Tanrının imajını bozuyor” gerekçesiyleRoma’daki köle ve mahkumların yüzüne dövme yapılmasını yasaklamıştı. 787 yılında Papa1.Hadrinan vücudun herhangi bir yerine dövme yapmayı batıl inanç ve Paganizmi çağrıştırdığıiçin tümüyle men etmişti.

  Eski Roma’da suçluları ve köleleri tanımaya yarayan dövmelere 19. yüzyılİngiltere'sinde de rastlanılmaktadır. Cezayirli gemiciler aracılığı ile Osmanlı denizcileriarasında yaygınlaşan dövme; XVII. yüzyıldan itibaren Yeniçerilerce bağlı bulundukları“orta”yı (bölük) simgelemek amacı ile yaptırılmaya başlanmış Yeniçeri ocağının kapatılışınadek sürmüştür. İlkel topluluklarda dövme yapılırken törenler düzenlenir” (Kadıoğlu 2002).“Çağlar boyu Avrupa da kaybolan dövme geleneği 19. yüzyıl İngiltere’sinde anidencanlandı; Kaptan Cook’un 1769’daki ilk seyahatiyle birlikte denizciler arasında yaygınlaşıpegzotik biçimde renklilik kazandı. Galler Prensi 1862’de kutsal toprakları (Filistin’i) ziyaretedince koluna bir haç dövmesi yaptırdı. Kral Edward VII oğlu George’un 1882’de Japonyaziyareti sırasında bileğine bir canavar motifi işlendi. Böylece dövme İngiltere’de krallıkfermanı ile onaylanmış oldu.

  Bazı Ortadoğu kavimleri 12. yüzyılda ‘yılan ve timsahlardan korunmak için’bedenlerine deniz canavarı resimleri yaparken; 19. yüzyıl Avrupa’sındaki dövmeler ağırlıklıbiçimde ‘amblem’ değeri taşıyordu. Askerlerin aynı meslekten kişilerin birbirlerini tanımaaracıydı.” (Bulut 2002: 36-54).

  2. İşaretler ve Bozhöyük’te Dövme:

  Resim sanatçılarının Diyarbakır ve Mardin’e gelerek dövme üzerine incelemeyapmaları bölgenin kültür zenginliği içerisinde yer alan dövme geleneğine dikkatimiziçekmiştir.

  Altı yıldır Güneydoğu Anadolu yöresinde bulunmaktayım. Bu süreiçerisinde insanların vücutlarındaki beden işaretleri (dövmeler) bana çokilginç gelmiştir. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Hunların ve dahasonraki Türk topluluklarının sanatlarında da dövme görülmektedir. İskit(Saka) kurgan buluntularında mumyalanmış cesedin bacak ve kollarındadövme “motifi olarak hemen hemen yalnız hayvanlar ve hayvan uzuvlarıkullanılmıştır. Hayvanların en çok yer verilen ve dikkatiçekenleri geyikkeçi kedi köpek kurt at ayı ve yırtıcı kuşlar gibi ekseriyeti yabani olanlar”görülmektedir (Durmuş 1983: 96). Günümüzde de hayvan motifleri dövmeolarak yaptırılmaktadır. Ancak Bozhöyük’te rastladığımız dövmeler resimdeğildir resim yazısının düşünce yazısına (ideograma) dönüşmüş şekillerigibidir. Bazı beden işaretleri runik yazılara benzer. Orhun Yazıtları’ndakiKöktürk işaretlerinden yukarıya doğru ağzı açık c işaretinin içinde üç veyatek nokta olan nd / nt konsonuna yani güneş gibi (☼) içi tek noktalı bir şekleveya ters v şeklinde tek noktalı bir şekle ters Y gibi ç konsonuna yine ters Yişaretinin kesişme noktasından artı veya haç işareti (+ / †) gibi geçen bir şeklitemsil edilen s / ş konsonuna ve > şeklindeki o / u vokaline anımsatacaktarzda bir izlenim bırakmaktadır. Bozhöyük’teki beden işaretleri yirmi ikiTürkmen bölüğünün hayvanlarına vurdukları işaretlere; özellikle AfşarBayat Çepni Çuvaldur Eymür Karabölük Uluyundluğ Tutırka ve Yazğırboylarının damgalarına da benzemektedir (Kaşgarlı 1998: 55-58).İnceleme imkânı bulduğumuz sekiz kişideki beden işaretlerinde görülengizli yazıları kayıt altına almak istedik. Çünkü 58 ile 80 yaş arasında ömürsürmüş bu insanlardan sonra belki de unutulmaya yüz tutan bu bedenişaretleri ve bu işaretlerin anlattıkları kaybolup gidecektir.

  2.1. Dövmenin Yapılış Amacı ve Bozhöyük’te Dövmenin Yapılış Sebepleri:

  Yahudilik Hıristiyanlık ve Müslümanlık inancında ‘dövme’ yasaklanmıştır. Kitab-ımukaddeste “ölüler için bedeninizde yara açmayacaksınız dövme işareti koymayacaksınız”(Levilier:19128 ) emri yer alır. İslam Peygamberi’nin hadislerinde dövme yasaklanmıştır(Davudoğlu 1983: 511).

  “Dövme motiflerinde mezar taşlarından dokumalarımıza mimarimizden işlemetekniklerimize kadar uzanan ve hemen hepsinde dinsel büyüsel mitolojik; sosyal ve cinselstatü aşiret işareti niteliği taşıyan motiflerin benzerlerini bulmak mümkündür. Bu motiflerin kişiyi rahatsızlıklardan nazardan koruduğuna; güzellik ve yiğitlik getirdiğine olan inanç halendevam etmektedir” (Kadıoğlu 1996).

  “Dövmeyi yapan kişi birtakım dinsel ve büyüsel kuralları yerine getirmek zorundadır.Çesitli model ve örneklere göre yapılan dövmelerin deriye işlenişi bazen aylarca bazen debirkaç yıl sürebilmektedir. Dövmenin estetik yönüne göre çok daha önem taşıyan yanı hemenher zaman dinsel büyüsel iyileştirici toplumsal ve cinsel rolleri belirleyici bağlı bulunan
  topluluğu işaret edici özelliğidir.” (Kadıoğlu 2002).

  Bozhöyükte dövme şu maksatlarla yapılmıştır;
  a. Güzel görünmek erkeklerin beğenisini kazanmak evliliğe hazır olmak
  b. Şans ve baht açıklığı evlenebilmek
  c. Kuma gelmemesi çocuk doğurmak
  d. Küçükken nazardan korunmak hasta olmamak ve uzun ömürlü olmak
  e. Elinin bereketli olması
  f. Yılan sokmaması ve ayağının uğurlu gelmesi.

  Bunların dışında yörede (daha çok erkeklerin) hangi aşirete ait olduğunun bilinmesiiçin alnın şakak tarafına ve burnun ucunaçocuğunun ölmemesi için dövme yaptırdığı dabilinmektedir. Çocuklarda ise ölmesin diye işaret parmağı ile başparmağınarasındaki perdeyeüç nokta şeklinde bir motif işlenmektedir.

  2.2. Bozhöyük’te Dövmenin Yapıldığı Yerler ve Yapılış Şekli:

  Yörede vücuda yapılan dövme yerleri cinsiyete göre değişiklik göstermektedir.Erkeklerde daha çok ellerde isme’l-bikar denilen burun çene elmacık kemikleri üzerindebirer nokta şeklinde yapılmaktadır. Bayanlarda ise ellerde kollarda ayaklarda alınlardaçenelerde dudaklarda yanak ve göğüslerde yapılmaktadır.Bozhöyük’te alın dudak3 çene bilek el parmak ayak bileği ayak üzerine dövmeyaptırıldığı görülmektedir. Alında daha çok güneş işareti (¤) dudakta haç işareti (†) çenedeküçük çarpı işaretleri (x) ile baklava dilimleri (◊) ve çentikler (‹) yuvarlaklar (○) ve noktalar(●) ayak bileği ve devamında üç çemberin içinden geçen çatal işareti (♀) ile büyük d şeklindeyarım ay (D) ayak üstünde ise alındaki işaretin düzeltilmiş şekli ile üç nokta (●●●) elbilğinde ise çentikleri artırılmış güneş işareti (☼) ve tarak (‡) el üstünde çenedeki şekillerindaha genişletilmiş biçimleri ve çentikli çarpı işaretinin üst üçkeninde bir beş köşeli yıldızyüzük ve orta parmakta ise küçük bir artı (+) işareti resmedilmiştir. Oval ve düz çizgiler ilenoktalar olumlu bir imaj bırakırken çapraz köşeli ve verevine işaretler olumsuzluklara karşıtepki; artı haç yıldız güneş işaretleri ve oval şekiller ise dinî bir duygu telkin etmektedir.

  Bizim incelediğimiz beden işaretlerinin coğrafyası aşiretlerin yayılış sahasına göreBağdat Suriye ve Muş üçgeni arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. Yöredeki birçok aşiret bubeden işaretlerini kullanmaktadır. Dövmeye yörede “dek “vesm” ve “veşm” dövme işiniyapan erkeklere “dekkak” bayanlara ise “dekkabe” dövme yaptıran erkeklere “medkuk”kadınlara “medkuke” denilmektedir. Dövme yapmakta kulanılan malzemeler “el-merare”denilen safra yani “öd” “siraç” denilen idare lambasından elde edilen “is” “Halîb Ümmül-Bint” denilen kız çocuğu annesi sütünden oluşmaktadır. Dövme “Merbaiye” denilen baharmevsiminin başında yaptırılır. Dövme yapımında “ibre” denilen birbirine iple bağlanmış birveya birden fazla dikiş iğnesi kullanılmaktadır. Siraçtan elde edilen is ile kız çocuğu emzirenannenin sütü öd sıvısı bir kabın içinde karıştırılır. Bu karışım bir müddet bekletilir. Bilaharemedkukun dövme yaptıranın istediği yere dekkak tarafından işlenir. İşaretlerin şekli
  bozulmasın diye ergenlik döneminden sonra dövme yaptırmayı tercih ederler.

  Dinin temel kaynaklarına rağmen yasaklanan dövme bir beden işareti olarakBozhöyük’te kullanılmıştır. Hatta Mardin’den turistik bölgelere giderek dövme yapankadınların olduğunu Kapadokya civarında daha çok dövme yaptıklarını da dövme yaptıranöğrencilerimden öğrendim.4 Ancak ellerine yaptırdıkları dövmelerin şekillerini kendileri tarifetmiş. Yörenin beden işaretleri artık unutulmak üzeredir.

  3. Sonuç:


  Tarihin derinliklerinden insan vücuduna taşınan beden işaretleri kırsal kesimde biryaşlı âdeti olarak kalırken gelişmiş şekliyle kentsel alanda gençler arasında resim motifleriylemoda olmuştur. Bozhöyük’teki beden işaretleri ise runik yazılara benzemektedir.Bozhöyük’teki geleneksel tekniklerle yapılmıştır. Yörede dövme yapmasını bilenler turistikbölgelere giderek bu sanatlarını Baraklar gibi geçim kaynağı olarak icra etmektedirler.Şehirlerde dövme yapan atölyeler de vardır. Karar verme merciinde bulunanların dövmeyaptırmayı bir yasal düzenlemeyle kontrol altına almaları gerekir. Dövme üniversitelerde birsanat dalı olarak incelenmektedir bunun için çok geç kalmadan ülke bölge bölge taranmalı vebir arşiv yapılmalıdır. Dövme konusunda ressamlar ilahiyatçılar hekimler sanat tarihçilerifilologlar arkeologlar ve antropologlar bir ekip olarak çalışmalıdır.

  Çalışmamızda 13 kaynak kişi ve 60 dövme terimi üzerinde durduk. Dövmenin tarihinive Bozhöyük’teki şeklini ele aldık. Bozhöyük’te tespit ettiğimiz beden işaretleri veoluşturduğumuz küçük sözlük bundan sonraki araştırmalara bir katkı sağlar ümidiyleincelememizi saygıyla bilgilerinize sunuyorum.

  Sözlük:
  Aşağıdaki kelimeler kaynakçada gösterilen eserlerden ve kendi kaynak kişilerimizden alınarak bundan
  sonraki araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.Ana Tanrıça: Dövmelerdeki yılan boğa kuş kartal inek geyik ceren birbirine sarılı çift yılan dairehalka halhal nokta üçgen sekizgen kare ikiye bölünmüş dörtgen içinde yuvarlak noktaları olan geometrikşekillerin hemen tümü şu veya bu şekilde Ana Tanrıça'yı kutsamayı dolayısıyla hayat kaynağı olan annenindoğurganlığını döl bereketini kadın rahmini anne karnına düşen spermin yumurtayı döllemesini ceniningelişim evrelerini ve nihayetinde hayat ve ölümü imgeler.

  Arap harfleri motifi: Gaziantep yöresinde erkeklerde görülen dövme şekilleridir.Ay motifi: Yaşam kaynağını sonsuz yaşam isteğini simgelemektedirlerAyyıldız motifi: Kadıoğlu’nun 1994 yılında Çankırı’da bir Türkmen köyünde yaptığı çalışmada ise 50-55 yaş civarındaki kadınlarda burnun üst kısmı ve alnın ortasında bulunan ay-yıldız şeklinde dövmenin dışındavücudun başka hiçbir yerinde dövmenin bulunmaması dikkati çekmiştir.

  Ceren motifi: Çene altından başlayarak boyunda devam eden ve iki göğüste şekillenen ceren
  motifidir.

  Tarak ve ayna motifi: Kadınlarda el üstü ve ayak bileklerinde rastlanan tarak ve ayna şekilleridir.

  Halka motifi: Dövme desenleri arasında ayak bileklerinde halka motifleri önemli yer tutmaktadır.

  Dek: 1. metin teks. 2. büyük aşık kemiği. 3. puan. 4. dövme. 5. benek.

  Dekkak : Dövme işini yapan erkek.

  Dekkake: Dövme işini yapan kadın.

  Deri: Deri eşsiz ve son derece ilginç bir organdır.Bir yetişkinin bedenini kaplayan deri ortalama olarak3 m2 den biraz fazladır ve ağırlığı tüm vucut ağırlığının % 15 i kadardır. 1 cm2 deride milyonlarca hücre sıcaksoğuk ve ağrıyı hissetmek için binlerce sinir ucu vardır. Ayrıca yağ bezleri kıl dibi kesecikleri ve ter bezleriderinin parçasıdır. Bu karmaşık yapıyı besleyen milyonlarca kılcal kan damarı da inanilmaz bir şebekeyle deriyeyayılmıştır. Ortalama deri kalınlığı yine yetişkin bir insanda 25 mm ye kadar olmakla beraber yer yer çok ince(örneğin göz kapaklarında) yer yer de el araları ve ayak tabanlaıinda olduğu gibi çok kalındır.

  Dermis: Epidermisin altındaki tabakaya denir. Derinin % 90 ını oluşturur. Bu tabakada güçlü beyazlifler ve içindedamarların kas hücrelerininsinir hücrelerinin lenf kanallarının kıl foluküllerinin ve bezlerinbulunduğu bu tabaka asla piercing uygulanmaması gereken tabakadır.

  Dolgu: Derinin altında iğne ve iplikle açılan boşluğa zerk edilen dövme malzemesi.

  Dövme boyası: Dövme için üretilmiş özel boyalar.

  Dövme fuarı: Uluslararası ilk dövme fuarı 1970 yılında yapıldı.

  Dövme iğnesi: Paslanmaz çelikten yapılmış özel iğneler.

  Dövme sanatı: Avrupa’da bir bir güzel sanatlar dalı olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de tezkonusu olarak ele alınmaktadır.

  Dövme : Yok edilemeyen bir boya maddesinin belirli bir teknikle derinin alt yüzeyine işlenmesidir.

  Dövmenin acısı: Dövme yapıldığında acı verir ama bu keyifli bir acıdır. Bu acı daha sonra bedeninegüzellik katar ona yeni anlamlar yükler. Kadınlar için zarifliğin soyluluğun güzelliğin; erkekler için gücünbelirtisidir. Kötülüklerden koruyacağına ömrü uzatacağına inanılır.

  Dövün: Dövmeyi yaptıracak kişi veya “gurbet” tarafından belirlenen şekillerin yanmış kibrit çöpüyardımı ile vücut üzerine çizilmesi.

  Dövün motifi: 1991 yılında Gaziantep Barak bölgesinde yapılan araştırmalarda 40-45 yaşın üzerindekierkek ve kadınların el yüz ve vücutlarında yörede “dövün” olarak adlandırılan dövmelere rastlanmıştır. Bukişilerde el yüz ve vücudun çeşitlibölümlerinde dövün bulunur; 18-20 yaş civarı genç kızlarda ise yalnız sağyanakta bir nokta şeklinde dövün yer alır.

  Dudak dövmesi: Kadın dudaklarındaki yoğun dövmelere dair rivayetler çeşitli. Birine göre İslam öncesizamanlarda Mekke pazarında bir erkeğin bir kadını zorla öpmesini protesto eden kadınlar dudaklarınıboyamışlar ve dudak dövmesi böylece başlamış. Bir başka rivayette de bu dövmenin utanç belgesi olarakyapıldığı anlatılıyor.

  El-Merare: Dövme yapmakta kullanılan safra veya öd gibi malzemelerin genel adıdır.Epidermis tabakası: En üst tabakadır. Deriyi oluşturan hücreler epidermisin %95 ini oluşturur. Üstderinin altı ise yağ bezi adı verilen dokudur. Dolayısıyla piercing takısının uygulanacağı bölge burasıdır. İğnederinin enfazla 1mm altına girecek şekilde ayarlanır.

  Gölgeleme: Resimde gölge oluşturma gölge ile resme hacim verme.

  Gurbet: Gaziantep Barak bölgesinde geçimini dövme yaparak boncuk iğne gibi ufak tefek gereçlersatıp karşılığında yumurta arpa buğday vb. alarak karşılayan küçük gezici gruplar.

  Gurbet motifi: Gaziantep yöresinde “gurbet” adı verilen geçimini boncuk iğne gibi ufak tefek gereçlersatıp karşılığında yumurta arpa buğday vb. alarak karşılayan küçük gezici gruplar tarafından 15-20 yılöncesine kadar isteyenlere dövün yapıldığı şimdi ise bu uygulamanın devam etmediği belirtilmiştir. Dövünyapılmadan önce dövmeyi yaptıracak kişi veya “gurbet” tarafından belirlenen şekiller yanmış kibrit çöpüyardımı ile vücut üzerine çizilir. Üç ya da dokuz adet halinde (bu rakamların mistik özelliği bilinmektedir) biraraya getirilerek sıkıca bağlanan iğnelerle deri dövülür; koyun ödü ve kazanların altından toplanan islehazırlanan karışım bu dövülme sırasında altderiye yerleştirilir. Kabuk bağlayan bu yara zamanla iyileşir vedesen belirir.

  Günedoğu’da dövme modası: Bu coğrafyadaki dövme yaşlı modasıdır.

  Güneş motifi: Erkeklerin sağ şakaklarında dokuz noktayla yapılmış güneş kursu onu taşıyanın her daimsağduyulu akıllı ve zeki olacağına ahirette yanmayacağına delaletmiş. Çok rastlanan güneş ve ay motifleriyaşam kaynağını sonsuz yaşam isteğini simgelemektedirler.

  Haç motifi: Haç motifi Hıristiyanlığın bir simgesi diye bilinse de gerçekte bu motifin tarihi çok dahaeskilere uzanıyor. Renkleriyle birlikte uğurlu yön bildirdiğine kötü bakışların etkisini yokettiğine inanılıyor.Ucu içe dönük okun deldiği daireise döllenmenin bir göstergesi olarak doğurganlık ve bereketi simgeliyor.

  Halîb Ümmül-Bint: Bebeği kız olan annenim dövme yapımında kullanılan taze sütü.Hapishane veya askeriye tekniği:İğneye iplik sarıp boyaya daldırarak derinin alt yüzeyine işlemeyöntemiyle dövme yapmak.

  Hayat ağacı motifi:
  Kadınlarda boyundan göğüse inen hayat ağacı motifi Ana Tanrıça inanışındankaynaklanıyor. Hayatkaynağı annenin doğurganlığını ceninin gelişim evrelerini ve nihayet hayat ile ölümüimgeliyor.

  İbre: Dövme yapımında kullanılan dikiş iğnesi ve ipleri.

  İs: Dövme yapılırken en çok kullanılan boya maddesi istir. İsle birlikte çivit antimuan tozu kavrulupdövülmüş kemik tozu çeşitli bitki özleri safran ve kına da kullanılır. Bu malzemelere göre deride beliren izlerkırmızıya yakın bir tonda olabilir.

  İsme’l-bikar: Erkeklerde daha çok ellerde burun çene elmacık kemikleri üzerinde birer nokta şeklindeyapılan dövmelerin genel ismidir.

  Japon tekniği: Çok canlı renklerle ejderha resimlerinin işlendiği dövme şekli.

  Kabuk: Dövme yapılan organ mendille silinip bezle sarılıyor yara yaklaşık üç gün içinde kabukbağlıyor kabuk sıyrılınca dövme ortaya çıkıyor.

  Kentsel yaşamda dövme modası: Günümüzde Batı’da çok yaygın bir uygulama alanı bulunan dövmekentsel yaşamda özellikle gençler arasında giderek daha çok ilgi çeken bir süslenme biçimine dönüşmüştür.

  Kontur: Resimde nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisi.

  Medkuk: Dövme yaptıran erkeklere verilen addır.

  Medkuke: Dövme yaptıran kadınlara verilen addır.

  Merbain: Baharın soğuk geçen günlerine verilen addır.

  Merbaiye: Dövme yaptırma zamanı baharın başlangıç zamanına verilen ada denir.

  Mezar motifi: Kızılcahamam’da “Yenge Mezarı” olarak anılan kadın mezarlarının başucuna konulantahta işaretleri dövmelerde görülmektedir..

  Pasifik yerlileri veya Eskimo tekniği: Çapa biçiminde bir çubuğun üzerine başka bir çubukla çekiçlemevurma yöntemi ile dövme yapma.

  Pirsing: İğnenin iliğine geçirilen iple deriye boya işleme küçük takılar takma. 1980’lerde sektöreluygulamaya geçen dövmeve beraberinde İngilizce bir kelime olan piercing ile birlikte anılmaya ve sektör halinegelmeye başladı.

  Runik motif: Köktürk işaretlerine benzeyen daha çok verevine ve köşeli dövme işaretleri.

  Rus tekniği: Rus mafya üyeleri hapishanedeyken ellerine dört duvar arasında olduklarını anlatan beşnokta veya ihbarcı olmadıklarını anlatan ve görmedim duymadım konuşmadım anlamına gelen üç noktadövmelerini yaptırırlarmış.

  Samuel O’Reilly tekniği: Dövme makineleriyle uygulama yapılmaktadır. İlk elektrikli dövme makinesi

  1890’lı yıllarda kullanılmıştır.

  Sirac : İdare lambasından elde edilen istir.

  Sterlizatör:
  Kullanılacak aletler mutlaka steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon; kullanılacakmalzemelerde ısı ve çeşitli deterjanlarla sağlanmaktadır. Parçalar ultrasonic cleaner (bu cihaz ses dalgalarıylametalin üzerindeki boya kan gibi parçaları söker atar) cihazı ile temizlendikten sonra özel deterjanda bekletilir1saat daha sonra kesin sterilizasyon için kuru hava sterilizatöründe (dişçilerin kullandıkları cihaz) 1saat ısıyatabi tutulur ve böylece tüm viral mikobiyal ve bakteriyel enfeksiyonların önüne geçilir. Bir dövmecide kuruhava sterilizatörü bulunması zorunludur.

  Tatto: Mitolojide ise dövmeyle ilgili çok çeşitli söylentiler vardır. Evrenin tanrıları dövme tanrısı vebalıkların desenleri ile renklerin yaratıcısı Bilge Tohu’nun bilgece bakışları altında Ta Tau sanatını icra etmişti.Ta Tau bugün Tattoo adıyla anılan dövmeye adını veren tanrı olarak bilinir. Bir gün Mata Mata Arahu ve Tura-iPo adındaki tanrılar Tanrıça Hina’yı baştan çıkarabilmek için yeryüzüne indiler. Ve vücutları mavi desenlerlekaplandı. Bundan sonra insanlar kendilerini tanrılara beğendirmek için vücutlarını farklı farklı desenlerlekapladılar. Ve herkes aslında tanrıları taklit etti. 18. yüzyılın batı denizcileri ise vücutlarına köpekbalığı yunuskılıç çapa resimleri çizdirmiş sevgililerinin isimlerini yazdırmışlardı. Bazı figürler ise denizde yol aldıkları herbeş bin mili ifade ediyordu.

  Toz tekniği: Dövme yapmada isin yanı sıra kül çivit antimuan tozu kibrit tozu güherçile kavrulupdövülmüş kemik tozu çini mürekkebi susam yağı çeşitli bitki özleri safran hayvan ödü ve kına katkı maddesi olarak kullanılır.

  Tüy tekniği:
  Güneydoğu’da herhangi bir kümes hayvanının tüyünün ucuna iplikle bağlanan iğneyle uygulanır. Buradakullanılan boya malzemesi anne sütü ve is (kurum) ten elde edilir.

  Ultrasonic cleiner: Temizleme cihazı.

  V motifi: Karın üzerinde V veya V'li haç işareti baş ağrısını önlermiş.

  Vesm: Dövmenin Arapçadaki karşılığıdır bk. dek.

  Yakma tekniği: Diğer bir teknik açılan yarıklara barut kibrit ve güherçile içeren karışımları yayarak ateşlemektir. Yanan deride hiçbir zaman çıkmayan mavi bir yanık izi oluşur.

  Yıldız motifi: Bozhöyük’te çapraz işaretinin üstündeki üçkenin içerisinde ay-yıldızdaki gibi beş köşeli yıldız vardır.

  Dr. Mehmet Hazar

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BORKED

  BORKED

  BORKED

  BORKED

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Bu çalışmada Diyarbakır'da Çingenelerin bir alt grubu olan Karaçilerde el yüz ve benzeri bedenin görünür yerlerine farklı amaçlarla işlenen dövme geleneği üzerinde durulmaktadır. Çocukluktan itibaren değişik yaşlarda el kol ve yüzün farklı bölgelerine yapılan dövmeye yerel bir ifadeyle dak adı verilmektedir.Kız çocuğu doğuran anne sütü is ve hayvan ödü karıştırılarak elde edilen bir malzeme ile deri arlında delici aletlerle işlenen dövme uzman kadın ve erkekler tarafından uygulanmaktadır.

  DİYARBAKIR’DA KARAÇİ ÇİNGENLERİNDE DÖVME GELENEĞİ
  Ahmet CİHAN[1]


  1. Giriş

  Bu çalışmada Diyarbakır’da Çingenelerin bir alt grubu olan Karaçiler’de el yüz ve benzeri bedenin görünür yerlerine farklı amaçlarla işlenen dövme geleneği üzerinde durulmaktadır. Çocukluktan itibaren değişik yaşlarda el kol ve yüzün farklı bölgelerine yapılan dövmeye yerel bir ifadeyle “dak” adı verilmektedir.

  Kız çocuğu doğuran anne sütü is ve hayvan ödü karıştırılarak elde edilen bir malzeme ile deri arlında delici aletlerle işlenen dövme uzman kadın ve erkekler tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca çocukluktan ergenlik dönemi başına kadar yaptırılan ve ömür boyu kalıcı olan dövme nakışlarında cinsiyete göre çok belirgin farklılaşmalar olmasa da nüanslar görülür.

  Kadınlar arasında güzel görünmek dikkat çekmek gibi tensel cazibeyi artıcı bir rol atfedilen dövme Karaçiler arasında genelde grup üyelerini tanımlama damgalama ve belirleme amacıyla yaptırılmaktadır. Diğer yandan bunların dışında nazardan koruyacağı ve uzun ömür ve sağlıklı bir yaşam getireceği düşüncesiyle de dövme yaptırılmış olduğu tespit edilmektedir. Dövmeye ilişkin bu tür inançların arkaik kültür ve primitif inançların günümüz toplumundaki tortulaşmış tezahürleri olduğu iddia edilebilir.

  Bugün modern kent toplumunda giderek yaygınlaşmasının aksine Karaçi grubunda “dak” geleneği sosyo-kültürel etkenlere bağlı olarak giderek ortadan kaybolmaktadır. Dövmenin Karaçiler arasında giderek azalmasının temel faktörü içine yerleştirilmek istemedikleri “Çingene” toplumundan uzaklaşarak çevrelerindeki yerleşik toplumlara eklemlenme arzusudur denilebilir.

  2. Çingenelerin kökeni
  Çingeneler yüzyıllar boyunca dağınık bir şekilde örgütsüz olarak göçebe yaşam tarzını sürdürmüşlerdir. Çingenelerin kökeni ve izledikleri göç yolları hakkında farklı iddialar bulunmaktadır. Bununla birlikte 19. yüzyılda Çingenelerin Hint kökenli olduğu kanıtlanmıştır. Çingene sözcüğü Hint toplumsal yapısını teşkil eden kast sisteminin en alt tabakasının müzisyen şarkıcıları olan Domlardan gelmektedir (Bozkurt 2006: 286–287).

  Çingeneler üzerine yapılan etnografik incelemeler onların grup içi evlilik yaptıkları iffet üzerine belirli kurallar oluşturdukları kapalı toplum yapıları ve kendileriyle özdeşleştirilen belirli meslekleri bulunduğunu ortaya koymuştur (Bozkurt 2006: 287).

  Mevsimsel döngülerle bir bölgeden başka bir bölgeye yer değiştiren Çingene topluluklarının sosyal tarihleri incelendiğinde daha çok geçimin kolay sağlanmasını esas alan yarı zamanlı ve sezonluk işleri yerine getirdikleri görülür. Müzisyenlik falcılık aktörlük ayı oynatıcılığı sepetçilik demircilik bakırcılık kalaycılık dişçilik bohçacılık çiçekçilik ve at seyisliği dilencilik kâğıt plastik ve demir toplayıcılığı bunlar arasında yer alır. Özellikle tarımcı-geleneksel toplumlarda yerleşik halkın yapmak istemediği ya da sağlayamadığı marjinal mal ve hizmetleri sağlamışlardır (Bozkurt 2006: 288).

  Çingenelerin Hindistan ayrılıp dünyanın dört bir tarafına yayılmaları yaşadıkları bölgenin yabancı halklarca işgal edilmesi savaş tehcir ve geçim sıkıntısı gibi az çok birbiriyle ilintili nedenlere bağlanmaktadır. Çingenelerin Hindistan’dan üç aşamalı bir göç sürecinde ayrılıp üç ayrı güzergâh izleyerek dünyaya dağıldıkları öne sürülmektedir. Buna göre ilk göç M.S. V.-VII. yüzyıllar arasında ikinci göç VII-X. yüzyıllar arasında üçüncüsü ise X-XIII. yüzyıllar arasında gerçekleşmiştir.

  Çingenelerin Batı’ya doğru gerçekleşen göç güzergâhlarından birincisi Afganistan İran Türkiye ve Balkanlar; ikincisi Afganistan İran Ermenistan Rusya ve Balkanlar; üçüncüsü ise Afganistan İran Suriye-Filistin Kuzey Afrika ve İspanya üzerinden olmuştur (Bozkurt 2006: 288).

  3. Türkiye’de Çingeneler
  Ne Çingenelerin ne de Çingene toplumunun bir alt grubu olan Karaçiler’in Türkiye’deki toplam nüfusları bölgesel ve yerleşim birimlerine göre dağılımları; dilleri dinsel algılamaları ve yaşam biçimleri hakkında yeterli bilgi bulunmaktadır.

  Türkiye’nin çok katmanlı ve karmaşık çok etnili bir toplum yapısına sahip olduğunu bütünüyle ifade eden özdeyişlerden birinin “Türkiye’de yetmiş iki buçuk millet var” deyimi olduğu söylenebilir. Bu özdeyişte yer alan “buçuk millet” ifadesinin Çingenelere yönelik olduğu bilinmektedir (Svanberg 1992:265).

  Çingeneler tarım toplumuna özgü belli işlerde uzmanlaşmış göçebe yaşam tarzıyla karakterize edilen gruplardır. Bu gruplar kendi içlerinde homojen olup farklı şekilde tanımlanan bir kültürel tipi temsil etmektedirler. Günümüz Türkiye’sinde zaman-mekân göçebe olarak yaşayan en büyük grubun Çingeneler olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu grupların yerleşik olanlarla birlikte sosyoekonomik katmanın en alt tabakasını oluşturduğu öne sürülebilir (Svanberg 1992:265).

  Çingenelerin Anadolu’ya geçiş tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Bizans döneminde başta İstanbul olmak üzere birçok büyük yerleşim biriminde sihirbazlık falcılık ve yılan oynatıcılığı yanında demircilik nalbantlık elekçilik yapan Çingenelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

  Çingeneler Osmanlı devrinde “Kıpti” olarak isimlendirilmiş Müslüman ve Gayrimüslim olarak iki ayrı grup şeklinde tanımlanmışlardır. Her iki gruba mensup Çingeneler Osmanlı devrinde Gayrimüslimlerin ödediği “cizye” denilen bir vergiyi ödemişlerdir (Bozkurt 2006: 290–291).

  Türkiye genelindeki nüfusları hakkında net bir sayı ortaya konulmadığı gibi Diyarbakır’da yaşayan Çingeneler hakkında da tam bir rakam söylemek oldukça zordur. Fakat Diyarbakır’da Karaçi ve Dom diye adlandırılan çeşitli Çingene topluluklarının yaklaşık 500 hane civarında olduğu iddia edilmektedir. Adıyaman doğumlu Teyip Konaç Türkiye ve Diyarbakır’daki Çingenelerin sayısı hakkında şu açıklamada bulunmaktadır:

  “Aşiretimiz vardır. Çokturlar. Çadırda yaşıyorlar. Biraz da sıkıntı çekiyoruz. Bir ev yok. Yani bizim milletimiz(de) çok insanlar var. Hepimiz birbirimizi tutsak bir muhtarlık bir yerde. Belki hepimiz bir milyon evimiz var efendim. Şu Diyarbakır’da bizim gibi insanlar 500 ev var.”

  Diyarbakır-Gaziler 15 Ekim 2006
  4. Çingenelere yönelik isimler


  Çingeneler geçmişten günümüze birbirinden farklı biçimde isimlendirilmişlerdir. Çingeneler genelde yerleştikleri bölgede icra ettikleri meslekleri veya yaşama biçimlerini çağrıştıran muhteviyatı olumsuz sözcüklerle adlandırılmaktadırlar. Bu isimler çoğu zaman bulundukları ülke bölge veya yerleşim birimindeki halkın onları kendilerinden ayrıştırmak ya da damgalamak için kullandıkları araçlardan ibarettir. Çingenelere verilen bu isimlerin onların etnik kimliğinin birer yansıması mı yoksa ortak yaşam biçimlerinin tezahürü mü olduğu bilinmemektedir. Ya da çoğunlukta olan halkın Çingeneleri kendilerinden ayırt etmek için geliştirdikleri soyut birer anlam verme olup olmadığı bütünüyle kestirilememektedir. Fakat kullanılan bu isimlerin damgalayıcı dışlayıcı ve aşağılayıcı fonksiyonlarla donatılmış anlamlandırma olduğu bir gerçektir (Bozkurt 2006: 295).

  Türkiye’de yaşayan Çingeneler genelde “Çingene” olarak isimlendirilmektedirler. Ancak bu kavram Anadolu’daki marjinal grupların oluşturduğu çok karmaşık etik bakış açısı sorununu temsil etmektedir. (Svanberg 1992:266–267) Çingenler Türkiye’de yaşadıkları bölgelerin özelliklerine veya yaptıkları işler dikkate alınarak “Poşa” “Mırtıp” “Teber” “Arabacı” “Cono” “Haymantos” “Şıhbızınlı” “Roman” ve “Karaçi” gibi farklı isimler almışlardır (Bozkurt 2006: 292). Bu sözcükler etik bakışla Çingenelere verilmiş isimler arasında yer alır. Diyarbakır’daki söz konusu topluluk kendilerini Dom ve Karaçi olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle çalışmada onların benimsediği sözcüklerin kullanması tercih ettik.

  5. Diyarbakır’da Çingeneler

  Diyarbakır’daki Çingene gruplarına bilinen tarihsel kaynaklarda çok az yer verilmektedir. Geçmiş yaşamlarına ilişkin hemen hemen hiçbir veri bulunmamaktadır. Bunun muhtemel nedenleri arasında Çingenelerin göçebe yaşamlarını resmi denetim dışında sürdürmeleri; kendilerine özgü yaşam tarzları yaşadıkları sosyal çevrenin kendilerini dışlamaları ve onların da çevreye olumsuz yaklaşmaları sayılabilir. Bunların dışında grupla ilgili sağlıklı ve düzenli bir veri elde etmenin güçlüğü zikredilebilir.

  Diyarbakır ve çevresinde Çingenelere genel olarak “mırtıp” denilmektedir; bunun yanında Karaçi Çingene ve Âşık gibi isimler de kullanılmaktadır. Osmanlı devri kayıtlarında bölgede yaşayan Çingene gruplarına Mutrıp ve Karaçi adı verildiği tespit edilmektedir (Arıkan 1999: 97 vd).

  Mırtıp/Mıtrıp sözcüğü yaşam tarzı ve hayat felsefelerinin bir yansıması olarak çevre halkı tarafından Çingene gruplarının tamamı için kullanılmaktadır. Fakat Diyarbakır’daki Çingene toplulukları iki alt gruptan oluşur. Bir grup müzisyenlik yaparak geçinir. Bunlar; Mıtrıp veya “Âşık” diye adlandırılır. Diğer bir ikinci grup var ki bunlar “Karaçi” diye isimlendirilir (Andrews 1992:198–199).

  Karaçiler geçimlerini daha çok el sanatlarına dayanarak sağlamışlardır. Zanaatçılığı meslek edinen Çingene grubu içinde dişçiliği meslek olarak seçenler genelde Karaçiler olmuştur. Fakat tamamı tek bir meslek icra etmemiştir. Karaçiler’in bir bölümü yerleşik tarımcı topluluklar arasında diş yaparken diğerleri elekçilik ve benzeri emek yoğun işlerle geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır.

  Çoğu zaman Karaçiler ile Âşıkları birbirine karıştırılmaktadır. Oysa bunlar eskiden beri farklı iki gruptur. Bugün gelinen noktada grupların ayrı ve ayrıntılı olarak tanımlanması oldukça güçtür. Bölgede yaşayan bu iki Dom[2]grubu zamanla çeşitli nedenlere bağlı olarak karışmaya ve kaynaşmaya başlamışlardır. Bununla birlikte söz konusu gruplar arasında çok belirgin olmasa da nüanslar görülür.

  Karaçi Domlarının bölgeye geliş tarihleri konusunda farklı açıklamalar olmakla birlikte grubun büyük çoğunluğu Osmanlı devri sonlarında Suriye’den göç etmiş olduklarını öne sürmektedir. Karaçiler uzun süre güneydeki il ve ilçe merkezlerinde bağlı köy yerleşim birimlerinde konar-göçer olarak yaşamışlardır.

  Suriye’den gelmiş olduklarını iddia eden Karaçiler konar-göçer yaşam tarzlarını uzun süre devam ettirmişler daha sonra yavaş yavaş şehir varoşlarında yerleşik yaşama geçmişlerdir. Bugün Karaçiler’in büyük çoğunluğunun Mardin Diyarbakır Adıyaman Urfa Hatay ve Mersin illerinde yaşadıkları grup üyeleri tarafından ifade edilmektedir. Kış mevsimini kentsel alanlarda geçiren Karaçiler’in bir bölümü baharla birlikte göçebe olarak farklı bölgelere ve çevredeki kırsal alanlara dağılmaktadırlar.

  Aşiret örgütlenmesini benimseyen Karaçiler konar-göçer yaşam tarzlarını ve gruba özgü kültürel değerleri gelenek-görenekleri rahatça uygulayamamışlardır. Zamanla yerleşik tarımcı halkın gelenek-göreneklerini benimseyen Karaçiler giderek kendilerini yerli halkın bir parçası olarak görmeye başlamışlardır.

  Grup üyelerinin anlatımlarına göre Karaçiler Diyarbakır’a iki ayrı yoldan gelmişlerdir. Bu yollardan biri İran-Kafkasya güzergâhı diğeri ise Irak-Suriye-Filistin güzergâhıdır. Karaçiler her iki güzergâhı izleyerek farklı dönemlerde Diyarbakır’a yerleşmişlerdir. Hem İran-Kafkasya hem de Suriye-Filistin yoluyla gelen Karaçiler kökenlerinin Hindistan’a uzandığını düşünüyorlar. Ancak bu bilgi bütünüyle kuşaklar arasında aktarılan sözlü anlatıma dayanmaktadır. Adıyaman doğumlu bir Karaçi olan Teyip Konaç grup ve aile olarak geçmişlerine ilişkin şu açıklamada bulunmaktadır:

  “Akrabalarımız Suriye’de var. Halep’te. Aşirettir bunlar. Peygamberimiz zamanında bir savaş vardı. Millet artık bir gruba ayrılmış. Bize de demişler. Bizim devletimiz var Karaçistan. Bizim soyumuz ordan gelir. Karaçlar dağlara kaçmışlar. Birbirlerini kaybetmişler. O zaman birimiz buraya gelmiş dedelerimiz. Kimimiz oralarda kalmışlar. İşte göçebe olarak gelmişler efendim. Annemler muhacirdirler. Muş tarafında. Bu Rus savaşında. Oradan kaçmışlar muhacir olarak. Evleri falan bırakarak Rus’un elinden kaçmışlar. Biz o zaman yoktuk. Belki de çocuktuk.

  Babam göçerdi anam değildi. O Muş’tan gelmiş. Burada kalmış babamı görünce evlenmişler. Biz de o zamandan beri buralarda kaldık. Anam Muş’ludur. Babam Karaçistan’dan gelmişler. Orası bir devlettir. Ben bilmiyorum neresidir. Benim okumam yazmam yoktur. Babamı da görmedim. Dedemi de görmedim. Ama aşiretimiz vardır. Çokturlar. Çadırda yaşıyorlar. Hayatımızda biraz memnunuz biraz da sıkıntı çekiyoruz. Bir ev yok efendim. Biz yaşıyoruz. Babam ufakken öldü.”

  Diyarbakır-Gaziler: 15 Ekim 2006

  Diyarbakır merkez’de 1977 yılında doğan ve bugün dört çocuk babası olduğunu ifade eden Mustafa Demir grup olarak Karaçiler’in kökeninin Hindistan’a dayandığını; kendilerinin ise Irak üzerinden Türkiye’ye gelmiş olabilecekleri ihtimalini şöyle ifade etmektedir:

  “Diyarbakır’da büyüdük. Karacadağ tarafından göçer olarak buraya geldik. Soyumuz benim bildiğim kadarıyla Hindistan’dan; bazılarına göre ise Kuzey Irak tarafından gelmişler. Ama yaygın kanaat Hindistan tarafıdır. Burada yaşamışız; Türkiye’de Diyarbakır’da Karacadağ taraflarında göçebe olarak köylerde mağaralarda yaşamışız. 4–5 yaşına kadar oralarda büyüdüm. Diyarbakır’da olsaydık belki okurduk. Dedelerimiz hep oralarda hep ezilen sınıflar olmuşlar.”

  Diyarbakır-Bağlar/Yeniköy Mahallesi: 21 Aralık 2006

  6. Diyarbakır Karaçileri

  Göçebe Karaçiler kendilerini muhteviyatı olumsuz Çingene toplumundan kısmen ayrı göstermekte; fakat bütünüyle de ondan bağımsız olmayan Domların belirli bir soyundan geldiklerini kabul etmektedirler. Göçebe Karaçiler’in bir bölümü asıl itibariyle kökenlerinin Karaçiye dayandığını ileri sürerken diğer bir kısmı “Bin Hilal Aşireti” adıyla Domların bir alt grubu olduğunu kabul etmektedir.
  Âşık genel olarak müzik enstrümanı çalan düğün ve eğlencelerde rol alan Domların alt grubuna verilen isimdir. Daha az bir şekilde olmak üzere Diyarbakır’da Çingeneler için gezici ve göçebe anlamına gelen “gevende” sözcüğü kullanılmaktadır. Yöre halkı Dom topluluğu arasında Karaçi denilen gruba daha fazla itibar etmektedir. Bu itibar ve ilginin nispî olduğu söylenebilir. Geçmişte göçebe olarak yaşadıkları kırsal yerleşim alanlarında yerleşik tarımcı topluluklarla kurdukları ilişki çerçevesinde Karaçiler’in gerek elek kalbur ve benzeri el sanatlarına dayalı ürünlerle gerekse demircilik dişçilik gibi konulardaki uzmanlık gerektiren bilgi birikimleriyle tarımcı topluluklara sağladıkları fayda belirleyici olmuş olabilir.

  Diyarbakır kent merkezinde yerleşik Karaçiler’den görüşme yaptığımız birçok kişi kendilerinin Domların bir alt grubu olduğunu; fakat zaman içinde yaptıkları işin niteliğinin değiştiğini ifade etmektedir. Karaçi kökenli olduğunu açıkça belirten Mustafa Demir babasının geçmişte kalburculuk yaptığını ancak kendisinin müzisyenlik mesleğini tercih ettiğini şu sözlerle açıklamaktadır:

  “Bize hem Dom diyorlar hem de Karaçi diyorlar. Zaten Dom’la Karaçi aynı meslekler değişiyor. Mesela benim dedem Karaçi’dir. Kalbur falan yapıyorlarmış. El işi yapıyorlardı. Ben büyüdüm onu yapmadım. Ben onu sevmedim ben şu anda müzik çalıyorum. Zurna çalıyorum. Benim branşım zurnadır. Üflemeli. Kendimi geçindiriyorum. Şimdi Diyarbakır’da böyle ortamlar kalmadı düğün de kalmadı. Şimdi mahalle çalgıcıları bize ekmek bırakmadılar. Bizim mesleğimiz davul-zurna falan. Bu Siverek tarafında devam ediyor. Diyarbakır merkezde bize iş kalmadı.”

  Diyarbakır-Bağlar/Yeniköy Mahallesi: 21 Aralık 2006
  Yaşlı bir Karaçi olan Mahmut Demir bir aşirete bağlı olarak kabile yapısına göre farklı meslekleri yerine getirmek suretiyle yaşamlarını sürdürdüklerini; ancak zaman içinde bu durumun değiştiğini belirtmektedir:

  “Bizim kabilemiz bize davulcu diyorlar. Karaçi vardır kalbur yapıyor. Onlar kalburcu. Dişçiler vardır onlar da Dom’dur. Onlar da diş yapıyor. Her birinin bir mesleği var. Bizim mesleğimiz davuldur. Bir tane diş için iki tane yumurta alıyor tavuk alıyor. Adam bir tavukla iki tane yumurta ile bir yere yetişemez. Bizim davulcu da gidiyoruz bir düğüne beş altı kişi orada çalışıyoruz. Çok şükür o da ortadan kaldırıldı. O zaman gidiyorduk çalışıyorduk. Adam başı 50 milyon 30 milyon 40 milyon düşüyordu. Adam götürüp de beş on nüfusu 30–40 milyonla besleyemezdi.”

  Diyarbakır-Bağlar/Yeniköy Mahallesi: 10 Aralık 2006

  7. Genel olarak dövme

  Kökeni tarihin derinliklerine dayanan dövme bedene belirli anlamlar yükleyen ve inanca büyüye dayanan bir tür sanat formudur denilebilir. Vücut üzerine yapılan değişik motif şekil işaret ve resimlerle sağlanan sessiz bir iletişimdir. Bu yönüyle dövme bireyin veya belirli sosyal grupların kimliğinin bir parçasıdır (Hazar 2006: 293).

  Dövme geleneği M.Ö. beş binli yıllardan bu güne Mısır’da Yunanistan’da Afrika’da Güneydoğu Asya’da Okyanusya’da Amerika Japonya Anadolu ve Orta Asya’da değişik toplumsal yapılarda görülmüştür (Bulut 2002: 47; Hazar 2006: 293-294).

  Dövme geçmişten beri farklı sosyal örgütlenmelerde değişik amaçlar için kullanılagelmiştir. Kimi zaman suçlu olanları veya yerleşik kurallara aykırı davrananları deşifre etmek veya toplumda belirli sosyal sınıf veya gruba işaret etmek üzere kullanılmıştır. Bunların dışında aynı meslekten olanların karşılıklı birbirini tanıması amacıyla kullanılan bir beden işareti olmuştur. Diğer yandan zararlı dış etkilerden korunmak gibi dini ve büyü saikiyle de yapıldığı olmuştur (Güler 1975: 7335; Bulut 2002: 36–45; Hazar 2006: 294–295)

  Dövme suçluları ve köleleri tanıma amacıyla eski Roma’da ve 19. yüzyıl İngiltere’sinde uygulanmıştır. Osmanlı düzenli ordusu yeniçerilerde de 18. yüzyıldan itibaren orta/bölükleri simgelemek için dövme kullanılmıştır (Bulut 2002: 36–45; Hazar 2006: 295).

  Eskiden beri güç gurur dayanıklılık vs. gibi belirli bir şeyi sembolize etmek için bu özellikleri taşıyan canlıların resimleri kullanılmıştır. Genelde resmedilen canlı hayvan figürlerinin anlamları esas alınarak dövme yapılmıştır.Dövmede belirli bir amaç için önceden belirlenmiş kanatlı kuşlar kara ve deniz hayvanları[3]; değişik çiçek ve bitkiler[4] gök cisimleri motif olarak resmedildiği gibi belirli harf runik yazı ve benzerleri de dövme motifi olarak deri üzerine uygulanmıştır (Güler 1975: 7335; Hazar 2006: 295–296).

  8. Karaçilerde dövme
  Çalışmanın bu bölümü Diyarbakır kent merkezinde ikamet eden Karaçilerden görüşme yaptığımız toplam 14 kişinin anlatımlarında elde edilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmıştır.

  Dolayısıyla çalışma Diyarbakır kent merkezinde oturan Karaçi Çingene topluluğu ile sınırlandırılmıştır.

  İslamın Şafii formunu benimsemiş olan Karaçi Çingeneleri dövme geleneğini iki ayrı güzergâhtan Anadolu’ya gelmeden önce temasta bulundukları farklı topluluklardan öğrenmişlerdir. Bu yollardan biri İran-Kafkasya güzergâhı diğeri ise Irak-Suriye-Filistin güzergâhıdır. Karaçiler her iki güzergâhı izleyerek farklı dönemlerde Diyarbakır’a yerleşmişlerdir.

  Karaçiler değişik yaş evrelerinde vücudun belirli bölgelerine işledikleri dövmelere dini-büyüsel inanç kapsamında önleyici ve iyileştirici simgesel bir anlam yüklemenin yanında; toplumda alt grup ve cinsiyetçi rolleri ifşa edici nitelik de kazandırmışlardır. Bu bağlamda Karaçiler dövme olarak belirli sembolik motifleri değişik yaş aralıklarında vücudun muayyen bölgelerinde uygulamışlardır.

  9. Vücutta dövme uygulanan yerler
  Karaçiler’de dövme cinsiyete göre hem dövme motifi hem de dövmenin uygulandığı bölge bakımından farklılık gösterir. Erkeklerde genelde el burun çene elmacık kemikleri üzerine dövme bulunurken; kadınlarda el kol ayak alın çene dudak yanak ve göğüs bölgesinde yaygın olarak görülmektedir. Erkekler geçmişte genel olarak belirli bir gruba veya soya aidiyetin belirlenmesi için alnın şakak bölgesine ve burun ucuna kendi kabile aşiret veya soy amblemini ve işaretini dövme olarak yaptırmaktadırlar.

  Görüşme yaptığımız Karaçilerden Mehmet Demir dövmenin geçmişte aşiret ve familya işareti olarak uygulandığını şu şekilde açıklar:

  “Bu drep çok anlamlıdır. Bunlar aşireti temsil ediyor. Mesela “dahk” dövüyordular o zaman karşısındaki onun hangi aşiretten olduğunu anlıyordu. Kimisi yanağına kimisi anlına kimisi çenesine kimisi iki kaşının arasına bu “dahk”lardan vuruyorlardı ve bunlarla birbirlerini tanıyorlardı. Ben şimdi o dahkları görsem kimin hangi aşiretten olduğunu bilebilirim. Hiç sormasan hangi aşiretten hangi aileden olduğunu çıkarabiliyorduk. Ama şimdilerde folklorcular da kalemlerle aynı işaretleri yapıyorlar. Halbu ki ne olduğunu bilmiyorlar. Öyle görmüşler yapıyorlar. Bir anlamı olduğunu hangi aşiretin çocuğu hangi familyanın kızı olduğunu bilmezler ama biz biliriz.

  Evet. Mesela alnında ay-yıldız şeklinde yaptırıyorlar veya güzel bir çiçek; burunda tek bir düğüm; yanaklarda üç ufak şekil; çenede aynı şekilde yapıyor. Bana mesela “Mehmedi Ahmo” diyorlar. Babamın adı Ahmet’ti benim adım da Mehmet ismini almışım. Ben nerden belli olacağım beni herkes nerden tanıyacak? Beni tanımasalar kızlarımdan tanırlar. Bu dövmeleri daha çok kız çocuklarına bazen küçük erkek çocuklarının ellerine de yapıyorduk. O dövmelerden anlayanlar onlara bakarak kimin çocuğu olduğunu bilirlerdi.”

  Karaçiler geçmişte çocukların ölmemesi için burun ucuna başparmak ile işaret parmağı arasına üç nokta şeklinde dövme motifi işlendiğini belirtmektedirler.

  Karaçiler belli amblem ve işaretler dışında vucudun görünmeyen bölgelerine herhangi bir hayvan resmi yaptırmayı uygun görmemişlerdir. Hatta böyle bir girişimi sapkın bir davranış ve “Gâvur işi” olarak nitelendirmektedirler. Görüşme yaptığımız Mehmet Demir bu durumu şöyle anlatır.

  “Bu sırta falan yapma işi sonradan olmadır gavur işidir. Gerçi gavur bizden daha iyidir ama bu onların işidir. Yılan yapıyorlar akrep yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar bunlar bizde ayıptır. Fotoğraf falan yapmak ayıptır. Ya ay-yıldız ya da çiçek falan yapılır.

  Hayır hayır yok. Hatta bizden alışan insanlar var Karacadağ tarafında aşiretler var. Her ne aşiret istersen orda vardır. Büyük aşiretler bunlar.

  Bazıları 1000–1500 hane olabiliyor. Onlar da bu dahkları yaptırıyorlar birbirinden ayrılmak için.
  Kübari iş değil Şeytanla ilgili Allah’ın sevmediği bir iş değil. Sadece tanımak amaçlıdır. Kim hangi aşiretin evladıdır bunları bulmak için bu noktalar konur.”

  Diğer yandan Karaçi kadınlarında görülen dövme motiflerinin hem çok daha çeşitli hem de vücudun değişik bölgelerine yayılmış olduğu söylenebilir. Bu nedenle Karaçi kadınlarında dövmenin yapılış nedenleri de erkeklere nazaran yaşla orantılı olarak farklılaşarak artış göstermektedir. Erkekler gibi belirli bir aşiret ve soy bağını temsil eden işaret ve amblem dışında kadınların birbiriyle az çok ilintili çok daha karmaşık dövme yaptırmış oldukları gözlemlenmektedir. Kız ve kadınlardaki dövmelerin farklı olduğunu Karaçilerden Mehmet Demir şöyle anlatır:

  “Kızlar biraz daha süslü oluyorlar onun için onlarınki biraz daha farklı oluyordu. Evet. Kadınların hem alınlarına hem çenesine hem de ellerine yapıyoruz. Erkeklerinki genelde burun üzerinde ufak bir noktadan oluşuyor. Ölseler dahi o işaretler kaybolmaz.”

  10. Dövmenin yapılışı ve yapma yaşı
  Dövme genelde yeni doğum yapan kadın sütü kazandibi isi ve öt karışımından oluşan bir madde ile yapılmaktadır. Önceden hazır olan işaret kalıpları vücudun istenilen bölgesine yerleştirilerek iğne ile deri üzerine işlenmektedir. Daha çok yaşlı kadınlar tarafından yapılan dövmeler genelde 2–3 yaşından 7 yaşına kadar uygulanmaktadır. Dövmenin hangi süreçten geçerek nasıl yapıldığını görüşme yaptığımız Mehmet Demir şu şekilde anlatmaktadır:

  “Eskiden bunların kalıpları vardı. Bu kazanların siyah taraflarını bıçakla kazıyorduk. Ondan sonra yeni doğum yapan kadınların sütü ile bunları karıştırıyoruz. Ondan sonra bunları örneğin elin üzerine bırakıyorduk. Zaten bunlar kalıp gibi oluyordu 6–7 tane iğne ilen bunları deriye dövüyorduk. Önce kan çıkıyor uyuşunca fark etmiyorsun bile. Kan ile süt ve kazan karasından oluşturduğumuz o maddeyi bekletiyorduk ta ki yeşil olana kadar bekletiyorduk. Nasıl bir resim çizmişsen ona göre dövülür ve ölene kadar da o dahk çıkmaz.

  Evin büyükleri biliyordu. Mesela benim annem yapıyordu. Herkes onun yanına geliyordu. Daha çok kadın işi idi erkekler mecbur olmasalar pek yapmazlar. Sizin gibi birisi uzaktan gelmese ben yapmam ama uzaktan biri geldiği zaman ona göstermek için yapıyoruz.

  Çocuk iken de yapılır şimdi yapsan da olur hiç fark etmez. Genelde yürümeye başlayınca 2–3 yaşından 7 yaşına kadar yapıyoruz ki farkına varmasın. Acısını fazla hissetmesin.”

  Dövme daha önce hazırlanan bir kalıp üzerine iğne ile derinin altına hazırlanan sıvının yedirilmesiyle oluşmaktadır. Ayrıca dövmenin genelde bir kadın işi olarak görülmesi zaruret halinde erkeklerin de yapması ilginç bir konudur.

  Görüşme yaptığımız Karaçilerin anlatımlarına göre grup üyeleri yerleşik hayata geçişle birlikte çevrelerindeki yerleşik halkın kültürel ve inanç değerlerinin muhteviyatını daha yakından öğrenme imkânı bulmuşlardır. Bir taraftan yerleşik kültürün özümsenmesi ve absorbe edilmesi diğer taraftan içinde yaşadıkları topluma eklemlenme çabası grup üyelerini damgalayıcı ve ötekileştirici bir nitelik taşıyan dövme geleneğinden uzaklaştırmaya başlamıştır. Bu nedenle görüştüğümüz birçok erkek gruba aidiyeti sembolize eden yanak burun ve çenelerindeki dövmelerden kurtulmak için her yola başvurduklarını belirtiyorlardı.

  SONUÇ
  Mezopotamya Arabistan Anadolu Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgeleri ile tüm Asya’yı içine alan geniş bir alanda görülen dövme geleneğinin herhangi bir etnik ya da sosyal gruba ait özgün bir sanat olduğu öne sürülemez. Şamanizm paganizm animizm animizm Taoizm Budizm Maniheizm ve Zerdüştlik gibi farklı dini düşünce temelindeki kültürlerin izlerini taşır[5].

  Mamafih belirli motiflerin yerel düzlemde klan kabile ve aşiret gibi belirli sosyal gruba mensubiyeti belirten bir tür kimlik ya da damga işlevi gördüğü açıktır. Erkeklerden daha ziyade kadınlarda bulunan dak türleri arasında artı çarpı nokta üçgen daire güneş ay yarım ay yıldız tarak gül çiçek ve değişik geometrik şekiller bulunmaktadır. Söz konusu geometrik şeklerin bir kısmı; V Y O K M N İ L U S C X Z ve H harflerine benzemektedir. Geometrik şekiller çoğu zaman karışık şekilde bir arada bulunurlar[6].

  Kadınların bedenlerinde görülen adı geçen geometrik şekillere diğer sosyal gruplarda olduğu gibi Karaçiler de kendilerine özgü anlam ve manalar vermektedir. Bunlardan bir kısmı sevgi saygı aşk gibi gizli manalarını vermektedir.

  Erkeklerde şakak ve burun uçlarında birer nokta halinde; yanaklarda ve kollarda tekli ve çiftli birer nokta şeklinde yapılmaktadır. Kollarda isim sevgi ve aşkla ilgili resimler; ok tabanca kılıç kama bıçak aslan kaplan yılan kurt gibi hayvan resimleri tercih edilmektedir.

  Kadın ve erkeklerin bedeninde görülen dövme motiflerinin Karaçilerin göçebe olarak yaşadıkları Asya ve Afrika’da farklı etnik ve sosyal gruplarla kurdukları temas ve ilişki sonucunda ortaya çıkmış olabileceği iddia edilebilir.

  Bugün Karaçilerin büyük çoğunluğu ya tam zamanlı veya mevsimsel olarak yerleşik hayata geçmiş bulunmaktadırlar. Çevrelerinde yaşadıkları tarımcı yerleşik topluluklara eklemlenme çabası içinde olduklarından belirli bir sosyal gruba işaret eden dolayısıyla büyük toplumdan ötekileştirici bir niteliği olan dövme yapma geleneğini terk etme eğilimindedirler.
  BORKED

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş