İlahi İrade Yasaları - Bedri Ruhselman

İLAHİ İRADE YASALARI hiçbir tesir hiçbir hareket ve hiçbir kuvvet ile yönünden kıl kadar bile şaşmaz. İlahi İrade Yasaları'nın kapsamı evren kavramını da her yönden aşmak ilkesini içerir. Çünkü evren ancak bu yasaların gerekleriyle ayakta durabilmektedir.

İlahi İrade Yasaları insanların yasaları gibi belirli zamanların belirli toplumsal zorunluluklarına bağlı anlayışlardan doğma bir ruh durumunun ifadesi değildir. Onlar evrenin ezelden ebede kadar oluşunu ve bu oluş halinin sonsuz şartlarını ve bu şartların birbiriyle olan ilişkilerini belirleyen ve saptayan hükümlerini içerir. Evrenin oluş şartlarının sımsıkı ve sonsuz karmaşıklıklar halinde birbirine bağlı olarak akıp gidişi bize bu durumun zorunluluğunu gereklendiren İlahi İrade Yasaları'nın değişmez bir katılık içinde devam edip gitmekte olduğunu gösteren ifadesinden yoksunluğunu düşünmek evren varlığının büyük bir düzensizlik ve anarşi içinde darmadağınık olduğunu ve yerini yokluğa boşluğa bırakması gerektiğini kabul etmek olur. Oysaki her düşünen duyan ve görebilen ciddi bir gözlemci evrende bulunan olayların hiçbirisinin insana böyle anlamsız ve yersiz bir fikri telkin edici içerikte olmadığını aksine bunun bütünüyle zıddının her olayda en kör olanın bile gözüne batacak kadar belirdiğini söylemekte bir an bile kararsızlık göstermez.

İlahi İrade Yasaları'nın gereklerine uygunluk göstermek her varlık ve bütün evren için bir zorunluluk olduğu kadar aynı zamanda bir kaderdir. Bu gerçeğin başka bir dille ifadesi de şudur: Evrende her olmuş bulunan şey kesinlikle kendisinden evvel var olan başka bir hareketin zorunlu olan sonuçlarından birisidir. Çünkü hiçbir şey hiçbir hareket İlahi İrade Yasaları'nın gereklerinden kendisini kurtaramaz ve bütün gerçekleşme imkanları ancak bu gerekler içinde akar gider.

İlahi İrade Yasaları gerekleri hiçbir zaman değişmeyen hiçbir etki altında şaşmayan ve bu sayede evrenin düzen ve uyumunu sağlayan ilahi yaptırımlardır. Varlıkların iradeleri ise bu yasaların herhangi birinden belirli şartlar altında yararlanmak özgürlüğüne tam anlamıyla sahiptir. Benzer şekilde bir doğa. yasasının yine belirli şartlar altında kullanılması onun belirli sonuçlarından biriyle karşılaşılmasını zorunlu bir sonuç haline getirir.

İlahi İrade Yasaları'nın belirtilerinden olan düzen ve kuralların birisine ya da ötekine uymak varlıkların bütünüyle kendi durum ve yeteneklerine ait bir iştir. Dışarıdan hiçbir kudret zorla bu düzen ve kurallardan birisine uymak konusundaki varlığın bağımsız seçme hakkını onun elinden alamaz.

Kaynak: Mukadderat ve İcabat Dr. Bedri Ruhselman