MESİH İSA’NIN İKİNCİ GELİŞİ

I. Bölüm:

Mesih’in ikinci gelişi üzerinde niçin düşünürüz?

Mesih’in ikinci gelişi tek tek her bir Hristiyan için ne ifade ediyor?

1. Tanrı’nın halkı ile birlikte olma vaadi

Çıkış 6:7 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlılar'ın boyunduruğundan çıkaran Tanrınız RAB'bin ben olduğumu bileceksiniz.

II.Korintliler 6:16 Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor:«Aralarında oturacağımaralarında yürüyeceğim.Onların Tanrısı olacağımonlar da benim halkım olacak.»

Vahiy 21:3 Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: «İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak.Onlar O'nun halkı olacaklar Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak.

Tanrı’nın halkı ile birlikte olma isteğini kurtuluş tarihi boyunca yinelediğini görmekteyiz

Çıkış 3:7 RAB "Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum" dedi "Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum.

8 Bu yüzden aşağıya indim. Onları Mısırlılar'ın elinden kurtaracağım o ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara süt ve bal ülkesine Kenanlılar'ın Hititler'in Amorlular'ın Perizliler'in Hivliler'in Yevuslular'ın topraklarına götüreceğim.

10 Gel halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim."

11 Musa "Ben kimim ki Firavun'a gidip İsrailliler'i Mısır'dan çıkarayım?" diye karşılık verdi.

12 Tanrı "Kuşkun olmasın ben seninle olacağım" dedi "Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak: Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapacaksınız."[2]

Tanrı’nın halkı ile birlikte olma isteğinin en belirgin ifadesi tapınma toplantısıdır.

Bu yüzden Tanrı kendi halkını Mısır’dan çöle çağırırken öncelikle bir tapınma toplantısı için çağırıyor (Çıkış 7:16; 8:1 20; 9:1 13; 10:3):

Çıkış 4:22 Sonra Firavun'a de ki 'RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur.

23 Sana bırak oğlum gitsin bana tapsın dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim.'"

Çıkış 10:7 Görevlileri Firavun'a "Ne zamana dek bu adam bize tuzak kuracak?" dediler "Bırak gitsinler Tanrıları RAB'be tapsınlar. Mısır harap oldu hâlâ anlamıyor musun?"

8 Böylece Musa'yla Harun'u Firavun'un yanına geri getirdiler. Firavun "Gidin Tanrınız RAB'be tapın" dedi "Ama kimler gidecek?"

9 Musa "Genç yaşlı hep birlikte gideceğiz" dedi "Oğullarımızı kızlarımızı davarlarımızı sığırlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü RAB'be bayram yapmalıyız."

Böylece sonsuzlukta Tanrı halkının “Musa'nın ve Kuzu'nun ezgisini” tapınmada kullanmaları daha da açıklığa kavuşuyor:

Vahiy 15:3-4 Tanrı'nın kulu Musa'nın ve Kuzu'nun ezgisini söylüyorlardı:

«Gücü her şeye yeten Rab Tanrı
senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.
Ey ulusların kralı senin yolların doğru ve adildir.

Rab senden korkmayıp adını yüceltmeyecek olan kim var?

Çünkü kutsal olan yalnız sensin.
Çünkü bütün uluslar gelip senin önünde tapınacaklar.

Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü.»

Vahiy 19:5 Sonra tahttan yükselen bir ses şöyle dedi:

«Ey Tanrımızın bütün kulları!
Küçük büyük O'ndan korkan hepiniz
O'nu övün!»

6 Sonra büyük bir kalabalığın sesini gürül gürül akan suların ve güçlü gök gürlemelerinin sesini andıran sesler işittim.
«Haleluya!» diyorlardı. «Çünkü gücü her şeye yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor.

Tanrı’dan (Tanrı’nın tahtından) gelen tapınma çağrısına büyük bir kalabalık “Haleluya” diyerek cevap veriyor.–kalabalığın sesi güçlü şelalelerin sesine ve güçlü gök gürlemelerinin sesine benziyor. Bütün yaratılışın Tanrı’ya sunduğu bu tapınmadan tam bir tatmin aldıklarını görmekteyiz. Çünkü yaşam amacımız budur –Tanrı’ya tapınmak ve O’ndan zevk almak (Westminster Kısa İlmihal 1).[3]

2. Tanrı’nın tapınağa gelme vaadi

Malaki 3:1 İşte ulağımı gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma ulağı gelecek" diyor Her Şeye Egemen RAB.

Tanrı lütuf ve gerçek ile dolu olarak Mesih’te aramıza geldiğinde bu vaat gerçekleşmeye başlamış oldu. Mesih İsa’nın tapınakta Tanrı’ya adanmak üzere getirilmesinde (Luka 2:22-39) Şimon’un ve Anna’nın peygamberlikleri bu tapınağa gelişin önemini vurgulamaktadır.

Tanrı kendi halkı ile beraber olma isteğini ve halkının arasındaki varlığını toplanma (buluşma) çadırında fiziksel bir işaret ile (Çıkış 25:22; 40:34-37) göstermişti –antlaşma sandığı ve bulut. Süleyman’ın yaptığı tapınakta da aynı şekilde kendisinin fiziksel olarak halkı ile beraber olma isteğini tapınağa bulut göndererek (II.Tarihler 5:13-14; I.Krallar 8:6-16 27) göstermiş oldu. İsa Mesih’in aramıza gelmesi (Yuhanna 1:14) ile görünmez Tanrı’nın görüntüsü fiziksel olarak bizlerin arasına girdi (Koloseliler 1:15).

Ancak sürgünle birlikte yıkılan tapınak daha sonra restore edildiği halde Tanrı’nın tapınakta görkemli bir varlığı gözükmemişti:

Hagay 2:3 Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı? Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu?[4]

Böylece kendi bedenini önceki tapınağın yerine koyan (Yuhanna 2:19) İsa Mesih kendisini düğün törenindeki bir damata benzettiği (Markos 2:19-20) sözlerinde Tanrı’nın Eski Ahit’ten bu yana vurguladığı gerçeklerin artık kendisinde tamamlanmış ve mühürlenmiş olduğunu ilan etmiş oldu:

Yuhanna 2:19 İsa şu yanıtı verdi: "Bu tapınağı yıkın üç günde onu yeniden kuracağım."

Markos 2:19 İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar! 20 Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek onlar işte o zaman o gün oruç tutacaklar.

Böylece Mesih’in aramıza gelmesi ile Tanrı’nın daha önce tapınakta kendisini fiziksel bir şekilde beyan etmesinin ötesinde bir yücelikle açıkladığını görüyoruz –Baba'dan gelen lütuf ve gerçekle dolu bir yücelik (Yuhanna 1:14).

Böylece Tanrı’nın halkı ile birlikte olma ve tapınağa gelme vaadi Mesih’in birinci gelişinde görkemle açıklanmış ve ortaya çıkmış olduğu için Mesih’in ikinci gelişine olan bakış açımız şu anki kiliseye bakış açımızı belirler.

Hristiyanlar olarak Mesih’in ikinci gelişine bakarak bu günümüzü düzenleriz. Mesih’in kiliselere yönelik övgü uyarı görev ve vaatlerine (Vahiy 2:1-3:22) bakarak bu günün adımlarını belirleriz. Yani içinde yaşadığımız zamana sonsuzluktan bakarak Kelamı yorumlar; tapınma tanıklık ve hizmetimizi buna göre belirleriz.

ALINTIDIR.