İslam Eski ya da Yeni Ahit Sümerlerden Etkilenmiş Olabilir mi?


Esasen bir millette ya da kültürde bulunan herhangi bir haberin veya güzelliğin hak dinlerden birinde de olması o dinin o kültürden etkilendiğini değil aksine onun kaynağının da vahiy olduğunu gösterir. Zamanla vahiyle ilgisi unutulmuş ve o milletin kültürü olarak anlaşılmıştır. Çünkü Allah insanlığa yünbinlerce Peygamber göndermiştir. İlk insan aynı zamanda ilk Peygamberdir. Bu açıdan dinlerin verdiği haberlerin başka bir kültürde de olması onun aslının bir vahye dayandığını gösterir. Ancak zamanla vahyin unutulup kültüre veya bir şahsa ait olduğu zannedilmiştir.

Hz. musa'nın kundağa bırakılması konusu ayetlerde yer almaktadır Hz. musa kıssası ve hayatı okunursa bu açıkça görülür. Orta doğuda pek çok peygamber gelmiştir bu açıdan Sümer kültüründe de bazı ilahi dinlere ait müjde motifleri yer alabilir. Bu durum Musa Alyehisselamdan önce gelen bazı peygamberlerin onun geleceğini müjdelemesi anlamına gelir. Nitekim Peygamber Efendimizle ilgili müjdeler kendinden önceki kutsal kitaplarda gelmiştir.

Bazı inançsız insanlar bu tür yazıtları dinleri çürütmeye yönelik olarak kullanmaktadır. Halbu ki Kur’an bize bildiriyor ki hiçbir millet peygambersiz uyarıcısız ve mürşitsiz bırakılmamıştır. İnsanlık tarihinin bu gibi tabloları tamamen Kur’an’ın bu haberlerini doğrulamaktadır.

Cahiliye dönemi Araplarda binlerce yıl önceden kalma Hz. İbrahim’in Hanif dinine ait kalıntıların dimdik ayakta olduğu bilinmektedir. Beytullah’ın varlığı o devirde de Arapların orayı kutsal tanımaları onu tavaf etmeleri ve benzeri ritüellerini din-dışı kaynaklı göstermek imkânsız olduğu gibi insanlığın onuruna yakışacak kanunların veya geçmiş tarihi kıssalara dair yazıtların varlığı dinin lehine olan birer delil olmasına rağmen bu materyalist ve Deccalcı materyaller kullanan ateistlerin tersyüz ettikleri tarihî fenomenlerdir.

Hz. Eyyup gibi bazı kıssalar -eğer doğruysa- Onun yaşadığı devirden çok önce hikaye edilmişse bu onu müjdeleyen bir haber olabileceği gibi şu anlama da gelebilir: Tarih içerisinde Hz. Eyyup gibi başından büyük imtihanlar geçmiş bir çok insan olabilir. Kur’an’ın tespitleri bu gibi külli hadiselerin ucunu göstermek ve insanlık camiasında meydana gelmiş ve gelecek o gibi sabır kahramanlarının hayatını canlı bir örnek olarak sunmaya ve kıssadan hisse alınmaya yöneliktir.

Özetle; Kur’an’ın bahsettiği olaylar ve olayların kahramanları kesinlikle bir tarihî vaka olarak vardır. Ancak o olayların başka benzerleri de olabilir.

ALINTIDIR.