Satanizm şeytanı veya şeytan simgesini yücelten ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti.

LaVeyan satanizm gibi kimi türlerinde Tanrı'nın ya da Şeytan'ın varlığına inanılmaz; ancak Şeytani değerler yüceltilir. Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen önemli bir harekettir.

Kelime olarak şeytana inanma tanrı diye tapınma anlamına gelen satanizm; şeytana tapınma faaliyeti adı altında Yahudi-Hıristiyan geleneğine Yahudi-Hıristiyan din tahakkümüne ve özellikle de Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir tepkinin adı olmuştur. Buna "Modern Protesto Hareketi" demek de mümkündür. Bu hareket başta Hıristiyanlık olmak üzere bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil eder. Dolayısıyla başta İngiltere Fransa ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde özellikle de Amerika'da ortaya çıkan oradan diğer ülkelere yayılan satanizm; Şeytanın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alarak dinin ve dinî olan herşeyin karşısında fakat şeytanın ve onun temsil ettiği herşeyin yanında yer alma hareketidir.

Modern satanizm ABD'li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytan Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir.

Teistik Satanizm

Bilinen en köktenci satanizm türüdür. Radikal satanizm olarak da adlandırılır. Bu dini benimseyen ve sempati duyan şahıslar canlı ve cansız alemde yegane gücün şeytanda olduğuna inanırlar. Teistik satanistlerde bir kişinin ne kadar çok kötülük yaparsa şeytana o kadar yakın olacağına ve derecesinin de o alanda büyük olacağına yönelik genel bir kanı vardır. Şeytana yakın olanın ise cehennemde fazla ceza çekmeyeceğini ve şeytanın hizmetinde zebanilik yapacağını öngörürler. Bunun yanı sıra teistik satanizmde kökü oldukça geçmişe uzanan bir kurban ve kara büyü geleneğine de rastlanmaktadır.

Teistik satanizm tarihte kara büyücülük ve cadılıkla aynı şey olarak algılanmıştır. Özellikle ortaçağ hıristiyan dünyasında cadıların birer şeytanî varlık olarak algılanması sonucu literatüre "cadı avı" olarak geçmiş pek çok kadın kıyımı yaşanmıştır. Teistik satanizmin günümüzde Lusiferizm gibi yaygın türleri mevcuttur.Lusiferizm

Kendilerini Şeytan'ın en seçkin topluluğu olarak gören ve gizliliğe önem vermeleri nedeniyle günümüzde de ne tür törenler ve etkinlikler yaptıklarına dair çok fazla bilgi bulunmayan bir teistik satanizm mezhebi... Bir takım sembollere şeytanî vasıflar ve anlamlar yüklemeleri sembolcülüğe önem verdiklerini göstermektedir. Eski Mısır Eski Roma ve Eski Yunan uygarlıklarında izlerine rastlanmaktadır.

LaVeyan Satanizm

Modern satanizm" diye de adlandırılan LaVeyan satanizm Anton Szandor LaVey tarafından kurulan ve organize bir teşkilat haline getirilen Satanist grubun adıdır.

LaVey 1966'da San Fransisko'da Şeytan Kilisesi'ni (The Church of Satan) kurmuş ve onun başrahibi olmuştur. LaVey organize faaliyetlerinin çoğunu kilise mensupları dışındakilere çevirmiş ve kitaplar yazmaya başlamıştır. İşte bu tür faaliyetlerinin bir sonucu olarak Şeytan İncili (The Satanic Bible) 1969 yayınlanmış onu 1972'de Satanist Törenler (The Satanic Rituals) takip etmiştir. Üçüncü kitabı The compleat Witch ise Avrupa'da basılmıştır.

LaVey'in kurucusu olduğu bu Satanist grubun temel hedefi özel olarak Hıristiyanlığa fakat genel olarak bütün dinlere karşı "alternatif bir din" oluşturmaktır. Satanist akımlar içerisinde kilisesi yazılı törenleri bayram günleri din adamları olan ve organize bir din sayılan tek akım Laveyan satanizmdir. Şeytani İncil Şeytan Kilisesi ters haç gibi önemli LaVey öğretisinde rastlanan kavram ve ritüellerin Hıristiyanlıkta doğrudan karşıtları vardır.

Gençler arasında işkence yapmak kedi kanı içmek gibi orgilere'de alet edilebilmekle beraber modern Laveyan rit'inde mum vb.semboller harici'nde canlı kurban uygulanmamaktadır. Temelinde bir şekilde kötülerin yani zekilerin kazanacağını ve en iyi olanın galip geleceğini iddia eden aykırı fakat sınırları olan bir felsefedir. Şeytan ayetleri kitabında Lavey çıkar ve ego'yu en ön planda tutmuştur. Satanist incilde önemli bir ayet "lüzumsuz kötülük yapmak çıkarlara aykırıdır" maddesiyle vurgulanarak kriter olarak yorumlanmıştır. LaVey kendisine yöneltilen; "Eğer doğa kanunlarına göre yaşamak için öldürmek en uygunuysa niçin öldürmeyeyim?" sorusuna "Öyleyse dene" yanıtını vermiştir.

LaVey'e göre sahte dinler esasında Tanrı-Baphomet'in öcü üzerine kurulduğundan saygı gösterilmelidir. LaVey akımın sempati duyduğu ve lusiferizmle özdeştirdiği diğer bir kavram "Her iyiliğin içinde biraz kötülük; her kötülüğün içinde biraz iyilik" kuramına dayanan Ying Yang öğretisidir. LaVey felsefesi; yaşamdan keyif alabilmek yaratıcılık özgüven bağımsızlık kendine saygı sadece karşılıklı cinsellik güçsüzlerden çalmamak yemeğini çalmayan hayvanlara ve çocuklara zarar vermemek zeka ve entellektualite gibi satanik etikleri (nezaket güven intikam ve varoluş) savunmuş olmasına karşın genellikle ön yargı yanlış anlamalar ve öznel uygulamalar sonucu kaotik olarak kabul edilmiştir.

Vasiyeti üzerine mezar taşında: "Hayattaki tek pişmanlığım; yersiz yere iyi olduğum anlardır." yazmaktadır.Sembolik Satanizm

Özünde maddeperest bir yaklaşım tarzıdır. Şeytan'a sadece sembolik olarak inanılır. Bu akımın temsilcileri egemen ahlak sisteminden bağımsızlaşmak için şeytanî semboller kullanırlar. Temsilcileri için şeytan sembolü insanlığın kurtuluşu ve güçlenişi yolundaki en ilham verici örneklerden biri olarak algılanır.

Şeytan Tapınağı

1975 yılında Amerika'da eski bir rahip olan Michael Aquino tarafından kurulan satanist tarikat... Şeytanın kişisel gerçekliğine inanıyorlar. Avrupa'da az da olsa taraftarı var.

Örgüte ismini veren Set eski Mısır inançlarında yer alan karanlık tanrısıdır. Aynı kelime İbranice'de ise "şeytan" anlamına gelmektedir. Set Tapınağı ile Şeytan Kilisesi arasındaki en temel görüş ayrılığı tapınak üyelerinin şeytanı sadece sembolik bir kavram olarak görmemeleridir. Tapınağa üye olanlar Set'i sembolik bir figür olarak görmedikleri gibi tapınağı da sadece dinî değerlere bir karşı çıkış olarak değerlendirmezler. Tapınak üyeleri satanizmi şöyle tarif ederler:

"Şeytanın varlığına evreni var eden ruhsal güç olarak inanmak; şeytana tapmak ve onun belirlediği kurallara ve standartlara göre yaşayarak şeytana itaat etmek."

Set Tapınağı'nda 'kara büyü' çok önemli bir yer tutar. İnsanın kendisini büyü ile geliştirebileceğine inanılır. Öyle ki tapınağa yeni üye olanlara ilk olarak kara büyüyüyü büyünün felsefesini yapılması gereken özel işlemleri anlatan özel tanıtım broşürleri verilir.

9 Büyük Günay

1- APTALLIK (Stupitiy)


Satanist günahların ilki aptallıktır. Aptallar acı duymazlar. Satanistler hayatın tuzaklarla dolu olduğunu söyleyerek tuzaklara düşmemek ve aptal olmamak için çaba gösterilmesi gerektiğini savunur

2- OLMADIĞIN GİBİ GÖZÜKMEK (Preteniousness)


Boş böbürlenmelerin rahatsız edici bir şey olduğunu söylerler ve Lesser Magic 'in kardinal kurallarına hitap etmediğini bildiriler

3- SOLİPSİZM

Satanizm 'e göre başkalarına karşı davranışlarını dengelemek gerekmektedir. Çünkü karşıdaki kişi senin istediğin gibi olmaz yani sana ayak uyduramayabilir. Bu nedenden dolayı Satanizm kişi sana nasıl davranıyorsa kişinin de ona öyle davranmasını öğütler ve kolaylıkla yanılgıya düşülebileceğini bu nedenle her an dikkatli olmak gerektiğini bildirir.

4- KENDİNİ KANDIRMAK (Self - Decient)

Satanistler için en büyük Kardinal günahlardan biriside kendini kandırmadır. Karşındaki kişilere her hangi bir nedenden dolayı (tabu ön yargıdış baskı vs) olmamasına rağmen büyüklük yakıştırıp saygı göstermeyi dederler. Satanizm için asıl olan bireysel çıkardır ve kutsal olan bireyin sadece kendisidir

5- SÜRÜYE UYMAK (Herd Conformity)

Bir kişinin diğer bir kişinin isteklerini yerine getirebilmesi ona bir çıkar sağlaması ön koşuluna bağlıdır. Aksi takdirde bir çok kişinin isteklerine uymak onu köleleştirir. BU nedenle köle olmaktansa akıllı bir efendi seçmelidir.

6- PERSPEKTİF EKSİKLİĞİ (Lack Of Perspektive)


Satanizm yaşayarak her gün tarih yazıldığını bu süreçte perspektif eksikliğinin büyük acıları da beraberinde getireceğini bildirir. Bu nedenle her zaman geniş tarihsel ve sosyal olguları görmek gerekmektedir. Sürüye uymak özgürlüğü kısıtlar.

7- ORTADOKSLARI UNUTMAMAK ( Forgetfulness)


Daha önce var olan ve toplum tarafından dedilen veya birey tarafından dedilen şeylerin yeni bir görünüm altında ve farklı bir şeymiş gibi sunulması ihtimaline karşı dikkatli olmak gerektiğini aksi davranışın günah olacağına inanırlar.

8 - CONTERPRODUCTİVE PRİDE


Satanizm 'in kuralı eğer sizin için faydası varsa yapın dır. Fakat sizin aleyhinizeyse ve köşeye sıkıştığınızda tek çıkış üzgünüm bir hata yaptımkeşke anlaşabilsek demek ise bunu yapın. Fakat sonra tekrar denemek gerektiğini bildirir. Yani bireysel çıkarınız için her şeyi yapın

9- ESTETİK EKSİKLİĞİ ( Lack of Aesthetics)


Birey evrensel estetik görünüme önem vermektense istediği gibi görünme özgürlüğünü kullanmalıdır. Başkalarına hoş gözükmek için taranmış saçlara vs gerek yoktur

21 Satanic Nokta

Gücünü kaybetmemek için zayıf ve aciz (karaktersiz kişiliksiz) olanlara saygı gösterme.

İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına.
Mutluluğu barışta değil zaferde ara.

Uzun dinlenceler yerine kısa dinlenceleri tercih et.
Yeni bir şey yaratacaksan eskiyi tamamen yok et.

Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme.

Kumun üzerine değil kayanın üzerine inşa et... Çünkü yapı sadece bugün yada dün için değil her zaman içindir.
Her zaman yapılmamışı keşfetmek için daha fazla çalış.
Boyun eğmektense öl.

Demircilik ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. Çünkü ölüm getiren kılıç bir sanat şaheseridir.

Her şeyin üstünde başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık.(Kendini aşmayı öğren)

Yaşayanların kanı yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir.

Kurukafadan oluşan piramitlerin üzerinde duran kişi daha uzakları görebilir.

Sevgiyi bir kenara atma. Fakat onu her zaman tehtid et; çünkü o bir sahtekardır.

Bütün büyük olan şeyler acı üzerine kurulmuştur.
En önde olmaktan çok en üstte olmaya .alış. Çünkü büyüklük orda yatar.

Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel.

Bırak sevgi hayatında bir amaç olsun. Ama en büyük hedefin büyüklük olsun.

Erkek dışında hiçbir şey güzel değildir ama bütün her şeyden güzel olan kadındır.

Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet.