Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Ateizm Nedir?


  Ateizm Nedir?


  Ateizm ya da tanrıtanımazlık tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımı.


  Ateistler; bazen "tanrıtanımaz" kelimesiyle anılsalar da bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından kabul görmez. Ateizm inanç koşullanmalarını hayalî yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhanî varlıklar da reddedilir.

  Kelime anlamında da belirtildiği üzere; ateizm din ile ilgili bir kavram değil tanrı ile ilgili bir kavramdır. Dinlerin varlığı dinlerin tanımının ne olduğu dinlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğu ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır. Ateizm her tür metafiziği reddettiği için kendini metafizik öğeler üzerinden temellendiren bazı dinlerin metafizik boyutlarını da reddeder. Yani bu özellikle dinlere karşı sergilenen bir duruş değil genel olarak tüm metafizik inanışlara karşı bir duruştur.

  Ateizm sıklıkla "dinsizlik" ile özdeşleştirilse de Budizm gibi bazı Uzakdoğu dinlerinde de 'yaratıcı' anlamında bir tanrının varlığına rastlanmaz. Bu yönüyle de ateizm ile dinsizlik birebir örtüşmez. Deist akımlara bakıldığında da tanrıya inancın olduğu ancak dinlerin kabul edilmediği görülür.

  Ateizm anti-teizm yani teizm karşıtı demek değildir ve bir "tepkisellik" anlamı içermez zira metafizik öğelerin "var olmadığını" savunmak için metafizik öğelerin "var olması" gerekmez. Ateizm yalnızca bir "durum" ifadesidir. Sadece tanrı veya tanrıların ve metafizik öğelerin var olmadığını söyler.

  Ateizm; yaratıcı ve müdaheleci bir tanrıyı kabul eden teizmden yaratıcı ancak müdahaleci olmayan bir tanrıyı kabul eden deizmden tanrının evrenin kendisi olduğunu savunan panteizmden ve tanrının hem evrenin kendisi hem de evrenin ötesinde (aşkın) olduğunu savunan panenteizmden; ayrıca tanrının varlığı ve yokluğu konusundaki soruları "cevaplandırılamaz" diyerek cevapsız bırakan agnostizmden; tanrıyı "kesin olarak" reddetmesiyle ayrılır.

  Günümüzde dünya nüfusunun % 23’ü kendini ateist %119’u teist olmayan (non-theist) olarak tanımlamaktadır. Bu oran Rusya’da %48’in üzerine çıkmakta Japonya’da ise %64 ila %65 arasında seyretmektedir. Avrupa Birliğinde oran %6 ile İtalya ve %85 ile İsveç arasında değişkenlik göstermektedir. 2006 yılı istatistiklerine göre ise Türkiye'de bu oran %25-%3 arasındadır.

  Ateist tanrı veya tanrıların varlığını hayal ürünü bulan kişidir. Ateizm bir inanç değildir. Çoğu zaman yanlış ifade edildiği şekli ile (tanrıtanımaz kelimesinde olduğu gibi) tanrıyı inkar eden kişi değildir. Çünkü "inkar" varolan bir şeyin reddedilmesi anlamı taşır oysa ki ateistlere göre tanrı varolmadığı için onun "inkar edilmesi" de yanlış bir terminolojik kullanım olacaktır.

  Ateizm kelimesinin kökleri Eski Yunanca'ya dayanır. Theos Yunanca "tanrı" demek olup atheos sözcüğündeki "a" ön takısı olumsuzluk belirtir. Fransızca "athéisme" kelimesi "atheism" olarak 1587 civarında İngilizceye girmiş Türkçeye de Fransızcadan benzer şekilde uyarlanarak "ateizm" olarak alınmıştır.

  Tanrı kelimesini Türkçedeki "sız" eki ile olumsuz hale getirilmesi ateizmin ifade ettiği anlamı vermez. Bu "tanrı-sız" yani "tanrısı olmayan" anlamını verir. ateizmin ifade ettiği anlam: "tanrının veya tanrıların var olmayışı"dır. Yani "var oluş ile ilgili" bir olumsuzlama söz konusudur.[kaynak belirtilmeli]

  Ateizm ile ilgili sözcükler de 1587’den hemen sonra türemiştir. Deist 1621’de Teist 1662’de Teizm 1678’de Deizm ise 1682’de ortaya çıkmıştır. Deizm ilk olarak bugünün Teizm’i yerine kullanılsa da daha sonraları ayrı bir felsefi terim olarak kalıcılığını korumuştur.

  Karen Armstrong “16. 17. ve 18. yüzyıllar boyunca “ateist” sözcüğü polemiklerde küfür olarak kullanıldı. Kimse kendine ateist demeyi aklının ucundan geçirmezdi.” demiştir. Ateizm bireysel inanç durumunu ifade etmek için ilk defa 18. yüzyıl Avrupa’sında tek tanrılı İbrahimi dinlere inanmayışı ifade etmek için kullanılmıştır. Bu sözcüğün Tanrı’ya inanmayışı ifade etmesi için 20. yüzyıla gelinmesi beklenecekti.

  Ateizmin kökeni ilk dinlerin ve onların ortaya koyduğu tanrı düşüncesinin ortaya çıkışına kadar uzanır. Antik Çağ'da Yunan maddeciliğinin temsilcileri Anaksimandros Anaksogoras Demokritos ve Epikuros ateizmin en ünlü temsilcisidir. Orta Çağ'a gelindiğinde kilisenin dayattığı gericilikten ötürü hiç kimse dinlerle çelişen düşüncelerini açıkça ortaya koyamamıştır. 18.yüzyıl Aydınlanma çağında Baron d'Holbach ve Denis Diderot gibi dine karşı tepkileri koyan düşünürler olduysa da ateizm en parlak dönemini 19-20.yüzyılda Ludwig Feuerbach Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Lenin ve diğer bütün diyalektik maddeci filozoflar ile geçirmiştir.

  Ateizm orta çağ Avrupa’sında çok nadir görülen bir görüştü. O dönemde metafizik din ve teoloji egemen olan akımlardı. Ama bu dönemde dahi heterodoks anlayıştan farklı olarak şekillenen doğa yücelik Tanrı’nın erdemi gibi konularda farklı görüşler vardı. Johannes Scotus Eriugena David of Dinant Amalric of Bena ve Brethren of the Free Spirit gibi gruplar hristiyanlığa panteist bir bakış açısı katıyordu.

  Ateizm tarih boyunca çok çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Negatif ve pozitif ateizm ateizmin güçlülüğü ile alakalıyken esas ayrım ateizmin teorikliği ve pratikliği arasındadır. Teorik ateizmin dallarının her birinin kendine göre mantıksal ya da felsefi dayanakları varken pratik ateizmin belli başlı dayanakları yoktur. Pratik ateizmde genel bir ilgisizlik ve Tanrı fikri konusunda bilgisizlik görülür.

  Negatif ve pozitif ateizm

  George H. Smith'in sınıflandırmasına göre ateizmin "negatif ateizm" ( ya da "zayıf ateizm") ve "pozitif ateizm" (ya da "güçlü ateizm") olarak iki çeşidi vardır.

  Negatif ateizm Tanrı'nın varolmasını prensip olarak mümkün görmekle beraber varolduğuna dair hiçbir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle Tanrı'yı reddeder.

  Pozitif ateizm ise Tanrı'nın varolmasını mümkün görmez. (Bunu Tanrı kavramının geçerli bir şekilde tanımlanmadığı içinde çelişkiler taşıdığı veya absürd olduğu vs. gibi gerekçelere dayanarak yapar).

  Negatif ateizmde bir iddia yoktur sadece bir ret vardır. Pozitif ateizmde ise hem bir ret hem de bir karşıt iddia vardır. Pozitif ateistin yaklaşımı ise "Tanrı'nın varolması mümkün değildir" şeklindedir.

  İkisi de sonuçta Tanrı kavramını reddetmek noktasında birleştiğinden ateizm başlığı altında tanımlanırken ikisinin ortak noktası olan "Tanrı'ya olan inançsızlık" kullanılır. Çünkü bu inançsızlığın sebebi ne olursa olsun ister delil yetersizliği ister Tanrı kavramının anlamsızlığı veya absürdlüğü isterse Tanrı kavramıyla hiç karşılaşmamış olmak olsun hepsinin ortak noktası kişide Tanrı inancının varolmamasıdır.

  Pratik Ateizm

  Bu görüşe göre Tanrı’nın varlığı ret edilmiyor ama ona önemsiz ve gereksiz bir yer veriliyor. Pratik Ateizm’de Tanrı ne bu dünyaya müdahale eder ne hayata herhangi bir amaç katar ne de her gün sizi etkiler.

  Teorik Ateizm

  Teorik ateizm teizmin karşısına net olarak tez koyabilen ateizm çeşididir. Bu tezler ontolojik epistemolojik psikolojik sosyolojik ekonomik ve mantıksal olabilir.

  Yahudilik Hıristiyanlık ve İslamiyet'in en önemli ortak noktası ve en temel özelliği mutlak bir tanrıya olan inançtır. Her üç dinde de tanrının evreni yoktan var ettiği ve tüm yaratıklarının üzerinde mutlak hakimiyeti olduğu inancı vardır. Tanrının yaratıklarından olan insan ise yaratıcısına mutlak bağımlıdır günahkardır ve hayatı ancak tanrısının buyruklarını sorgusuz yerine getirdiği sürece bir anlam kazanabilir. Ateizmin çok çeşidi olmakla birlikte tüm kolları böylesi bir inanışı reddeder.

  Ateizm tanrının yanı sıra tüm "ruhani varlıkları" da reddeder. Ruhani varlıklar dinî sistemlerin temel direklerini meydana getirdiği için buradan ateizmin tüm dinleri de reddettiği sonucu çıkar. Yani ateizm Yahudi geleneğinden gelen dinlerin yanı sıra Dinka ve Nuer gibi Afrika dinlerinin de Roma ve Yunan medeniyetlerinin antropomorfik tanrılarının da Hinduizm ve Budizmin ruhani kavramlarının da reddidir.

  Bununla birlikte çok geniş tarihi kültürel bilimsel ve felsefi temelleri olan ateizmi sadece "tanrının ve dinlerin reddi" olarak tanımlamak yetersiz bir açıklama olur.

  Örneğin Ateizm Tanrı inancı ile temellendirilmiş bir "iktidar" anlayışını da reddeder. Ancak burada Ateizm'in reddettiği; salt iktidar değil iktidarın Tanrı inancı üzerine temellendirilmesidir. Bu durum Ateizm'in tanımının anarşizm olarak yapılmasını mümkün kılmayacağı gibi; Ateizm'in tanımını "tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançların reddedilmesi"nden alıp "dinlere inanmamak" şeklinde tanımlanmasını da mümkün kılmaz. Ateizm doğrudan din veya siyasi iktidar ile ilgili değil Tanrı ve metafizik ile ilgili bir kavramdır.

  Yerel tanrıları kabul etmemek veya eleştirmek tarih boyunca toplumlar ve otoriteler tarafından kabul edilmeyen ve zaman zaman cezalandırılan bir davranış olmuştur. Örneğin MÖ 4-5. yy.larda yaşamış filozof Eflâtun -bugün anladığımız anlamdaki- ateizmin toplumu tehdit ettiğini ve cezalandırılması gerektiğini ileri sürmüştür. Bundan birkaç yüzyıl öncesine kadar pekçok ülkede hükümdarların otoritelerini tanrıdan aldığına inanılıyordu ve tanrı fikrine meydan okumak otoriteye karşı gelmek olarak görülüyordu.

  Günümüzde ateistler özellikle muhafazakar toplumlarda baskı ayrımcılık ve hatta şiddetle karşılaşabilirler. Gelişmiş Batılı devletlerde dâhi ateistler çeşitli ayrımcılıklara tabi kalmaktadırlar. Örneğin 1999 yılında Amerika'da yapılan bir Gallup kamuoyu yoklamasında katılımcılara diğer her yönden donanımlı ve kalifiye olsa dâhi belirli bir gruba mensup adaylara oy verip vermeyecekleri soruldu. Katılımcılardan %5'i kadın bir adaya %6'sı bir Katolik'e %8'i bir Yahudi'ye %8'i bir siyahîye %21'i bir Mormon'a %21'i bir eşcinsele oy vermeyeceğini söylerken katılımcıların %51'i bir ateiste oy vermeyeceğini belirtti.

  Bazı Müslüman ülkelerde İslam dinin tanrısını kabul etmemenin cezası ölümdür. Bu uygulama birçok İslam ülkesinde ateistlerin ifade özgürlüğünü engellemekte ve ateistlerin can güvenliğini tehdit etmektedir.

  Cezayir'de ateist ve agnostiklerin Müslüman kadınlarla evlenmeleri yasaktır ve eğer bir koca dinini terk ederse evliliği geçersiz kılınır. Ateist ve agnostikler mirastan pay alamazlar.

  İran'da üniversiteye girebilmek ve bazı diğer kanunî haklardan yararlanabilmek için vatandaşlar devlet tarafından tanınan (İslam Hristiyanlık Zerdüştlük vb.) dinlerden birine mensup olduklarını beyan etmek zorundadırlar.


  Sorgulamaktan Korkmayın!
  ᵴсніƶơƿħſɇɳɜɲ

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ateizm (Uzun Anlatım )
  Dünyadaki ateist nüfusunun dağılımı

  (kesin değildir)


  Ateizm
  Tanrıya veya ruhsal varlıklara olan metafizikinançların reddedilmesi. Varolan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir düşünce akımıdır.

  Ateistler; bazen "tanrıtanımaz" kelimesiyle anılsalarda bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından kabul görmez. Ateizm inanç koşullanmalarını hayali yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhani varlıklar da reddedilir.[1]

  Ateizm sıklıkla "dinsizlik" ile özdeşleştirilse de Theravada Budizmi gibi bazı dinlerde de tanrının varlığına rastlanılmaz.[2] Bu yönüyle ateizm ile dinsizlik birebir örtüşmez.

  Deist akımlara bakıldığında da tanrıya inancın olduğu ancak dinlerin kabul edilmediği görülür.[3] Ateizm yaratıcı ve müdaheleci bir tanrıyı kabul eden ile yaratıcı ancak müdahaleci olmayan bir tanrıyı kabul eden temelde ayrılır. Ayrıca tanrının varlığı ve yokluğu konusundaki soruları "cevapsız" veya "cevaplandırılamaz" diyerek cevapsız bırakan Agnostizmden de ayrılır.[6]

  Ateizmin ontolojik temeli Materyalizmdir.kaynak belirtilmeli] Başka bir ifade ile Ateizm "varlık" olarak ölçümlenebilen veya gözlemlenebilen evreni (Fizik Evren) kabul eder. Burada belirtilmesi gereken nokta insan algısının ötesinde olan ancak ölçümlenebilen bir varlık veya varlık alanı Fizik Evren'e aittir ve reddedilmez. Metafizik ölçümlenip gözlemlenebilen evrenin ötesinde kalan bir varlık alanı iddiasındadır. Ateizm evrenin işleyişi ve nasıl oluştuğu ile ilgili açıklama getirmez ancak ateistlerin büyük kısmı ölçüm ve gözlem yöntemiyle bilgi üreten bilimin açıklamalarına başvuruda bulunur.

  Günümüzde Dünya nüfusunun % 2.3’ü kendini ateist %11.9’u teist olmayan (non-theist) olarak tanımlamaktadır.[7] Bu oran Rusya’da %48’in üzerine çıkmakta Japonya’da ise %64 ila %65 arasında seyretmektedir. Avrupa Birliğinde oran %6 ile İtalya ve %85 ile İsveç arasında değişkenlik göstermektedir.[8] Türkiye'de ise oran %25-%3 arasındadır.

  Ateist Tanrı veya Tanrıların varlığını hayal ürünü bulan kişidir. Ateizm bir inanç değildir. Çoğu zaman yanlış ifade edildiği şekli ile (tanrıtanımaz kelimesinde olduğu gibi) tanrıyı inkar eden kişi değildir. Çünkü "inkar" varolan bir şeyin reddedilmesi anlamı taşır oysa ki ateistlere göre tanrı varolmadığı için onun "inkar edilmesi" de yanlış bir terminolojik kullanım olacaktır.

  Tarihçe

  Ateizmin kökeni ilk dinlerin ve onların ortaya koyduğu tanrı düşüncesinin ortaya çıkışına kadar uzanır. Antik Çağ'da Yunan materyalizminin temsilcileriDemokritos veEpikuros ateizmin en ünlü temsilcisidir. Orta Çağ'a gelindiğinde kilise ve ruhbanlığın dayattığı gericilikten[/url] ötürü hemen hiç kimse dinlerle çelişen düşüncelerini açıkça ortaya koyamamıştır. 18.yy burjuva aydınlanma çağında dine karşı tepkileri koyan düşünürler olduysa da ateizm en parlak dönemini 19-20.yy daFeuerbachMarxEngelsLeninTroçki ve diğer bütün diyalektik maddecifilozoflar ile yaşamıştır.

  Ateizmin çeşitleri

  Ateizm tarih boyunca çok çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Negatif ve pozitif ateizm ateizmin güçlülüğü ile alakalıyken esas ayrım ateizmin teorikliği ve pratikliği arasındadır. Teorik ateizmin dallarının her birinin kendine göre mantıksal ya da felsefi dayanakları varken pratik ateizmin belli başlı dayanakları yoktur. Pratik ateizmde genel bir ilgisizlik ve Tanrı fikri konusunda bilgisizlik görülür.[41]
  Negatif ve pozitif ateizm

  George H. Smith'in sınıflandırmasına göre ateizmin "negatif ateizm" ( ya da "zayıf ateizm") ve "pozitif ateizm" (ya da "güçlü ateizm") olarak iki çeşidi vardır.

  Negatif ateizm Tanrı'nın varolmasını prensip olarak mümkün görmekle beraber varolduğuna dair hiçbir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle Tanrı'yı reddeder.

  Pozitif ateizm ise Tanrı'nın varolmasını mümkün görmez. (Bunu Tanrı kavramının geçerli bir şekilde tanımlanmadığı içinde çelişkiler taşıdığı veya absürd olduğu vs. gibi gerekçelere dayanarak yapar).[42]

  Negatif ateizmde bir iddia yoktur sadece bir red vardır. Pozitif ateizmde ise hem bir red hem de bir karşıt iddia vardır. Pozitif ateistin yaklaşımı ise "Tanrı'nın varolması mümkün değildir" şeklindedir.

  İkisi de sonuçta Tanrı kavramını reddetmek noktasında birleştiğinden ateizm başlığı altında tanımlanırken ikisinin ortak noktası olan "Tanrı'ya olan inançsızlık" kullanılır. Çünkü bu inançsızlığın sebebi ne olursa olsun ister delil yetersizliği ister Tanrı kavramının anlamsızlığı veya absürdlüğü isterse Tanrı kavramıyla hiç karşılaşmamış olmak olsun hepsinin ortak noktası kişide Tanrı inancının varolmamasıdır.

  Pratik Ateizm

  Bu görüşe göre Tanrı’nın varlığı inkar edilmiyor ama ona önemsiz ve gereksiz bir yer veriliyor. Pratik Ateizm’de Tanrı ne bu dünyaya müdahale eder ne hayata herhangi bir amaç katar ne de her gün sizi etkiler.[41]

  Teorik Ateizm

  Teorik ateizm teizmin karşısına net olarak tez koyabilen ateizm çeşididir. Bu tezler ontolojik epistemolojik psikolojik sosyolojik ekonomik ve mantıksal olabilir.

  Epistemolojik ve Ontolojik Tezler

  Epistemolojik ateizm insanların Tanrı’nın varlığını bilemeyeceğini ya da varlığına karar veremeyeceğini iddia eder. Epistemolojik ateizm temelini pek çok çeşidi olan agnostisizmden alır.[41]

  Metafiziksel Tezler [değiştir]

  Metafiziksel ateizm gerçekliğin homojen ve parçalanamaz olduğunu savunan monizm üzerinde şekillenir. Fizik dışı tüm varlıkları net bir şekilde reddeder. Metafiziksel ateizm; panteizm panenteizm ve deizmi de kapsar.[43]

  Psikolojik Sosyolojik ve Ekonomik Tezler

  Ludwig Feuerbach veSigmund Freud[/url] gibi bazı düşünürler Tanrı’nın duygusal ve felsefi ihtiyaçlar yüzünden insan tarafından yaratıldığını savunur. Bu aynı zamanda pek çok Budistin de ortak görüşüdür.[45] Karl Marks ve Friedrich Engels Feuerbach’tan etkilenerek Tanrı’yı egemen sınıflar tarafından emekçi halkı ezmek için kullanılan sosyal bir araç olarak görmüşlerdir.

  ’e göre Tanrı fikri insandaki adalet isteğini ortadan kaldırır ve insan özgürlüğü önündeki ciddi bir engeldir.

  “Eğer Tanrı olmasaydı onu yaratmak gerekirdi.” sözüne karşılık “Eğer Tanrı olsaydı onu devirmek gerekirdi.” demiştir.[46]

  Mantıksal Tezler

  Mükemmeliyet adalet merhamet her şeyi bilen her şeyi yapabilen ululuk fiziksel olmayış gibi noktalarda teizme eleştirel yanıtlar getiren ateizm çeşididir.

  Tanrının varlığına karşı çıkılan noktalar

  Tanrı fikrine karşı çıkışta ateizmin yeterli görmediği kanıtlar daha da çoğaltılmakla beraber 7 temel başlık altında irdelenebilir.[47

  İlk neden

  Teist fikirde öne sürülen “ilk neden” savına ateistler bu ilk neden fikrinin Tanrı’ya uygulanmıyor oluşundan ötürü karşı çıkmaktadır. Bu hususta tüm ateistler arasında görüş birliği söz konusudur.[47] Teistler ise Tanrı'nın "ilk neden" olduğu için Tanrı olduğunu Tanrı'nın da nedenini düşünmenin kısır döngüye neden olacağından mantıksız olduğunu savunur.

  Düzen

  Evrenin düzenli ve uyumlu olduğu fikrine ateistler birkaç noktada karşı çıkmaktadırlar. Bunlardan ilki kaotik evrende düzenli alt parçacıkların olabileceği fikridir. İkincisi herhangi bir düzenin kesin olarak zeka gerektirdiği görüşünün dayanak açısından yetersizliğidir.[47]

  Ahlaksal savlar ve adalet fikri

  Tanrı olmazsa ahlak veya adalet olmayacağı savına ise ateistler bunun sadece insanca bir temenni olduğu ve bir varlığın ispatı için herhangi bir delil niteliği taşımadığı gerekçesi ile karşı çıkmaktadırlar.[47]
  Sonsuzluk [değiştir]

  Sonsuzluk fikrini insanın kavrayamaması ile sonsuzluğu kavrayabilen bir varlığın var olması arasında nedensel bir ilişki göremeyen ateistler bu iddianın hiçbir şekilde kanıt içermediğini savunmaktadırlar.[47]

  İmam Gazali’nin kanıtı

  “ya varsa” ile özetlenebilecek bu iddiaya göre inanan insanın kaybedecek bir şeyi yoktur ancak inanmayan insan sonsuz hayatı kaybedeceği gibi cehennem azabı ile karşılaşacaktır. Bu fikir ateistler arasında “tüccar mantığı” olarak değerlendirilmektedir. Ateistlere göre bir şeyin var olması ile değil de bu işten çıkar sağlamaya odaklanan politik anlayışların felsefi açıdan herhangi bir değeri yoktur.[47]

  Her şey mümkün olanın en iyisidir

  Doğadaki ahenk ve uyum konusundaki teist iddiası konusunda ateistlerin görüşü tamamen doğal seçilimle ilintilidir. Uyumlu olmayanın elenmesi ilkesine dayanan bu olay sonucunda ortaya son derece uyumlu bir yapı çıkmaktadır. Bu olgudan yararlanan ateistler teistleri “insan burnunun gözlük takmak için yaratıldığı” örneğiyle de eleştirirler.[47]

  Mantıksal ve Ontolojik kanıtlar

  Mantıksal akıl yürütmelerle Tanrı’nın varlığını ispatlama çabaları olarak özetleyebileceğimiz bu maddenin en bilinen örneği Descartes’in tanrı kanıtıdır. Bu kanıt Tanrı’yı düşünüyorsak demek ki o vardır olmayan bir şeyi düşünemeyiz temeline dayanır. Ateistler bu iddiaya pek çok hayali kahramanla karşılık vermektedirler. Kanatlı at pegasusu boynuzlu at unicornu ya da Noel Baba’yı da aklımızda canlandırmamıza rağmen gerçek hayatta karşılıklarının olmadığını ifade ederler.[47]
  Alıntı.
  Wikipedia

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tanrıtanımazlık (Ateizm) Nedir?

  Tanrıyı yok sayan öğretilerin genel adı. Tanrıtanımazlık (Ateizm) tanrıyı kesin olarak ve açıkça yok saymaktır. Örneğin tanrıların politik hesaplarla halkı sömürmek için ileri sürülmüş uydurmalardan başka bir şey olmadıklarını söyleyen antikçağ Yunan düşünürlerinden bilgici (sofist) Prodikos gerçek bir tanrıtanımazdır. Antik Çağ Yunan düşüncesinde Kirene okulundan Evhemeros’un öğretisi Evherizm de tanrıtanımaz bir öğretidir. Evhemeros’a göre tanrılar zamanla halkın gözünde büyütülmüş ve tanrılaştırılmış insanlardır. Tanrıtanımazlık tanrının varlığını dinsel anlayışa uygun olmayan aykırı düşüncelerle belirtenlere de yakıştırılmıştır. Bu anlamda Descartes Spinoza kamutanrıcılar ve doğatanrıcılar tanrıtanımaz sayılmışlardır. Gerçekte bu öğretiler tanrıtanır öğretilerdir çünkü tanrıyı şu ya da bu biçimde düşleseler bile sonuç olarak tanrı düşüncesinde birleşirler.

  Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
  Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  insanın kendi özgür dünyasına attığı ilk adımdır. çünkü her insan doğduğundan itibaren kendine empoze edileni yaşıyor kendisine koyulan sınırlar içinde kalıyor. ne zaman o sınırlara sığması güçleşiyor o zaman büyük değişimler iç hesaplaşmalar başlıyor.

  severim ateistleri bana samimi gelirler
  teist bir insan inandığı bir ahiret hayatındaki çıkarları için yaşarken ateist bir insan içinden geldiği gibi yaşar.
  türkistan and Pashababa like this.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İnandığı şekilde yaşamanın zorluğundan kaçıp yaşadığı gibi inanmaya başlayanların mahzenidir ateizm...
  Kimisi ufacık bir püf noktasını kaçırmaktan kimisi de sadece duyu organları ile temaşa edebildikleri ile sınırlı bir dünyadan hayattan alemden ibaret olunduğu dışındaki düşünceleri zorlayamamaktan oradadır... Kıyının bu tarafı da güzel oysa.

  İnsanların yaptığı var ettiği her şey cansız şeylerdir.
  Canlıyı yapmaya insandan insanın aklından daha üstün bişeyler gerek.
  bak ben size söliyimm

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş