Ak Kam ve Kara Kam (Şamanizm)


AK KAM - KARA KAM


Anohin’e göre Altaylılarda Şamanlar Ak Kam ve Kara Kam olmak üzere ikiye ayrılır. Birinciler yalnız göğe ve başta aydınlık dünyasının hakimi Ülgen olmak üzere oradaki iyi ruhlar Şamanlık ederler. İkinciler ise yalnız yeraltının korkunç ruhunu temsil eden Erlik ile ona bağlı ruhlar (kara töz) için tören yaparlar. Bu iki tür Şaman giysi bakımından da birbirinden ayırt edilir. Genellikle ayinlerde mistik bir karakter taşıyan Kara Şamanların tersine olarak ak Şamanların daha gösterişsiz ve sade giyindikleri göze çarpar. Kadınlar temiz sayılmadıkları için yalnız kara Şaman olabilir ama gök ruhları adına yapılan törenlere katılamazlar.

Troşçanskiy’e göre Yakutlar Ak Şamana ayı oyuna Kara Şamana ise abası oyuna derler. Ancak birincisi aslında Şamanlık yapmayıp yalnızca kurban keser. Öte yandan Pripuzov Yakutlarda Şamanlar için böyle bir ayrım yapıldığından söz etmez. Ona göre Yakutlarda gerek yeraltındaki gerekse yukarı alemdeki ruhları çağıran Şaman aynı kişidir.

Agapitov-Hangalov Buryat Şamanlarının iyi ya da kötü ruhların hizmetinde bulunmalarına bakarak ikiye ayrıldıklarını belirtir. Ak Şaman (sagani bö) iyi tanrılara tapar onların aracılığıyla insanlara iyilik eder. Kara Şaman (karain bö) ise kötü ruhlara tapar yalnız onlara kurban keserek insanlara türlü kötülükler yapmaya çalışır. Onlarda Ak Şamanların giysileri beyaz Kara Şamanlarınki ise mavidir. Ak Şaman ölünce cesedini yakıp küllerini beyaz bir kumaş torbaya koyarlar. Kara Şamanın cesedinin küllerini ise kara bir torbaya koymak adettir. Harva Buryatlarda kara Şamanların bu kadar kötü bir şöhrete sahip oldukları hakkındaki yorumları abartmalı bulmakta ve haklı olarak onların yeraltındaki korkunç güçleri çeşitli araçlarla yatıştırıp zararsız duruma getirmelerini insanlar için hayırlı bir iş olarak değerlendirmektedir. Aynı yazara göre tersine olarak Buryatlarda Şamanizmi en eski şekli ile temsil edenler bu kara Şamanlardır.

Anohin Altay erkek ve kadın Şamanlarının soykütükleri üzerinde dururken ya yalnızca Ak Kamlık ya da yalnızca Kara Kamlık yapan Şamanların yanında bir çok kamların hem gök hem de yeraltı ruhları için her iki Şamanlığı birden yaptıklarını da yazar. Nitekim Şorlarda yalnız bu tür Şamanların bulunduğu anlaşılmaktadır. Genellikle Altaylılarda kara Şamanların sayısı ak Şamanlarınkinden daha azdır.