Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  1 Yahudilik Tarihi  YAHUDİLER VE MUSEVİLER


  Yahudiler'in kökeni Hz.İbrahim'in soyundan gelenlere yani İbraniler'e kadar uzanır.Hz. İbrahim İÖ 2000 dolaylarında Mezopotamya'da göçebe olan kavmine önderlik ederek onları Kenan(Filistin) ülkesine ulaştırmıştır.Hz. İbrahim'in tanrının tek olduğunu söyleyen ilk insan olduğuna inanılır.İbrani kutsal metinlerine göre İbrahim ile tanrı arasında Ahit olarak bilinen karşılıklı bir bağlılık antlaşması vardır.Hz. İbrahim oğlu İshak ve torunu Yakub üç soyatası olarak bilinir.İnanışa göre Yakub Tanrı'nın buyruğu ile İsrail adını almıştır.Bu nedenle İsrail'in oğulları ve torunlarının adlarıyla anılan On İki Kabile'nin halkına İsrail oğulları ya da Beni İsrail denir.

  Yakub'un yaşamının son dönemlerinde Kenan'da baş gösteren kıtlık İsrailoğulları'nı Mısır'a göç etmek zorunda bıraktı.İÖ 13. yüzyılda Firavun II.Ramses'in onları baskı altına alıp köleleştirene kadar burada rahatça yaşadılar.Soyatalarının Tanrısı Yahve tarafından İsrailoğulları'nı özgürlüğüne kavuşturmakla görevlendirildiğine inanılan Hz Musa onları Mısır'dan çıkardı.Musa öncülüğünde Kızıldeniz'i geçen İsrailoğulları Sina Dağı'na ulaştı.

  Tanrı burada Musa aracılığıyla kendini İsrailoğullarına tanıtarak On Emir'i ve başka yasalara kapsayan Tevrat'ı gönderdi.Musa İsrailoğulları'na geleceklerinin kendi yaşayış ve davranışlarına bağlı olduğunu Tanrı'nın buyruklarını yerine getirirlerse barış içinde yaşayacaklarını bildirdi.Musa'nın yerine geçen Yeşu Kenan ülkesini yani Tanrı tarafından Hz.İbrahim'e vaat edilen toprağı feth etmek için israiloğulları'nı Şeria Irmağı'ndan geçirdi.Kenan ülkesine ulaşan İsrailoğulları'nı burada yaşayan kabilelerle özellikle de Filistiler'le savaşmak zorunda kaldılar.Bu topraklara Filistlerin ardından Filistin denildi.Bu durum İsrail oğulları'nı birleşik bir krallık kurmaya yöneltti.İlk kralları On İki kabileden biri olan Benyaminoğulları'ndan Hz. Davud'du.Hz. Davud Kudüs'ü başkent yaptı ve içine On Emir yazılı olan tabletlerin bulunduğu Ahit sandığı'nı kente getirdi.Yerine oğlu Hz.Süleyman Kudüs'te Ahit sandığının çevresinde Süleyman tapınağı olarak bilinen büyük bir tapınak yaptırdı.

  İÖ 931'de Süleyman'ın ölümünden sonra İsrailoğulları ikiye bölündü ve kuzeydeki on kabile İsrail adını verdikleri bir krallıkta birleşti.Güneydeki Benyaminoğulları ve Yahudaoğulları ise Süleyman'ın oğlu Rehoboam'ın önderliğinde Yahuda krallığını kurdular.İsrail krallığı 721'de Asurluların işgaline kadar egemenliğini korudu.Asurlularca yurtlarından terke zorlanan kuzeyli kabileler başka halklarla karıştılar ve kimliklerini yitirdiler.Bunlara İsrail'in On kayıp kabilesi dendi.Geride yanlızca güneydeki Yahuda Krallığı kalmıştı.Yakub'un oğullarından Yahuda'nın adıyla anılan bu krallığın halkı Yahudiler(Yahudalılar) olarak adlandırıldı.

  Yahuda krallığı İÖ 586'da Yeni Babil İmparatorluğu'nu kuran Kaldeliler'ce ele geçirildi.Kaldeliler burada yaşayan Yahudiler'i Babil'e sürdüler.Bu sürgün Babil sürgünü olarak bilinir.Yahudiler bu kez inançlarına bağlı kaldılar ve Persler yarım yüzyıl sonra Babil'i yıkınca yurtlarına dönerek İÖ 516'da Süleyman tapınağını ikinci kez yaptılar.

  Bundan sonra Yahudi topluluğunun önderi tapınağın yöneticisi olan yüksek rahip Kohen Gadol oldu.Selevkos kralının Eski Yunan dinini ve kültürünü benimsemeye zorlaması üzerine İÖ 165'de ayaklanan Yahudiler uzun süren bir mücadele sonunda bağımsız bir krallık kurdular.Bu krallığın başında bulunan Hasmon hanedanı Roma imparatorluğu tarafından ortadan kaldırılıncaya kadar ülaaai yönetti.

  Babil sürgününü izleyen yüzyıllarda üç büyük gelişme görüldü.İlk olarak Yahudiler kutsal metinlerini Tevrat(Hristiyanlara göre Eski Ahit) denen kutsal kitap'ta topladılar.İkinci olarak gittikçe artan sayıda Yahudi Filistin'i terk ederek Babil ve Mısır gibi başka ülkelere yerleşti;bu topluluklara Yunancada dağılma anlamına gelen Diaspora dendi.Bu terim bugünde İsrail dışında yaşayan Yahudi topluluklar için kullanılır.Son olarak Sinagog adıyla yeni bir dinsel kurum geliştirildi.Sinagoglarda ibadet biçimi Tapınak'tan farklıydı.İS 70'de Tapınağın ikince kez yıkılmasından sonra kurban sunma geleneğide kalktı.Ayrıca Sinagoglarda kutsal metinlerin okunması ya da ayin sırasında halktan bilgili bir kişinin yönetimide geçerli sayıldı.Sinagoglar Yahudiler'in yaşadığı bir yerde Filistin'de ve Diaspora'da kısa sürede yaygınlaştı.

  İÖ 2.yy'da Filistin'de ortaya çıkan Ferisiler'in sinagogların gelişimine önemli katkıları oldu.Din bilginleri ve inananlardan oluşan Ferisiler'in amacı Tanrı'ya ibadeti Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'ndan yerel sinagoglara ve evlere taşımaktı.

  Filistin İÖ 63'de Roma egemenliği altına girdi.Yahudiler Hz Davut'un soyundan gelen ve Tanrı tarafından gönderileceği düşünülen Mesih'in onları kurtaracağı umuduna sığınmışlardı.Bu umut bir dizi bağımsızlık hareketinin başlamasına yol açtıysa da ayaklanmaların tümü Romalılar'ca bastırıldı.

  Yahudiler Roma'ya karşı tüm güçleriyle açtıkları son savaşta yenildiler ve Süleyman tapınağı İS 70'de ikinci kez yıkıldı ama Musevilik yok olmadı.Yahudiler sözlü yasaları ve bunlarla ilgili yorumları kapsayan Talmud'u da içeren yepyeni bir edebiyet yarattılar.

  Yahudiler'in merkezi birkaç yüzyıl daha doğuda kaldı.İS 1000'lerde Roma İmparatorluğu'nun kalıntıları üzerinde yeni krallıkların kurulmasını izleyen yıllarda Avrupa'ya göç ettiler.Burada kültür ve ekonomi alanında önemli katkılarda bulundular.9. ve 12. yy arasında özellikle İspanya'da Magripliler döneminde Musevi öğreti ve edebiyatı altın çağını yaşadı.

  Kilisenin kendilerini Hristiyanlık'a döndürmeye çalıştığı topraklarda yaşayan Yahudi toplulukları ise topraklarını ve tefecilik ile küçük çaplı ticaret dışında hemen tüm işlerini yavaş yavaş yitirdiler. Sonunda getto denen özel mahallelere kapatılarak sık sık toplu saldırıya uğradılar.Yahudiler 1290'da İngiltere'den 1392'de Fransa'dan 1492'de İspanya'dan 1497'de de Portekiz'den kovuldular.İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in bir bölümü Kuzey Afrika ve İtalya'ya çoğunluğu ise Osmanlı Devleti'ne sığındı.

  Yahudiler ancak 18. ve 19. yüzyıllarda ortaçağın baskıcı kısıtlamalarından yavaş yavaş kurtularak eşit yurttaşlık haklarına kavuştular ama bu gelişmeler milyonlarca Yahudi'nin yaşadığı Rusya'da gerçekleşmedi.1880'den başlayarak buradaki Yahudiler Pogrom(kıyım) denen kitle saldırılarına hedef oldular.Batı Avrupa'da da eski antisemitizm(Yahudi düşmanlığı) yeniden canlandı.Bu olaylar Yahudiler'in kitleler halinde ABD'ye göç etmelerine ve Siyonist hareketin başlamasına yol açtı.

  Yahudiler eski anayurtlarına ve özellikle Kudüs'e(Eski Ahit'te Siyon) dönme düşünü her zaman korumuşlardı.Başlıca önderlerinden biri de Theodor Herzl olan Siyonistler 19.yy sonuna doğru bu düşü gerçekleştirmeye karar verdiler.1917'de İngiliz hükümeti Yahudiler'in Filistin'de bir devlet kurmalarına yardımcı olmaya söz vererek Balfour Bildirisi'ni ilan etti.I.Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlılar 400 yıldır yönettikleri Arap topraklarından çekildiler ve Milletler Cemiyeti 1922'de Filistin'in manda yönetimini İngiltere'ye bıraktı.Ama İngilizler bu topraklarda bir çıkmazla karşılaştılar.Bir yanda Araplar Yahudiler'in Filistin'e kitlesel göçüne karşı çıkıyorlar;öte yanda da Yahudiler'in sığınacak bir yere olan gereksinimleri giderek artıyordu.Özellikle Almanya'da Adolf Hitler'in başa geçmesinden ve Yahudiler'e karşı tüm tarihler boyunca uğradıkları en barbarca saldırıyı başlatmasından sonra durum daha da ivedilik kazandı.II.Dünya Savaşı'nda Almanya ile Alman işgali altındaki topraklarda 6 milyon Yahudi öldürüldü.

  1947'de İngiltere sorunu Birleşmiş Millerler'e devretti. BM Filistin'in Arap ve Yahudi devleti olarak bölünmesine karar verdi.1948'de bağımsız İsrail Devleti kuruldu.Ama Araplarla İsrail arasındaki anlaşmazlık sona ermedi.19561967 ve 1973'te üç savaş oldu.Bu savaşlar İsrail sınırının genişlemesine ve bölgede tedirginliğin süreklilik kazanmasına yol açtı.

  Bugün İsrail'de yaşayan Yahudilerin sayısı yaklaşık 4.3 milyondur.Dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış olan Yahudiler'in yaklaşık 71 milyonu Kuzey Amerika'da31 milyonu SSCB'de14 milyonu Avrupa'da ve 1 milyonu Latin Amerika'da yaşamakta;toplam Yahudi nüfusu ise yaklaşık 174 milyonu bulmaktadır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allah'ın belası Yahudiler.

  Bazen Hitler hepsini gebertseydi keşke diyorum.
  Çupakabra, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ben Filistin'e zerre kadar acımıyorum. Çünkü bizim durumumuz onlardan farksız değil. Filistin şuanda Osmanlı Devletini satmanın acısını çekiyor... Yahudiler'le İngilizlerle dost olmasalardı topraklarına sahip çıksalardı.. Filistin bununla da kalmayıp bu işi hobi haline getirip Türkiye'ye karşı pkk'yı Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı Ermenileri Kıbrıs Türklerine karşı Rumları desteklemişlerdir.

  Yahudilerden bende nefret ediyorum fakat; Hitler deyip de kan kusmanın hiçbir faydası yok.

  Ezilmiş soykırıma uğramış ırklar her zaman öfkelidir.

  Yahudiler yılların öfkesini kusuyor..

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Leydihan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ben Filistin'e zerre kadar acımıyorum. Çünkü bizim durumumuz onlardan farksız değil. Filistin şuanda Osmanlı Devletini satmanın acısını çekiyor... Yahudiler'le İngilizlerle dost olmasalardı topraklarına sahip çıksalardı.. Filistin bununla da kalmayıp bu işi hobi haline getirip Türkiye'ye karşı pkk'yı Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı Ermenileri Kıbrıs Türklerine karşı Rumları desteklemişlerdir.

  Yahudilerden bende nefret ediyorum fakat; Hitler deyip de kan kusmanın hiçbir faydası yok.

  Ezilmiş soykırıma uğramış ırklar her zaman öfkelidir.

  Yahudiler yılların öfkesini kusuyor..
  aciyip acimamak insanlikla ilgili bu seninle vicdanin arasinda ona yorumum yok
  Kod:
  Filistin bununla da kalmayıp bu işi hobi haline getirip, Türkiye'ye karşı pkk'yı, Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı Ermenileri, Kıbrıs Türklerine karşı Rumları desteklemişlerdir.
  bunu neye dayanipta soyluyorsun bunu bana ispatlarmisin ?

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı NachtFalke Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  aciyip acimamak insanlikla ilgili bu seninle vicdanin arasinda ona yorumum yok
  Kod:
  Filistin bununla da kalmayıp bu işi hobi haline getirip, Türkiye'ye karşı pkk'yı, Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı Ermenileri, Kıbrıs Türklerine karşı Rumları desteklemişlerdir.
  bunu neye dayanipta soyluyorsun bunu bana ispatlarmisin ?


  Ben demiyorum efendim Filistin'in bakanı demiştir.
  Acımak konusuna gelince ''acıma acınacak duruma düşersin''
  Hiçbirimiz kimin ne şekilde Allah tarafından sınandığını bilemeyiz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş