Budizm'de Tanrı


Budizm genelde bir din olarak kabul edilir; ancak kimi zaman Budizm için “ruhani felsefe” tanımı da yapılmaktadır. Bunun nedeni Budizm’de mutlak bir yaratıcı tanrı fikri bulunmamasıdır. Buda’nın yaşadığı dönemlerden itibaren bir yaratıcı kavramının bulunmayışı Budist düşüncenin ayırt edici özelliklerinden biri olagelmiştir. Budizmin yaklaşımı klinik ve sistematiktir; Dört Yüce Gerçek’te Buda ızdırap sorununu analiz etmiş kökenindeki nedeni teşhis etmiş ve ızdırabı ortadan kaldıracak reçeteyi yazmıştır. Buda’nın öğretilerine göre sekiz katlı asil yolu izleyen tüm duyarlı varlıklar “bensizlik” (anatta) kavramının kavranması yoluyla cehaleti dolayısıyla acıyı ortadan kaldırabilir. Bu nedenle Budizm bir yaratıcı tanrı kavramına değil ahlak meditasyon ve bilgelik kavramlarına dayanmıştır. Bu açıdan Budizm nihai bir Benlik tanımlayan Hindu düşüncesiyle çelişir.


Tüm Budist geleneklerde bir Dharma öğretmeni olarak Gautama Buddha’ya saygı ruhani gelişimin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Pali Budizminde Buda’nın kendisinin tanrılaştırılmasını reddetmiş olduğu kabul edilirken Mahayana Budizminden kimi okullarda Gautama Buddha çeşitli doğaüstü güçlere sahip bir tanrı olarak saygı görür.