Kantura


Hz İbrahim'in eşlerinden üçüncüsü olduğu düşünülen kadın.


Tevrat'ta adı Keturah olarak geçer. Hz Muhammed'in hadislerinde de yer bulmuştur. Aslında o hadislerde geçen Kantura'nın Hz İbrahim'in eşi olduğu belirtilmemiştir. Hadislerde Kanturaoğulları'nın Doğu'da olduğu bir gün gelip İslam hakimiyetini Araplar'dan söküp alacağı anlatılır. Ama bu Kanturaoğulları'nın kim olduğu ile ilgili bilgi verilmez. Daha sonraki yüzyıllarda gelenler Kantura'yı Tevrat'ta da adı geçen Keturah ve Kanturaoğolları'nı da Türkler olarak yorumlamışlardır.

Bu düşünceye göre; Hz İbrahim eşi Sare'den olma İshak'ı yanında (Babil yakınları) bırakmış diğer eşi Hacer'den (Hagar) olma İsmail'i Mekke'ye (eski adı Bekke) bırakıp Sare'nin yanına dönmüştür. Diğer eşi veya bir rivayete göre cariyesi olan Kantura'dan olma birkaç oğlunu da Tevrat'ta anlatıldığı üzere çok uzak ve kurak biryerlere göndermiştir. O oğulları Hz İbrahim'e gidip ağlayarak kendilerini o kurak ve uzak beldelere göndermemesini istemişler ancak Hz İbrahim bunun kendisine Allah tarafından emredildiğini anlatarak onları göndermiştir.

Bu kişiler Orta Asya'ya gidip yerleşmişler ve oradaki Hunlar'ın arasında çoğalmışlardır. Türkler'deki Han soyunun asil ve kutlu sayılmasının sebebi ve onlara yöneticiliğin Tengri tarafından verildiği inancı buradan geliyor olabilir.

Kantura adının kökeni ve Kantura'nın etnik kökeni de tartışmalıdır. Bu ismin Türkçe'den geldiği ve Prototürkçe bir kelimenin söyleyiş farkıyla oluştuğu düşüncesi doğruysa Kantura da zaten bir Türk olmalıdır. Zaten Tevrat'taki inanışa göre; Hz İbrahim'in evlendiği üç kadından biri Sare'dir ki bu Sami ırka mensup olup onun oğlu kendi memleketine yerleştirilmiştir. Hacer Mısırlı yani Hami olup o da o bölgeye yakın olan Mekke'ye yönlendirilmiştir. Kantura ise Yafes oğullarından yani Türk'tür ve oğulları kendi coğrafyalarına gönderilmiştir.