Tevrât'a Göre Yahûdîliğin Tarihçesi


Yahûdîliğin tarihçesi onların kutsal tarihini oluşturan mukaddes kitaplarına dayanır. Mukaddes kitap âlem'in ve ilk insanın yaratılışından peygamber Malaki'ye kadar geçen olayları içinde bulundurur.

Samî ırkından sayılan İbrânîler kildânilerin Ur şehrinden çıkıp Harran'a gelirler (Tekvîn XI/27-30). Yahve (Tanrı) Abram'a (Hz. İbrahîm) Harran bölgesinden Ken'an diyarına göçmesini buyurur. O da karısı Saray'ı kardeşinin oğlu Lut'u (Hz. Lût) ve Harran'da kazandıklarını da yanına alarak Ken'an diyarına varırlar. O zamanlar orada Ken'ânîler bulunmaktaydı. Tanrı Abram'a görünüp o ülkeyi onun nesline vereceğini bildirir. Abram da kendine görünen Rab için bir mezbah (kurban kesme yeri) yapar. Memlekette kıtlık çıkınca Abram Mısır'a gider. Mısır'a yaklaştıklarında Abram karısı Saray şöyle der: "İşte biliyorum ki sen görünüşü güzel bir kadınsın; ve olur ki Mısırlılar seni görünce: Bu onun karısıdır derler ve beni öldürürler fakat seni sağ bırakırlar. Senin yüzünden bana iyi davranılsın senin sebebinle canım yaşasın diye: Onun kız kardeşiyim' de. Ve vâkî oldu ki Abram Mısır'a girdiği zaman Mısırlılar kadının çok güzel olduğunu gördüler ve Firavun'un emîrleri onu gördüler ve onu Firavun'a medhettiler; kadın Firavun'un sarayına alındı. Ve onun yüzünden Abram'a iyi davrandı; ve onun koyunları sığırları oldu. Ve Rab Abram'ın karısı Sara'dan dolayı Firavun'u ve onun sarayını büyük vuruşlarla vurdu. Ve Firavun Abram'ı çağırıp dedi: Bana bu yaptığın nedir? Bu senin karın olduğunu niçin bana bildirmedin? Niçin Bu benim kız kardeşimdir' dedin ben de onu karı olarak aldım ve şimdi işte karın al ve git! Ve onların hakkında Firavun adamlara emretti; ve onu ve karısını ve kendisine ait olan her şeyi gönderdiler" (Tekvîn XII/1-20).

Abram ve beraberindekiler Mısır'dan böylece ayrıldılar. Çok zengindirler. Çobanları arasındaki bir tartışmadan sonra Abram'la Lut birbirinden ayrılırlar. Lut doğuya doğru gider. Abram ise Ken'an diyarında oturur. Abram bulunduğu bölgede hakimiyetini kabul ettirir ve bu arada esir edilen kardeşi (daha önce kardeşinin oğlu olarak belirtilir. Bkz. Tekvîn XII/5. Karş. Tekvîn XIV/14-16) Lut'u kurtarıp yanına alır (Tekvîn XIII-XIV. Bâb.).

Bu olaylardan sonra Rab rüyâsında Abram'a görünür ona yardım edeceğini bildirir. Abram O'ndan zürriyet ister. Tanrı da vereceğini vâdeder. Karısı Saray'ın teklifi üzerine câriyesi Hacer ile evlenir ve ondan İsmail doğar. Bu sırada Abram seksen altı yaşındadır (Tekvîn XI-XIV. BâB). Doksan dokuz yaşına geldiğinde Tanrı ona görünür ve onun zürriyetini çoğaltacağını bildirir. Bunun üzerine Abram yüzüstü düşer ve Allah onunla şöyle konuşur: "Ben ise işte ahdim seninledir ve birçok milletlerin babası olacaksın ve artık adın Abram (yüce baba anlamında) çağırılmayacak fakat İbrahim (cumhûr -halk umûm-'un babası anlamında) olacak; çünkü seni birçok milletlerin babası ettim. Ve seni ziyâdesiyle semereli kılacağım ve seni milletler yapacağım ve senden sonra zürriyetini Allah olmak için seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi nesillerince ebedî ahid olarak sabit kılacağım. Ve senin gurbet diyarını bütün Ken'an diyarını sana ve senden sonra zürriyetine ebedî mülk olarak vereceğim ve onların Allah'ı olacağım" (Tekvîn XVII/1-8).

Allah İbrahim'den ve zürriyetinden gelecek olanlardan ahid olarak her erkek çocuğun sünnet edilmesini ister. Yine Allah İbrahim'e karısı Saray'ın bundan sonra Sara (prenses anlamında) olarak çağırılmasını ve ondan bir oğul vereceğini adının da İshak olacağını bildirir. Böylece Sara Hacer'i kıskanmaktan kurtulmuş olacaktır.

İbrahim ahid gereği kendisi doksan dokuz İsmail de on üç yaşında iken aynı gün sünnet olurlar. Öte yandan Sara İshâk'ı doğurur. İbrahim oğlu İshâk'ı sekiz günlükken sünnet ettirir. Çocuk büyüyüp sütten kesildiğinde İbrahim oğlu için büyük bir ziyâfet verir. Bu sırada İsmail'in güldüğünü gören Sara İbrahim'den onu kovmasını ister. Bu durum İbrahim'e kötü görünür. Ancak Allah İbrahim'e Sara'nın dediğini yapmasını çünkü neslinin İshâk'ın adıyla çağrılacağını söyler. Hacer İsmail'i alıp çöle gider (Tekvîn XVII/19-27; XXIXII. BâB).

Bir gün Allah İbrahim'i denemek için ondan biricik oğlu İshâk'ı kurban etmesini ister (İslâm'a göre Hz. İsmail) İbrahim emri yerine getirmek üzere bir mezbah yapıp bıçağı eline aldığında Rabb'ın Meleği göklerden ona çağırıp çocuğu boğazlamamasını çünkü emri yerine getirdiğini bildirir. Bunun üzerine İbrahim gözlerini kaldırdığında çalılıkta bir koçun hazır olduğunu görür ve onu kurban eder. Bu olay üzerine Rab ona sözünü yerine getirdiğinden dolayı zürriyetinin düşmanlarının kapısına hâkim olacağını ve zürriyetinden gelen bütün milletlerin mübârek kılınacağını bildirir (Tekvîn XXV/1-20).

İbrahim yüz yetmiş beş yaşında iken ölür. "Ve oğulları İshâk ve İsmail onu Mamre karşısında olan Makpela Mağarasına Hitti Tsohar oğlu Efro'nun tarlasına İbrahim'in Het oğullarından satın aldığı tarlaya gömdüler. İbrahim ve karısı Sara oraya gömüldüler ve vâkî oldu ki Allah İbrahim'in ölümünden sonra İshâk'ı mübârek kıldı" (Tekvîn XXV/8-11).

İshâk'ın çocuğu olmadığından Rabb'a yalvarır Esav ve Yakub adlı iki oğlu olur. Bir gün ülkesindeki kıtlık sebebiyle İshâk Filistinlerin kralı Abimelek'in ülkesi Gera'ya gider. Orada karısını kızkardeşi olarak tanıtır. Durumu anlayan Kral niçin böyle yaptığını sorar. O da elinden alınıp kendisine zarar gelme korkusundan böyle yaptığını söyler (Babası Abram (İbrahim)in aynı hareketini karşılaştırmak için bkz. Tekvîn XII/10-20; XVI/6-12). Bunun üzerine Kral onları korur. Varlık sahibi olurlar. Ancak Filistinler onları kıskanarak ülkelerinden çıkarırlar.

İshâk artık yaşlanmış ve gözleri görmez olmuştur. Bunun üzerine Yakub babasının sevdiği Esav'ın yerine hîle ile kendisini mübârek kıldırır. Bunu öğrenen Esav çok sinirlenir ve onu öldüreceğini söyler. Yakub Harran'a gitmek üzere oradan ayrılır. Gecelediği yerde rüyâsında yerden göğe doğru yükselen bir merdiven görür. Bu merdivenden Allah'ın melekleri çıkıp inmektedir. Başı göklere ermiştir. Rab ona şöyle der: "Baban İbrahim'in Allah'ı ve İshâk'ın Allah'ı Rab benim. Üzerinde yatmakta olduğun diyarı sana ve senin zürriyetine vereceğim; ve senin zürriyetin yerin tozu gibi olacak ve garba ve şarka ve şimâle ve cenuba yayılacaksın ve yerin bütün kabîleleri senden ve zürriyetinde mübârek kılınacaktır..." (Tekvîn XXVIII/13-15)..

Yakub uyanınca "Burası Allah'ın evidir ve bu göklerin kapısıdır" deyip oraya "Beyt el-Lehem" (Allah'ın evi) adını koyar; yoluna devam edip Harran'a ulaşır. Orada annesinin kardeşi Laban'ın yanında çalışır; onun iki kızı yanında iki de câriyeden on iki oğlu ve bir de kızı olur. Onları alıp Ken'ân'a babasının yanına döner.

Yakub çocuklarından en çok Yusuf (Yosef)'u sever. Bu yüzden kardeşleri onu kıskanırlar. Yusuf bir rüya görür ve kardeşlerine anlatır. Bu rüyâda "kardeşleriyle birlikte bir tarlada buğday demetleri bağladıklarını kendi demetinin dik durduğunu ötekilerin demetlerinin ise kendisininkinin çevresini kuşatıp eğildiklerini" söyler. Kardeşleri bu rüyâdan onun kendilerine hâkim olacağı anlamını çıkarırlar ona karşı kin ve kıskançlıkları artar. Yusuf bir başka rüyâsında güneş ay ve on bir yıldızın kendisine secde ettiğini görür. Bu rüyâyı babası ve kardeşlerine anlattığında babası onu azarlayıp "Gerçek ben ve anan ve kardeşlerin yere kadar sana eğilmek için mi geleceğiz?" der. Kardeşleri onu kıskanırlar babası da bu sözü yüreğinde tutar. Yakub Yusuf'u sürüleri otlatmakta olan kardeşlerinin yanına gönderince onlar da onu elbiselerini çıkararak bir kuyuya atarlar. Daha sonra da kuyudan çıkarıp onu Mısır'a giden tüccarlara yirmi gümüşe satarlar. Babalarına kardeşlerini bir canavarın yediğini söyleyip onun kana batırılmış entarisini gösterirler.

Yusuf Mısır'da Firavun'un bir memuru olan Potifar tarafından satın alınır. Potifar'ın karısı Yusuf'a aşık olup ilgisine karşılık görmeyince iftira ederek onu hapse attırır (Tekvîn XXXIX/20). Yusuf hapisteyken Firavun'un gördüğü bir rüyâyı tâbir ederek (yorumlayarak) hapisten kurtulur ve Firavun'un yanında önemli bir mevkie yükselir (Tekvîn XLI/40). Daha sonra Filistin'de bulunan babası Yakub ve kardeşlerini Mısır'a getirtir. İsrail oğulları böylece Mısır'a yerleşmiş olurlar (Tekvîn XLIII. BâB). Önceleri burada rahat bir hayat geçiren Yahûdiler zamanla büyük sıkıntılara köleliğe düşerler (Çıkış I/12-13). Onları bu sıkıntıdan kurtarıp "Arz-ı Mev'ûd"a (Vâdolunmuş toprak Filistin'e) döndüren Moşa (Hz. Mûsâ) olur (Tah. M.Ö 1250).

Musa Firavun ve ordusunun Kızıldeniz'de boğulup onları izleyememesi sonucu Yahûdileri Sina'ya getirir. Burada Sina Dağında Hz. Mûsâ'ya Tevrât ve On Emir verilir. Yahûdiler Sina çölünde kırk yıl dolaşırlar. Mûsâ'dan sonra Yeşu onları Filistin'e götürür (Çıkış-Hurûc VII-XL. Bâblar; Yeşu I-XXIV. BâB). Filistin'de Hâkimler ve Krallar devrinden sonra Kral David (Hz. Dâvûd M.Ö. 1013-973) Kudüs'ü alır ve Yahûdilerin en parlak devresini başlatır (bk. II. Samuel V-IX. Bâblar). Oğlu Kral Şelomo (Hz. Süleymân M.Ö. 973-933) babası tarafından hazırlatılan yere kutsal Mâbed'i inşa ettirir. O zamana kadar bir çadırda korunan ve içinde On Emir tabletleri bulunan mukaddes Ahid Sandığı Mâbed'in bir odasına konur (bk. I. Krallar V-IX. Bâblar).

Hz. Süleymân'ın ölümünden sonra krallık güneyde Yuda (Yahuda) kuzeyde İsrail olmak üzere ikiye ayrılır (I. Krallar XI-XII. Bâblar vd.). On kabîle İsrail; ikisi de Yuda Krallığına bağlanır. Önce İsrail Krallığı Asurlular tarafından M.Ö. 721'de; sonra da Yuda Krallığı Babilliler tarafından M.Ö. 586'da yıkılır. Mâbed tahrîb edilir ve Yahûdiler Babil'e sürgün edilir. Sürgünde Yahûdi halkı Ezra'nın çevresinde birleşir ve M.Ö. 538'de Kudüs'e döner. Mâbed M.Ö. 520'den sonra yeniden onarılır (bkz. Daniel Ezra Ester).

Yahûdi Mukaddes Kitabı önceki peygamberler kadar sonraki küçük peygamberlere de yer verir. Bâbil Sürgünü döneminde İşaya Yermiya (Yeremya) gibi peygamberler gelmiştir. İlya-Mesih'ten önceki peygamber Malaki'dir.

Yahûdi tarihinde Kudüs İskender'den sonra Ağidler Selefkî'lerin eline geçti. Mâbed (Tapınak) M.Ö.168'de yağma edildi. Makkabî'ler yeniden hâkimiyeti sağladılarsa da M.Ö. 63'de başlayan Roma esâreti dönemi M.S. 70'de Roma'lı komutan Titus'un Kudüs'ü ve bu arada Mâbed'i de yakıp-yıkmasıyla sonuçlandı. Yahudiler dünyanın her tarafına dağıldılar. Mâbed'den arta kalan Batı Duvarı (Ağlama Duvarı) yüzyıllarca onlarda millî ve dinî şuûru ayakta tutmuştur. Mesîh inancının verdiği ümit onlarda bu şuûrun devamlı varlığını sürdürmesini temîn etmiştir.

Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Yahudilik

Kur'n'da Yahudilikten bahsedilen âyetlerin sayısı oldukça fazladır. Onlardan "Ben İsrail" "Yahud" vb. deyimlerle söz edilen âyetler bulunduğu gibi bir bölümünde bazı peygamberler (Hz. Yakub... gibi) konu edilirken Yahudilerle ilgili olarak bilgi verilir. Ayrıca Kur'ân'daki "Ehl-i Kitap" deyiminin şümûlüne onlar da girerler.

Kur'ân'da Yahûdiler ile ilgili olarak verilen bilgileri şöylece sınıflandırmak ve sınırlamak mümkündür:

1- Allah tarafından Yahûdilere bahşedilen nimetler.

2- Uymakla yükümlü oldukları dînî hükümler.

3- Peygamberler tarafından kendilerine getirilen hükümlerle tebliğleri değiştirmeleri ve doğru yoldan sapmaları.

4- Allâh'a karşı ahidlerini bozmaları verdikleri sözden dönmeleri ve bunu alışkanlık hâline getirmeleri.

5- Yaptıkları kötü işler yüzünden zillet ve meskenete uğramaları.

6- Yeryüzünde fesad çıkarmaya çalışmaları.

7- Bazı peygamberler ile sâlih kimselere iftirâ etmeleri veya onları öldürmeleri.

8- Basit menfaatleri uğruna gerçeklere yüz çevirmeleri.

9- Allah'ın Yahûdilere tavsiyeleri. Yahûdilerin tarihçesiyle ilgili olarak Kur'ân'da Hz. Musâ'ya kadar olan dönem hakkında yer alan bilgiler şu şekilde özetlenebilir:

Hz. İbrahim Ulu Allah'ın seçkin kıldığı peygamberlerden biridir (Alu İmrân 33-34; Meryem 58-59). O ne Yahûdi ve ne de Hıristiyan'dır. O müşriklerden de değildir. Allah'ı "bir" tanıyan gerçek müslümanlardandır (Alu İmrân 67 95; Meryem 43 47). Ulu Allah onu dost edinmiştir (Nisâ 125). O çok içli yumuşak huylu konuksever ve kendini Allah'a adamış dosdoğru bir kimsedir (Hûd 75; Tevbe114; Meryem 41; Buhârî Tecrîd-i Sarîh Tercemesi IX107). O görevini tam olarak yapan (Bakara 124) ve kendisine suhuf verilen (A'lâ 19) bir peygamberdir. Ona göklerin ve yerin sırları yakînî bilgi bahşedilmiştir. Bununla ilgili olarak Kur'ân'da şöyle denir: "Biz İbrahim'e yakînen bilenlerden olması için göklerin ve yerin melekutunu şöylece gösteriyorduk"(En'âm 7/75). Hz. İbrahim Allah'dan başka putlara ay güneş ve yıldızlara tapınan babası (Âzer) ile kavmine karşı görmeyen; batan zevl bulan şeylere Şeytana tapınılmayacağını anlatmaya çalışır. Kendicinin Ulu Allah'a tapındığını O'na hiçbir şeyi ortak koşmadığını onları ve yonttuklarını O'nun yaratığının dolayısıyla o'na ibadet şükür etmeleri gerektiğini çünkü O'na döneceklerini bildirir. Onlar hattâ babası bu dâvete uymadılar. Ona babalarını da böyle bulduklarını söylediler (En'âm 74-80; Enbiyâ 58-67; Sâffât 85-95: Meryem 44; Ankebût 17; Şuarâ 70-82). Hz. İbrahim düşmanının putlar; dostunun da âlemlerin Rabb'i olduğunu belirterek şöyle diyor: "Beni yediren de içiren de O'dur. Hasta olduğumda bana O şifâ verir. Beni öldürecek sonra da diriltecek O'dur. Âhiret gününde yanılmalarını bana bağışlamasını umduğum O'dur" (Şuarâ 26/79-82). Hz. İbrahim görevini yapmış tebliğde bulunmuştur. Onu ateşe atarlar fakat Ulu Allah onu ateşten kurtarır (Ankebût 24; Enbiyâ 70; Sâffat 93).

Kur'ân-ı Kerîm Hz. İbrahim ile ilgili olarak verdiği kıssalarda insanlara Allah ve âhiret inancı konusunda yol göstermekte ibret vermekte ve onları düşünmeye dâvet etmektedir (bkz. Bakara 260; En'âm 76-79; Sâffât 85-94).

Allah Teâlâ Hz. İbrahim'i ve onun soyundan gelenleri peygamber kıldı. Onlara iyi işler işlemelerini namaz kılmalarını zekât vermelerini emretti (Enbiyâ 73). Hz. İbrahim Allah'dan iyilerden olacak bir çocuk istedi (Sâffât100-101). Allah da ona ihtiyarlığında İsmail ve İshâk'ı verdi (İbrahim 39).

İsmail çocukken babası rüyasında onu kurban ettiğini gördü ve bunu ona açtı. İsmail babasına emrolunduğu şeyi yapmasını kendisini sabredenlerden olacağını söyledi. Böylece Hz. İbrahim oğlunu kurban etmek için yanı üzere yatırdı. Ulu Allah rüyasındaki emre bağlılıkları sebebiyle bir kurban gönderdi (Sâffat 102-107). Hz. İsmail doğru uysal sabırlı sözünde sâdık bir kimse olarak Cebrâîl aracılığıyla kendisine vahyedilen Allah'ın bir peygamberidir; çevresine zekâtı namazı emretmiştir (Sâffat101; Meryem 54-55; Enbiyâ 85; Sâd 48; Bakara 156; Âlu İmran 84).

Hz. İshâk da doğru sâlih mübârek kılınmış hidâyete erdirilmiş âhiret yurdunu düşünen gönülden Allah'a bağlı bir peygamberdi (Enbiyâ 72; En'am 84; Saffât 113; Sâd 45-47). İshâk annesi çok yaşlıyken Allah'ın bir lütfu olarak bahşedilmiş ve annesi bu olaya çok sevinmiştir (Zâriyât 29-30; Hd 72-73; Meryem 49; Sâffat 112). Hz. İshak da Hz. İbrahim ve Hz. İsmail gibi kendisine vahyolunan peygamberlerden olmuştur (Nisâ 163; Hd 71).

Hz.Yakûb Hz.İshâk'ın ardından müjdelenen kendisine vahiy indirilen peygamberlerden dinde kuvvetli hâlis sâlih sabırlı hidâyete erdirilmiş bir kimse idi (Bakara 136; Âlu İmran 84; Nisâ163; Hûd 71). Hz. Yakûb'un en sevgili oğlu Hz. Yusuf; ihlâslı ilim ve hikmet sahibi güzel bir yaratılışa sahip Rüyâ tâbirini bilen kendisine vahiy gelen peygamberlerdendi (Yûsuf 4-815 21-24; En'âm 84; Mü'min 34).

Hz. Yusuf çocukluğunda bir gün babasına "rüyamda on bir yıldız güneş ve ay'ın sona secde ettiklerini gördüm" der (Yûsuf12/4). Bu rüyâyı dinleyen babası ona bunu kardeşlerine anlatmamasını söyler (Yûsuf 5). Ayrıca Hz. Yakub ona Allah tarafından seçileceğini kendisine rüyâ tâbiri öğretileceğini daha öncekilere olduğu gibi Allah'ın hem ona hem Yakub âilesine nîmetini tamamlayacağını söyler (Yûsuf 6). Kardeşleri rüyâsında gördüğü gibi Yûsuf'u kıskanırlar. Onu ortadan kaldırmayı plânlarlar. Babalarının iknâ ederek onu yanlarında götürür ve kuyuya atarlar. Onu bir kurdun yediğini söyleyip kanlı gömleğini babalarına gösterirler. Bir yolcu kafilesi Yusuf'u kuyudan çıkarıp beraberlerinde Mısır'a götürerek bir vezîre satarlar. Vezirin karısı Yusuf'a âşık olur ve kendisine sahip olmasını ister. Yusuf reddedince de kadın ona iftirâ eder ve Yusuf zindana atılır. Zindanda rüyâ tâbir eder. Mısır Melîki bir rüyâ görür. Bu rüyâyı kimse tâbir edemez. Yusuf'un iki hapishane arkadaşı onu Melîke tavsiye ederler. Melîkin rüyâsını yorumlayan Yusuf saraya alınır ve Mısır hazînesine memur yapılır. Bir süre sonra zahîre almak üzere Mısır'a gelen kardeşleri onun huzûruna çıkarlar. Yusuf kardeşlerini tanır bir vesileyle ailesini Mısır'a getirtir. İsrail oğulları böylece Mısır'a yerleşirler (Yusuf 7-100).

Hz. Yusuf zamanında Mısır'a yerleşmiş olan İsrailoğulları daha sonra Firavun'un zulmüne uğrayarak uzun bir esâret hayatı yaşamaya başlarlar. Onları bu sıkıntıdan Hz. Musa kurtarır.

Tevrât'a Göre Hz. Musa

Yusuf un ölümünden sonra Mısır'da Yahûdiler çoğalmaya başlayınca yeni Firavun Yusuf'un hizmetlerini unutup bundan endişelendi. ilerde ülkelerine yönelecek bir saldırıda düşmanla işbirliği yapmaları endişesiyle onlara eziyet etmeye başladı. Bu arada onların çoğalmalarını önlemek için her doğan erkek çocuğun öldürülmesini emretti. Musa işte böyle bir zamanda doğdu. Annesi onu ancak üç ay gizleyebildi. Sonra onu ziftlenmiş bir sepete koyarak ırmağa bıraktı. Nil kıyısındaki sazlıklara bıraktığı sepetin durumunu Musa'nın kız kardeşi Meryem gözlüyordu. Nil'de yıkanmakta olan Firavun'un kızı onu buldu ve bir İbrânî çocuğu olduğunu anlayıp ona acıdı. Meryem çocuğu emzirmesi için bir İbrânî kadın çağırabileceğini söyledi. Firavun'un kızının kabul etmesi üzerine gidip annesini çağırdı. Çocuk ona verildi ve "sulardan çekilmiş" anlamına gelen "Moşe" (Musa) adı verildi (Hurûc Çıkış I/8-22; II/1-7). Musa gençlik yıllarında Yahûdilerin yanına gider şikâyetlerini dinlerdi. Yine bir gidişinde Mısırlılardan birinin bir Yahûdiyi dövdüğünü gördü. Yahudiyi koruyarak Mısırlıyı öldürdü. Olayın duyulması üzerine Musa Midyan'a kaçtı. Orada Midyan kâhininin kızıyla evlendi. Kâhinin sürüsünü otlatırken Tanrı'nın meleği Horeb'de bir çalı ortasında ateş alevinde ona göründü. Yanan çalının ateşi bir türlü bitmek bilmiyordu. Bunu merak edip geri dönen Musa'yı çalının ortasından Allah çağınp şöyle dedi: "... Ben babanın Allah'ı İbrahim'in Allah'ı İshâk'ın Allah'ı ve Yakub'un Allah'ıyım. Ve Musa yüzünü örttü; çünkü Allah'a bakmaya korkuyordu. Ve Rab dedi: Gerçekten Mısır'da olan kavminin sıkıntısını gördüm... Onların feryâdını işittim; çünkü onların acılarını bilirjm... Ve şimdi gel ve benim kavmimi İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim" (Hurûc-Çıkış III/1-13).

Böylece Musa Yahûdîleri Mısır'dan çıkarmak üzere görevlendirilmiş oldu. Kardeşi Hârun da ona yardımcı olarak verildi. Bu görevi yerine getirmek üzere Musa Mısır'a geri döndü. Kavmini Mısır'dan çıkarıp Ken'an diyarına götürmek istediğini bunun Allah'ın emri olduğunu söyleyince Firavun "Allah kimdir ki ben ona itaat edeyim" diyerek onları saraydan kovdu. İkisi arasında mücâdele başladı. İş mucize göstermeye kadar vardı. Firavun bütün sihirbazlarnı topladı. Onlar da bütün hünerlerini ortaya koydular. Musa'nın asâ'sı (değneği) kocaman bir yılan olup onların bütün sihirlerini yuttu. Bütün bunlara rağmen Firavun İsrailoğullarının Mısır'dan çıkmalarına izin vermedi. Bunun üzerine Rab Yahve "Mısırlılara belâ vereceğini insandan hayvana kadar bütün ilk doğanları öldüreceğini" bildirdi. Allah Musa aracılığıyla Mısır topraklarına "on felâket" verdi. Firavun bu işlerin olduğunu görünce onların Mısır'dan çıkmalarına izin verdi.

İsrail oğulları Kızıldeniz'e doğru yola çıktılar. Ancak Firavun kararından pişman olarak onların peşlerine düştü. Kızıldeniz'e ulaştıklarında Musa elini denize uzattı sular yarıldı İsrail oğulları geçti. Sonra Musa tekrar elini uzattı sular eski halini uldı ve Firavun ile ordusu boğuldu (Hurûc Çıkış VII/9-12; XII/21-31).