40 Temel Hristiyan Doktrini

Tanrı birdir – Yeşaya 43:10; 44:6 8; Yuhanna 17:3; 1 Kor. 8:5-6; Gal. 4:8-9


Üçlübirlik vardır – 2 Korintliler 13:14; 1 Petrus 1:2

Tanrı’dan önce var olan ve sonra var olacak olan tanrılar yoktur - Yeşaya 43:10

Tanrı her şeyi bilir - 1 Yuhanna 3:20

Tanrı’nın herşeye gücü yeter - Mezmur 115:3

Tanrı her yerdedir - Yeremya 23:2324

Tanrı herşeye hakimdir - Zekeriya 9:14; 1 Timoteos 6:15-16
Tanrı ruhtur - Yuhanna 4:24

Tanrı herşeyi yaratmıştır - Yaratılış 1:1; Yeşaya 44:24

Ruh’un bedeni veya kemikleri yoktur - Luka 24:39

Tanrı her zaman Tanrı olmuştur - Mezmur 90:2

İsa Tanrıdır - Yuhanna 1:114; 10:30-33; 20:28; Kol. 2:9; Filip 2:5-8; İbr. 1:8

İsa insan oldu - Filipililer 2:5-8

İsa’nın iki doğası vardır: Tanrı ve İnsan - Kololseliler 2:9; 1 Timoteos 2:5

İsa günahsızdı - 1 Petrus 2:22

İsa Baba Tanrı’ya giden tek yoldur - Yuhanna 14:6; Matta 11:27; Luka 10:22

Kutsal Ruh Tanrıdır - Elç. İşl. 5:3-4

Kutsal Ruh bir güç değildir. Canlıdır - Elç. İşl. 13:2

Kutsal Kitap Tanrı tarafından ilham olmuştur - 2 Timoteos 3:16

Herkes günah işledi - Romalılar 3:23 5:12

İnsan kendi kendine oluşmadı yaratıldı - Yaratılış 1:26

Adem ve Havva gerçek insanlardı - Yaratılış 3:20; 5:1; 1 Timoteos 2:13

Ölüm dünyaya Adem’in günahından dolayı girdi - Romalılar 5:12-15

Günah bizi Tanrı’dan ayırır - Yeşaya 59:2

İsa bütün günahlarımız için öldü - 1 Yuhanna 2:2; 2 Kor. 5:14; 1 Petrus 2:24

İsa canını bizler için günah sunusu olarak feda etti - 1 Petrus 2:24

İsa fiziksel bedeniyle ölümden dirildi - Yuhanna 2:19-21

İsa’yı reddedenler Cehenneme gidecekler - Vahiy 20:11-15

Cehennem kükürtle yanan ateş gölünün bulunduğu ceza yeridir - Matta 25:41; Vahiy 19:20

Cehennem sonsuzdur - Matta 25:46

İsa’nın kanıyla kurtulmayanlar sonsuza dek cehenneme giderler - Vahiy 21:8

Kurtuluş Tanrı’nın karşılıksız armağanıdır - Romalılar 4:5; 6:23; Efesliler 2:8-9

Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözüdür - 2 Timoteos 3:16

İsa gözle görülür bir şekilde tekrar yeryüzüne gelecek - Elçilerin İşleri 1:11

İsa döndüğünde Hristiyanlar ölümden diriltilecek - 1 Selanikliler 4:14-17

Hristiyanlar göğe alınacaklar (Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz) - 1 Selanikliler 4:14-17

Son yargı olacak - 2 Petrus 3:7

Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atılacaklar – Vahiy 20:15

Şeytan ateş gölüne atılacak - Vahiy 20:10

Bundan sonra yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü olacak - 2 Petrus 3:13; Vahiy 21:1