Protestanlık


Protestanlık Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biridir. XVI.yy.da Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketi'nin sonucunda doğmuştur (1529)


Papazlara ihtiyaç duymaksızın İncil'i okuyabildikleri için Protestanlığa İncil kilisesi de denilmiştir. Çünkü onlar İncil'i Hristiyanlık için tek kaynak saymışlardır. Protestanlık diğer hristiyan mezheplerinden bazı farklılıklar arzeder. Bunların Katolik ve Ortodokslar gibi ruhanî başkanları yoktur. Protestanlık Katolik ve Ortodoks kiliselerin merkezi zihniyetini aksine çeşitli kiliseler veya mezhepler topluluğunu ifade eder. Katolik inanç sisteminin çoğunluğunu korusalarda Katolik Kilisesi nin Papa ya verdiği geniş yorum ve uygulama yetkisini tanımama dini inançları daha kişisel düzeyde yaşama ve Katolik Kilisesi nin dünyevileşen ayin ve uygulamalarınından uzaklaşma gerekçeleriyle ayırmıştır.

Kiliselerinde resim heykel ve tasvir bulundurmazlar. Katoliklerin aksine Protestan râhipler evlenebilir. İncil'i kendi dillerinde okuyabilmek de Protestanlığın bir başka özelliğidir. Katoliklerle ve Ortodokslar ise İncili Yunanca ve Lâtince okumak zorundadırlar. Protestanlıkta azizlere de inanılmaz. Protestanlar Katolik Kilisesi'nin kabul ettiği İncil deki bazı kitapları apokrif olarak tanımlar ve Tanrı Sözü olarak kabul etmezler.

Dini coğrafya açısından Protestanlığın kıtalar arası dağılımdaki yeri Katoliklik'ten hemen sonradır. Dünyada en fazla Protestan Kuzey Amerika'da bulunmakta; ikinci sırada Avrupa ülkeleri gelmektedir. Protestanlık Kuzey Amerika ile Okyanusya'da en büyük din durumundadır. Dünyanın en büyük protestan cemaatleri sırası ile ABD İngiltere Federal Almanya Nijerya Güney Kanada Avustralya Brezilya Hollanda İsveç Danimarka Finlandiya ve Endonezyadır.

Protestan mezhebi oncelikle kendi icinde 3 ana kola ayrilmistir.Bunlar

* Lutheryanizm
* Kalvinizm
* Anglikanizm dir