Hristiyan Mezhepleri


Hristiyanlık dini üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katolik Ortodoks Protestanlık olarak bilinirler.


Genel sınıflamalar nesnelliğe aykırı olabileceğinden her birinin kendi linkine bakmak suretiyle kimliği öğrenilebilir:

* Arian
* Katolik
* Anglikan
* Protestan
* Ortodoks Nesturi
* Pentekostal
* Restorasyon
* Üçlemekarşıtları Unitaryan Universal Yehova Şahitleri
* Mormon
* Yeni Düşünce SwedenborgianManichaeism
* Mesiyanik

olarak anakiliseler ortaya konduktan sonra

Protestan:

* Kalvinist
* Methodist
* Baptist
* Lutheryan
* Evangelik
* Anabaptist
* Hussite
* Brethren
* Quaker
* Waldensian
* Puriten
* Pietist
* Amish
* Hutterist
* Mennonist
* Evangelik
* Reformist
* Presbiteryen
* Kongregasyon
* Karizmatik
* Scientist

Ortodoks:

* Ermeni
* Belarus
* Bulgar
* Kaldean
* Koptik
* Macar
* Etiyopya
* Gürcistan
* Yunan
* İskoçya
* Latin Febronian Gallikan
* İtaloAlbanian
* Maronit
* Melkit
* Romanya
* Rusya
* Slovak
* Suriye
* Malabar
* Malankara
* Ukranya

kiliseleridir.

Ayrıca tarikatlar:

* Benedikten
* Dominikan
* Fransiskan
* Cizvit

Kiliselerin farklılıkları tarihi imani ve amelidir. Ekklesia topluluk demektir. Klerkler yani ruhbanlar veya din adamlarına ilkin presbyteri denildi sonra episcopi. Kendilerini adayanlar anlamında diyakos rahipler ortaya çıktı. Kilise başkanına episkopos piskopos denir. Papa bütün piskoposların reisidir. Katolik evrensel kilise demektir. Roma'nın idam biçimi olan ve İsa'nın insanlık adına kendini kurban ettiğine inanıldığı haç kurtuluş simgesidir.

Hristiyanlıkta ilk ayrılmalar monofizit-diofizit tartışmasındandır. İsa tek mi çift mi doğalıydı? İsa tanrıdır diyenler İsa hem tanrı hem insandır diyenler. İlk ayrılan Nesturiliktir.

Teslis üçleme demektir. Bir üç üç birdir üçün her biri uknumdur. Yani Baba-Oğul-Kutsal Ruh. Bir cevherde üç kişilik.