Hıristiyanlıkta Teslis Inancı


Sual:
Teslis inancı İncillere ne zaman sokuldu?


CEVAP : İlk yazılan üç İncilin [Matta Markos Luka] hiçbirinde Teslise dair tek bir harf bile yoktu. 4. olarak ortaya çıkan Yunanca Yuhanna incilinde Yunan filozofu Eflatunun teslis fikri görüldü. Barnabas İncilinde Allah’ın bir olduğu bildiriliyor. Kostantin Eflatun’un teslis [Trinite] fikrini yeni İncile koydurunca Papaz Aryüs (Teslis yanlıştır Allah birdir İsa Onun oğlu değil kuludur) deyince Hıristiyanlar onu aforoz ettiler. Aryüs Mısır’a kaçtı ise de yine kurtulamadı orada öldürdüler.

Teslis Hıristiyan dininin esasıdır. Allah hem üç hem bir derler. Bunlardan bir kısmı Baba Oğul ve Ruhulkudüs olarak kabul ederler. Bir kısmı da Allah Meryem İsa derler. Hazret-i İsa için (Oğul tanrı beşer [insan] cesedine girerek Hazret-i Meryem'den doğmuştur) diyorlar. Yani onun hem doğduğuna inanıyorlar hem de ilah olduğuna. Doğmuşsa mahluktur [yaratıktır] buna Halık [yaratıcı] denir mi hiç?

Hıristiyanlar Ruhulkudüs'ün Baba tanrıdan çıkıp İsa'nın cesedi ile birleşmiş bulunduğuna inanırlar. Müslümanlıkta Ruhülkudüs dört büyük melekten Hazret-i Cebrailin adıdır. Bütün insanlara ruh üflediği gibi Peygamberlere de vahyi bildirir. Bütün ruhlar gibi Ruhülkudüs de yaratılmıştır.

Hıristiyanlar Hazret-i İsa’nın çok ibadet ettiğine daha sonra Yahudiler tarafından öldürüldüğüne öldürülmek istenildiği zaman kaçıp gizlenecek bir yer aradığına gizlendiği yerde tutularak asılırken şiddetli acılar çektiğine (Ya Rabbi beni niçin terk ettin?) diye Allah’a halinden şikayet ettiğine öldürüldükten sonra da Cehenneme gidip Hazret-i Âdem ile onun neslinden olan bütün peygamberleri oradan çıkardığına üç gün sonra ölülerin arasından kalkıp göklere çıktığına ve Baba tanrının sağ tarafında oturduğuna inanırlar. Yani Hazret-i İsa sonradan yaratılmıştır. Hazret-i Meryem'den doğmuş süt emmiş yiyip içmiş insanlar arasında çocukluk ve gençlik çağını geçirmiştir. Şu halde sonradan olmuştur. Sonradan olan ve yiyip içmeye muhtaç olan birisi tanrı olamaz. Bu nasıl tanrı ki Yahudilerin elinde aciz kalıp kurtulmak için bir sığınacak yer aramak gereğini duymakta nihayet onların elinde çarmıhta öldürülmektedir?

Hem tanrıdır hem de çok ibadet ederdi denmektedir. Tanrı kendisine ibadet eder mi? Baba’nın sağına oturdu dendiğine göre bu da kendisinin baba tanrıdan ayrı bir varlık olduğunu kabul etmek ve ona bir mekan isnat etmek olur. Tanrının ayrı bir tanrıya ve mekana ihtiyaç duyması acizliktir. Başka bir tanrıya veya mekana yahut başka bir şeye ihtiyacı olan tanrı olamaz.

İncillerde oğul tabiri herkes için geçmektedir. Mesela Matta’nın yazdığı İncilde deniyor ki:
(Ne mübarektir barışçılar çünkü onlar Allah’ın evladı diye anılacaklardır.) [5/9]
(Göklerde olan babanın evladı olasınız.) [5/45]

Eğer baba ve oğul olmak Hazret-i İsa hakkında gerçek anlamda ise insanlar hakkında da gerçek anlamda olur. Sadece Hazret-i İsa değil bütün insanlar Allah’ın oğlu olur. Eğer baba tabiri insanlar için mecaz ise Hazret-i İsa için de mecaz demektir.

Matta İncilinde Hazret-i İsa’ya peygamber deniyor:
(Orşelim'e girdiğinde bu kim diye şehir galeyana geldi. Halk da bu Nasıralı İsa peygamber dediler.) [21/10-11]

(Haça gerildikten sonra o Peygamber elbisemi aralarında taksim edip kaftanım üzerine kur'a attılar demiştir.) [27/35]

(İsa bir peygamber kendi vatanından başka yerde de itibarsız değildir dedi.) [13/ 53- 54]

Hıristiyanlar kendi yazdıkları kitaba da inanmıyor İsa peygamber değil ilah diyorlar.