Ledün İlmi (Gizli İlimler)
İLMİ LEDÜN
İlm-i ledün veya ledünnî ilim Allah ile ilgili bilgi ve sırlara ait ilim gayb ve mârifet ilmidir Allah âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki: Orada kendi indimizden bir rahmet (vahiy ve nübüvvet veya uzun ömür) verdiğimiz ve ona ledünnî ilmi öğrettiğimiz kullarımızdan birini (Hızır'ı) buldular. (Kehf sûresi: 65)

Senâullah-ı Dehlevî bu ilim hakkında şöyle demektedir: Ledünnî ilim çalışmak ve gayretle ele geçmez. İhsân edilen kimselere mahsûstur. Umûma şâmil değildir. Peygamberlere verilen ilimler ve vahyedilen şeyler ise umûma şâmildir ve herkesi ilgilendirir. Yâni peygamberler bunları gönderildikleri kavimlere tebliğ etmekle bildirmekle vazîfelidirler. Bu bakımdan peygamberlerin ilmi ledünnî ilminden üstündür.

Seyyid Abdülhakîm Arvasi ise şunları ifâde etmektedir: Emîr Sultan hazretleri ledünnî ilme sâhipti. Bu ilim yetmiş iki derecedir. İlk derecesinde olan bir ağaca bakınca yapraklarının sayısını bir denize bakmakla damlalarının adedini bir çöle bakınca kumlarının sayısını bilir. Kıyamet yaklaştıkça insanlar dinden uzaklaşmaya başlamaktadır. Eskiden kerameti görülen evliya çoktu. Fakat dinden uzaklaştıkça evliya azaldı kerametler görülmez oldu. Ledün ilmi unutuldu. Sapıklar çoğaldı keramet inkâr edilmeye başlandı. Kerametin hak olduğuna Kur’an-ı kerimden örnekler:

1- Hz. Süleyman “Sebe Melikesinin tahtını bana kim getirebilir?” dedi. Cinlerden bir ifrit: “Sen yerinden kalkmadan önce onu getiririm buna gücüm yeter” dedi. İlmi ledün [ilmi batın] sahibi olan vezir Asaf bin Berhiya ise “Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm” dedi ve bir anda getirdi (Neml 38-40) [Vezir de cin de peygamber değildi. Vezir bu işi kerametle yapmıştı. Cin müslüman ise kerametle kâfir ise sihirle yapacaktı.]

2- Hz. Meryem peygamber değildi. Kocasız çocuk doğurdu. Hz. Meryem mabette yaşar yiyecekleri kerametle hep yanında hazır olurdu. Kur’an-ı kerimde (Hurma dalını kendine doğru silkele taze hurma dökülsün.) buyuruldu. (Meryem 24) Hz. Zekeriya Hz. Meryem’in yanında taze meyve ve yiyecekleri görünce hayret ederdi. İşte âyet-i kerime meali: (Rabbi Meryem’e hüsnü kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya onun yanına mâbede her girişinde orada bir rızık görür “Ey Meryem bunlar sana nereden geliyor?” der; o da: Bunlar Allah tarafından” diye cevap verirdi.) [Ali imran 37]

3- Eshâb-ı Kehf’in kerameti de meşhurdur. Eshab-ı kehf yiyip içmeden bir zarara uğramadan 309 yıl uykuda kaldıktan sonra uyanmışlardır. Kur’an-ı kerimde (İşte bu Allahın kudretini gösteren delillerden biridir. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın.) buyuruluyor. (Kehf 17 18)

4- Hz. Musa’nın yanındaki gencin çantasındaki balık canlanıp suya gitmiştir: (Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balık şaşılacak şekilde denize gitmişti.) [Kehf 61- 63]

5- Kehf suresinin 63. âyetinden itibaren Hz. Musa ile ledün ilmi’ne sahip bir zatın kıssası anlatılır. Özetle şöyledir: (İkisi [Hz. Musa ile bir genç] kendisine ilim verdiğimiz birini buldular. Musa ona “Sana öğretileni [ledün ilmini] bana da öğretir misin?” dedi. O zat da: “Sen benim yaptıklarıma dayanamazsın” dedi. Sonra o zat bindikleri gemiyi deldi. Hz. Musa “Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin” dedi. Daha sonra bir erkek çocuğunu öldürdü. Hz. Musa “Masumu öldürdün pek kötü bir şey yaptın” dedi.) Günahsız çocuğu öldürmek elbette çok büyük günahtır. Ama bunu yapan zat kerametle biliyordu ki o çocuk büyüyünce zâlim biri olacaktı. Onun yerine iyi bir çocuk verilmesi de istenmişti. Hz. Musa’ya “Ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi?” dedi. Demek ki o zat Hz. Musa’nın dayanamayacağını da kerametle biliyordu. Hz. Musa’nın arkadaşı duvarları [kerametle] doğrultuverdi. O zat Hz. Musa’ya bu işlerin hikmetini açıkladı. (Kehf 63-81) [Hz. Musa’nın arkadaşının [Hızır’ın] sahip olduğu ilme ilmi ledün deniyor. Bu ilmi ancak tasavvuf sahibi keramet ehli evliya bilir mezhepsizler bilmez.] Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (İlmi ledün sırrı ilahidir. Allah onu salihlerden dilediğinin kalbine koyar.) [Deylemî]

mısralarıyla seslendirdiği gibi bu gizli ilmin tam bir hazinedârı ve bu hususî irfan havzının da bir marifet kahramanıdır. Ne var ki böyle özel bir mazhariyet bütün evliyâ ve enbiyâ bütün asfiyâ ve mürselîn için her zaman söz konusu olmayabilir. Zira ilm-i ledün ilâhî feyz yoluyla hususî bir kısım kimselerin kalbine atılan özel bir bilgi ve marifettir.ve böyleleriyle aynı ufku paylaşmayanların ondan anlamaları da mümkün değildir.

İlm-i ledün her zaman zahirî şer'e muvafık olmayabilir. Bu gibi durumlarda meşhûdâtlarını usûlü'd-dîn prensipleriyle tashihe tabi tutmayanlar bazen yanılabilecekleri gibi kendilerine tâbi olanları da yanıltabilirler. Keşf ve ilhamlarını muhkemâta göre tesbit edenler ise her zaman berzahî ufuklarıyla mülk ve melekûtu birden görür.. dünya ve ukbâyı bir vahidin iki yüzü gibi müşahede eder.. ve tilmizlerine gayb u şehadet âleminin vâridâtından ne kevserler ne kevserler sunarlar.!

Bu itibarla da ilm-i ledünle cehd ve gayret arasında bazı münasebetler söz konusu olsa da temelde onun talim ve taallümle doğrudan bir alâkasının olmadığı açıktır. Zira bu ilim Cenab-ı Hak tarafından mahz-ı mevhibe olarak bazı temiz gönüllerde bir kuvve-i kudsiye şeklinde tecelli etmektedir ve aynı zamanda bu tecelli terakki sistemi içinde değil de tedellî çerçevesinde vukû bulmaktadır: Evet bu ilim eserden eser sahibine vücuttan vicdana akseden bir marifettir.. ve her şekliyle de keşf ve ilham kaynaklıdır. Ne var ki böyle bir ilham bazen farklı derecelerde tecelli ettiği gibi seyr-i rûhânîsini Hazreti Rûh-u Seyyidi'l-Enam'ın vesayetinde sürdürmeyenler için bir kısım şeytanî vesvese ve nefsanî hevâcisle iltibası da söz konusudur.

alıntıdır