Kıyamet'te herkese dünyada yaptıklarının karşılığının verilmesi "Eğer siz ceza görmeyecek (din kökünden: "Medînin") olsaydınız..." (el-Vâkıa: 56/86) âyetinde olduğu gibi "iyi ya da kötü karşılık" anlamında; şâirin "Ebediyyen onun da benim de "din''im bu mudur?" sözünde olduğu gibi "âdet ve alışkanlık" anlamında;


"Filan kimseler kurallara boyun eğmezler (lâ yedinûne)" denirken ve hadis-i şerifte geçen: "Akıllı kişi nefsine hâkim olandır (dâne)" şeklindeki kullanımında "itâat zillet ve bağlılık üstünlük sağlamak galip gelmek" anlamlarında; başkalarını idare etmek üzere görevlendirilen birisinden: "Deyyentuhu'l-kavme" diye söz edilirken de "Egemenlik mülk hüküm (yönetim yargı) gidiş idare" anlamında kullanılmaktadır.

Ayrıca: "Tevhid; Allah'a ibadetin her türlüsü: yalın manasıyla millet; verâ ve vasiyet; bir şeye zorlanmak; aziz veya zelil olmak; itaat etmek; asil olmak; iyi ya da kötü bir şeyi alışkanlık haline getirmek anlamına gelmektedir.[1]

Arapça bir kelime olarak "dal ye nün" harflerinden meydana gelen din sözcüğü söyleyiş şekli değişmeksizin Türkçe'ye girmiştir. Kelime gerek İslâm öncesi Arapça'sında gerekse Kur'ân ve Sünnet'te oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bunun tabiî bir sonucu olarak da din sözcüğü İslâm tarihi boyunca bütün çeşitliliğiyle ve farklı oranlarda yoğun olarak kaynaklarda ilmî ve edebî eserlerde sözlü ve yazılı anlatımda İslâmî ilimlerin anahtar terimlerinin en başında yer almıştır.

Aynı kökten gelen ve yüce Allah'ın sıfatı ya da ismi olarak kullanılan "ed-Deyyân" yapılan işlerin karşılığını veren kahreden yani istediğine zorlayan egemen hikmetle yöneten hesaba çeken hiçbir ameli karşılıksız bırakmayıp hayra da şerre de karşılık veren demektir.[2]

"Mütedeyyin" ise Allah'ın dinine teslim olan itaatkâr öldükten sonra hesap ve cezaya inanan kimse demektir.[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] el-Fîrûzâbâdî el-Kâmûsü'l-Muhît Beyrut 1407/1987 s. 1546; Ebu'l-Hasen İbn Sîde el-Muhassas Beyrut (t.y.) XVII s. 155-156; Ebu'l-Beka el-Külliyyât Âmira 1287 s. 327; Şehristânî el-Milel ve'n-Nihâl Beyrut 1395/1975 I s. 38; Ebu'l-A'lâ el-Mevdûdî Kur'an'a Göre Dört Terim "Din" Bahsi; Aynı Müellif Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi Çev: Dr. N. Ahmed Asrar Ankara 1983 t s. 300 vd.

[2] İbn Sîde a.g.e. XIII 155; el-Fîrûzâbâdî a.y.; Mecdü'd-Dîn İbnu'l-Esîr en-Nihâye fi Garîbi'l-Hadis Beyrut 1399/1979 II 148.

[3] Şehristânî a.g.e. I 38.