Tarihin çeşitli devirlerinde insanlara ayrı ayrı peygamberler ve dinler yollayan Allah Teâlâ son din olarak onlara İslâmı ve son Peygamber olarak da Hz. Muhammed'i (asm) göndermiştir.


İslâm'ın gelmesiyle Yahudîlik ve Hıristiyanlık gibi eski dinlerin hükmü sona ermiştir. Bu tıpkı yeni bir kanun çıkınca eski kanunun hükmünün yürürlükten kalkması gibidir. Allah'ın son dîni ve İlâhî Kanunu İslâm gelince eski dinlerin ve ilâhî kanunların geçerliliği son bulmuştur.

İslâm dışında kalan dinlerin yürürlükten kalkmasını gerektiren başlıca sebebler şunlardır: 1 - Her şeyden evvel eski dinler yalnızca belli bir zamana ve belli bir muhîtin insanlarına hitab ediyorlardı. İslâm ise topyekûn bütün insanlığa seslenmektedir. Dâveti umumî ve mesajı cihanşümuldür. 2 - Eski dinler sadece kendi zamanlarının insanlarını muhâtab almışlardı. O zamanın insanlarının seciyeleri kaba ve mizaçları vahşete yakındı. İlimde medeniyette fikir ve anlayışta geri idiler. Ulaşım ve haberleşme imkânları ibtidai bir haldeydi. Her bölgenin kültürü inancı örf ve âdetleri farklı farklıydı. Karşılıklı fikir ve kültür alışverişi de oldukça zayıftı. Bu yüzden her muhîte ayrı ayrı peygamberler gelmesi başka başka dinler gönderilmesi zarureti vardı. Zaman geçip insanlık ilim fikir kültür ve medeniyet yönünden büyük gelişmeler kaydedince eski mahallî dinler artık insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiler. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak da insanlara en son din olan İslâmiyeti gönderdi. İslâm dîni 1400 yıl evvelki dünyanın insanından bugünün ve yarının modern insanına kadar gelip geçen bütün insanlığa hitab edebilme özelliğinde olan bir dindir. Bu bakımdan kıyamete kadar hükmü bâki ve geçerlidir. 3 - Eski dinlerin zamanla içlerine hurâfeler bâtıl inançlar karışmıştır. Allah'ın birliğine îman esası yani tevhid inancı kaybolmuştur. İslâm ise hâlâ ilk günkü tazelik ve saflığı ile bozulmadan durmaktadır. Netice olarak diyebiliriz ki: İslâm'ın dışında kalan dinler geceleyin bir sokağı aydınlatan bir fener ve sokak lâmbası gibidir. İslâm ise bütün dünyayı aydınlatan güneş hükmündedir. Güneş doğduktan sonra artık sokak fenerine hiç ihtiyaç kalır mı?