Kronik Granülomatöz Hastalık


En sık görülen fagositer sistem hastalıklarından biri olup sıklığı 1/125.000 canlı doğumdur.
Hastalığın etiyopatogenezinde NADPH oksidaz enzim aktivitesindeki bozukluk yatmaktadır.
Katalaz pozitif mikroorganizmalar (Staph. Auerus Serratia vb..) ve aspergillus gibi
mantarlarla enfeksiyonlar sıklıkla görülür. Mikroorganizmaların fagosite edildikten (
yutulduktan) sonra respiratory burst (solunumsal patlama) ile öldürülememesi neticesinde
hücre içinde persistansı (kalıcı hale gelmesi) hücresel immüniteyi (bağışıklığı) tetiklemekte
ve granülom oluşumuna yol açmaktadır. Semptomlar genellikle 1 yaş öncesinde
başlamaktadır. En sık akciğer enfeksiyonları görülmekte olup etken olarak mantarlar birinci
sırayı almaktadır. Süpüratif (iltihabi) lenfadenit(lenf bezelerinin iltihabı) cilt altı ve karaciğer
abseleri osteomiyelit (kemik iliği iltihabı) ve sepsistir. Staph. Auerus etkenli karaciğer absesi
patognomoniktir (hastalığa özel bir bulgusudur). Mide çıkış ve üriner (idrar) kanal
obstrüksiyonu (tıkanıklığı) görülebilir. Sedimentasyon enfeksiyonların seyri ve tekrarında
faydalı bir laboratuvar parametresidir. Tanı süperoksit üretiminin değerlendirilmesine
dayanmaktadır. Nitroblue tetrazolium (NBT) testi ve dihidrorodamin akım sitometrisi testi
tanıda kullanılan testler arasındadır . Tedavide trimetoprim-sülfametaksazol itrakanazol
proflaksisi ve interferon gama verilmektedir. Seçilen vakalarda kemik iliği nakli önerilir.• X-Linked veya otozomal resesif geçiş gösterir. sitokrom b’nin yokluğu ile karakterizedir.
• NADPH Oksidaz eksikliği vardır.
• Kemotaksi opsonizasyon ve fagositoz normal iken bakteri öldürülmesi defektiftir. Bakteriler normal fagosite edilir ancak öldürülemez. Bakterisidal aktivite bozuktur.
• Normal lökositlerde fagositozda sonra heksoz-monofosfat şantı aktive olur ve oksijen üretimi ile glukoz metabolizması hızlanır. Bunu izleyen NAD ve NADP koenzimlerinin heksoz monofosfat şantına katılmaları ile hidrojen peroksid (H2O2) ve süperoksid oluşumu geçekleşir. Peroksid miyeloperoksidaz bakterinin öldürülmesini sağlar.
• Kronik granülamatözlü hastaların lökositlerinde anormal veya eksik NADPH oksidaz vardır. fagositozdan sonra glukoz metabolizmasında ve oksijen tüketiminde artma olmaz. Süperoksid veya hidrojen peroksid oluşmaz. Peroksid oluşumundaki yetersizlik nedeniyle katalaz pozitif bakteriler öldürülemez. Kendisi peroksidasyon yapan katalaz negatif bakteriler ise normal olarak ölür.
• Stafilokok gibi katalaz pozitif bakteriler ve mantarlarla oluşan infeksiyonlar sık görülür.
• Perirektal apseler tekrarlayan cilt apseleri folikülit kutanöz granülom ve diskoid lupus eritematozis KGH’yı düşündürmelidir.
• Hayatın ilk yıllarında tekrarlayan piyojenik infeksiyonlar ile kendisini belli eder sellülitis sıktır. O bölgenin drene olduğu lenf bezlerinde süpürasyon görülür. Geç iyileşen tekrarlayan stafilokoksik boyun abseleri en sık klinik bulgulardır. Hastalıkta en sık ölüm nedeni akciğerde Aspergillus pnömonisidir.
• Ağır infeksiyonlar nedeniyle reaktik hipergammaglobülinemi vardır.

Tanı:
Nitroblue tetrazolium (NBT) testi ile konulabilir. Normal lökositler %100 NBT pozitifliği gösterir. %70-90 şüpheli %10’dan düşük ise hastalık düşünmelidir.
NBT testi tarama amaçlı iyi bir testtir ve yaygın olarak kullanılır. Daha kesin tanı flow sitometrik olarak “Dihidrorodamin 123 flöresan testi” (DHR testi) ile konulur.
Gebeliğin 2. trimesterinde fetal kanda NBT testi ile prenatal tanı konabilir

Tedavi:
Etken organizmaya karşı özellikle bakterisid antibiyotik kullanılır. İNF-gama tedavisi yararlıdır. KİT bilinen tek küratif tedavidir.
Gama interferon invitro olarak süperoksit anyon oluşumunu artırır ve yeni infeksiyonların insidansını azaltır. Kronik granülomatöz hastalıkta uzun süreli trimetoprim sulfametaksazol kullanımı da infeksiyonların gelişimini azaltabilir.