WISKOTT ALDRICH SENDROMU

TARİHÇE

Wiskott Aldrich sendromu (WAS) tanımlanmış ilk immün yetmezlik sendromudur. İlk kez 1937’ de Wiskott tarafından üç erkek kardeşte doğumdan kısa süre sonra ortaya çıkan trombositopeni kanlı diyare egzema ve tekrarlayan kulak enfeksiyonları ile giden bir sendrom olarak tanımlanmıştır.
1954’de Aldrich geniş bir ailede etkilenen erkek saptamış X’e bağlı genetik geçişi sendroma eklemiştir. İlerleyen yıllarda klasik bulguları gösteren hafif olguların yanında yalnız trombositopeni ile giden daha hafif klinik bulguları olan bu tablo X’e bağlı trombositopeni (XLT) olarak adlandırılmıştır. 1961’de malignite riskinin artığı gösterilmiştir. 31970’de mikrotrombositopeni ve trombositlerdeki fonksiyon bozuklukları tanımlanmıştır.

KLİNİK BULGULAR

Klasik WAS trombositopeni egzema ve tekrarlayan piyojenik enfeksiyonlarla karakterizedir. Ancak tüm olguların %30’nu klasik form oluşturmaktadır. WAS 105 – 106 canlı doğumda bir görülür. Avrupa toplumunda sıklığı 1:250 000’dir.
İlk bulgular çoğu hastada genellikle doğumda mevcuttur. Bunlar arasında peteşi ekimoz kanlı diyare intrakranial kanama sayılabilir. Enfeksiyonlar trombositopeni ve kanamaya eğilimi artırır. WAS/XLT ‘lu olguların % 30’unda yaşamı tehdit eden ağır gastointestinal ve intrakranial kanamalar görülebilir.
Egzema
Klasik WAS’nun önemli bulgularından biridir. Hafif ya da ağır formlar olup genellikle yaşamın ilk yılında ortaya çıkmaktadır. Birçok olguda tedaviye dirençlidir. Yapılan bir çalışmada hastaların %81’inde egzema rapor edilmiştir. Egzemalı bölgelerde sekonder enfeksiyonlar gelişebilir.
İmmün Yetmezlik
Hücresel ve humoral immun yetmezlikten dolayı enfeksiyonlar sıktır. Özellikle süpüratif orta kulak enfeksiyonları yaşamın ilk 6 ayı içinde ortaya çıkmaktadır. Tekrarlayan sinopulmoner ve fırsatçı enfeksiyonlar hastalığın klinik bulgularındadır. Varicella (suçiçeği) enfeksiyonu genellikle sistemik komplikasyonlarla ağır seyreder. Bu nedenle suçiçeği enfeksiyonunun tedavisinde asiklovir yüksek doz İVİG ve varicella-zoster immunglobulini kullanılır. Tekrarlayan Herpes simplex enfeksiyonları hastaların % 12’ sinde P.jiroveci pnömonisi % 9 oranında rapor edilmiştir. Fungal enfeksiyonlar göreceli olarak daha az görülmektedir ve genellikle candida enfeksiyonları şeklindedir.

LABORATUVAR BULGULARI

Trombositopeni ve küçük trombosit hacmi WAS’ nun sabit bulgularından biridir. Yapılan retrospektif bir çalışmada hastaların % 84 ’ünde trombositopeni saptanmıştır. 10 Trombosit sayısı genellikle 50 000 /mm3 veya daha düşük düzeylerdedir. Ortalama trombosit volümü genellikle 3.8 - 5fl arasındadır ( Normal: 7-10.5 fl ). Kemik iliğinde megakaryosit sayısı normaldir. Mikrotrombositopeni antikora bağlı gelişen trombositopeniden bağımsız olup IVIG ve steroid tedavisine genellikle yanıt vermez. Splenektomi sonrası trombosit sayı ve hacminde artış görülür.WAS’da görülen laboratuvar bulguları.

· Trombositopeni ( < 70.000 / mm3)
· MPV’ de azalma
· Progresif lenfositopeni
· Normal ya da azalmış Ig G
· Azalmış Ig M artmış Ig A ve Ig E düzeyleri
· Polisakkarit antijenlere azalmış lenfoproliferatif yanıt

· Doğal öldürücü (NK) hücre aktivitesinde azalma
· Monosit kemotaksisi ve fagositozda azalma
· CD43 ekspresyonunda azalmaWAS’ da immun yetmezliğin derecesi değişkendir. Bu durum T ve B hücre fonksiyonlarının etkilenme oranı ile ilişkilidir. Süt çocukluğu döneminde dolaşan lenfosit sayısı genellikle normaldir. Lenfopeni yaşamın 6. yılından sonra sıktır ve T hücre eksikliğinden dolayıdır.
Bazı antijenlere antikor yanıtı normal olabilirken bazı antijenlere ise yetersizdir.
Özellikle polisakkarit antijenlere karşı antikor yanıtı belirgin olarak bozulmuştur. Hastaların %50’sinden fazlasında difteri tetanoz toksoid aşılarına ve Hib aşısına karşı antikor yanıtının bozuk olduğu gösterilmiştir. Canlı virüs aşılarına karşı antikor yanıtları genellikle normaldir.
Anormal T hücre fonksiyonu mitojenlere azalmış lenfosit yanıtı ile birliktedir. Hastaların % 90’nında gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonlarını gösteren deri testleri(Candida PPD ) anormaldir. Dolaşan nötrofil sayısı dokulara nötrofil göçü ve nötrofillerin fagositoz ve bakterisidal aktivitesi genellikle normaldir. İn vitro olarak nötrofil ve monosit kemotaksisinin yetersiz olduğu gösterilmiştir.

TANI

Konjenital veya erken başlangıçlı mikrotrombositopeninin görüldüğü her erkek olguda WAS tanısı düşünülmelidir. X’ e bağlı geçiş gösteren bu hastalıkta aile öyküsünün varlığı tanıyı kolaylaştırır. Hastalığın tanısında Avrupa İmmün Yetersizlik Topluluğu (ESID) ve Amerikan İmmün yetersizlik grubunun (PAGID) ortaklaşa belirlediği kriterler kullanılmaktadır.


WAS’DA TANI KRİTERLERİ (ESID+PAGID)
– Kesin

• Konjenital trombositopeni ( trombosit sayısı < 70000/ mm3) ve küçük trombositleri olan erkek olguda aşağıdakilerden en az birinin olması
– WASP mutasyonu
– Lenfositlerde Northen Blot’la WASP mRNA yokluğunun gösterilmesi
– Lenfositlerde WASP ekspresyonunun olmaması
– Maternal kuzen yeğen veya dayıda mikrotrombositopeni varlığı
– Kuvvetle mümkün

• Konjenital trombositopeni (trombosit sayısı < 70000/ mm3) ve küçük trombositleri olan erkek olguda aşağıdakilerden en az birinin olması
– Egzema
– Anormal polisakkarit antikor yanıtı
– Tekrarlayan bakteriyel/ viral enfeksiyonlar
– Otoimmun hastalıklar
– Lenfoma lösemi veya beyin tümörü
– Mümkün

• Mikrotrombositopenisi olan veya trombositopeni nedeniyle splenektomi yapılmış erkek olguda aşağıdakilerden en az biri
– Egzema
– Anormal polisakkarit antikor yanıtı
– Tekrarlayan bakteriyel/ viral enfeksiyonlar
– Otoimmun hastalıklar
– Lenfoma lösemi veya beyin tümörü
TEDAVİ VE PROGNOZ

Klasik WAS olgularında prognoz kötüdür. 1960’lı yıllarda WAS’lu hastalarda beklenen yaşam süresi 3 yıl altında iken 1994’de bu hastalardaki ortalama yaşam süresi 11 yıla kadar yükselmiştir. Mortalite sebepleri arasında enfeksiyonlar (%44) kanama (%23) malignensi (%26) yer almaktadır.
WAS olgularında küratif tedavi yöntemleri hematopoietik kök hücre ve gen naklidir. 16 Bu olguların çoğunda immünglobulin düzeyleri nispeten normal olmasına karşın defektif spesifik antikor yanıtı nedeniyle profilaktik intravenöz immunglobulin (IVIG) kullanılmaktadır.
Bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde profilaktik antibiyotiklerin kullanımı yararlı olabilir. Kontrol altına alınamayan kanamalarda trombosit transfüzyonları verilebilir. Yüksek doz IVIG ve steroidler kanamayı kontrol altına almada etkin bulunmamıştır. 9 Splenektomi kök hücre transplantasyonu şansı olmayan ve kanamanın kontrol altına alınamadığı olgularda düşünülebilir. Egzemanın tedavisinde topikal steroidler ve nonsteroid anti-inflamatuar ajanlardan yararlanılabilir.

GEN TEDAVİSİ

WAS tedavisinde gen tedavisi üzerinde çalışmalar devam etmektedir. WAS’lu hastaların T hücrelerine WASP genini içeren retroviral vektör ile WASP geni aktarılmış bu şekilde oluşan transforme T hücrelerinde WASP geni expresyonunun normal bireylerdeki gibi olduğu görülmüştür. Buna ek olarak; transforme T hücrelerinin fonksiyonel olarak normal olduğu gösterilmiştir.
Yapılan hayvan çalışmalarında; WASP geni ekspresyonu düzeltildiğinde WASP defektif hücrelerin normal matür B ve T hücrelere dönüşmüş olduğu ve T hücre sinyalizasyonunun düzelmiş olduğu saptanmıştır. İn vivo yapılan çalışmalarda retroviral vektörler aracılığıyla hematopoetik öncül hücre nakli ile WAS’da görülen hücre sinyalizasyonunda ve hücre fonksiyonlarında düzelmeye yol açtığı gözlenmiştir.