DiGeorge sendromü

Kromozom 22 deki gen defekti sonucu ortaya çıkan bu sendromda embiryojenik (anne
rahminde) dönemde 3. ve 4. faringeal yarıkların anormal gelişimi söz konusudur. Bunun
sonucunda bu dokulardan orijin alan timus paratiroid bezleri kalp ve büyük damarlar
etkilenebilmektedir. Timus bezinin az gelişmesi veya hiç gelişmemesi değişken ciddiyette T hücre azlığına ve dolayısıyla hücresel immün yetmezliğe yol açmaktadır. Hipoparatroidiye
bağlı olarak hipokalsemik konvülsiyonlar (havale) görülebilmektedir. Konjenital (doğuştan)
kalp hastalığı büyük damar anomalisi ile birlikte kalp duvar hasarını içermektedir. Hastalığın
bir diğer ayırt ettirici özelliği anormal yüz (mikrognati -küçük çene- düşük kulak kısa filtrum
ve gözler arası mesafenin fazla olması) görünümüdür. B hücre sayıları normal ancak
azalmış olan T hücresine bağlı olarak antikor cevapları bozulmuştur. Parsiyel DiGeorge
sendromu hafif seyirli olup hastaların %80’ini oluştururken ağır seyirli komplet DiGeorge
sendromun ise klinik ağır kombine immün yetmezlik kadar ciddi seyretmektedir. Virüsler ve
pneumocystis carini etkenli enfeksiyonlar oldukça sıktır. En sık görülen akciğerlerde görülen
kötü sonuçlar pneumocystis carini pnömonisi sonrasında meydana gelmektedir. Hastaların
akciğer filmlerinde üst mediasten timus yokluğuna bağlı olarak dar görünmektedir.
Bu hastalarda timus gelişmemiştir. Ancak bazı vakalarda anormal yerleşimli timus
saptanabilir. Olguların çoğunda T hücre sayısında azalmaya veya işlev bozukluğuna bağlı
olarak sık tekrarlayan infeksiyonlar görülmektedir. Đnfeksiyonlar daha geç dönem başvuru
şikayetlerindendir. Hastalarda infeksiyonlar genellikle doğumdan sonraki birkaç ay içinde
görülmektedir. Bunlar virüs bakteri mantar ya da protozoa kaynaklı tekrarlayıcı kronik
enfeksiyonlardır.
Ağır bir immün yetmezliği olmayan Parsiyel DiGeorge Sendromlu olguların çoğu herhangi bir
tedavi gereksinimi duymazlar. Kombine T ve B hücre yetmezlikli hastalar için genel profilaktik
tedavi prensipleri uygulanır.
DGS tanısı ile birlikte trimetoprim-sülfometaksazolepitel veya uygun donörden kemik iliği nakli komplet DiGeorge sendromunda önerilen tedavi
yöntemleridir. Kalsiyum ve vitamin D hipoparatiroidizmin tedavisinde kullanılır. Diyetteki
fosforun azaltılması ideal kalsiyum düzeyinin sağlanması için gerekli olabilir. Kalp sorunu
olan çocuklar da major kardiyak cerrahi gerekebilir.
epitel veya uygun donörden kemik iliği nakli komplet DiGeorge sendromunda önerilen tedavi
yöntemleridir. Kalsiyum ve vitamin D hipoparatiroidizmin tedavisinde kullanılır. Diyetteki
fosforun azaltılması ideal kalsiyum düzeyinin sağlanması için gerekli olabilir. Kalp sorunu
olan çocuklar da major kardiyak cerrahi gerekebilir.
Klinik
DiGeorge Sendromunun kliniği oldukça değiflkendir. Konjenital kalp ve büyük damar anomalileri palatal yetersizlik ve hipokalsemi hastalığın klasik triadıdır. Fasiyal dismorfizm de DiGeorge Sendromuna eşlik edebilir . Ayrıca trakeomalazi
bronkomalazi tiroid agenezisi özefagus atrezisi gastroözefagial reflü gelişme gerilği respiratuar yetmezlik yarık damak ve dudak kısa filtrum ve koanal atrezi gibi üst hava yolu ve yüz anomalileri; kas-iskelet gastrointestinal ürogenital sistem geliflimsel anomalileri koloboma duyma kayb› büyüme geriliği gibi bulgular DiGeorge Sendromunda görülebilir . Bir çok olguda değişen derecelerde mental retardasyon mevcuttur. Mental retardasyonun sebebi hipokalsemik konvülziyonlara efllik eden ağır hipoksi olabilir.
DGS’ li hastaların perinatal periyotta ilk başvuru şikayeti hipoparatiroidizme bağlı konvülziyondur. Enfeksiyonlar ise daha sonraki başvuru şikayetlerindendir. Hastalarda enfeksiyonlar genellikle doğumdan sonraki birkaç ay içinde görülmektedir. Bunlar
virüs bakteri mantar ya da protozoa kaynaklı tekrarlayıcı kronik enfeksiyonlardır.

Spesifik Testler
Göğüs radyografilerinde timus gölgesinin yokluğu timik yetmezliğin bir göstergesi olarak değerlendirilebilmekle birlikte strese bağlı involüsyondan dolayı timusun küçülmesi bu bulgunun değerini azaltmaktadır. Mediastinal timus büyüklüğünün güvenilir bir ölçümü MRI ile yapılabilir ancak ço¤u DGS’li hastada timusun mediastene inememesinden dolayı bu pahalı tanı yöntemi pratikte pek kullanılmamaktadır. Hipoparatiroidizm tanısı düşük kalsiyum yüksek fosfor ve düşük parathormon düzeylerinin
tespiti ile konulur. TELE EKG EKO ve anjiografi gibi standart tanı yöntemleri ile kardiyak patolojiler değerlendirilmektedir. Kalıtımsal hastalık ciddi komplikasyonlara neden olabilmesi ve zihinsel geliflimin etkilenebilmesi nedeniyle 22. kromozom delesyonunun erken tanısı önemlidir. Klinik flüphenin ardından 22. kromozom delesyonunun tespiti FISH ile yapılır . Kültüre edilmiş amniyositler ve koryon villus örneklerinde FISH yöntemi uygulanabilir. FISH eski tekniklerden daha kolay hızlı ve güvenilirdir. DGS tanısında oldukça sensitif bir test olup genetik danışma amacı ile de kullanılmaktadır

Tedavi
Ağır bir immün yetmezliği olmayan Parsiyel DiGeorge Sendromlu olguların çoğu herhangi bir tedavi gereksinimi duymazlar.
Kombine T ve B hücre yetmezlikli hastalar için genel profilaktik
tedavi prensipleri uygulanır. DGS tanısı ile birlikte trimetoprimsülfometaksazol (TMP SMX) profilaksisinin verilmesi gereklidir.
Böylece bu hastalarda pnömosistis carini pnömonisi gelişme
riski azalır. Ayrıca canlı virüs aflısı yapılmamalıdır. Timusu olmayan komplet DGS’ lı hastalarda ışınlanmamış kan verilmesi fatal sonuçlanabilir. Transfüzyon için ışınlanmış CMV-negatif kan ürünleri kullanılmalıdır. Ayrıca bu olgulara intravenöz immünglobülin desteği de gerekebilir. Timus veya kemik iliği nakli son zamanlarda gündemde olan tedavi yöntemleridir . Kalsiyum ve vitamin D hipoparatiroidizmin tedavisinde kullanılır. Diyetteki fosforun azaltılması ideal kalsiyum düzeyinin sağlanması için gerekli olabilir. Kardiyak anomalili çocuklarda major kardiyak cerrahi gerekebilir