Organizmanın mikroplar veya virüsler ta*rafından istilası sonucu ortaya çıkan enfek*siyon hali olup bir kişiden diğerine bulaşa*bilir ve salgınlara yol açar.

Bu hastalıklar çocuklarda sık görülmek*le birlikte büyüklere de bulaşabilir. Doğru*dan doğruya bir insandan diğerine geçebilir: Bu tehlikeyi atlatmak için en iyisi tecrittir. Hastalık dolaylı olarak dirençli bir mikrop*la su veya mikrop bulaşmış diğer maddeler*le de başkasına geçebilir. Bu durumda dezen-feksiyon en etkili yöntemdir.

Enfeksiyon birine bulaştıktan sonra ku*luçka dönemi başlar. Hastalığın türüne göre kuluçka dönemi süresi değişiktir. Sonra or*taya çıkar.

Bu aşamada şu belirtiler görülür: Ateş yükselmesi başağrıları ihtilâç hali nezle ök*sürük boğaz ağrıları gözlerde akıntı deri*de döküntüler (kabarcık kızarıklık) bezler*de şişme.

Bu belirtiler ortaya çıkar çıkmaz dokto*ru hemen haberdar.edin. Hastayı yatırın tec*rit edin. Ateşini ölçüp yazın. Doktor tavsi*yesi olmadan da hiçbir ilaç vermeyin.

Bu tür hastalıklar aşıyla önlenebilir; an*cak uyanlara rağmen anne-babalar çok kez rapel aşılarını yaptırmayı ihmal ederler. Aşı tekrarları ilk aşı kadar önemlidir. Bu aşıla*rın bazıları bebek dünyaya geldikten sonra yapılmak üzere zorunlu kılınmıştır.

Resmi makamlara bildirilmesi zorunlu hastalıklar

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bazı bulaşıcı hastalıkların resmi makamlara duyurulması zorunludur. Bilgi il sağlık mü*dürlüğüne veya çocuk okullu ise devam et*tiği okul müdürlüğüne duyurulur. Okul da milli eğitim ve sağlık müdürlüklerini haber*dar eder. Doktorlar da bu hastalıkları bildir*mekle yükümlüdür.

Okullarda da bulaşıcı hastalıklardan biri görüldüğü zaman hasta çocuğun devamı sü*reli olarak kısıtlanır ve diğer öğrenciler ara*sında da aşı kampanyası başlatılır.

AŞAĞIDAKİ LİSTEDE BAŞLICA BULAŞICI HASTALIKLAR GÖSTE*RİLMİŞTİR. BUNLARIN YANINDA ÇARPI (X) İŞARETİ OLANLARIN DUYURULMASI ZORUNLUDUR:

Şarbon (x) Kolera (x) Boğmaca(x) Difteri (x) Basilli dizanteri Sarı humma Tifo ve paratifo (x) Cüzzam (x) Menenjit