1- İltihabi Romatizma (Artrit): Ateş eklemlerde ağrı şişlik kızarıklık ve hareket güçlüğü halsizlik iştahsızlık şeklinde kendi*sini belli eder.

Kalbi ve sinir sistemini etkileyen çocuklarda ve ye*tişkinlerde görülen bir hastalıktır. Ateşli ve sükunetli devreleri vardır. Ateşli devrede kaphea tedavisi yerine yatakta istirahat ve ilâç tedavisi uygulanır.

İlâç tedâvisi müsbet netice verip hasta ateşli devreyi atlattıktan sonra kaplıca destekleyici bir tedavi ola*rak tavsiye edilebilir. Bu durumda kaplıcanın şu faydaları görüle*cektir:
• Eklemlerde arta kalan ağrılar azalır.
• Ateş ve nabız normale döner.
• Halsizlik ve iştahsızlık sona erer; hasta kendisini daha zinde hisseder.
• Kansızhk ve kanda görülen romatizmal bulgular ortadan kal*kar.
• Yeni nöbetlerin gelmesi engellenmiş olur.

2- Yaşlılık Romatizması (Osteoartrit): Genellikle elli yaşın üze*rindeki erkeklerde görülür. Geçmişte hastalanmış veya kaza ge*çirmiş eklemleri tutar. Eklemler şişer ve hareket sırasında çok ağ*rı verir. Parmak kemiklerinin uç eklemlerine yakm yerlerde kemik büyümesi görülebilir. Ağırlık taşıyan eklemler hareket sırasında gıcırtılı bir ses çıkarır.

Hastalık ilerlemiş ise; istirahat fizikoterapi ve ortopedik mü*dahaleden sonra ancak kaphca tedavisi uygulanabilir.

3-Başka Bir Hastalık Sonrasında Ortaya Çıkan Romatizma (Romatoit Artrit): Umumiyetle yirmi-kırk yaş arası kadınlarda gö*rülür. sebebi tam bilinmemekle beraber iltihabi bir kadın hasta*hğından sonra ortaya çıktığı için; bir çeşit bağışıklık reaksiyonu olduğu sanılmaktadır.

El ve ayakların ufak eklemlerinde altçene kemiğinin kafatasına birleştiği yerdeprücük ve göğüs kemiği eklemlerinde ağrı ile birlikte şişlikler görülür.Hastalığm ilerlemesini beklemeden bir doktora müracaat edi*lirse kaplıca tedavisi çok iyi neticeler verecektir.

4-Doku Harabiyeti ile Neticelenen Romatizmalar (Fibrozit): Mafsal ağrıları ve tutuklukları ile birlikte; erkeklerde damar sert*liği kadınlarda şişmanlama eğilimi görülür. Eklem yerlerindeki bağ doku iltihaplanma sonucu yıkıma uğrar ve tutukluklara se*bep olur.

İlerlemesi halinde hastada iştahsızlık hareketsizlik ve beslenme bozuklukları görülür. Zaman zaman vücut ateşinde yük*selmeler olur. Kaplıca tedavisinin iyi neticeler verdiği gözlenmiş*tir.

5-Ameliyat Sonrası Ortaya Çıkan Eklem Tutuklukları: Çeşitli iş kazaları sırasında hareket sistemlerinde meydana gelen kırık çıkık ve ezilmelerin bazan ameliyatla tedavisi gerekmektedir. Ameliyat sonrasında cerrahi müdahale gören eklem yerlerinde ağrılar ortaya çıkabilir. Bu ağrılar için de kaphca tedavisi çok iyi neticeler vermektedir.

Romatizmaya Yakalanmamak İçin: Romatizmanın hemen he*men her çeşidinin tedavisi zor hastalıklardan olduğu kabul edilmiştir. Bunun için hastahkla mücadeleden ziyade; koruyucu ted*birler daha önemlidir. Romatizmaya yakalanmamanın kuralları şöyle sıralanabilir:

DİKKAT: Kemik tümörü olduğu teşhis edilen hastalar kesinlik*le kaplıcaya gidemezler. Ayrıca romatizma ile ilgisi olmayan mikrobik kemik ve mafsal hastalıklarında da kaplıca tedavisi uy*gulanmamalıdır.