Değişik nedenlere bağlı olarak oluşan kronik böbrek hastalığında ileri derecede nefron kaybı vardır. Böbrek fonksiyonları geri dönme*yecek şekilde bozulur GFH düşer idrarı konsantre etme yeteneği azalır ve üremi tablosu oluşur.

Üremi ; böbrek fonksiyonlarındaki yetmezlik sonucu ortaya çıkan semptomlar grubudur. GFH dakikada 10 ml'nin altına düşer.
Belirti ve Bulgular
Kronik böbrek yetmezliğinde görülen belirti ve bulguların temel nede*ni;
Proteinlerin yıkım ürünlerinin kanda artması Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozuklukları olarak ortaya çıkar. Bu bozukluklar vücudun bütün sistemlerini etkiler.
Elektrolit-sıvı ve asit-baz dengesine ilişkin belirti ve bulgular;
Bulantı-kusma ve diyare nedeniyle hiponatremi ve dehidratasyon
İleri dönemlerde sodyum ve su retansiyonu nedeniyle hipertansiyon
ve konjestif kalp yetmezliği
Oligüri nedeniyle hiperpotasemi
Hipokalsemi ile birlikte hiperfosfatemi ve magnezyum değerinde
yükselme.
Hipokalsemi belirtisi ebe-eli Trousseau ve Chvostek bulguları (+)tir.
Proteinüri sodyum-su retansiyonu nedeniyle ödem
Kanda üre kreatinin değerleri yüksektir. Tubuluslardan normal H
sekresyonu yapılamadğından hastalarda ****bolik asidoz görülür.
Gastro-intestinal sisteme ilişkin belirti ve bulgular
Ağız içinde amonyum oluşumunun artması nedeniyle ****lik tat his*setme ve ağızda amonyak kokusu
Ağız müköz membranlarda kuruluk kırmızı ülseratif lezyonlarla ka-rakterize üremik stomatitler. İştahsızlık (yiyecek görünce ya da yiyince bulantı). Bulantı-Kusma (özellikle sabah) Konstipasyon ileri dönemlerde diyare (bazen kanlı) Gastro-intestinal sistemin hemen her yerinden kanama olasılığı
Kardiyo-Vasküler ve Pulmoner Sisteme İlişkin Belirtiler;
Hiperpotasemi nedeniyle aritmiler
Volüm fazlalığı ve renin sekresyonunda artma nedeniyle hipertansi*yon
Ürenin seröz zarlarda (perikart plevra periton ve menenjlerde) top*lanması nedeniyle perikardit. Perikarditte olası hemorajik efüzyon sonucu perikardiyal tamponat
Üremit plörit ve plevral efüzyon (sıklıkla üremik perikardit ile birlik*te)
Volüm artışı nedeniyle vasküler konjesyon ve buna bağlı olarak da konjestif kalp yetmezliği ve giderek pulmoner kapiller permeabi-litenin artması ve akciğer ödemi (üremik akciğer) Asidoz nedeniyle Kusmaull solunumu gelişir.
Hematopoetik Sisteme İlişkin Belirli ve Bulgular
Eritropoetin oluşumundaki azalma ve eritrositlerin yaşam süreleri*nin kısalması nedeniyle anemi
Lökosit fonksiyonları bozulduğundan enfeksiyonlara direncin azal*ması
Koagülasyon bozukluğu nedeniyle kanamaya eğilim (ekimoz pur-pura burun kanaması ve mukoz membranlarda kanama)
Nörolojik Belirti ve Bulgular
Üremide santral sinir sistemi belirtileri sıktır.

Başlıca santral sinir sistemi belirtileri;

Son olaylarla ilgili bellek kaybı
Emosyonel iritabilite
Dikkat azalması
Uykusuzluk
Konsantrasyon yeteneğinde azalma
Depresyon
Paranoid ve agresif kişilik değişikliği
Anksiyete
Disoryantasyon
Halüsinasyon
Konfüzyon
Ataksi
Konuşma bozukluğu
Yürüme bozukluğu
Afazi
Stupor
Flapping tremor
Konvülzyonlar ve koma
Üremik Nöropati Belirtileri
Alt ekstremitelerde ağrı ve uyuşma
Adalelerde iritabilite
Kolay yorulma
Halsizlik
Atrofi ve kramp
Ayaklarda kuvvet azalması
Postural hipotansiyon
Görmede akut kayıp (üremik körlük)

Cilt Belirtileri

Anemi nedeniyle konjuktiva ve avuç içinde solukluk Pıhtılaşma bozukluğuna bağlı olarak ekimoz hematom diş eti ve mukoz membranlarda kanama olasılığı
Terde yüksek konstantrasyonda bulunan üre suyun buharlaşması sonucunda deri yüzeyinde beyaz kristal toz halinde birikmesi (üre*mik frost)
Üre kristallerinin cildi tahriş etmesi nedeniyle kaşıntı. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek ürenin nervus fre-nikusu uyarması nedeniyle sık sık inatçı hıçkırık nöbetleri görülebi*lir.

Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Kronik böbrek yetmezliğinde konservatif tedavinin amacı; Mevcut renal fonksiyonları korumak Üreminin neden olduğu semptomları tedavi etmek Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesini düzenlemek Komplikasyonları önlemek Fiziksel ve psikolojik rahatlığı sağlamaktır. Bu amaçlara yönelik
Protein ve potasyumu kısıtlı ve bol karbonhidratlı diyet 24 saatte çıkardığı sıvıdan 500 mi. fazla (zorunlu kayıp) olacak şekilde sıvı replasmanı yapılır.
Gastrointestinal sistemdeki fosforu bağlaması için alüminyum hid*roksit ve antiasit verilir.
Hipertansiyon için aldomet gibi antihipertansif ilaçlar verilir Diüretikler verilebilir
Epileptik konvülzyonları önlemek için valium ve dilantin verilebilir. Kan transfüzyonu yapılabilir. Demir ve folik asit takviyesi yapılabilir Bulantı ve kusmayı kontrol altına alabilmek için antiemetikler gerekebilir
Tetani geliştiğinde kalsiyum glukonat verilir
Asidoz durumunda sodyum laktat sodyum glukonat verilir
Akciğer ödemi geliştiğinde intravenöz olarak digitalize edilir
Konservatif tedavi yöntemleri ile kontrol edilemeyen şiddetli hiper-
kalemi hiponatremi ya da ****bolik asidoz ekstrasellüler volüm
fazlalığı vb. durumlarda hasta diyalize alınır