Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türk Tarih Tezi


  Türk Tarih Tezi
  1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikiyle oluşturulan tarih yorumu. 1930 yılında yüz adet basılan Türk Tarihinin Ana Hatları isimli eser Türk tarih tezinin bildirgesi sayılır. Bu eser doğrultusunda hazırlanan ve 1931-1939 yılları arasında liselerde okutulan dört ciltlik ders kitabı da Türk tarih tezinin temel metinlerindendir. İslam ve Hristiyan çatışmasına dayalı Osmanlı tarihi tezine ve Türkler aleyhinde yazılan batılı tarih tezlerine tepki olarak ortaya konmuştur. Bilimsel çevrelerde Türk tarih tezi siyasi gayeler taşıdığı hayalci veya romantik milliyetçi yönlerinin olduğu savlarıyla eleştirilmiştir.


  Yazılma sebepleri


  Mustafa Kemal 1923 yılında İstanbul Üniversitesi Profesörler kuruluna "Ulusal bağımsızlığımızı bilim alanında da tamamlama" görevi verdi. Türk Tarih Tezi Osmanlı tarih yazımının mirası olan İslam merkezli tarih yorumlarına ve Avrupa merkezli tarih yorumlarına karşı alternatif bir milli yorum geliştirilmesi amacıyla 1930'larda ortaya atılmıştır. Atatürk batılı tarih tezlerinin doğru kabul edilip okullarda okutulması yerine milli bir tarih yazılması gerektiğine inanıyordu. On beşinci yüzyıldan beri Batı'lı tarih yazarları medeniyetin başlangıcı yeri olarak Yunan Medeniyetini vermekteydi.

  Bu tarih görüşünde Türkler Orta Asya'daki göçebe aşiretler olarak anlatılıyordu. Özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren bu tez ırkçı antropolojik yaklaşımlarla bir ırk aidiyetine (Sarı ırk Brakifesal beyaz ırk vb.) oturtulmaya çalışılmıştı. Bir Fransız okulunda öğrenci olan Afet İnan Fransızca tarih kitaplarında Türklerin uygarlık yapıtlarına yer vermediğini ve Türklerden "ikinci dereceden sarı ırktan istilacı barbar kavim" olarak sözedildiğini Atatürk'e anlatır.


  1931 - 1939 yılları arasında liselerde okutulan dört ciltlik tarih kitabının önsözünde çalışmanın amacı açıklanmıştı.

  "Bu yapıtın amacı yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış Büyük Türk Ulusuna tarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçmişini hatırlatmaktır."


  —Türk Tarihinin Anahatları Önsözünden 1931

  Cumhuriyet kurulana dek medreselerde Türk kimliği üzerinde durulmaksızın sadece padişahların eski seferleri gerçeklerden uzak abartılı bir hikâye biçiminde veriliyordu. 20. Yüzyıl başlarında dahi üniversitelerde modern ve bilimsel bir tarih öğretilmiyordu. Antropoloji filoloji arkeoloji ve benzeri bilimler tarih araştırmalarında kullanılmıyordu. 19. yüzyıl sonunda Orta Asya'da Orhun Yazıtları yabancı bilimadamları tarafından Türkçe olarak okunmuştu

  Atatürk Türk ulusunu odak alarak Türk tarihini araştırmak bu şekilde Cumhuriyet'in temel amacı olan ulus-devlet yaratma sürecine tarihsel bir referans oluşturmak için tarih bilimcilerini teşvik etti. Türklerin dünya uygarlıklarının gelişimindeki yeri ile ilgili araştırmalar yapılmasını sağlamak istiyordu.

  Ülkenin eski uygarlıklarını ortaya çıkarmak bugünkü Türkiye halkıyla Türk kavimlerinin ilişkisini araştırmak genel Türk tarihinin bilimsel tutarlılık ile yazılmasını sağlamak amaçlardan bazılarıdır.

  Yazılması

  Atatürk Tarih konusuna çok önem verdiği için Türk Tarih Kurulu'nun kurulmasına öncülük etmişti. 1930 yılında Afet İnan Tevfik Bıyıklıoğlu Samih Rıfat Yusuf Akçura Reşit Galip Hasan Cemil Çambel Sadri Maksudi Arsal Şemsettin Günaltay Vasıf Çınar ve Yusuf Ziya Özer "batılı yazarlar tarafından yazılmamış" Türk Tarihini araştırmak için çalışmalara başladılar.

  1930 yılında Türk Tarihinin Ana Hatları adlı 606 sayfalık eseri hazırladılar. 606 sayfalık bu çalışma sadece bir ön derlemeydi. Sadece 100 adet bastırılarak ülke çapında bilim adamlarına dağıtılarak incelettirildi. İlk derleme kitabı ilim adamlarınca incelendi tartışıldı ve değerlendirmeler ve düzeltmeler yapıldı. 1931 yılında 87 sayfalık ikinci kitap Türk Tarihinin Ana Çizgileri-Giriş Bölümü hazırlandı. 4 ciltlik bu çalışma bu sefer 30000 adet bastırıldı. 4 ciltlik eser 1931-1939 döneminde liselerde tarih derslerinde okutuldu. 1935 yılında Atatürk; Afet İnan ve Hasan Cemil Çamlıbel'e yeni bir araştırma programı dikte etti. Tarih konularında araştırma yapacak bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla 1935 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu. 1937 yılında İkinci Türk Tarih Kongresi toplandı. Bu kongreye yabancı bilim adamları da katıldılar.


  Savunduğu tezler


  Önsözünden anlaşılacağı üzere dört ciltlik tarih Türklerin uygarlığa katkılarını ortaya çıkarmayı açıklamak ister. Avrupa medeniyetinin göçler sonucu Asya'dan gelen insanlar tarafından oluşturulduğunu Yunan bilim sanat ve felsefesinin bütün pınarlarının da aslında Anadolu'da olduğunu savunur.

  Türk Tarih Tezi beyaz ırkın kökeninin Orta Asya olduğu hipotezinden yola çıkmaktadır. Buna göre değişik çağlarda çeşitli göç dalgaları halinde Orta Asya'dan dünyaya yayılan Türklerin de atası olan halklar dünya medeniyetlerinin önemli bir kısmını kurmuştur. Irklardan bahsederken belirli bir ırkın üstünlüğünü savunmaz. Göçler sonucu ırkların birbirlerine karıştığını anlatır.

  Türk tarih tezinde 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başlarında yapılmış araştırmalara dayanılararak milli bir tarih yorumu ortaya konmuştu. Tarihte yaşamış büyük medeniyetler kurmuş bazı kavimlerin Türk olduklarına dair kanıtlar ortaya sürülmüştü. Tarih öncesinde uygarlık izlerine rastlanmamış diyarlara medeniyetin Türklerin de dünyaya yayılmış olduğu Orta Asya'dan yayıldığı fikri savunulmuştur.

  Türk tarih tezine göre M.Ö. 3000 ile M.Ö. 1200 yılları arasında Orta Asya'dan yurtlarını terk edip Akdeniz havzasına yayılan brakisefal'ler Türklerin atalarıdır.

  Dünya medeniyetinin başlangıcını Yunan Medeniyetine bağlamak yanlıştır. Etiler (Hittitler) Anadolu'da yaşamış Yunan Medeniyetinden daha eski bir medeniyettir.

  Etrüskler'in İtalya'ya Anadolu'dan gitmiş oldukları kesindir. Orta Asya'dan yayılan göç dalgaları Avrupa'ya da yayılmış ve vahşet ortamı süren kıtaya sırasıyla cilalı taş bakır tunç ve demir çağı sanatlarını götürmüşlerdi.

  Bir Asya kavmi olan Keltler göç yollarında önemli eserler bırakmışlardı. Ligürler Kimriler ise Keltlerden önce Avrupa kıtasında Kırım ve Danimarka'ya kadar gitmişlerdi. M.Ö. 2000 yılına kadar Avrupa'da bakır aletler dahi bulnamamışken bu tarihte bronz aletler birden bire çoğaldığı kazılarda tespit edilmişti. Bronz madeninin kaynağı kalay madeni Asya'da bol miktarda bulunurken Avrupa'da sadece ince bir damar halinde Fransa'da bulunumaktaydı.

  Mustafa Kemal Atatürk 1928-1930 yılları arasında Türk Tarih Tezi'nin oluşturulmasında tarihçilere önderlik etmiştir. Atatürk'ün "Anadolu 7000 yıllık Türk beşiğidir" sözü onun Anadolu'daki Türk varlığının Malazgirt Meydan Muharebesi'nden çok öncelere dayandığına olan inancını yansıtmaktadır.


  Atatürk Samsun'da coğrafya dersi sırasında. Haritadaki taralı alan tezde yer alan Türk devletlerinin kurulduğu coğrafyayı işaret etmektir.


  Teze göre Türk devletleri


  Türk tarih tezi'ne göre tarihteki Türk devletleri şu şekildedir:

  1. Orta Asya'da Türk-Hun İmparatorluğu.
  2. İdil-Tuna arasında İskit İmparatorluğu.
  3. Ural Dağları ve İdil Nehri arasında Batı Hun Devleti.
  4. Avrupa Türk-Hun İmparatorluğu ve Avar İmparatorluğu.
  5. Batı Türkeli ve Kuzey Efganistan'da Akhunlar Devleti.
  6. Orta Asya'da Gök Türk İmparatorluğu Tukyu ve Kutluk Devleti.
  7. Karadeniz'in kuzeyinde Hazar Bulgar ve başka isimde Türk devletleri.
  8. Gök Türk İmparatorluğu'ndan sonra Orta Asya'da çeşitli isimlerde Türk devletleri.
  9. Aral Gölü güneyinde Samanoğulları Devleti.
  10. Aral Gölü'nden Hint'e kadar uzanan alanda Gazneliler Devleti.
  11. Sir Irmağı doğusunda Karahanlılar ve Kara Hatalar Devleti.
  12. İran Mezopotamya Anadolu ve Suriye sahalarında Selçuklar Devleti.
  13. Harzem kıtasında ve bütün İran'da Harzemşahlar (Harizm) Devleti.
  14. Başkenti Semerkant olan Büyük Timur İmparatorluğu.
  15. Hindistan'da Babür İmparatorluğu.
  16. Asya Avrupa ve Afrika'da Türk-Osmanlı İmparatorluğu.
  17. Türkiye Cumhuriyeti.

  Akademik eleştiriler

  Atatürk'ün hazırlanmasına öncülük ettiği Türk Tarihinin Ana Hatları kitabının yazarlarından olan Fuad Köprülü 1940 yılında yazdığı bir yazıda kendisinin de katkıda bulunduğu eseri Avrupa tarihçiliğinin Türkler aleyhinde yazılmış temelsiz ve olumsuz düşüncelerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkan Romantik Nasyonalist bir tarih anlayışı olduğunu yazmıştır.

  Romantik milliyetçilik eleştirisi Atatürk'ün yazılmasını teşvik ettiği tarih görüşünde dünya uygarlık tarihinin kökenlerinin sadece Hint-Avrupa lisanı konuşan topluluklara atfedilmesine Türkleri sarı ırka mensup barbarlar olarak gösterilmesine bir tepki olarak ortaya konmuştu. Dünyadaki bütün dillerin kökeninin Türk dilinin kökeni ile ortak olduğu görüşünde olduğu gibi Güneş Dil Teorisi'nde de dile getirilen tepkisel ve romantik milliyetçi savları içinde barındırmaktaydı.

  Türkçü bilim adamı Zeki Velidi Togan 1932 yılında I. Türk Tarih Kongresinde tıp doktoru Reşit Galip'in sunduğu bildirgeyi Orta Asya'nın tarihte bir iç deniz olduğu savı nedeniyle eleştirdi. Ardından Türkiye'yi terk ederek Almanya'ya gitti 1939 yılında tekrar Türk Milli Eğitim Bakanı tarafından Türkiye'ye davet edilinceye kadar yurda dönmedi akademik çalışmalarına Almanya ve Avusturya'da devam etti.

  Turancıların eleştirileri

  Turancı fikirlere sahip kişiler Türk tarih tezini eleştirmiştir. Turancılara göre Türk Tarih Tezi gerçeklerden uzak ve gayri ilmidir. Çünkü Turancı görüşe göre Orta Asya Türklerin Anayurduydu. Orda yaşayan Türk halklarını esir ırkdaşları olarak kabul ettiler. Rıza Nur Türk Tarihi isimli eserinde Orta Asya'daki tutsak Türkleri kurtarma davasını anlatır. Rıza Nur'a göre Çin İran ve Rusya'daki tutsak Türklerin kurtarılması gerekmekteydi. Turancılar o dönemde ırkların üstünde Türk ırkı kavramını benimsemişlerdi. Türklük kavramını savaş savaşçı alp kavramları üzerinde geliştirdiler. Türk tarih tezinde turancı görüşün savunduğu değerlere itibar edilmez. Eski Anadolu medeniyetlerinin Türkler ile bağlarını araştırmaya çalışan romantik bir coşkunluk taşıyan Türk tarih savı Turancılık akımının ileri gelenlerinden Nihal Atsız tarafından ilmi gerçeklerden uzak olmakla eleştirilmiştir. Türk tarih savında Hititlerin Sümerlerin hatta Yunan Medeniyetinin Orta Asya'dan dünyaya yayılmış bir medeniyetin devamı olduğu izah edilmeye çalışılmıştı. Bu durumda doğal olarak dilleri de Türklerin eski dilleri ile ortak olmalıydı. Nihal Atsız Türk tarih savını gayri ilmi olması ve gerçeklerden uzak olması nedeniyle tenkit edilmiştir ona göre ve Türkler Orta Asyalı bir ırktır ve Anadolu medeniyetlerini Türkler ile bağdaştırma gayretleri yanlıştır.

  Medeniyeti öne çıkaran Türk tarih tezi ırk temelini savunan turancı görüşe ters düşmektedir. Türk tarih tezinde millet tanımı bir ırk aidiyetine dayandırılmaz onun yerine medeniyetleri esas alır.[4][16] Atatürk Afet İnan'ın 1930 yılında hazırladığı Medeni Bilgiler isimli kitabındaki öne çıkan ırk aidiyetine olan atfı çıkararak millet tanımını bizzat Dil kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların siyasal ve toplumsal kuruluşu şeklinde düzeltir.

  Türk tarih tezine göre Anadolu tarih boyunca göçler almış ancak hiç göç vermemiştir. Türkler de buraya gelen kavimlerdendir ve buradaki kültürler ve insan toplulukları ile karışmıştır. Aslında bu topraklarda geçmişte yaşamış kavimler dünya medeniyetlerinin de membaıdır ve günümüz Anadolu Türk kültürü de antik medeniyetlerin bir devamıdır. Bu sebeple Türk ulusu Hititler Urartular'ın eserlerinin doğal mirasçılarıdır.

  Kemalist Devrimin tarih tezi içerisinde yer verilmemekle beraber Meksika büyükelçisi Tahsin Mayatepek'in Atatürk'e sunduğu Mayaların dili kültürü ve tarihi ile ilgili raporların bazılarının bulunması üzerine Atatürk'ün Türk Tarih Tezi'nde dile getirilen göç hareketleri ve Kayıp Kıta Mu efsanesi arasında bir bağlantı olduğunu düşündüğü öne sürülmüştür.

  Türk tarih tezine ilmi dayanaktan yoksunluk ve milliyetçilik suçlamaları üzerine gelişen eleştirilerin abartılması Türklerin tarihi ile ilgilenen araştırmacıların ilkel milliyetçilik ve kafatasçılık gibi suçlamaları göğüslemeyi göze alamalarını gerektirmiştir.

  1990 yılları başında bazı yazarlar Türk Tarih Tezinin Türk tarihini yüceltmek amacıyla yazıldığını ve aşırılığa kaçıldığını bilimsel tarafsızlıktan uzak resmi devlet ideolojisi olduğunu Kürtleri görmezden geldiğini söyleyerek eleştirdiler.

  Tarihe katkıları

  Bu çalışmanın Türkiye'de tarih biliminin gelişimine katkıları da olmuştu. Anadolu medeniyetleri ile Türk tarihi arasında bağların araştırılmasını isteyen Atatürk'ün arkeolojik kazıları tarihinin araştırılmasını teşvik etmesi bu konuda bilim adamları yetiştirme gayretleri tarih konusunda ciddi araştırmalar yapılmasına başlangıç dayanağı olmuştu.

  Atatürk 1 Kasım 1936 yılında TBMM açılış konuşmasında Alacahöyük'de yapılan kazılarda bulunan eserlerin 5500 yıllık Türk tarihinin aydınlatılmasına ışık tutacağını açıklar. Bunun sonucunda Türk arkeologların yaptığı kazılardan elde edilen arkeolojik bulgular Hititler ile ilgili yeni bulguların ortaya çıkmasına bilinenlerin yeniden yazılmasına neden oldu.[9] Dil Tarih ve Coğrafya fakültesi kuruldu. Çiviyazısı okuyabilen bilim adamları yetişti. Binlerce Hitit tableti okundu. Arkeoloji müzeleri açıldı.
  Yed-i AdL, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ATSIZ'a göre Türk tarih tezini başkası yazamaz sadece o yazar. Utanmasa Türkiye'de tüm insanları toplayıp kafatası ölçümü bile yapardı ama hayatını kaybetti..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş