Cumhuriyet Döneminde Müzik

Cumhuriyet devrinde Hüseyin Sadettin Bey Viyana Konservatuarı’ndan mezun olan Hasan Ferit Bey Prag’dan Halil Bedi o tarihlerde daha öğreniminde olan Necip Kâzım Bey eserler vermeye başlamışlardır. Musa Süreyya’nın yönetimi altında iki kısımlı bir musiki okulu olan Darülelhan’ın ismi daha sonra İstanbul Konservatuarı olacaktır. Darülelhan Heyeti Union Francaise’de sekiz Elhamra’da altı konser vermiştir.

Ankara’da Riyaset-i Cumhur Orkestrası ve Musiki Muâllim Mektebi mevcuttur. Cemal Reşit’in (Rey) on iki halk türküsü halk dansları ve orkestrası eşliğinde uygulanmasını solist olarak yaptığı piyano konçertosu Paris’te başarı ile çalındı.

Hasan Ferit (Alnar) Viyana’da konserler verdi. Batı ülkelerinde Ekrem Zeki Ulvi Refik Necdet Ferhunde eğitim görmektedir. 1923-1933 arasında pek çok yabancı İstanbul’da konser verdi. Münir Nurettin Selçuk Türk müziği ni en iyi temsil edenler arasında bulunuyordu.

Yayın olarak Darülelhan Mecmuası Cumhuriyetin en iyi yayınıdır. Kitap olarak on yıl içinde Ahmet Muhtar’ın Musiki Tarihi Rauf Yekta’nın biyografik eserleri Türk Musikisi Nazariyetı ve Tarihi makaleleri Mahmut Ragıp’ın (Gazimihal) Halk Musikisi Tetkikleri Suphi Bey’in eğitici eserleri görülmektedir. Türkiye’de üzerinde en çok tartışılan sanat dallarından biri de müziktir. Bu durum Cumhuriyet’in ilk yıllarında da böyleydi. Osmanlı toplumunda merkezi bir anlayışla yönlendirilen müzik Cumhuriyet’in ilanı ndan sonra oldukça çalkantılı bir dönem geçirdi.

Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan saray orkestra ve bandosu Mızıka-i Hümayun 1924′te Ankara’ya aktarılıp Riyaseti Reisicumhur Musiki Heyeti’ne (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) dönüştürüldü. Bu orkestranın üyelerinden bir bölümüne öğretmenlik görevi verildi ve Eylül 1924′de Musiki Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) açıldı. Musiki Muallim Mekteplerinin amacı sanatçıdan çok orta öğretim için öğretmen yetiştirmekti. İkinci adım bir ‘milli musiki ve temsil akademisi‘ nin kurulmasıydı. ATATÜRK müziğin sadece teorik bir uğraşı olarak değil pratik ve uygulayıcı bir sistemle geliştirilmesini vurgulamış oluyordu. Devlet ilkini 1925′te açtığı yarışmalar sonucunda başarılı olanları Paris Berlin Budapeşte ve Prag gibi kentlere öğrenim için gönderdi.

1917′de kurulmuş olan Doğu Musikisi Bölümü’nün adı 1926 sonlarında İstanbul Belediye Konservatuarı olarak değiştirildi. Burada öğrencilere viyolonsel keman gibi Batı enstrümanlarının eğitimi verilmeye başlandı. İstanbul Belediyesi tarafından 1927 yılında kurulan Şehir Bandosu gibi bir çok kent ve kasabada belediye bandoları oluşturuldu.

Bütün bunlara ek olarak 19 Şubat 1932’den itibaren bütün ülkede kurulan Halkevleri’nde Türk folklorunun hemen hemen bütün dallarında derleme araştırma ve eğitim çalışmaları başarıyla yürütüldü.

Adlarının adeta bir ulusal müzik okulunu simgelediği Türk Beşleri adıyla da anılan ve Türk müziğinin ritim ve ezgilerini Batı müziğinin armoni anlayışıyla işleyip bir birleşim yaratmaya çalışmış ve çağdaş-ulusal-çoksesli eserler yazmış olan öncü bestecilerimizden Cemal Reşit Rey Hasan Ferit Alnar Ulvi Cemal Erkin Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kâzım Akses’in Türk müzik kültürünün gelişmesinde büyük payları vardır. Daha 1934 yılında Ankara’da henüz bir konservatuar yokken Halkevi’nde (Resim Heykel Müzesi) Ahmet Adnan Saygun’a ait “Özsoy” operası ilk kez oynanmıştı.

Bu gösterinin coşkusu henüz dinmeden TBMM’de Milli Musiki ve Temsil Akademisi yasası onaylandı. Akademi’nin amacı müzik öğretmeni müzik ve sahne sanatçısı yetiştirmek ulusal müziği geliştirmek ve yaymaktı. 1935 yılında da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kuruldu. Aynı sene Ankara’ya çağrılan ünlü Alman besteci Paul Hindemith Akademi’nin çalışmaları için yol gösterdi. 1933 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı ‘na bağlı bulunan Cumhurbaşkanlığı Orkestrası 1934′te bağlandığı Milli Musiki ve Temsil Akademisi’nden ayrıldı ve 1936′da başlı başına bir kuruma dönüştü.

1936′da Ankara Devlet Konservatuarı açıldı. Eski Musiki Muallim Mektebi yeniden düzenlenerek Gazi Eğitim Enstitüsü’ne bağlandı ve 1938′de yeni binasına taşındı.

1939′da Askeri Müzikalar Ortaokulu açıldı ve bu okul 1949′da Askeri Müzika Meslek Okulu adını aldı. 1940 yılında TBMM’de Devlet Konservatuarı Yasası geleneksel musikinin öğretimine yer verilmeksizin kabul edildi. Bu yasa uyarınca kurulan Tatbikat Sahnesi 1942′de Ankara ve İzmir’de Türkçe opera gösterilerini başlattı. Bu kuruluş yedi yıl sonra yasayla Devlet Operası’na dönüştü.

Tüm bunların yanında ünlü koreograf ve bale yönetmeni Dame Ninette de Valois 1947 yılında Türk hükümetinin çağrısı üzerine gelerek Türk bale sanatına önemli katkılar sağladı.

Valois 1948’de İstanbul Yeşilköy’de bale okulu açtı bu okul 1950’de Ankara’ya taşınarak Devlet Konservatuvarı’nın bir bölümü oldu. 1957’de ilk mezunları Devlet Tiyatrosu’na girdiler. İlk temsilleri 1960’da Manuel de Falla’nın “Büyüleyen Aşk” balesiydi.

1954′te İzmir Müzik Okulu 1969′da ise İstanbul Devlet Konservatuarı kuruldu.

Orkun Kutlu