Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Anadolu'da Faaliyet Gösteren Zararlı Cemiyetler

  MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE ANADOLU’DA FAALİYET GÖSTEREN


  ZARARLI CEMİYETLER


  1. Zararlı Cemiyetlerin Ortaya Çıkışı Sırasında Ülkenin Genel Durumu


  Osmanlı Devleti ile İtilâf Devletleri arasında 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi çok ağır şartlarla dolu idi. Bu mütareke ile Osmanlı Devleti imparatorluk üzerinde İtilâf Devletlerinin her türlü tasarruflarına açık çaresiz bir hale düşerken Türk milleti de karanlık bir döneme adım atıyordu. Tarih boyunca insanlığa adaleti hoşgörüyü ve hürriyeti tanıtmış olan Türkler şimdi hiç de lâyık olmadıkları haksız adaletsiz ve insanlık dışı bir muameleye maruz halde yaşama hakkından ve bağımsızlığından yoksun bırakılmak isteniyordu.

  Mondros Mütarekesinin 31 Ekimde yürürlüğe girmesiyle yıllarca bekledikleri fırsatı elde eden İtilaf Devletleri bu noktada özellikle mütarekenin muğlak yedinci maddesine dayanarak daha önce kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalar çerçevesinde Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlamışlardır. Gerçekleştirdikleri bütün işgaller için hep Mondros Mütarekesini uyguluyoruz gerekçesini ortaya atan İtilaf Devletleri işgaller sırasında Türk milletine karşı her türlü insanlık dışı haksız ve adaletsiz uygulamalarıyla güya mütarekeyi tatbik ederek bu bölgelere barış getirmeye çalıştıklarını iddia edecek kadar da samimiyetten uzak davranışlar içerisine girişmişlerdir.

  Bu ortamda Mondros Mütarekesi İtilâf Devletleri için Osmanlı Devleti’ni parçalama hedefi çerçevesinde Türkler aleyhindeki her türlü keyfî uygulamalarını gerçekleştirmek için kullandıkları bir araç olurken Osmanlı Devleti için ise kendisine hiç bir şey kazandırmayan tam aksine her türlü kötülüklere maruz bırakırken topraklarının parçalanması ve kendisinin yıkılması hususunda kılıf olarak kullanılan sözde bir ateşkes anlaşması gerçekte ise bir ölüm fermanı olmaktan öteye gidememiştir.

  İtilaf Devletlerinin devlet işlerine karışmak ve Türkler aleyhinde devleti istedikleri gibi yönlendirmek noktasındaki keyfî uygulamaları bütün memlekette Türk halkının özel hayatının dokunulmazlığının ihlali ile can ve mal güvenliğinin hiçe sayılarak sürekli tehdit edilmesi hususunda da aynen devam etmiştir. Bu çerçevede halkı sindirmek maksadıyla giriştikleri her türlü zulüm hareketlerinin yanında mallarını da gasp ederek ellerinden almak şeklindeki uygulamaları başta İstanbul olmak üzere bütün ülkede can ve mal güvenliğini ortadan kaldırırken tam bir kargaşa ortamının yaşanmasına da sebep olmuştur.

  Bu dönemde özellikle İngilizlerin İstanbul’da insan haklarına aykırı bir biçimde Türk halkının her türlü can ve mal güvenliğini hiçe sayarak kendi menfaâtleri doğrultusunda başlattıkları keyfî uygulamaları had safhaya ulaşmıştır. Konu ile ilgili olarak İngilizler tarafından gerçekleştirilen tahribâttan zarar gören kişilerin ifadeleri ve şikayet evraklarına dayanılarak hazırlanan bir Tahkikât Fezlekesi durumun ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Bu fezlekeye göre; “İngilizler bulundukları bölgelerde İngiliz istekleri doğrultusunda hareket etmeyen Türk halkına her türlü zulmü yapmaktan geri kalmamış ve onları büyük miktarlarda maddî zarara uğratmışlardır”.

  Yine aynı konuyla ilgili 21 Haziran 1920 tarihli basında yer alan “İngiliz Emriyleİdam” başlıklı bir haber de zulmün boyutlarını gözler önüne seriyordu. Bu habere göre; bazı kişiler İngilizlerin emriyle Divân-ı Harb tarafından verilen karar üzerine idam edilmişlerdir. Tamamen iddialara dayalı olarak gerçekleştirilen bu idamlar İtilaf güçlerinin menfaâtleri için insanların en temel hakkı olan yaşama hakkını bile ellerinden alarak insan hayatını nasıl hiçe saydıklarını gösteren önemli birer örnek durumundadırlar.Bunların yanında İstanbul’da işgal kuvvetleri tarafından 31 Ağustos 1920 tarihinde Harbiye Nezaretine gönderilen bir yazı ile de hiç bir sebep yokken İstanbul’un çeşitli mahallelerinde bulunan ve adresleri bildirilen bazı evlerin öngörülen tarihlere kadar boşaltılarak kendilerine teslim edilmesi istenmiş ve daha sonra da bu evlerde kendileri oturmaya başlamışlardır.

  İşgal Kuvvetlerinin bu isteği karşısında Hükümetin öngörülen tarihlerde evleri boşaltarak onlara teslim etmekten başka bir şey yapamaması da halkının can ve mal güvenliğini sağlamak noktasında bile çaresizlik içinde bulunduğunu ve olaylar karşısındaki aczini anlatmaya yetiyordu. Bu husus aynı zamanda memleketin içinde bulunduğu kötü şartlar ile yaşanan otorite boşluğunun da bir göstergesi durumundaydı.

  Memleketin adeta sahipsiz olduğu bu sırada millet yoksul düşmüş açlık ve zulümden ölenlerin sayısı artmış binlerce Türk köyü yüzlerce Müslüman şehir ve kasabası yakılıp yıkılmış halk ülke içinde seyahat edebilmek için İtilâf Devletlerinden izin almak durumunda kalmıştı. Bir çok yerde kanun hakimiyeti ve düzen kalmamış eşkıya çetelerinin sayısı hızla artmış ve bunlar halkı haraca bağlamışlardı.Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeler zaten bütün ülkede geniş ölçüde bir çözülme ve çöküntü hali meydana getirmişti. Bu durum özellikle İzmir’in işgalinden sonra daha da feci bir hal alınca halkta da İstanbul Hükümetinin icraatında gösterdiği beceriksizlik yüzünden ülkenin sürüklenmekte olduğu korkunç akıbete bir çare bulabileceği ümidi kalmamıştı. Halkın ümitsiz moralsiz ve çöküntü halinde bulunduğu ve devlet ve milletin her türlü ihanetle karşı karşıya kaldığı bu dönemde koskoca Osmanlı toplumunda; 1) Padişah ve onun etrafında toplananlar 2) Osmanlı Devleti’ni yenen devletlere alet olanlar 3) İstanbul İttihat ve Terakki teşkilatına bağlı olanlar gibi çekilen sıkıntılara çare olamayacak sadece üç teşkilâtlı kuvvet mevcut idi.

  Görüldüğü gibi zararlı cemiyetlerin ortaya çıkışı sırasında ülkenin devletin ve milletin genel durumu ile içinde bulunduğu şartlar oldukça kötü ve içinden çıkılmaz bir halde idi.  2. Zararlı Cemiyetlerin Ortaya Çıkışı

  Hükümetin memleket lehinde bir icraatta bulunabileceğinden tamamen ümidin kesilmesi ülkede çeşitli çabalar akımlar ve mücadeleleri başlatmıştı. Bu mücadelelerin memleket yararına ve zararına olmak üzere iki ana istikamette geliştiği görülmekte idi. Ülke zararına olarak Rum Ermeni Kürt hareketlerinin yanında manda taraftarlarının faaliyetleri de söz konusuydu.Bu mücadeleler ve faaliyetler çerçevesinde her gün ülkede Millî Mücadele lehinde yada aleyhinde faaliyet gösteren gizli veya açık yeni fırka kulüp ve cemiyetler kuruluyordu. Bunların bazıları sözde memleketi kurtarmak için bazıları tamamen Türk milleti ve memleketinin aleyhinde faaliyet göstermesi için bazıları da sadece kurucularının kendi menfaatlerini korumak için teşkil ediliyorlardı.Bu dönemde o kadar çok zararlı cemiyet kurulmuştur ki burada hepsini ele almamız mümkün değildir. Bu sebeple belli başlılarını ele alarak bunlar üzerinde durmaya çalışacağız.

  Çok çeşitli maksatlarla değişik kişi ve gruplar tarafından kurulmuş olan zararlı cemiyetleri kurucuları amaçları ve faaliyetleri yönlerinden farklı şekillerde tasnif etmek mümkündür. Bu çerçevede bu cemiyetleri Türkler ve azınlıklar tarafından kurulanlar yada ayrılıkçı mandacı idare-i maslahâtçı statükocu ve çıkarcı şeklinde bir tasnife tâbi tutabileceğimiz gibi aşağıda görüldüğü üzere de tasnif edebiliriz.

  Ele alarak tasnif edeceğimiz zararlı cemiyetlerin belli başlıları şunlardır:


  3. Hıristiyanlar (Rumlar-Ermeniler)Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler

  Ülkenin her yönden büyük sıkıntı içinde bulunduğu ve Türk halkına karşı tam bir katliam hareketinin başlatıldığı bu dönemde Hıristiyan azınlıklar ise adeta azmış bir vaziyette kendi özel maksatlarını gerçekleştirmek için gizli veya açıkça Türkler aleyhindeki faaliyetlerini sürdürmeye çalışırlarken İtilâf Devletlerinden de büyük destek görüyorlardı.Onların milletimizin haysiyet ve şerefini kırıcı yönde çılgınca hareket ettikleri bu sırada Batı Anadolu’da Yunanlılar ve yerli Rumların Doğu Anadolu’da ise Ermenilerin Türkler aleyhindeki taşkınlık ve katliamları olanca hızıyla devam ediyordu.Gerek Ermeniler ve gerekse Rumlar Türkler aleyhindeki çalışmalarını kurdukları cemiyetler vasıtasıyla da gayet organize bir şekilde sürdürüyorlardı.

  a) Rumlar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler

  İzmir’in işgali ile birlikte Yunanlılar tarafından başlatılan taşkınlık ve katliam hareketlerine yerli Rumlar da yağmalama zulüm ve katliam hareketleri ile katılarak Yunan işgalini kolaylaştırmaya yönelik bir çaba içine girmişlerdir. Yüzlerce yıldan beri Osmanlı topraklarında Yunan menfaatlerini temsil eden ve Rumların teşkilatlanarak harekete geçmesinde en büyük rolü oynayan Rum Patrikhanesinin bu etkinliklerin merkezi haline gelmesi ve çalışmaların koordineli bir şekilde buradan idare ediliyor olması Türk ve Müslüman halkı daha da zor duruma sokmuş ve adeta kan kusturmuştur. Rumların taşkınlıkları o kadar büyük boyutlara ulaşmıştır ki işgal sırasında Türklere karşı sert bir tutum takınmış olan İzmir İşgal Kuvvetleri Kumandanı Albay Zafiriu’yu bile bu durumdan rahatsız olmuş ve O 18 Mayısta bir beyannâme yayınlayarak Rumları durdurmaya ve böylelikle asâyişi temin etmeye çalışmıştır. Bitmek bilmeyen kin ve nefret duyguları sebebiyle Türkler aleyhine zulüm ve katliam hareketlerine girişmekle kalmayan Yunanlılar ve yerli Rumlar Türklerin maruz kaldığı insanlık faciasını örtmek ve böylelikle kendilerine karşı Dünya Kamuoyunda bir tepki oluşmasını önlemek maksadıyla “Türkler Hıristiyanları Katlediyor” diyerek büyük bir yalan propaganda kampanyası başlatmışlardır. Yunanlılar tarafından tertiplenen bu gerçek dışı propaganda çok geçmeden İtilâf Devletlerinin dikkatini çekmiş ve bu olayla ilgilenmelerini sağlamıştır.

  Bu çerçevede İtilâf Devletleri kendi temsilcilerinden oluşan ve Batı Anadolu’da Yunan propagandaları ve Türklerin durumuyla ilgili olarak yerinde incelemeler yapmak ve gerçekleri ortaya çıkardıktan sonra hükümetlere bildirmek üzere bir komisyon kurmaya ve komisyonu bu bölgeye göndermeye karar vermişlerdir.İtilâf Devletleri tarafından teşkil edilen Amiral Bristol başkanlığındaki bu komisyon tarafından Batı Anadolu’da yapılan incelemeler sonunda 12 Ekim 1919’da hazırlanan rapor bölgede Hıristiyan katliamının söz konusu olmadığını tam tersine Yunanlılar tarafından büyük bir Türk katliamının gerçekleştirilmekte olduğunu ortaya koymuştur.İnsanlık dışı bu faaliyetlerine çeşitli zararlı cemiyetleri de ekleyen Rumlar bu dönemde sadece İstanbul’da kendileri lehinde çalışmalar gerçekleştiren 112 adet cemiyet kurmuşlardır. Bu sebeple en faal olanlarına değinmek durumundayız.  aa) Etniki Eterya Cemiyeti

  Etniki Eterya (Millî Ortaklık) Cemiyeti 16 Ocak 1814 tarihinde Odesa’da Aleksandır İpsilanti Diyamandis İpsilanti ve Mihail Fotiyadis arasında Yunanistan’ın bağımsızlığa kavuşmasını sağlamak fikri çerçevesinde yapılan toplantıda on yedi maddelik bir metinin okunmasıyla temelleri atılmış ve daha sonra Emanuil Ksantos Nikolaos Skufos ve Anastasyas Çakalof tarafından kurulmuştur.Etniki Eterya Cemiyetinin amacı; gerek Türkiye içinde gerekse diğer ülkelerde bulunan Yunanlıları Türkler aleyhinde harekete geçirerek ayaklandırmak ve bu suretle Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasını sağlamaktır. Cemiyet kendisine Yunan istiklal hareketini desteklemeyi doktrin ve aksiyon programı haline getirmiştir. Etniki Eterya; Balkanlarda Romanya Bulgaristan Sırbistan bölgelerinde Yunan Slav ve Ortodoksların katılımıyla ayaklanmalar çıkartan ve Yunanistan istiklali için projeler hazırlayan bu projeleri 1820 yılında Yunan İhtilal Programı haline dönüştürerek aynı zamanda kendi programı haline de getiren bir ihtilal cemiyetidir. Bu ihtilal cemiyeti Anadolu da ise özellikle Ege bölgesini kendisine çalışma alanı seçmiş ve bölgede yaşayan Rumları Türkler aleyhinde teşkilatlandırarak harekete geçirmiştir. Özellikle 1821 Mora isyanı ve bu isyanın sonucunda Mora ve adaların Osmanlı kontrolünden çıkması cemiyetin Türkler aleyhinde gerçekleştirdiği önemli faaliyetlerdendir. Zaten bu olay ile başlayan süreçte 1830 yılında Yunanistan bağımsızlığına kavuşmuştur. Böylelikle Etniki Eterya da bir devletin doğumuna bir imparatorluğun ölümüne çalıştığı meşhur kimliğiyle amacına ulaşmıştır.

  Yunanistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra da faaliyetlerini sürdüren cemiyet bu defa Yunan topraklarını genişletmek maksadıyla ortaya çıkmış ve özellikle 1904 yılından itibaren diğer cemiyetlerle birlikte Karadeniz Bölgesi’nde bir Pontus Devleti kurulması fikrini canlandırmaya çalışmıştır. 1912 Balkan Harbinden sonra da bu amacın gerçekleştirilmesi için çaba göstermiştir.


  ab) Pontus Rum Cemiyeti

  Pontus Rum Cemiyeti; 1904 yılında Merzifon Amerikan Kolejinin yardımıyla İstanbul merkez olmak üzere kurulmuş ve özellikle İstanbul Fener Rum Patrikhanesinden aldığı destekle Karadeniz bölgesinde başta Samsun Trabzon gibi şehirler olmak üzere değişik yerlerde şubeler açmıştır.Pontus Rum Cemiyetinin amacı; Rumları siyasî bir yapı altında birleştirerek Rize’den İstanbul Boğazına kadar uzanan Kuzey Anadolu toprakları üzerinde bir Rum Devleti kurmak ve daha sonra buraları Yunanistan ile birleştirmektir. Cemiyet tarafından bastırılan bir haritaya göre kurulması planlanan devletin sınırlar da merkezi Samsun olmak üzere Batum’dan İnebolu’nun batısına kadar olan Karadeniz kıyıları ile Kastamonu Çankırı Yozgat Sivas Tokat Amasya Çorum Gümüşhane ve Erzincan’ın bir kısmı olarak belirlenmiştir.

  Bu bölgede bir devlet kurma amacına ulaşabilmek için Türklere karşı silahlı bir mücadeleye girişilmesi gereği üzerinde duran cemiyet çeşitli yerlerde Rum gençlerinden Pontus çeteleri oluşturmuştur. Oluşturulan çeteler vasıtasıyla da sözü edilen şehirler ile onlara bağlı köy ve kasabalarda Batı Anadolu’daki Rum çetelerinin eylemlerine benzer çeşitli katliam ve zulüm hareketlerine girişmiştir. Bu çerçevede sadece 1921 yılı içerisinde Samsun Çarşamba Terme Amasya Merzifon Vezirköprü Ladik Havza Tokat ve Erbaa civarında 1641 kişi öldürülmüş 923 kişi de yaralanmışlardır.Cemiyet doğrudan Yunan Hükümetinden aldığı direktiflerin yanında özellikle Fener Rum Patrikhanesi Merzifon Amerikan Koleji 1908 de kurulan Müdafaa-i Meşruta adlı ihtilal teşkilatı ve gerektiğinde kendilerine destek vermeyenlere ölüm cezası bile verebilen Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti ve Trabzon civarında oldukça yoğun faaliyet içerisinde bulunan Rum Metropolitliği ile işbirliği içinde çalışmıştır

  ac) Mavri Mira Cemiyeti

  Mavri Mira Cemiyeti; 1919 yılında on iki Rum cemiyetinin kendi aralarında birleşerek yeni bir cemiyet kurmaları suretiyle ortaya çıkmıştır. Yunan Hükümeti Rum Patrikhanesi ve din adamlarının büyük desteği sonucu kurulmuştur. Mavri Mira Cemiyetinin amacı; Megalo İdea (Büyük Ülkü) fikri doğrultusunda İnebolu’dan Muğla’ya çekilecek bir çizginin batısında kalan İstanbul Trakya ve Batı Anadolu’nun Yunanistan’a ilhakı için gerekli zemini hazırlamaktır.

  Bu çerçevede adı geçen bölgelerde Rum gençlerinden silahlı çeteler oluşturarak Türk halkının üzerine saldırtan cemiyet özellikle Ege ve Marmara kıyıları ile Kırklareli dolaylarında yoğun faaliyet içerisinde idi. Mavri Miraya bağlı Rum çeteleri başta İstanbul olmak üzere Çeşme Urla Söke Ayvalık ve bir çok yerleşim merkezinde Türk köylerini basarak katliam baskı hırsızlık gibi akla gelebilecek her türlü insanlık dışı davranışlarda bulunmuşlardır. Doğrudan doğruya Venizelos’tan direktif alarak Rusya’dan göç ettirilen Rumlara ilaç ve insanî malzeme adı altında silah ve cephane dağıtan cemiyet Yunan Kızılhaçı Göçmenler Komisyonu ve Ermeni Patrikhanesi gibi kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmıştır.  b) Ermeniler Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler

  Tarihte ilk Türk Ermeni ilişkileri 1018 yılında Selçuklular devrinde başlamış ve Selçuklularla Ermeniler yaklaşık üç yüz yıl boyunca dostça yaşamışlardır. Türk Ermeni ilişkileri Osmanlı Devleti’nin kurulmasından sonra da uzun bir süre aynı çizgisini korumuş ve XIX. yy ikinci yarısına kadar dostluk havası içerisinde devam etmiştir. Bu dönemde Türklerden daha rahat bir hayat süren Ermeniler tarım ticaret ve özellikle kuyumculukla uğraşarak bir hayli zengin olmuşlardır. Ermeniler Osmanlı Devleti’nin hoşgörü yönetimi sayesinde 1461 de İstanbul’da Ermeni Patrikliğinin açılmasıyla dinî serbestliğe kavuşurlarken 1860 da da Ermeni Meclis-i Umumi-i Millîsi adlı bir meclis kurmalarına izin verilerek dinî millî ve sosyal meselelerini istedikleri gibi müzakere etmek ve düzenlemek imkanına kavuşmuşlardır. Bu sayede kendilerini her yönden geliştirme fırsatı bularak devletinin çeşitli kademelerinde görevler alan Ermeniler Osmanlı yöneticileri tarafından millet-i sadıka olarak isimlendirilmişlerdir. Ancak gerek Balkanlardaki etnik unsurların ayrılıkçı faaliyetleri gerek milliyetçilik akımı ve en önemlisi de başta Rusya olmak üzere büyük devletlerin kendi menfaatleri doğrultusunda kışkırtmaları sonucunda Ermeniler de XIX. yy lın ikinci yarısından itibaren ayrılıkçı hareketlere başlamışlardır. Bu çerçevede özellikle I. Dünya Savaşı sırasında Ruslarla işbirliği içerisinde hareket ederek Türk askerlerini arkadan kuşatıp imha etmeyi planlamışlardır.

  Wilson ilkelerinin on ikinci maddesine dayanarak Doğu Anadolu’da bir devlet kurma hayaline kapılan Ermeniler bu bölgede nüfuslarının daha kalabalık olduğunu iddia etmişlerdir. Amerikalı General Harbord başkanlığındaki bir heyetin bu bölgede nüfus sayımı yapacak olması üzerine de gerçek dışı bu iddiayı ispatlamak için insanlıkla bağdaşmayan bir tutum sergileyerek kurdukları çetelerle Van Erzurum ve Erzincan da katliamlar yapmışlardır.Bu noktada gerek savaş sırasında gerekse mütarekenin imzalanmasından sonra Türk milletini uğraştıran azınlık gruplarından belki de en önemlisi Ermeniler olmuştur. Çünkü Ermeni çeteleri gerçekten oldukça vahşi bir tutum sergilemişlerdir. Adı geçen şehirlerde erkeklerin topluca yakılarak öldürmesinden kadınların ırzına geçilerek nehirlerde boğulmalarına bir çoğunun daha ölmeden derilerinin yüzülmesinden kol ve bacaklarının kesilmesine ve hatta ayaklarına nal çakılmasına kadar bir çok eylem sözü edilen Ermeni çetelerine aittir. Türklere karşı daha ölmeden önce uygulanan ve tamamen gerçek olan bu işgence metotları tarihi kayıtlara bile geçmiştir.

  Hiç şüphe yok ki vahşete dayalı bu Ermeni hareketini yönlendirenler bu dönemde yada daha önceden kurulmuş olan Ermeni cemiyetleri idi. Bazıları Türkiye içinde bazıları da Türkiye dışında kurulmuş olan bu cemiyetler iseAraratlılarMektep SevenlerKara HasAnavatan MüdafiileriArmenekon PartisiHınçak komitesi ve Taşnak komitesi idi. Bu cemiyetler arasında radikal ve en faal olanları da Hınçak ve Taşnak komiteleriydi. Şimdi bu iki cemiyeti ele almaya çalışalım.

  ba) Hınçak Cemiyeti

  Hınçak Cemiyeti; 1877 yılında İsviçre’de . Kafkasyalı Nazarbek ve karısı tarafından bir komite olarak kurulmuştur İdeolojik olarak sosyalist ve merkeziyetçi bir yapıdadır.

  Hınçakın amacı; önceleri Van Bitlis Erzurum Elazığ Diyarbakır Sivas ve Trabzon vilayetlerinde muhtar bir idare kurmak iken daha sonra bu merkezi Revan olacak şekilde büyük bir Ermenistan devleti kurmak ve sözü edilen şehirleri de bu devletin sınırları içine katmak olarak değişmiştir. İzmir İstanbul ve Halep gibi şehirlerde şubeler açan cemiyet ilk etapta amacına ulaşabilmek için Ermenilerin teşkilatlanmalarını ve silahlı çeteleri vasıtasıyla ihtilaller yapmaları gerektiğini lüzumlu görmüştür. Bu maksatla Ermeni halkını harekete geçirmeye çalışmış ve 1913 yılında Köstence de gerçekleştirdiği kongresinde; Türkiye Ermenilerinin kendi istek ve amaçlarını gerçekleştirmek için yasal yollara uymak zorunda olmadıklarını beyan etmiştir. Daha sonra diğer azınlık unsurlarda görüldüğü gibi silahlı çeteler oluşturarak Türk halkına karşı saldırıya geçmiştir. Bu çerçevede Türklere karşı yukarıda sözünü ettiğimiz insanlık dışı katliam hareketlerini ve benzerlerini gerçekleştirmiştir.

  bb) Taşnak Cemiyeti

  Taşnaksütyun (Ermeni İhtilal Cemiyetleri Birliği) Cemiyeti; 1890 yılında Ruslar tarafından Ermenilere Tiflis’te kurdurulmuştur. İhtilalci ve şiddet yanlısı bir yapıdadır.Bu cemiyetin amacı; kuzeyde Hazar Denizinden güneyde Antalya’ya ve batıda Sinop’un batısına kadar uzanan geniş topraklara sahip Birleşik Ermenistan devletini kurmaktır. Bunu gerçekleştirmek için de 1892 yılında yapılan toplantısında Türkiye’deki Ermenilerin silahlandırılması silahlı eğitim yaptırılması ileri gelen Türk devlet adamlarına suikastlar tertiplenmesi ve büyük bir silahlı ayaklanma için hazırlıklar yapılması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusundaki faaliyetlerin her aşamasında en gaddar bir biçimde yer alan cemiyet kurdurduğu çeteler vasıtasıyla akla gelebilecek her hareketlerin içinde bulunmuştur. Bu çerçevede 21 Temmuz 1905 günü Padişah II. Abdülhamid’e bombalı bir suikast tertiplenmiş padişah cuma selamlığı uzadığı için bombanın erken patlaması sebebiyle şans eseri kurtulmuştu.

  Cemiyet Türklere karşı tam bir soykırım faaliyeti gerçekleştirirken sadece bununla yetinmeyip dünya kamuoyunu kendi haklılıklarına da inandırmaya çalışmıştır. Bu maksatla Doğu Anadolu’yla ilgili asılsız nüfus istatistikleri yayınlamaktan hayali olaylar ve yalanlarla donatılmış eserler neşretmeye ve isteklerinin yerine getirilmesi için Paris ve Londra’ya muhtıralar vermeye kadar her türlü faaliyetin içinde yer almıştır.

  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  4. Yahudiler Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler


  Yahudiler 1492 yılında İspanya’dan sürüldüğü zaman kendilerine sığınma hakkı tanıyarak ülkesine kabul eden devlet sadece Osmanlı Devleti olmuştu. Bu tarihten itibaren Türklerle Yahudiler arasındaki ilişkiler de başlamış ve uzun bir süre iyi yönde gelişmiştir.Yahudiler kendilerine yaşama hakkı verilen Osmanlı Devleti’nde Türklerin hoşgörülü siyaseti sayesinde kültür din ve ticaret serbestliği gibi imtiyazlar elde ederekkendilerini geliştirmiş ve bir müddet sonra zenginleşmişlerdir.

  Yahudilerin ortak amacı Filistin bölgesinde bir İsrail devleti kurmaktı. 1514 Çaldıran ve 1517 Ridaniye savaşlarından sonra Arap yarımadasının kontrolü tamamen Osmanlıların eline geçince Yahudilerin ele geçirmeyi planladıkları Filistin bölgesi de Osmanlı toprağı haline gelmişti. Osmanlı Devleti’ne müracaat ederek Kudüs başta olmak üzere bu bölgeyi satın alma isteğini dile getirebilme cesaretini bile gösteren Yahudiler Padişahtan red cevabı alınca hayal kırıklığına uğramışlardı. Bu hayalleri içlerinde bir uhde olarak kalan ve amaçlarına ulaşmak için beklemek durumunda olan Yahudiler Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra o zamana kadar Osmanlı Devleti’nin sadece himmetine ve himayesine mazhar olmuş olmalarına rağmen dostça ve dürüst davranmamaya başlamışlardı. Diğer iki azınlık gibi terör ve şiddet faaliyetlerine girişmemekle birlikte Rumlarla beraber çalışmayı kabul etmişler ve Hahamhane tıpkı Rum Patrikhanesi gibi barış konferansına sunulmak üzere bir muhtıra hazırlatmıştı.


  Yahudiler Filistin toprakları mütareke sonrası İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiği ve Türklerin elinden çıkmasından sonra kendilerine ayrılacağına güvenleri olduğu için Osmanlılardan toprak talebinde bulunmamışlardır. Ancak Hahambaşı Naum Efendinin başkanlığında yürüttükleri faaliyetleri sırasında İzmir’in işgalini mesud bir hadise olarak görecek ve İstanbul’da bulunan bir Amerikan heyetine hiçbir devletin himayesi altına girmek istemediklerini sadece Wilson prensiplerinde milletlere vaad edilen statüyü kabul edeceklerini bildirerek Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerini ortaya koymuşlardır. Bir taraftan bu çalışmalarını gerçekleştirirken diğer taraftan da Osmanlı Devleti’nde elde ettikleri dinî kültürel ve ticarî imtiyazlarını kaybetmemek için büyük çaba sarf etmişlerdir. Bu çerçevede bol paralar harcayarak Makabi ve Alyans İsrail adında cemiyetler kurmuşlar ve Hahambaşının kontrolünde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla gerek Makabi gerekse Alyans İsrail cemiyeti diğer azınlık cemiyetleri gibi çetecilik faaliyetlerine dönük olmayıp fiili baskı zulüm ve katliam hareketlerinde bulunmamıştır. Bu sebeple söz konusu cemiyetlerin konumuzla ilgili Anadolu’daki faaliyetleri hakkında fazla bilgi de mevcut değildir. Ancak yanlış bir anlaşılmaya meydan verilmemesi gerekir. Çünkü bu cemiyetler de Yahudilerin Türkler aleyhine olarak mevcut durumdan en iyi şekilde nasıl istifade edebileceği hususu üzerinde çalıştıkları için Anadolu’da faaliyet gösteren zararlı cemiyetler statüsündedirler.  5. Müslümanlar (Türkler - Kürtler)Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler

  Türkler yada diğer Müslüman etnik unsurlar tarafından kurulan ve sayıları bir hayli fazla olan bu cemiyetlerin hepsini burada incelememiz mümkün değildir. Dolayısıyla belli başlı cemiyetlere değinmeye çalışacağız.

  a) Türkler Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler

  Türkler arasında da bir kısım aydınlar İzmir’in işgalinden sonra memleketin kurtarılabileceğine dair tüm ümitlerini yitirmişlerdi. Kendilerini umutsuzluğa kaptıran bu kişiler artık mücadelenin hiç bir fayda sağlamayacağını düşünüyorlardı. Onlara göre ya galip devletlere hoş görünerek bazı tavizler koparılmalı ya Padişahın etrafında toplanılmalı yada İslam dininin birleştiricilik özelliğinden istifade edilmeliydi. Bu kişiler devletin içinde bulunduğu zor durumdan ancak bu yollardan birisinin benimsenmesiyle kurtarılabileceğini düşünüyorlardı. Bu düşüncelerine uygun olarak da manda ve himayeciPadişah taraftarı yada İslam dininin etrafında toplanılmasını sağlayacağına inandıkları çeşitli cemiyetler kurmuşlardır.

  Şimdi bu cemiyetleri görmeye çalışalım;


  aa) Manda ve Himaye Taraftarı Olan Zararlı Cemiyetler

  Mevcut şartlar içerisinde devletin kurtarılabileceğine dair bütün umutlarını yitirmiş millî irade aşkında yoksun aydınların bazıları ise galip devletlerden birisinin koruyuculuğu altına girerek işin içinden çıkılabileceğini düşünüyorlardı. Bu çerçevedeonlarbaşvurabilecekleri yollardan birisini de kendi düşüncelerine uygun manda ve himaye taraftarı cemiyetler kurmak olarak görmüşler ve bu tür cemiyetler kurmuşlardır. En önemlileri Wilson Prensipleri Cemiyeti ve İngiliz Muhibleri Cemiyeti olan bu cemiyetleri daha yakından tanımaya çalışalım.  aaa) Wilson Prensipleri Cemiyeti


  Wilson Prensipleri Cemiyeti; 4 Aralık 1918 tarihinde İstanbul’da çoğunluğu gazeteci-yazar doktor avukatlardan oluşan bir aydın grubu tarafından Amerika’dan yardım sağlamak umuduyla kurulmuştur. Böyle bir cemiyeti kurma fikri ilk olarak Wilson Prensiplerinin 12. maddesinin uyandırdığı umutla Halide Edip (Adıvar) dan çıkmıştır.

  Cemiyetin amacı önce Amerika’nın dostluğunu kazanarak Wilson Prensiplerine uygun bir barışın gerçekleştirilmesini sağlamak için çalışmak daha sonra da Türkiye’yi Amerikan mandası altına sokarak ülkenin kurtuluşunu temin etmekti.

  Bu cemiyeti kuranların Amerikan mandasını istemekteki başlıca dayanak noktası Osmanlı Devleti’nin çoğunluğu Türk olan bölgelerinin bile bağımsız kalamayacağı paylaşılacağı yahut bir başka devletin himayesi altına gireceği endişesi idi. Onlara göre eğer Amerikan mandası altına girilirde Amerika’nın rehberliği ve liderliği ile kalkınacaktık. Ayrıca eğer Amerikalılar çekip gitse bile arkalarında kuvvetli müreffeh kültürlü bütün etnik unsurları müşterek değerlere sahip bir Türkiye bırakacaklardı. Bunlardan başka Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu çeşitli askerî siyasî ekonomik problemlerin yanında mutlaka cezalandırılacağı inancı da bu kişileri amerikan mandası fikrine itmiştir. Kısa ömürlü fakat oldukça tesirli olan bu cemiyet özellikle basın yayın yoluyla Amerika lehinde kamuoyu oluşturmak için büyük çaba sarf etmiştir. Türkiye’nin Amerikan mandası altına girmesi için her yola başvuran cemiyet yöneticileri 5 Aralık 1918 tarihinde Amerika Başkanı Wilson’a gönderdikleri bir muhtıra ile resmen Amerikan mandasını talep etmişlerdir.

  Ancak Wilson Prensipleri Cemiyeti de diğer manda ve himaye taraftarı cemiyetler gibi Millî hareket güç kazanarak günden güne zafere doğru ilerledikçe kan kaybetmiş ve Millî Mücadelenin zaferle sonuçlanmasıyla yok olmuştur.


  aab) İngiliz Muhibleri Cemiyeti

  Manda ve himaye taraftarlarının savundukları en önemli görüşlerden birisi de İngiltere’nin koruyuculuğunun temini fikri idi. Onlara göre özellikle Türklerle - İngilizler arasında yüzyıllardan beri sürüp gelmekte olan samimi ilişkiler yeniden canlandırılır İngilizlerin sempatisi kazanılır ve himayeleri sağlanırsa Osmanlı Devleti ile ilgili uygulanmak istenen zararlı kararlardan bir çoğu önlenebilirdi.Aydınlardan bir kısmının bu tür düşünceler içinde kurtuluş çareleri aradıkları bu dönemde İngilizler de İstanbul’da daha aktif ve güçlü olarak nüfuzlarını kuvvetlendirmek ve kendileri lehinde propaganda yaptırarak kamuoyu oluşturtmak maksadıyla çeşitli arayışlar içerisine girmişlerdi. Bu maksatla özellikle İstanbul’da elde edecekleri Türklere kendileri lehinde faaliyet gösterecek bazı cemiyetler kurdurarak bu hedeflerine ulaşmayı planlıyorlardı.Bu sebeple daha önce değişik ülkelerde İngiltere adına çeşitli cemiyetlerin kuruluşu sırasında görev almış olan Papaz Frew’e bu görevi verdiler. Frew bu dönemde Osmanlı Devleti’nin mevcut hukuk sistemine göre böyle bir cemiyeti kuramayacak olması sebebiyle geri planda kalarak kendi adına bu cemiyetin kuruluşunu gerçekleştirecek Türk yandaşlar aramaya başladı. Bu sırada zaten çıkardığı Yeni İstanbul gazetesinde İngiliz himayesinin kabul edilmesi yönünde fikirler beyan etmekte olan Sait Molla İngilizler lehinde faaliyetler gerçekleştirecek olan bu cemiyeti kurmaya talip oldu.

  Frew ile işbirliği içinde cemiyeti kurma çalışmalarına başlayan Sait Molla İngilizlerin isteği doğrultusunda ilk önce kurulacak böyle bir cemiyete kaç kişinin üye olacağını tespit etmek maksadıyla bir ön çalışma yaptı. Bu çalışmanın başarılı sonuçlar vermesinin ardından aldığı talimât doğrultusunda harekete geçen Molla 20 Mayıs 1919 günü cemiyetin beyannâmesini Dahiliye Nezaretine vererek İngiliz Muhibleri Cemiyetini resmen kurdu.
  Aslında bu dönemde Osmanlı Devleti’nde yürürlükte olan Cemiyetler Kanununa göre böyle bir cemiyetin kurulmasına imkan yoktu. Ancak cemiyetlerin kuruluşunun Şurâ-yı Devlet tarafından onaylandığı Osmanlı Devleti’nde Şurâ-yı Devlet azası olan Sait Molla şahsî nüfuzunu kullanarak bunu gerçekleştirmişti. Dolayısıyla İngiliz Muhibleri Cemiyeti Cemiyetler Kanununun müsaade etmemesine rağmen tamamen kişisel ilişkilere dayanılarak kurulmuştur.

  O dönemdeki mevcut hukuk sistemine göre gayr-ı kanunî olan bu cemiyet İngilizler ve İngiliz himayesi lehinde propaganda yaparak kamuoyu oluşturmak ve böylelikle memlekete İngiliz himayesini getirebilmek amacını gerçekleştirebilmek için kurulmuştur. Bu sebeple cemiyet hem kuruluş hem de teşkilâtlanması sırasında İngilizlerden büyük maddî ve manevî destek görmüştür. Cemiyet bu desteğe bağlı olarak İstanbul’daki genel merkezden başka değişik vilayet liva ve kazalarda şubeler açarak teşkilâtlanmasını gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede özellikle kuruluşundan itibaren işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğü Hürriyet ve İtilâf Fırkasının şubeleri bulunan yerleşim birimlerinde şubeler açarak bu fırkaya paralel bir teşkilât ağı kurmuştur.

  Cemiyetin bu teşkilât ağına bağlı olarak kısa sürede üye sayısı da artmıştır. Bunun iki önemli sebebi vardır. Birincisi; cemiyet İngiltere’den aldığı maddî yardımlar sayesinde büyük ekonomik imkanlara sahip olmuştur. Bu imkanı diledikleri gibi kullanan cemiyetin idarecileri halka paralar dağıtarak üye sayısını arttırmışlardır. İkincisi ise; devrin önemli devlet adamlarından bazıları cemiyetin üyesidir. Bu durum halkın cemiyete üye olması konusunda olumlu tesir yapmıştır. Üye sayısının artmasıyla cemiyette iki ayrı görüş ve iki farklı üye tipi ortaya çıkmıştır. Birinci görüş; “Samimi olarak İngiliz dostluğu ve yardımının sağlanması ve bunun için çalışılması gerektiği şeklindeydi. İkinci görüş ise; “Memlekete mutlaka İngiliz himayesinin getirilmesi ve bunun için çalışılması gerektiği” idi. Bu durum kısmen de olsa cemiyette bir bölünme meydana getirmişti. Ancak zamanla ikinci görüşü benimseyen üyelerin sayısının artmasıyla birinci görüşü savunanlar etkisiz kaldıklarından bu durum ortadan kalkmıştır.

  İngiliz Muhibleri Cemiyeti üyelerinin durumu açısından diğer cemiyetlerden farklı özellikler gösterir. Her şeyden önce bu dönemde Osmanlı Devleti’nde yürürlükte olan Ümerâ Erkân ve Zabitânın Cemiyetlere Üye Olup Olamayacaklarına Dair Kanunun yasaklamasına rağmen cemiyetin üyeleri arasında bu sıfatları taşıyan önemli devlet adamları bulunuyordu. Bunun yanında başka cemiyetlerde pek rastlanmamakla birlikte kadın üyelerin varlığı söz konusu idi.Cemiyetin bu farklı durumu ve özellikle İstanbul’daki İngiliz memurlarıyla olan ilişkisi halkın dikkatini çekiyordu. Yöneticileri halkın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için yaptıkları açıklamalarda “İngiliz Muhibleri Cemiyetinin manda ve himaye taraftarı olmadığını ve dünyadaki bütün Müslümanların rahat ve huzura kavuşması için çalıştığını” söylüyorlardı. Cemiyetin idarecileri özellikle dînî motiflerle süslü konuşmalarında halkın dînî duygularını istismar ediyor ve cemiyeti bir hayır kuruluşu gibi göstererek olduğundan farklı tanıtıyorlardı. Bu kişiler adeta cemiyetle ilgili olarak halka doğruları söylememeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Nitekim bu durum cemiyetin amaçlarının açıklanması sırasında da kendisini göstermiş ve cemiyetin amacının; sadece İngiliz dostluk ve yardımının elde edilmesi için çalışmak olduğu ilan edilmişti. Halbuki cemiyetin asıl amacı memlekete İngiliz himayesini getirmek idi. Bu noktada cemiyetin açık ve gizli olmak üzere iki farklı amacı ortaya çıkıyordu.
  Cemiyetin ideolojik yapılanması da asıl amacı olan İngiliz himayesinin kabul edilmesi hedefini gerçekleştirmeye yönelik şekilde oluşturulmuştu. Sait Molla ile Papaz Frew tarafından ortaya konulmuş olan bu ideoloji; ülkenin yegane kurtuluş yolunun İngiliz himayesinin kabul edilmesi olduğu idi.

  Bu ideoloji çerçevesinde bir strateji takip eden cemiyet strateji olarak kendi planlarının önünde engel gördüğü Millî hareketi ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Bu stratejiye uygun olarak Millî hareket aleyhinde yürütülecek mücadeleye göre yapılanan cemiyet bütün birimleriyle bu hareketi yok etmeye çalışmıştır.

  Cemiyet Millî Mücadeleyi başarısız kılmak ve daha sonra İngiliz himayesini gerçekleştirmek için siyasî askerî iktisadî casusluk ve eğitim öğretim alanında olmak üzere top yekün bir faaliyet yürütmüştür. Siyasî faaliyetlerini genellikle İstanbul’da sürdüren cemiyet Padişah ve Hükümetlerle iyi ilişkiler kurmaya büyük önem vererek onların gücünden istifade etmeye çalışmıştır. Son Osmanlı Mebusân Meclisine karşı ise; Meclis milliyetçi bir çizgi takip ettiği için bunu kendi menfaâtlerine uygun bulmadığından açıldığı günden itibaren düşmanca bir tavır takınmıştır. Hatta Son Osmanlı Mebusân Meclisinin kapatılmasını isteyecek kadar ileri gitmekten çekinmemiştir.

  Cemiyetin üzerinde önemle durduğu faaliyetlerinden birisi de propaganda çalışmalarıdır. Bu çerçevede İstanbul’da Millî Mücadele aleyhinde yayın yapan gazetelerle iyi ilişkiler içindeki cemiyet bir müddet sonra Türkçe İstanbul adıyla bir gazete çıkararak propaganda çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak Heyet-i Temsiliye İngiliz Muhibleri Cemiyetinin yayın organı Türkçe İstanbul ile Alemdar ve Peyâm-ı Sabah gibi gazetelerin halk üzerindeki olumsuz tesirleri sebebiyle Anadolu’ya sokulmasını yasaklayarak engellemiştir. Bunun üzerine cemiyet ajanlarını din adamı ve sağlık personeli kisvesi altında Anadolu’ya göndererek bu konudaki faaliyetlerine devam etmiştir.

  Cemiyetin faaliyetleri arasında değinilmesi gereken bir husus da ekonomi alanındaki icraatlarıdır. Yalnız bu cümleden ekonomiyle alakalı bir iş anlaşılmasın. Söylenmek istenen memlekette büyük ekonomik sıkıntılar yaşanırken İngilizlerden aldığı paralar sayesinde bu konuda bir sıkıntısı olmayan cemiyetin Millî Mücadele aleyhindeki hareketlerin tertiplenmesi ve İngiliz himayesinin gerçekleştirilmesi için harcadığı büyük miktardaki paralar ile bazı devlet adamlarına verdiği rüşvet ve üyelerine maaş adı altında bol keseden dağıttığı paralardır.İngilizler lehindeki politikalarıyla İngiliz himayesinin gerçekleştirilmesi için çalışan cemiyetin bu noktada üzerinde durduğu bir konu da kalıcı İngiliz taraftarlığının temini idi. Bunun için eğitim - öğretim faaliyetlerinin etkili olacağı düşüncesiyle bu faaliyetlere de girişen cemiyet İstanbul’da İngilizce öğretim yapan bir okul açmıştır.İngiliz Muhibleri Cemiyetinin en faal olduğu çalışma alanlarından birisi de casusluk faaliyetleridir. Cemiyet bu işe ayrı bir önem vererek çalışmalarını sürdürmüştür. Bu sayede Millî Mücadele hakkında elde edeceği bilgileri İngilizlere vererek hem bu hareketi başarısız kılmak hem de kendi durumunu sağlamlaştırmak isteyen cemiyet kurduğu istihbarat ağı ile zaman zaman bir casusluk teşkilâtı gibi çalışmıştır. Bu çerçevede bir ara İstanbul’da Millî Mücadele taraftarlarınca kurulmuş olan Felâh Grubunun özünü teşkil eden Hamza Grubunun şifre anahtarını ele geçirerek Millî Hareketin yapmayı planladığı işlerden önceden haberdar olmuştur.

  Cemiyet siyasî hedefleri gerçekleştirmek için kurulmuş ve esasında bu konuda faaliyet gösteren bir teşkilâttır. Ancak siyasî hedeflere ulaşmak için askerî başarının şart olduğu düşüncesi onun askerî faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamıştır. Bu çerçevede Millî Mücadele aleyhinde isyanlar tertiplemekten bu hareketi lidersiz bırakarak yok etmek maksadıyla Ankara’da başta M. Kemal Paşa olmak üzere önemli ricale suikast tertiplemeyi planlamaya gayr-ı Türkleri Millî hareket aleyhinde kışkırtmaktan düşmanla işbirliği yapmaya kadar değişik askerî faaliyetler gerçekleştirmiştir.

  Özellikle askerî alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle Millî Mücadeleyi başarısızlığa uğratmaya çalışan cemiyet Türk düşmanlarının Türklüğü yok etmek ideallerine hizmet etmek noktasında yoğun bir çaba sarf etmiştir. İngiliz Muhibleri Cemiyeti çatısı altında birleşenler Millî Mücadele aleyhindeki faaliyetleri sırasında kendi menfaâtlerine hizmet edecek her türlü imkanı sonuna kadar kullanmışlardır. Bu uğurda Türk milleti ve onun ordusuna karşı Yunanla işbirliği yapmaktan bile çekinmeyen bu kişiler icraatlarıyla vatana ve millete büyük zarar vermişlerdir.

  İngiliz Muhibleri Cemiyeti çalışmalarını Millî Mücadeleyi bir İttihatçı hareketi olarak gören ve İttihatçılara şiddetle karşı olduğu için İngilizler lehinde bir politika takip eden Hürriyet ve İtilâf Fırkasıyla işbirliği içinde sürdürmüştür. Ancak cemiyetin işbirliği yaptığı kuruluş sadece bu fırka olmamıştır. Bu cümleden olarak İlâ-yı Vatan Tarîk-i Sâlâh Ahmediye Askerî Nigâhban Kürt Teâli ve Teâli İslam gibi İngiliz taraftarı her kuruluşla Millî Mücadele aleyhtarlığı noktasında sıkı bir işbirliği içinde bulunmuştur.Bu faaliyetlerini yürüttüğü sırada üst kademelerde bulunan bazı memurlardan destek gören cemiyet kendisine gösterilen bu destek ve yardımlarla adeta devletin resmî bir kuruluşu haline gelmiştir. Cemiyetin idarecileri de sanki bir devlet kuruluşunun başındaki kişiler gibi hareket ederek her türlü devlet işlerine karışmakla kalmamışlar devletin yönlendirilmesinde de kendilerini yetkili sayan bir psikoloji içinde olmuşlardır. İngiliz Muhibleri Cemiyeti işler istediği gibi gitmediği zaman İngilizlerden aldığı destekle Padişaha muhtıra verecek ve bir çok defalar Hükümetleri tehdit edecek kadar kendisini güçlü görüyordu. Nitekim 27 Kasım 1919 tarihinde Padişaha verdiği muhtırada; “ Millî Mücadele ilkin İstanbul’da ve bizzat Zât-ı Şâhânenizin yakınları arasında meydana gelen ihtilalci bir akımdır.” diyerek Padişahı bu harekete karşı daha sert tedbirler almadığı için tenkit ediyordu.

  Cemiyet İngilizlerin devlet üzerindeki nüfuz ve güçlerine paralel bir konumda bulunuyordu. Buna bağlı olarak bir çok konuda haksız bir tutumla devlet işlerine karışırken zaman zaman kendi planlarının önünde engel gördüğü bazı hususlarda bizzat İngilizlerin yardımını istiyor ve alıyordu. Örneğin daha rahat çalışabilmek için İngilizlere vatansever bazı asker ve sivilleri tutuklatarak Malta’ya sürdürmesi bu kategoride ele alınması gereken bir davranışıydı. Cemiyetin özellikle vatansever Türkleri tutuklatması ve çeşitli yerlerde tertiplediği iç isyanlarla Türkü Türke kırdırması ile İngilizlerle işbirliği içinde Ermeni ve Rumları Türk milleti aleyhinde harekete geçirmeye çalışması onun milliyet duygusundan yoksun olarak şekillendiğini ortaya koyarken Türk milleti ve Millî Mücadeleye karşı büyük bir düşmanlık hali içinde bulunduğunu gösteriyordu.

  İngiliz Muhibleri Cemiyeti Millî Mücadele yıllarında Türk milleti aleyhinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunların her aşamasında rol almıştır. Özellikle büyük paralar harcayarak halkı kendi yanına çekmek suretiyle Millî Mücadeleye düşman yapmaya çalışması da bizzat halka Millî hareketi yok ettirmeye yönelik bir oyundur. Ancak cemiyetin bu planlarına rağmen Millî hareket halktan aldığı destekle her geçen gün daha da güçlenmiştir. Bunun üzerine cemiyetin hedefinden uzaklaşarak etkisini kaybetmeye başladığını gören idarecileri çaresizlik içinde çırpınarak son bir gayretle onu daha da zararlı bir hale sokmaya çalışmışlardır.

  İngiliz Muhibleri Cemiyeti Millî hareket güçlendiği ölçüde zayıflama sürecine girmiştir. Bu süreç çok geçmeden cemiyet içerisinde başarısızlığın sebebini arayan bir muhalefet grubunu ortaya çıkarmıştır. Bu grubun cemiyette iktidarı ele geçirmek için bir mücadele başlatması da tabiî olarak bölünmeyi beraberinde getirmiştir. Cemiyet içinde yaşanan iktidar kavgası ile Millî Mücadelenin başarıya doğru ilerlemesi zayıflamaya başlayan cemiyeti yıkılma sürecine sokmuştur. Yıkılma dönemine giren İngiliz Muhibleri Cemiyeti 6 Ekim 1921 tarihinde yapılan son kongresinden itibaren bir türlü eski günlerine dönememiştir.

  Cemiyet Millî Mücadelenin kazanılmasından sonra da İstiklal Mahkemeleri tarafından Türk İnkılâbının düşmanı ilan edilmiştir. Çeşitli şekillerde cezalandırılan yönetici ve bazı üyelerinin TBMM Hükümeti tarafından yurt dışında yaşamaya mecbur edilmesiyle de cemiyet sona ermiştir.

  ab) Manda ve Himaye Taraftarı Olmayan Zararlı Cemiyetler

  Yine millî irade aşkından yoksun bazı aydınlar vardı ki devletin ve milletin kurtuluşunu bir başka devletin manda ve himayesi altına girmekte görmemekle birlikte düşünceleri ve takip ettikleri yol kurtuluş için tek çare olan Millî Mücadele hareketiyle bağdaşmıyordu. Bu kişiler de kendi düşünceleri istikametinde bazı cemiyetler kurmuşlardı.Şimdi en önemlileri Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası ve Teali İslam Cemiyeti olan bu cemiyetleri ele almaya çalışalım.

  aba) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

  Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası; 14 Ocak 1919 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Sulh ve Selamet Cemiyeti ile Selamet-i Osmaniye Fırkasının birleşmesi sonucu bu adı almıştır.

  Fırkanın amacı; programında da ifade edildiği gibi Padişahın etrafında toplanılmasını sağlamak suretiyle birlik oluşturmaktır. Devletin içinde bulunduğu zor durumdan ancak bu şekilde kurtulabileceğini düşünmektedir. Bu sebeple Anadolu’da yürütülen Millî Mücadelenin karşısında yer almıştır. Fırkanın meşrutiyet ve demokrasi ilkelerine dayanarak başladığı siyasî hayatında çalışmalarının itici gücünü İttihat ve Terakki düşmanlığı oluşturmuştur. Dolayısıyla faaliyetlerini İttihatçılara düşman olan Hürriyet ve İtilaf Fırkasıyla işbirliği içerisinde sürdürmüştür. Bu çerçevede zaman zaman iki fırkanın Millî Mücadele aleyhindeki faaliyetleri de paralel gerçekleşmiştir.

  Fırka zaman içerisinde parlamento içinde kurulmuş bir siyasî parti olmadığı ve 1919 seçimlerinde siyasî tabanı çöktüğü için İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusanın feshi üzerine terkedilmiş duruma düşmüştür.  abb) Teali İslam Cemiyeti

  Teali İslam Cemiyeti; İskilipli Hoca Atıf Efendi tarafından 19 Şubat 1919 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Önceleri Cemiyet-i Müderrisin adıyla kurulan cemiyet daha sonra bu adı almıştır.

  Cemiyetin amacı; nizamnamesinde de ifade edildiği gibi hilafetçi bir anlayışla bütün Müslümanlar arasında birlik ve kardeşliği sağlayarak Halifenin etrafında toplanılmasını temin etmektir. Bu sebeple Osmanlı Devleti’nin dinî esaslara bağlı kalınarak kurtarılabileceğini savunmuş dolayısıyla Saltanat ve Hilafetin güçlendirilmesi gerektiğini iddia etmiştir.Cemiyet kendisini din ve devlet ayrılığına taraftar olmayan ilmî ahlakî ve sosyal yollarla siyasî hayata yön vermek gayesinde olan ve fırkalar üstü bir konumda bulunan teşekkül olarak görmüştür. Cemiyet Hürriyet ve İtilaf Fırkasının paralelinde ona bağlı bir yan kuruluş gibi çalışmıştır. Siyasî hayattaki bu yerinin doğal sonucu olarak da İttihatçı ve Müdafaa-i Hukukçuların düşmanı olmuşlardır. Özellikle İttihatçılara düşman gözüyle bakan cemiyet Kuva-yı Milliye taraftarlarını da onların devamı olarak görmüştür.

  Cemiyet mensupları gerek Kuva-yı Milliye taraftarlarına duyduğu düşmanlıktan gerekse Millî Mücadelenin kendilerinin Saltanat ve Hilafeti güçlendirerek kurtuluşa ulaşmak düşüncesine uymaması nedeniyle bu hareketin karşısında yer almıştır.İlmiye sınıfının önemli simalarını bünyesinde toplamış olan cemiyet yeni medreseler ve okullar açmaktan sağlık hizmetleri vermeye camilerden vaazlar vermekten halka öğüt verici konuşmalar yapmaya kadar değişik çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1920 yılından sonra pek faal görünmeyen cemiyetin başkan ve bazı üyeleri 1925 yılında Ankara İstiklal Mahkemesince yargılanmışlar başkan İskilipli Atıf Hoca idama mahkum edilmiş böylece cemiyet de sona ermiştir.  b) Kürtler Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler

  İngilizler daha I. Dünya Savaşı yıllarında Kürtlük ve Kürt istiklali fikrinin doğması konusunda çalışmalar yapmışlardır. Bu çerçevede bölgeye Lawrence ve Binbaşı Noel gibi ajanlarını göndererek buradaki bazı aşiretleri bu fikir istikametinde harekete geçirmeye çalışmışlardır. Bölgedeki aşiretlerin büyük bir bölümü tarafından ilgi görmeyen bu faaliyetler bazı aşiretlerce benimsenmiştir. İngilizler tarafından para silah ve cephane yardımı yapılan bu ayrılıkçı Kürt grupları bölgede bir Kürdistan Devleti kurulabilecekleri hayaline kapılmışlardır. Bu hayali gerçekleştirmek için de çeşitli çalışmalarının yanında bu uğurda faaliyetlerde bulunacak Kürt Teali Cemiyeti Kürdistan Cemiyeti Kürt Neşr-i Maarif Cemiyeti Kürt Talebe Heyvi Cemiyeti Kürt Kadınlar Teali Cemiyeti ve Kürt Millî Fırkası gibi çeşitli cemiyetler kurmuşlardır.Bu kuruluşlardan en faal ve önemli olanı Kürt Teali Cemiyetidir. Şimdi bu cemiyeti daha yakından tanımaya çalışalım

  ba) Kürt Teali Cemiyeti

  Kürt Teali Cemiyeti; 1918 yılında İstanbul’da Osmanlı Ayan Meclisi üyesi Seyyid Abdülkadir tarafından kurulmuştur. Merkezi İstanbul olan bu cemiyet Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Diyarbakır Elazığ Dersim gibi çeşitli yerlerinde şubeler açmıştır.Cemiyetin amacı; Wilson ilkelerinin Kürtlere de uygulanmasını sağlayarak bu bölgede bağımsız bir Kürt devleti kurmaktır.

  Bu noktada Millî Mücadele hareketiyle ters düşen cemiyet İngilizlerin de tesirinde kalarak Kürtçülük propagandası yapmaya başlamış ve Jin ve Kürdistan adlı dergiler bu fikirlerini yaymaya çalışmıştır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve İngiliz Muhibleri cemiyetiyle kader birliği etmiş olan cemiyet Millî hareket karşısında oluşturulan muhalefet grubunun en faal olanlarındandır.Hatta Doğu Anadolu’nun Ermenilere verileceği söylentileri çıktığı vakit Şark-i Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kendisine işbirliği teklif ettiği zaman bu işbirliğine yanaşmayarak Ermenilerle beraber çalışmakta bir sakınca görmemiştir.
  22 Mart 1919’da barış konferansına Kürdistanla ilgili bir muhtıra veren cemiyetin delegesi Şerif Paşa Osmanlı Devleti yeni bir cerrahi ameliyeye maruz kalarak kendisinden vatanım olan Kürdistanın ayrılmasını görmeğe mahkumdur demişti.

  Ancak asırlarca Türklerle birlikte yaşamış dili dini kültürü yaşadığı coğrafyası bir olan Kürt halkı olup bitenin farkına varmış ve büyük çoğunluğu bu çeşit ayrılıkçı cemiyetlere itibar etmemiştir. Dolayısıyla Kürt Teali Cemiyeti de Millî Mücadelenin zafere doğru ilerlemesine paralel olarak kaybolup gitmiştir.

  Yrd.Doç.Dr. Cengiz DÖNMEZ
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş