ERZURUM VE SİVAS KONGRELERİYLE

MİSAK-I MİLLÎNİN METİNLERİ

(Günümüz Türkçesi ile)


Milletin istiklâl harbindeki hedefini ve icraat programını sırasıyla göstermesi itibariyle Sivas ve Erzurum Kongreleri kararlarıyla Anadolunun istek ve ısrarı üzerine toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusanında tespit edilen Misâk-ı Millînin metinleri aşağıdadır:


Erzurum Kongresi Kararları

Bismillahirrahmanirrahim

Doğu Anadolunun tam katılımıyla 10-23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurumda toplanan ilk kongrenin alınan kararlarıdır:

Esas Maddeler

1. Doğu Vilayetleri ve Trabzon Vilayeti ve Canik Sancağı birbirinden ayrılamaz ve Osmanlı topluluğunun bir esası olmak üzere bir bütün oluşturur.
Trabzon Vilayeti ve Canik Sancağıyla Vilâyât-ı Şarkıyye adını taşıyan Erzurum Sivas Diyarbakır Elazığ Van Bitlis ve bu aradaki elviye-i müstakille (müstakil livalar) hiç bir sebep ve bahane ile yekdiğerinden ayrılmak imkânı tasavvur edilemeyen bir bütün olup saadet ve felâkette tam katılımı kabul ve geleceği hakkında aynı maksadı hedef kabul ederler. Bu mıntıkada yaşayan bütün Müslüman unsurlar yekdiğerine karşı karşılıklı hürmet ve her türlü sıkıntıya göğüs gerecek fedâkâr duygularla dolu olarak sosyal ve etnik durumları ve muhitlerinin şartlarına riayet eden öz kardaştırlar.

2. Her türlü işgal ve müdahaleyi Rumluk ve Ermenilik oluşumu gayesine yönelik olarak kabul edeceğimizden birlikte savunma ve direnme esası kabul edilmiştir:

Vatanımızda öteden beri birlikte yaşadığımız bütün Hristiyan unsurların Osmanlı Devletinin kanunları ile güçlendirilmiş olan kazanılmış haklarına tamamen saygılıyız. Bunların mal can ve ırzlarının dokunulmazlığı dinimizin milli ananelerimizin ve kanunî esaslarımızın gereğinden olmakla bu esas kongrenin genel kanaatiyle de tekrar edilmiştir. Ancak Rum ve Ermenilerin bizzat veya dolaylı olarak gizli ve açık her ne şekil ve surette olursa olsun Osmanlı hakimiyetini ve İslam hukukunu ve milli varlığımızı bozacak bir durum almalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Millet ve vatanımızın zararına sebep olan her türlü teşebbüslerine karşı milletimiz tüm maddi ve manevi vasıtalarıyla savunma ve karşılık vermede kendini hak ve selahiyet sahibi kabul eder. Bu konuda İtilaf Devletlerinin herhangi bir surette meydana gelecek girişimlerini aynı gayenin gerçekleşmesine yönelik bir sebep sayacağımızdan bu taktirde de hukuk ve mukaddesatımızı bütün varlığımızla müdafaada kesinlikle tereddüt edilmeyecektir. İcab eden savunma sebep ve önlemlerinin alınması zorunlu görülmüştür.

3. Osmanlı Hükümetinin dağılma tehlikesine karşı saltanat ile İslam ve Osmanlı halifeliğinin devamı asıl maksadı oluşturduğundan sair vilayetlerle birlikte ve katılımı sağlamak mümkün olamadığı taktirde Doğu Anadolu vilayetlerince tek başına olarak savunma ve direniş esası kabul edilmiştir.

Mukaddes gayenin elde edilmesi için Doğu Anadolu vilayetlerince sâire vilayetlerle her açıdan işbirliğini sağlamak kesinlikle arzulanmaktadır. Ancak durum gereği bu çalışmaya bizzat kendisinin katılması için zikredilen vilayetlerce imkân görülemediği taktirde de esas maksad saklıdır. Yani bir bütün oluşturan Doğu Anadolu vilâyetlerince birlikte olarak kutsal amacın sağlanması için teşebbüslere devam edilecektir. İşgal altında bulunup da istek ve arzularını kullanamayan ve serbestçe gösteremeyen yerlerdeki dindaşlarımızı dile getirilen zorlayıcı şartların ortadan kalkmasına kadar mazur göreceğiz.

4. Osmanlı Hükümetinin bir devletler baskısı karşısında buraları terk ve ihmâl etmek zorunda bulunduğu anlaşıldığı zaman alınacak idarî siyâsî askerî konumların belirlenmesi ve tesbiti

Osmanlı Hükümeti bir devletler baskısı karşısında (Allah göstermesin) umum vatanın yok olması adına bir başlangıç demek olan buraları terk ve ihmâl etmek zorunda kaldığı zaman yani Doğu Anadolu vilayetlerinin Osmanlı Hükümetine ve halifelik makamına bağlılığı anlaşmalar imzâ edilmek ve İtilaf Devletlerine muhtıra ve notalar verilmek suretiyle veya kanaat bahşedecek diğer siyasi vesikalarla terk ve ihmâl olunduğunda mukaddes halifeliğe ve Osmanlı saltanatına olan bağlılığımızı korumak ve sağlamak ve vatanımızı Rum ve Ermeni ayakları altında çiğnetmemek üzere derhal mıntıkası açıklanmış olan Doğu Anadoluda geçici bir yönetim teşkil edilecektir ve hâlen mevcut olan teşkilat ve Osmanlı Devletinin yürürlükteki kanunları çerçevesinde işlerin görülmesine devam edilecektir ve bütün mülkî ve askerî reisler ve devlet memurları işbu geçici yönetime bağlı olacaktır. geçici yönetim bütün ybancı devletlerine bu yeni durumu usulüne uygun ve resmi olarak duyuracaktır. Sözkonusu geçici yönetim milli teşkilatımızın meydana getirdiği kongre tarafından seçilecek kuruldur. Tasarlanan durum kongrenin toplanmadığı bir zamanda meydana geldiği taktirde Heyet-i Temsiliyye (Yönetim Kurulu) işbu seçim görevini geçici olarak üstlenerek olup bitenden derhal vilâyetleri haberdâr edecek ve hemen kongreyi toplantıya davet eyleyecektir.

5. Heyet-i Temsiliyye tarafından Merkezî Heyetler vasıtasıyla tebligat yapılmadıkça göç yasaklanmıştır. Temsil Heyeti göçün Doğu Vilayetleri içerisinde olmak üzere yapılma şeklini ve yerini hazırlayıp ve tespit edecektir.

Heyet-i Temsiliyye saldırıya uğrama ihtimâli olan yerleri şimdiden dikkat nazarına alacaktır. Bu saldırıların içyüzünü ve genişliğini etraflıca düşünecektir. Buna göre gereken halkın hayatlarının korunması için mesken beslenme vesaire bakımından yerel idarî kurullarının araştırmalarına dayanarak bir plân yapacaktır. Bu plân ve bunun nasıl uygulanacağı yerel idarî kurulları tarafından şimdiden bilinecektir. Uygulama zamanı tehlikenin gerçekleşmesi halinde bildirilecektir.

Ancak çeşitli sebeplerden dolayı tasarlanan zaman yerine vakti ve zamanında bildirilemediği taktirde yerel idare heyetleri olayın meydana gelmesiyle planın uygulanması gerekliliği tam bir kanaat doğrurursa sorumluluğu üzerine alarak uygulamakla birlikte Heyet-i Temsiliyyeye haber verecektir. Mesele gayet mühim ve nâzik ve her türlü tedbirlere rağmen istenmeyen perişan durumları doğurabileceğinden son derece dikkat ve ihtiyatli olunmalıdır. Halkın bulunduğu yerden nakil suretiyle korunması imkânı bulunamadığı takdirde halkı yerinden oynatmamak yolu tercih edileceğinden bu durumda da zarar vermeyecek hareket tarzı benimsenecek ve aynı zamanda aynı düzenli kuvvetlerin yerel saldırılarına karşı tedbirler alınması yolu kabul edilecektir.

6. Yedi Vilâyetin nasıl yekdiğerinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu ve buradaki İslam hukukunun kapsam ve yerleşmişliğinin hiç bir şekilde ortadan kaldırılamaz olduğunu bütün dünya kamuoyuna karşı sergilemek ve duyurmak:

Kongremizin sona ermesiyle birlikte milli teşkilatımızdaki gaye ve kongremizin toplanmasındaki maksat ve harekât yolumuza dair kongrece kararlaştırılan hususlar özet olarak milletimizin vicdanî arzu ve istekleri son derece açık ve kesin bir beyanname (bildiri) ile millete merkezî hükümete ve yabancılara duyurulacaktır. Bundan başka maksat ve teşkilatımızın yol ve mesleğini yaymak ve her tarafca güzelce anlaşılması ve anlatılması hususunda cemiyet üyelerinden her biri ve doğal olarak bütün idare heyeti ve Heyet-i Temsiliyye sorumlu ve görevlidir. Bu konuda mümkün olan her türlü araçların tedârik edilmesi imkanı bulunan bütün merkezlerde en az bir gazeteyi o yerin yönetim kurulu himâyesi altına alacaktır. Kongrece kabul edilmiş ve millî vicdana uygun olan kararlar ve esaslar aleyhinde sözle kalemle ve eylemle her hangi bir şahıs veya kuvvet tarafından kötü yorum ve propagandada bulunulduğu zaman gerçekleşen hareketler bütün anlamıyla millet ve vatana ihanet olarak kabul edilecektir.

Teşkilâtımızın bu düşünceleri uygulama alanına çıkabilecek bir duruma getirmesi:

1. Cemiyetin Ünvanı
Vatanımızın uğradığı hadiseler ve olaylarla ve tamamen aynı maksadla milletin vicdanından doğmuş cemiyetlerin anlaşması ve birlik olmasıyla elde edilmiş olan umumî topluluk Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ünvanıyla isimlendirilmiştir. İşbu millî cemiyet her türlü parti akımlarından uzaktır.

2. Maksat
Osmanlı vatanının bütünlüğünü ve yüksek halifelik ve saltanat makamının ve millî istiklâlin dokunulmazlığını sağlamak konusunda Kuva-yı Milliyeyi etken ve milletin iradesini hâkim kılmaktır.

3. Teşkilât

a. Bütün Müslüman vatandaşlar bu millî cemiyetin tabii üyesidirler.

b. Teşkilat her biri derece derece yekdiğerine bağlı olmak üzere köy ve mahallelerden başlayararak nâhiye kaza liva vilâyet müstakil liva taksimatına bağlıdır. Köy nâhiye kaza ve bağlı livalarda idare heyetleri ve müstakil livalarla vilâyetlerde merkezi kurullar ve kongrece seçilmiş bir heyet-i temsiliyye (yönetim kurulu) vardır.

1. Köy İdare Heyeti:
Köyde ve mahallelerde oturan köy ve mahalle halkından seçilmiş en az üç azadan oluşur. İçlerinden biri seçimle reis olur.

Vazifesi:
Köylüyü ve mahalle halkını tehlikeye karşı muhafaza etmek ve aydınlatmak ve üstündeki heyetten alacağı talimatı anlatmak ilan etmek ve hükümlerini uygulatmaktır. Köy ve mahalle halkının durumları hakkındaki düşüncelerinden üstündeki heyeti haberdar eylemektir.

2. Nâhiye İdare Heyeti:
Nâhiyeyi oluşturan köylerin idare heyetleri tarafından seçilmiş en az üç azadan oluşur. İçlerinden biri sçimle reis olur. Vazifesi bütün köylerdeki millî hareketi birleştirmek ve tehlike karşısında onları uyanık bulundurmak ve üstündeki heyetten alacağı talimatı duyurmak uygulmak ve hükümlerini gerçekleştirmektir.

3. İlçe İdare Heyeti:
Merkeze bağlı mahalle köy ve nahiyeler idare heyetleri tarafından seçilmiş en az beş azadan oluşur. İçlerinden biri seçimle reis olur.

Vazifesi:
Kaza içinde millî hareketi birleştirmek ve halkı tehlike karşısında onları uyanık bulundurmak konusunda köy ve nahiye idare heyetleriinin görevlerini güzel bir şekilde yerine getirme ve her köy ve mahallenin ve kendisine bağlı nahiyelerin büyüklüğüne ve konumunun gereğine göre Bekçi Teşkilatını takip ve icra ettirmek ve üstündeki idare heyetinden alacağı talimat çerçevesinde cemiyetin her türlü arzu ve maksadının gerçekleşmesini sağlamak ve bu yönde kolaylık göstermektir. Bu teşkilat aynen tatbik imkânı olamayan yerlerde mahallinin şart ve gereklerine uygun bir şekilde yürütülür ve en yakın idare heyetine bağlılık kazanır.

4. Livâ İdare Heyeti:
Livâya bağlı kazalar ile livâ merkezine bağlı köy mahalle ve nahiyelerin heyetleri tarafından seçilmiş en az yedi azadan oluşur. İçlerinden birisi seçimle reis olur. Ancak liva merkezlerinde ayrıca kaza teşkilatı yapılmayacak ve vazifesi bu heyet tarafından görülecektir.

Vazifesi:
Cemiyetin tüzüğe uygun olarak teşkilatını şubelendirmesi ve bilhassa Bekçi Teşkilatına ehemmiyeti nisbetinde dikkatleri yöneltmek ve liva bağlı birimleri dahilinde her türlü siyasî maksatlardan uzak olan temiz maksatlara engel olabilecek her türlü teşebbüsleri derhal sonuçsuz bırakmak ve bu konular için lüzum görülecek karşı vasıtalara başvurmak ve üstündeki merkezî heyetle sıkı bir temas ve irtibatta bulunarak oradan alacağı talimat dairesinde hareket eylemektir. Geciktirilmesi cemiyetin esas maksatlarına ve memleket ve milletimizin hayat ve menfaatlerine zararlı ve tehlikeli olabilecek son derece mühim ve ivedi durumlarda liva idare heyeti doğrudan doğruya Heyet-i Temsiliyyeye müracaat eder ve mensup olduğu vilâyet merkezî heyetine de bilgi verir. Heyet-i Temsiliyye livaya vereceği cevaptan vilayet merkezî heyetini de haberdar eyler.

5. Müstakil Liva ve Vilâyet Merkezî Heyet:
Nahiyeler kaza ve liva idare heyetleri tarafından seçilmiş on azadan oluşur. İçlerinden biri seçimle reis olur. Bu heyet aynı zamanda merkez kazasının idare heyeti makamı yerindedir.

Vazifesi:
Vilâyet dâhilinde mevcut bütün idare heyetlerinin kendilerine verilmiş olan görevlerinin güzel bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak ve yönetim kuruluyla yapacağı haberleşmenin sonucundan ve oradan alacağı talimat ve bilgilerden gereken kimseleri derhal haberdar eder. Millî teşkilata ait konuları gevşeklik göstermeden takip etmek ve sonuçlarından yönetim kuruluna malumat verir. Vilâyet sınırları dışında ve fakat cemiyetin sorumluluk alanı içinde ortaya çıkabileceğini önceden kestirebildiği önemli durumları ve olayları hem mahalline ve hem Heyet-i Temsiliyyeye derhâl haber verir. Olağanüstü hallerde gerek görülürse olağanüstü olarak vilayet kongresini toplantıya davet eder. Heyet-i merkeziyye kongreye karşı bir senelik bütün bilgilerinden ve hesaplarından sorumludur.

6. Vilâyet Kongresi:

a. Millî maksat etrafında daha umumi ve kapsamlı bir şekilde anlaşmak ve gerekli tedbirleri almak üzere senede bir defa Mart Nisan Mayıs ayları içinde vilâyet merkezinde bir kongre toplanacaktır. Vilâyet Kongresi adıyla isimlendirilecek olan işbu kongre kaza ve liva idarelerinden seçilmiş ikişer azanın katılımıyla inikad eder.

Vazifesi:
Vilâyet içerisinde bir senelik millî çalışmalar ve bunların sonuçlarını incelemek ve karara bağlamakla umumî kongreye ait raporu ve cemiyetin vilâyetine ait hususi bütçesini belirler ve tespit eyler ve Heyet-i Temsiliyyeye ait masrafları ayırır ve gönderir.

Genel Kongre

b. Genel kongre senede bir defa 10-23 Temmuzda toplanır. Toplanma yeri Heyet-i Temsiliyye ile vilayetlerin merkezî kurullarının birbirleriyle haberleşerek kararlaştıracakları yerdir. Genel kongre kaza livâ heyet-i idareleriyle müstakil liva ve vilayetler merkezî heyetleri tarafından seçilmiş birer azadan oluşur. Millet ve memleketin geleceği hakkında her türlü görüşmeleri yürütür ve kararları alır. Heyet-i Temsiliyyenin bir senelik icraat ve teşebbüslerini inceler ve neticesine göre hüküm ve kararını verir. Ve Heyet-i Temsiliyyeyi ibka veya yeniden seçer ve Heyet-i Temsiliyyenin bütçesini belirler ve kabul eder.

Yönetim kurulu üyeleri kongre görüşmelerinde söz söylemek yetkisine sahip olup oy vermeye mezun değillerdir.

7. Heyet-i Temsiliyye (Yönetim kurulu):
Heyet-i Temsiliyye aşağıdaki ek mâddede zikredildiği üzere kongre tarafından seçilmiş gerekli şartları hâiz asgari dokuz azami on altı azadan oluşur. İçlerinden bir reis olur. Bir de Heyet-i Tahririyyesi (Yazı İşleri Kurulu) vardır. Merkezi durum ve hadiselere göre en uygun göreceği yerdir. Doğu Anadolu vilayetlerinde mevcut millî teşkilatımızın devamının sebeplerini ve sürekliliğini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almaya bütün teşekkül etmiş heyeti bir noktada toplayarak birleştirerek ve temsil ederek zikredilen teşkilat arasındaki ahenk ve bağları kurmak ve bu şekilde milletin arzu ve maksatlarının hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Heyet-i Temsiliyye Tüzüğünün esas maddelerinde açıkça belirtilen kesin ve millî maksatların bir noktasını bile ihmâl etmemek şartıyla vatanın bütünlüğü ve milletimizin istiklâlini sağlamak konusunda her türlü tedbirlere ve siyasî ve yürütmeye ait kararlar almaya yetkilidir. Ancak millet ve memleketin geleceği hakkında mühim ve esaslı meselelerde kesin karar alınmasından önce merkezî heyetlerin oyunu alır. Millet ve memleketin geleceğini kesinlikle belirleyecek ve tespit edecek durumlar için de son kesin kararı kongre müzakeresi ile verebilir. Olağanüstü durumların ortaya çıkığı zamanlarda heyet-i temsiliyye genel kongreyi olaganüstü olarak toplantıya davet eder. Heyet-i Temsiliyye genel kongreye karşı bütün bir senelik işlemlerinden ve hesaplarından sorumludur.

Yedinci Maddeye Dair
Heyet-i Temsiliyye üyeleri aşağıda olduğu üzere seçilir:
Heyet-i Temsiliyye Doğu Anadolu vilâyetleri ve müstakil livalarının kongrede hâzır bulunan murahhasları tarafından mensup oldukları yeri hakkıyla temsil edecek kişilerden vilayetler adına seçilecek en az bir ve en fazla iki ve müstakil liva adına birer temsilciden oluşur. İşbu temsilciler mensup oldukları vilayet ve müstakil livanın kongrede hazır bulunan murahhasları tarafından ölçünün iki katına eşit gösterilecek adaylar arasından ölçüsü kadar kongre genel kurulunca ayrılıp seçilir ve her vilayet ve müstakil liva adlarına çoğunluk elde edenler Heyet-i Temsiliyye azalığı sıfatını kazanırlar.

Murahhasları kongreye yetişememiş olan vilâyetler ve livalar adına Heyet-i Temsiliyye arasına seçilmesi icap eden üyeliğe veyahut kongrenin toplanmadığı bir zamanda herhangi bir sebepten dolayı boşalan üyeliklere seçilecekler Heyet-i Temsiliyye ile ait olduğu merkezî heyetler arasında karşılıklı olarak haberleşilerek kararlaştırılır. Bu taktirde icap eden azayı heyet-i merkeziyyeler idare heyetleriyle istişare ederek aday olarak ölçünün iki katını seçimle Heyet-i Temsiliyyeye bildirir ve heyet tarafından tercih olunan kimse temsilci sıfatını kazanır.

Heyet-i Temsiliyye Doğu Anadolunun bütününü temsil eder.

8. Heyet-i Temsiliyye merkezî ve idare heyetleri önemli meselelerde yetkili gördüğü kimseleri azasından saymakla istişare edebilirler.

9. İdare ve merkezî heyetler bu tüzükle belirlenip tespit olunan esaslar ve yetki çerçevsinde serbesttir.

10. Cemiyetin gelirleri istiklâlin büyüklük ve yüksekliğini takdir buyuran herkesin ortaya koyup sergileyeceği para yardımından ibarettir.

11. Milletin iradesini hakim kılmak konusundaki cemiyetin arzuları ancak Millet Meclisinin toplanarak denetim ve yasama haklarına tamamen ve emniyet ve serbestlikle bizzat sâhib olmasıyla gerçekleşeceğinden bu emniyet Millet Meclisinin desteklemesi üzerine cemiyetin alacağı gelecek durum kararıyla belirler.


Kongre Heyeti

Sivas Kongresi Kararları

Rumeli ve Anadolunun tam birleşmesiyle 4 Eylül 1919 tarihinde Sivasda toplanan kongre kararlarıdır.

Esas Maddeler

Madde: 1 - Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmış ateşkesin imzâ olunduğu 20 Ekim 1918 tarihindeki sınırlar içinde kalan ve her noktasında çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Osmanlı topraklarının kısımları yekdiğerinden ve Osmanlı topluluğundan ayrılamaz ve bölünemez bir bütündür. Bütün Müslüman unsurlar yekdiğerine karşı karşılıklı hürmet ve her türlü sıkıntıya göğüs gerecek fedâkârca duygularla dolu olarak sosyal ve etnik durumları ve muhitlerinin şartlarına riayet eden öz kardaştırlar. (Sonraki maddeler Erzurum Kongresinin kararlarının aynıdır.)Misâk-ı Millî

Aşağıda imzaları bulunan Osmanlı Meclis-i Mebusân üyeleri devletin istiklâli ve milletin istikbâlinin haklı ve devamlı bir barışa kavuşması için tercih edebileceği en büyük ve en son fedakârlığını içeren aşağıdaki esaslara tam bir bağlılığın temin edilebileceğini ve zikredilen esaslar dışında kalıcı sağlam ve sürekli bir Osmanlı saltanat ve cemiyetinin varlığının sürmesinin imkânsız olduğunu kabul ve tasdik eylemişlerdir.

Mâdde: 1- Osmanlı Devletinin özellikle yaşayanlarının çoğunluğunu Arapların oluşturduğu ve 30 Ekim 1918 tarihli ateşkesin imzalanması sırasında düşman ordularının işgali altında kalan topraklarının geleceği halkının serbestçe beyân edecekleri umumî görüşe uygun olarak belirlenmesi lazım geleceğinden zikredilen ateşkes hattı dahilinde dinî etnik ve aslen birleşik yekdiğerine karşı karşılıklı hürmet ve her türlü sıkıntıya göğüs gerecek fedâkâr duygularla dolu olarak sosyal ve etnik durumları ve muhitlerinin şartlarına tam anlamıyla saygı duyan Osmanlı Müslüman çoğunluğun yaşadığı toprakların tamamı gerçekten veya hakem kararıyla hiç bir sebeple ayrılamaz bir bütündür.

Mâdde: 2- Halkı ilk serbest kaldıkları zamanda oybirliğiyle anavatana katılan ve Elviye-i Selâse denilen Kars Ardahan ve Batum için gerektiğinde tekrar serbestçe halk oylamasına müracaat edilmesini kabul ederiz.

Mâdde: 3- Türkiye barışına bırakılan Batı Trakyanın hukukî durumunun tesbiti de halkının tam bir hurriyetle açıklayacakları karara uygun olarak gerçekleşmelidir.

Mâdde: 4- İslam Halifeliğinin merkezi Osmanlı saltanatının başkenti ve Osmanlı Hükümetinin merkezi olan İstanbul şehriyle Marmara denizinin emniyeti her türlü zarardan korunmalıdır. Bu esas saklı kalmak şartıyla Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açılması hakkında bizimle diğer tüm ilgili devletlerin hep birlikte verecekleri karar geçerlidir.

Mâdde: 5- İtilaf Dvletleri ile düşmanları ve bazı ortakları arasında kararlaştırılan anlaşma esasları çerçevesinde azınlıkların hukuku komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı hukukdan yararlanmaları güvencesiyle tarafımızdan teyid ve temin edilecektir.

Mâdde: 6- Millî ve iktisadî gelişmemiz imkân dairesine girmek ve daha çağdaş bir düzenli idare şeklinde iş görmeye muvaffak olabilmek için her devlet gibi bizim de gelişmemizi sağlayan sebeplerde tam bir istiklâl ve serbestliğe mazhar olmamız hayat ve varlığımızın vazgeçilmez esasıdır. Bu sebeple siyâsî hukukî mâlî gelişmemize engel kayıtlara karşıyız. Tahakkuk edecek borçlarımızın ödeme şartları da bu esaslara aykırı olmayacaktır.

27 Ocak 1920

Sinop Mebusu
Rıza Nur

Kaynak:
Sinoplu Kurmay Binbaşı Cevdet Kerim (İncedayı) Türk İstiklal Harbi (Garp Cephesi)

Erkân-ı Harbiye-i Umumiyye Talim ve Terbiye Dairesi İstanbul Matbaa-i Ebuzziya İstanbul 1341 sf. 21-28

Muhammet Safi