Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz Erzurum Kongresinin Toplanma Amacı Ve Sonuçları

  Erzurum Kongresinin neden toplandı - Erzurum Kongresinin Toplanma sebebi


  Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesine göre Doğu Anadolu'daki altı vilayette bir karışıklık çıktığı takdirde İtilaf Devletleri bu yerleri işgal edebilecekti. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Cemiyet Ermeni tehlikesine karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere Erzurum'da bir kongre toplamaya karar verdi. Erzurum Kongresi'ne katılan Mustafa Kemal. kongreye başkan seçildi.

  Erzurum Kongresi Sonuçları - Erzurum Kongresinin Sonuçları nelerdir

  Erzurum kongresi Doğu Anadolu’nun kaderini görüşmek üzere toplandığı halde memleketin bütününü ilgilendiren sorunlar hakkında kararlar alınarak; Milli Mücadele’nin esas programını hazırlamıştır.

  Uyarı: Milli Mücadele’nin temel amacı kayıtsız şartız bağımsızlık kayıtsız şartsız milli hakimiyet idi. Erzurum Kongresi bir meclis gibi çalışmıştır.

  Kongrede vatan sınırları belirtilerek vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı ilan edilmekle emperyalistlere de Türklüğün ata yurdunun işgal edilmeyeceği anlatılmıştır. Temsil Heyeti’nin gerektiğinde bir hükümet olarak görev yapacağı açıklanmakla Milli devlet’in yürütme organı olma çabası ortaya çıkmaktadır.

  Mustafa Kemal’e göre; Erzurum Kongresi İstanbul Hükümeti ve işgal kuvvetleri tarafından iyi karşılanmamıştır. Kongrenin toplandığı sırada Damat Ferit Paşa; “Anadolu’da ayaklanma çıktı. Anayasaya aykırı olarak Meclis-i Mebusan adı altında toplantılar yapılıyor. Bu hareketin derhal engellenmesi gerekir.” Demişti. Bu konuşmanın yabancı basın mensuplarına yapılan basın toplantısında söylediği düşünülürse; ne anlama geldiği daha iyi anlaşılır. Mustafa Kemal ve Rauf Bey’in hemen yakalanarak İstanbul’a gönderilmesi İstanbul Hükümeti’nce istenir.

  ALINTIDIR.
  Bengisu, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  utuk'tan...

  "...

  erzurum'a gelişimin ilk günlerinde erzurum kongresi'nin toplanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınmasına önem verildi. efendiler vilâyât-ı şarkiye müdafaa-i hukuk-ı milliye cemiyeti'nin 3 mart 1919 tarihinde bir kurucu hey'et meydana getirmek üzere oluşturduğu erzurum şubesi trabzon ile de anlaşarak 1919 yılı temmuzunun onuncu günü erzurumda bir vilayat-ı şarkiye kongresi toplamaya teşebbüs etti. benim daha amasya da bulunduğum tarihlerde haziran içinde doğu illerine temsilci göndermeleri için teklif ve davette de bulundu. illerden temsilci getirtilmesi için o tarihten başlayarak benim erzurum'a gelişime kadar ve ondan sonra da bu konuda pek çok gayret sarfetti.

  ancak o günlerin şartları içinde böyle bir maksadın gerçekleştirilmesindeki güçlüğün büyüklüğü kolaylıkla takdir olunur. kongrenin toplanma günü olan 23 temmuz yaklaştığı halde illerden gönderilmesi gereken temsilciler seçilip gönderilmiyordu.

  halbuki bu kongrenin toplanmasını sağlamak artık pek önemli olmuştu. bu sebeple tarafımızdan da ciddî teşebbüslerde bulunmak gerekir.

  illerin her birine açık telgraflar gönderildiği gibi bir yandan da şifreli telgraflarla valilere komutanlara gereken tebligatta bulunuldu. sonunda on üç günlük bir gecikme ile yeterince temsilci getirtilerek kongreyi toplama gerçekleştirilebildi.

  efendiler millî mücadele'ye ordu mensuplarının desteğini sağlamak askerî ve millî mücadeleyi biribiri ile uyumlu olarak yürütmek işi de son derece önemli idi.

  trabzon'daki tümen vekâletle idare ediliyordu. asıl komutanı hâlit bey bayburt'ta gizlenmişti. hâlit bey'i gizlendiği yerden çıkartmak iki bakımdan gerekli idi. biri ve en önemlisi istanbul'a çağırılmanın ve bir emre uymamanın gizlenmeyi gerektirecek nitelikte olmadığını millete ve özellikle ordu mensuplarına göstererek manevî gücü yükseltmek içindi. diğeri de sahilde önemli bir nokta olan trabzon'a dışarıdan bir saldırı olduğu takdirde oradaki tümenin başında gözü pek bir komutan bulundurmak maksadına dayanıyordu.

  bundan dolayı hâlit bey'i erzurum'a getirttim. kendisine bizzat özel bir talimat verdikten sonra gerektiğinde derhal tümeninin başına geçmek üzere maçka'da bulunması için de emir verdirdim.

  biz bu işlerle ugraşırken bir yandan da istanbul da harbiye nezareti makamında bulunan ferit paşa' nın ve padişahın istanbula dönmemi sağlamak üzere biribiri ardınca çekilen aldatıcı telgraflarına da türlü karşılıklar vermekle vakit kaybına mecbur oluyorduk.

  nutuk'tan...

  "...

  efendiler yüksek malûmunuz olduğu üzere erzurum kongresi 1919 yılı temmuz'unun 23'üncü günü pek gösterişsiz bir okul salonunda toplandı. ilk günü beni başkanlığa seçtiler. kongre üyelerini durum ve bir dereceye kadar da tutulan yol hakkında aydınlatınak için yaptığım konuşmada :

  tarihin ve olayların zoru ile doğrudan doğruya içine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri göstermeyecek ve bundan irkilmeyecek hiçbir vatanseverin tasavvur edilemeyeceğine işaret ettim. ateşkes anlaşması hükümlerine aykırı olarak yapılan saldırı ve işgallerden bahsettim.

  tarihin bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkâr edemeyeceğini bu itibarla vatanımız milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin ergeç iflâsa mahkûm olduğunu söyledim.

  vatan ve milletin kutsal varhklarını kurtarmak ve korumak hususunda son sözü söyleyecek ve bunun gereğini yerine getirecek gücün bütün vatanda bir elektrik ağı haline gelmiş olan míllî akımın kahramanlık ruhu olduğunu ifade ettim.

  maneviyatın kuvvetlendirilmesine yardımcı olmak üzere de yeryüzündeki bilinen bütün milletlerin milli gayelerine ulaşmak için içinde bulunduğumuz tarihteki mücadeleleri ile ilgili mevcut bazı bilgileri özetledim.

  ve milletin mukadderatına hâkim bir milli iradenin ancak anadolu'dan doğabileceğini belirttim. milli iradeye dayanan bir millet meclisi'nin meydana getirilmesini ve gücünü milli iradeden alacak bir hükûmetin kurulmasını kongre çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim.

  efendiler erzurum kongresi 14 gün sürdü. çalışmalarının sonucu tespit ettiği tüzük ve bu tüzükteki hükümleri ilân eden bildiri maddelerinden ibarettir.

  bu tüzük ve bildiri metni zaman ve ortamın gerektirdiği bazı önemsiz ve ikinci derecede düşünce ve görüşler atlanarak incelenirse birtakım köklü ve geniş çaplı ilkeler ve kararlara varmış oluruz.

  müsaade buyurursanız bu ilkelerin ve kararların bence daha o zaman nelerden ibaret olduğuna işaret edeyim :

  1 - milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. birbirinden ayrılamaz ( bildiri madde 6; tüzük madde 3'ün açıklaması : tüzük ve bildiri'nin 1'inci maddeleri lütfen okunup incelensin...)

  2 - her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve osmanlı hükümeti'nin dağılması halinde millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir. ( tüzük madde 2 ve 3; bildiri madde 3 )

  3 - istanbul hükümeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü gösteremediği takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. bu hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir. kongre toplanmamışsa bu seçimi heyet-i temsiliye yapacaktır. (tüzükmadde 4; bildiri madde 4)

  4 - kuva-yı milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır (bildiri madde 3).

  5 - hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez ( bildiri madde 4 ).

  6 - manda ve himaye kabul olunamaz (bildiri madde 7).

  7 - millî meclis'in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.(bildiri madde 8).

  bu ilkeler ve bu kararlar çeşitli şekillerde yorumlanmışsa da gerçek niteliklerini hiç değiştirmeden uygulanma imkânı bulabilmişlerdir.

  efendiler biz kongre'de özetlediğim bu kararları ve bu ilkeleri ortaya koymaya çalışırken sadrazam ferit paşa da basında birtakım demeçler yayınlıyordu. bu demeçlere sadrazamın milli jurnalı dense yeridir. 23 temmuz 1919 tarihli basın dünyaya şunu ilan ediyordu :

  "anadolu'da karışıklık çıktı. kanun-ı esasî'ye aykırı olarak meclis-i meb'usan adı altında toplantılar yapılıyor. bu hareketin askerî ve sivil memurlar tarafından önlenmesi gerekir."

  buna karşı gereken tedbirler alındı ve meclis-i meb'usan'ın toplantıya çağrılması istendi.

  ağustos'un yedinci günü kongre toplantısına son verirken üyelerine :

  "önemli kararlar alındığını bütün dünyaya milletimizin varlık ve birliğinin gösterildiğini" söyledim ve "tarih bu kongremizi ender görülen büyük bir eser olarak kaydedecektir" dedim.

  sözlerimde isabetsizlik olmadığını zaman ve olayların ispatlamış olduğuna inanıyorum efendiler.

  erzurum kongresi tüzüğü gereğince bir hey'et-i temsiliye seçmişti.

  dernekler kanunu'na göre dilekçe yerine geçmek üzere erzurum valiliği'ne verilen 24 ağustos 1919 tarihli yazıda heyet-i temsiliye üyelerinin adları ve kimlikleri şu şekilde gösterilmiştir :

  mustafa kemal eski 3' üncü ordu müfettişi askerlikten ayrılmış
  rauf bey eski bahriye nâzırı.
  raif efendi eski erzurum milletvekili.
  izzet bey eski trabzon milletvekili.
  servet bey eski trabzon milletvekili.
  şeyh fevzi efendi erzincan'da nakşî şeyhi.
  bekir sami bey eski beyrut valisi
  sadullah efendi eski bitlis milletvekili.
  hacı musa bey mutki aşiret bey'i

  efendiler sırası gelmişken arz edeyim ki bu kimseler hiçbir vakit bir araya gelip birlikte çalışmış değillerdir. bunlardan izzet servet ve hacı musa bey'ler ile sadullah efendi hiç gelmemişlerdir. raif ve şeyh fevzi efendiler sivas kongresi'ne katılmışlar fakat ondan sonra biri erzurum'a öteki erzincan'a dönerek bir daha hey'et-i temsiliye'de bulunmamışlardır. rauf bey ve sivas kongresi'nde aramıza katılan bekir sami bey istanbul'da meclis-i meb'usan'a gidinceye kadar bizimle birlikte bulunmuşlardır.

  efendiler hâtıra olarak küçük bir noktaya da işaret etmek isterim. benim bu erzurum kongresi'ne üye olarak girip girmemekliğim üzerinde düşünülmeye değer bulunduğu gibi kongre'ye katıldıktan sonra da başkan olup olmamaklığım konusunda kararsızlık gösterenler olmuştur. bu kararsızlığı gösterenlerden bir kısmının düşüncelerini iyi niyet ve içtenliklerine vermek mümkün ise de diğer bazı kimselerin bu hususta tamamen samimiyetten uzak aksine mel'unca bir maksadın peşine düştüklerine daha o zaman şüphem kalmamıştı. söz gelişi düşman casusu olup her nasılsa trabzon ilinde bir yerden kendisini kongreye temsilci seçtirerek gelen ömer fevzi bey ve arkadaşları gibi. bu zatın hainliği sonradan trabzon'da ve oradan kaçtıktan sonra da istanbul'daki faaliyet ve hareketleri ile sabit olmuştur.
  kongrenin bitiminden iki üç gün önce başka bir tartışma da söz konusu olmaya başlamıştı. bazı yakın arkadaşlarım benim hey et-i temsiliye'ye girerek açıkça faaliyet göstermemi sakıncalı buluyorlardı. görüşleri şu noktalarda özetlenebilir : millî teşebbüs ve faaliyetlerin bütün anlamıyla milletten doğduğunu gerçekten millî olduğunu göstermek lâzımdır. bu takdirde yapılacak teşebbüsler daha güçlü olur ve kimsenin kötü yorumuna ve özellikle yabancıların olumsuz düşüncelerine fırsat vermez. fakat tanınmış ve hele istanbul hükûmeti'ne hilafet ve saltanat makamına karşı asi duruma düşmüş hücumların hedef noktası haline gelmiş olan benim gibi bir adamın bütün bu millî teşebbüslerin başında bulunduğu görülürse faaliyetin millî gayelere dayanmaktan çok şahsî emellerin gerçekleştirilmesi maksadına dayandığı inancı uyanır. bu bakımdan hey'et-i temsiliye'yi illerin ve müstakil sancakların seçeceği kimseler oluşturmalıdır. ancak bu şekilde millî bir güç gösterilebilir.

  bu görüşlerin ne dereceye kadar yerinde olup olmadığını araştıracak değilim. yalnız benim de bu görüşlere karşı olan düşüncelerimi ve bunları dayandırdığım noktalardan bazılarını sayayım : özellikle ben mutlaka kongreye katılmalı ve onu idare etmeliydim. çünkü zaman geçirmeksizin milli iradenin faaliyete geçirilmesini ve milletin doğrudan doğruya fiilî ve silâhlı olarak tedbirler almaya başlamasını sağlamak zaruretine inanıyordum. bu esaslı noktaları takdir ve tespit ettirebilmek için kongrede aydınlatmak yol göstermek ve bizzat idare etmek suretiyle çalışmamı zarurî görüyordum. nitekim öyle oldu. erzurum kongresi'nin daha önce açıkladığım ilke ve kararlarını herhangi bir temsilciler hey'etinin uygulama alanına sokturabileceğime henüz güvencim olmadığını itiraf ederim.

  nitekim zaman ve olaylar beni doğrulamıştır. bundan başka daha amasya'da iken karar verilip de bütün millete her türlü vasıta ile tebliğ ettirdiğim sivas genel kongresi'nin toplanmasını sağlamak bütün milleti ve memleketi yalnız bir hey'etle temsil etmek ayrıca yalnız doğu illerini değil vatanın her köşesini aynı dikkat ve duyarlıkla savunma ve kurtarma çarelerini bulmaya çalışmak hususlarını herhangi bir heyetin gerçekleştirebileceğine inanmadığımı açıkça ifade etmek zorundayım. çünkü bende böyle bir kanaat var olsaydı benim işbaşına geçtiğim güne kadar teşebbüs ve faaliyette bulunanların çalışmalarının sonuçlarını bekler ve istifa etmemek yolunu tutardım. hükûmet'e padişah ve halife'ye karşı isyan gereğini duymazdım. aksine ben de bazı iki yüzlü ve iki taraflı oynayanlar gibi görünüşte pek şatafatlı ve gösterişli olan o günün ordu müfettişliği görevini ve padişah hazretleri'nin yaveri sıfatını taşımakta devam ederdim. gerçi benim açıkça ortaya atılmamda ve bütün millî ve askerî hareketlerin başına geçmemde elbette sakınca vardı. ancak o sakınca başarısızlık halinde herkesten önce ve herkesten çok benim en büyük ceza ve azaba uğratılmamdan başka bir şey olabilecek miydi? oysa bütün vatanın ve koskaca bir milletin ölüm kalım dâvâsı söz konusu olurken vatanseverim diyenlerin kendi sonlarını düşüncelerinin yeri varmıydı ?

  efendiler ben bazı arkadaşlarca ileri sürülen düşünce ve kuruntulara uymuş olsaydım iki bakımdan büyük sakıncalar ortaya çıkacaktı.birincisi; düşüncelerimde kararlarımda ve bütün kişiliğimde yetersizlik ve güçsüzlük olduğunu itiraf etmek ki bu husus benim vicdanımın emrine uyarak yüklendiğim görev bakımından düzeltilmesi imkânsız bir yanılma olurdu.

  efendiler tarih itiraz edilemez bir şekilde ispatlamıştır ki büyük dâvâlarda başarı için sarsılmaz bir kabiliyet ve kudrete sahip bir önderin varlığı şarttır. bütün devlet adamlarının ümitsizlik ve beceriksizlik içinde bütün milletin başsız olarak karanlıklar içinde kaldığı bir sırada her vatanseverim diyen binbir çeşit insanın binbir hareket ve görüş tarzı ortaya attığı ve her şeyin allak bullak olduğu bir dönemde danışmalar yolu ile birçok hatırlı ve nüfuzlu kimselere bel bağlama gereğine inanmakla güvenli ve kararlı bir şekilde ve özellikle sür'atle yol almak ve en sonunda çok çetin olan hedefe ulaşmak mümkün müdür? tarihte bu tarzda başarıya ulaşmış bir toplum gösterebilir mi? ikincisi efendiler; millet memleket siyaset ve ordu yönetimi ile hiçbir ilgi ve ilişkileri bulunmamış bu alanda başarıları görülmemiş ve denenmemiş olan gelişigüzel kimselerden söz gelişi erzincanlı bir nakşî şeyhi ve mutki'li bir aşiret reisi gibi zavallılardan da kurulması ihtimalden uzak olmayan herhangi bir temsilciler hey'etine söz konusu durum ve görev emanet edilebilir miydi? edildiği takdirde memleket ve milleti kurtaracağız dediğimiz zaman milleti ve kendimizi aldatmış olmak gibi bir yanılgıya düşmeyecek miydik?

  bu nitelikteki bir hey'ete perde arkasından yardım edilebileceği söz konusu olsa bile bu tarz güvenli bir yol sayılabilir miydi?

  bu söylediklerimin o günlerde değilse bile artık bugün bütün dünyaca inkâr edilemeyecek gerçekler olarak kabul edildiğine asla şüphe yoktur. bununla birlikte ben burada bu söylediklerimi geçmiş günlere ait bazı hâtıra ve belgeler ile bir kere daha belirtmeyi gelecek nesillerin siyasî ve sosyal ahlâk terbiyesi açısından bir görev sayarım.

  bu dakikaya kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerinde duracağım olaylar dolayısıyla bu husus kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır.

  efendiler erzurum kongresi'nin bitiminde ferit paşa'dan sonra harbiye nezareti'ne yeni geldiği anlaşılan bir nazım paşa imzasıyla 15' inci kolordu komutanlığı'na 30 temmuz 1919 tarihli şöyle bir emir geldi.

  mustafa kemal paşa ile refet bey'in hükûmetin kararlarına aykırı faaliyet ve hareketlerinden dolayı hemen yakalanarak istanbul'a gönderilmeleri bâbıâlî'ce uygun görülüp o bölgedeki memurlara emirler verildiğinden kolordu'ca gereken yardımda bulunulması ve sonucundan bilgi verilmesi rica olunur.

  bu emre kolordu komutanlığı tarafından lâyık olduğu şekilde cevap verildi. bu cevabı öteki komutanlara da verdirerek dikkatlerini çektirdim.

  kongre bildirisi memleket içinde her yere ve yabancı devlet temsilcilerine çeşitli vasıtalarla gönderildi. tüzük de komutanlara ve öteki güvenilir makamlara kısım kısım şifre ile verilerek oralarda basılmasının ve çoğaltılıp dağıtılmasının sağlanmasına çalışıldı. bu durum tabiatıyla günlerce devam etti. bu münasebetle sivas'ta 3' üncü kolordu komutanı salâhattin bey 'den aldığım 22 ağustos 1919 tarihli bir telgrafta : "tüzüğün ikinci ve dördüncü maddelerinin yayınlanmasını sakıncalı bulduğu bir kere daha incelenmesi gereği" bildiriliyordu.

  ikinci madde topyekûn savunma ve direnme esasının kabul edildiği

  dördüncü madde geçici bir idare kurulabileceği hususundaki maddelerdir.

  ..."

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş