Irak Sınırı ve Musul Meselesi

· Musul meselesi Lozan’ın bıraktığı problemlerden biriydi. İngiltere zengin petrol yataklarına sahip olmasından dolayı Musul’u Türkiye’ye bırakmak istemiyor ve sömürgeci düşünce ve ahlakı doğrultu*sunda bu konuyu kendi lehine çözümleyebilmek için her problemi çıkarıyordu.

· Musul meselesinin çözümü için Türkiye ile İngil*tere arasında görüşmeler 19 Mayıs 1924’de başladı. Fakat İngiltere Hakkâri’yi de tartışmalı bölgeden görmek isteyince görüşmeler kesildi.

· Bundan sonra mesele önce Milletler Cemiyetine sonra Lahey Adalet Divanı’na gitti. Meselenin kendi konusu olmadığını ileri söyleyen Adalet Divanı meseleyi tekrar Milletler Cemiyeti’ne havale etti.

· Meselenin bu şekilde uzatılması; İngiltere’nin zaman kazana*rak Musul ve civarında olaylar çıkarıp meseleyi lehine çözümleyebilmek isteyişinin bir sonucudur.

5 Haziran 1926’da imzalanan Ankara Antlaş*ması ile
1.Musul ve çevresi İngiliz mandaterliği altında bulunan Irak’a bırakıldı.

2.Irak hükümeti Musul petrol gelirlerinin vergisinin %10’unu 25 yıl süre ile Türkiye’ye vermeyi kabul etti. (Türkiye bu gelirden bir defaya mahsus olmak üzere 500.000 sterlin aldı.)

Önemi:
1.Bugünkü Türkiye-Irak sınırı çizildi.

2.Türk-İngiliz ilişkileri düzelmeye başladı.

3.Misak-ı Milliden taviz verildi.

ALINTIDIR.