Hukuk alanında yapılan inkılaplar - Hukuk alanında inkılaplar - Hukuk Alanında Yapılan İnkilaplar Nelerdir - HukukTa Yapılan Değişiklikler

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?
Hukuk alanında yapılan inkılaplar:

1-Anayasanın Kabulü(20 Ocak 1921): Diğer adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’dur.

Anayasanın Önemli Hükümleri:

a)Egemenliğin millete ait olduğu

b)Kuvvetler birliği(Yasama yürütme ve yargının TBMM’nde toplanması).

c)TBMM’nin devleti yönetecek en üstün organ olduğu

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı üzerine anayasanın 1. maddesi “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” şeklinde düzenlendi. 1924’te günün şartlarına göre 2. anayasa yapılmıştır.

2. Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu
Medeni Kanun toplumda kişi aile miras eşya hukuku ile ilgili ilişkileri düzenleyen kanundur.Kişi hakları aile kurma boşanma miras mülkiyet işlemleri Medeni Kanunu'nun konusu içindedir.

Medeni Kanunun kabul edilmesinin nedenleri:

1. Her alanda çağdaşlaşma ve batılılaşma hedeflendiği için Medeni hukuk alanında da çağdaşlaşmanın gerekli olması

2. Türkiye Devleti laikliği gerçekleştirmek istediği için dini hukuk kurallarına dayanan Mecelle'yi kabul etmemesi

3. Toplumun temeli olan ailenin kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen hukuk kurallarına ihtiyaç olması Mecelle'nin bu konularda yetersiz kalması

17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu üzerinde bazı değişiklikler yapılarak Türk Medeni Kanunu olarak kabul edildi.

Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle;
1. Toplumda kadın erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlandı.

2. Evlilik devletin denetimi ve güvencesi altına alındı. Resmi nikah ve tek eşle evlenme zorunluluğu getirildi.

3. Mirastan pay almada kadın erkek eşitliği sağlandı.

4. Boşanma zorlaştırıldı. Kadınlara da boşanma hakkı tanındı (Kadınlar siyasal hakları 1930 1933 ve 1934 yıllarında elde etti).

5. Ailenin kuruluşu ve işleyişi çağdaş kural ve kanunlara bağlandı.

İsviçre'den Borçlar Kanunu İtalyan Ceza Kanunu Almanya'dan ticaret kanunu alındı.